Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3
Pobierz 171.15 Kb.
NazwaOpis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar171.15 Kb.
TypDokumentacja

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy i oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3.
ZESPÓŁ PROJEKTOWO - WYKONAWCZY

- PROBUD –

58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 60; tel /fax 075/ 64 38 290

e-mail: probud-jarosz@wp.pl ; tel. kom. 0502 560 123
OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBUDOWY I ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ POGODNA JESIEŃ”

ZLOKALIZOWANYM W JELENIEJ GÓRZE PRZY ULICY LEŚNEJ 3.


1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 1. Decyzja Nr 137/2007 wydana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w

Jeleniej Górze , z dnia 05.11.2007r.

 1. Inwentaryzacja budowlana.

 2. Materiały wyjściowe przekazane przez inwestora oraz wizje lokalne.

 3. Normy i przepisy w tym:

 • Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994., z późniejszymi zmianami ( t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dn. 7 kwietnia 2004 r., z późn. zm.)

 • projekt budowlany opracowano wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 120, poz. 1133z późn. zm )

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

 • Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -budowlanych PN-70/B-01025

 • Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne PN-71/B-02380

 • Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. PN-ISO-9836;19972. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO


Budynek zlokalizowany w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej 3 jest własnością Miasta Jelenia Góra i został przekazany w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze . Obiekt przeznaczono na Dom Pomocy Społecznej „ Pogodna Jesień” . W dniu 05.10.2007r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej przeprowadziła w wyżej wymienionym obiekcie czynności kontrolno rozpoznawcze. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze wydał Decyzję Nr 137/2007 nakazującą zabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych stanowiących pionowe drogi ewakuacyjne w wyżej wymienionym obiekcie.

Budynek DPS „ Pogodna Jesień” składa się z części „A” - budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony , oraz części „B” jednokondygnacyjnej. Obie części połączone zostały łącznikiem. Nakaz zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych dotyczy części „A”.

Obecnie w budynku „A” występują 2 klatki schodowe otwarte, które nie posiadają urządzeń zapobiegających zadymianiu . Konstrukcja klatek schodowych – ściany z elementów prefabrykowanych wielkopłytowych , stropy z płyt stropowych kanałowych, biegi i spoczniki żelbetowe.

Spełnienie nałożonego wyżej wymienioną Decyzją zabezpieczenia klatek schodowych polegać będzie na ich obudowie oraz zastosowaniu systemu oddymiania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002 r omawiany obiekt jest budynkiem średniowysokim. W myśl § 6 rozporządzenia wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku ( w tym wypadku wejście klatki schodowej nr 1 ) do górnej płaszczyzny stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową ,łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej wynosi 12,7 m. Obiekt zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Wymagana klasa odporności ogniowej dla budynku średniowysokiego , kategorii ZLII – klasa „B”.

W związku z powyższym przyjęto następujące rozwiązania projektowe.

Obudowę klatek schodowych stanowić będą drzwi przeszklone oraz naświetla o parametrach spełniających wymagania przeciwpożarowe. Zgodnie § 249 ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z § 216 , jak dla stropów budynku - dla wyżej wymienionego obiektu EI60. Drzwi klatek schodowych o klasie odporności ogniowej EI 30. Zgodnie z § 256 pkt.2 ( za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej , o którym mowa w ust.1, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30), otwierane w kierunku ewakuacji.


3. KRÓTKI OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Prace budowlane związane z obudową i oddymianiem istniejących klatek schodowych polegać będą na montażu przegród p/poż , oraz dostosowaniu istniejących otworów stolarki drzwiowej do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002 r . Na paterze przy wydzieleniu klatki schodowej nr 1 niezbędna będzie wymiana istniejącej stolarki drzwiowej. Drzwi do piwnicy oraz do ogólnodostępnego telefonu należy wymienić na skrzydło drzwiowe spełniające wymogi p/poż. o odporności ogniowej EI 30 np. firmy Hormann z samozamykaczem. Zgodnie z § 239 pkt.4 ( Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, z zastrzeżeniem ust. 1, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2.) konieczna będzie wymiana istniejących drzwi wyjściowych z klatki schodowej nr 1 . Również w celu wydzielenia pionowej drogi ewakuacyjnej konieczne jest oddzielenie przestrzeni między istniejącym filarem a ścianą konstrukcyjną klatki schodowej ( szczegóły projekt budowlany). Zaprojektowano wydzielenie witryną o parametrach p/poż. EI 60 zgodnie z zestawieniem stolarki. Klatkę schodową od strony korytarza wydzielono poprzez zamontowanie drzwi z naświetlami o parametrach p/poż. zgodnie z projektem budowlanym. W przestrzeni wydzielonej klatki schodowej na wyższych kondygnacjach znajdują się wejścia do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Na 1 piętrze wejście do sali wielofunkcyjnej, na 2 i 3 piętrze wejścia do pokoi pensjonariuszy. W związku z powyższym na I piętrze zgodnie z § 256 pkt.2 istniejące skrzydło drzwiowe należy wymienić na drzwi spełniające wymogi p/poż. o odporności ogniowej EI 30, zaprojektowano drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem np. firmy Hormann , otwierane w kierunku ewakuacji. Na 2 i 3 kondygnacji należy zamurować istniejące otwory drzwiowe. Zaprojektowano zamurowania z porobetonu odm. 600 grubości 24 cm ( odporność ogniowa REI 240). Nowo projektowane wejścia do pokoi mieszkalnych wg projektu budowlanego - skrzydła drzwiowe o izolacyjności akustycznej min. 32 dB. Zgodnie z § 292 pkt.1 wejścia do klatek schodowych należy ochraniać daszkiem. Dla dwóch klatek schodowych zaprojektowano daszki ochronne z profili aluminiowych np. firmy TEJBRANT, o wymiarach min.150 x 242 cm. Montaż systemowy.

Obudowa klatki schodowej nr 2 polegać będzie na jej wydzieleniu poprzez zamontowanie drzwi przeszklonych o parametrach p/poż. EI 30 z systemem samozamykającym. Wyjście z budynku z klatki schodowej nr 2 poprzez poszerzony istniejący otwór ( szczegóły projekt budowlany). W przestrzeni wydzielonej klatki schodowej na wyższych kondygnacjach znajdują się wejścia do ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno- sanitarnych skrzydła drzwiowe bez zmian. Dodatkowo w klatce schodowej nr 2 zaprojektowano powiększenie istniejących otworów drzwi balkonowych – szczegóły na rysunkach projektu budowlanego. Niezbędny jest również montaż nowych balustrad w portfenetrach. Zaprojektowano balustrady z rur kwadratowych o wymiarach 50x50x4 mm, z słupkami o wymiarach 60x60x5 mm montowane do ścian zewnętrznych za pomocą płyty mocującej przytwierdzonej do ściany zewnętrznej kotwami mechanicznymi HILTI HSA – szczegóły na rysunku projektu budowlanego.

W celu oddymiania klatek schodowych zaprojektowano system wentylacji mechanicznej ( szczegóły w odrębnym opracowaniu ). Montaż wentylatorów nawiewnych i wywiewnych oddymiających przewidziano w ścianach zewnętrznych klatek schodowych. Szczegóły dotyczące instalacji p/poż. znajdują się w odrębnym opracowaniu wykonanym przez inż. Roberta Grabowicza , które stanowi integralną część dokumentacji.


4. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Z uwagi na zmianę szerokości otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych konieczna będzie wymiana nadproży. Zaprojektowano nadproża z ceowników C140. Nowe otwory drzwiowe przesklepić analogicznie jak poszerzane nadprożami z ceowników C140 ( szczegóły projekt budowlany). Wysokość otworów dla potrzeb nowych drzwi dostosować do wymaganej wysokości ościeżnic stolarki konkretnego producenta przy zachowaniu przepisów § 62. ust 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) ( „drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. ....”). Konieczne zamurowania ścian wykonać z bloczków z porobetonu odm. 600 grubości 24,0 cm o izolacyjności REI 240. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej.


.................................................................

opracowali :
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 iconOpis techniczny do projektu budowlanego termomodernizacja budynku szkoły podstawowej

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 iconOpis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 icon1. opis techniczny do projektu domu wielorodzinnego

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 iconDo projektu instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej Pod Modrzewiami w Szczebrzeszynie

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 iconW sprawie nieprawidłowości dotyczących Domu Pomocy Społecznej w Kole, znajdującego się przy ul. Poniatowskiego 21

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 iconOlsztyn: Remont pomieszczeń oraz wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku głównym zpe

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 iconOlsztyn: Remont pomieszczeń oraz wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku głównym zpe

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 iconDotyczy: realizacji projektu 20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy I integracji społecznej” w ramach Działania 2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy I integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 iconZarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szklarskiej Porębie, w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego nr 10 I w Przesiece gm. Podgórzyn

Opis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 iconKierowanie do domu pomocy społecznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom