Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego
Pobierz 24.78 Kb.
NazwaSacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar24.78 Kb.
TypDokumentacja
SACRUM W LITERATURZE


REGULAMIN

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

CZĘSTOCHOWA 2007 r.


I. CELE


1. Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w duchowym życiu człowieka.

2. Uwrażliwianie na wartości i wybory dokonywane spośród różnorodnych jakości współczesnej

cywilizacji..

3. Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów

i wykonawców poezji śpiewanej.


II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE


1. Konkurs przeprowadzą:

- na etapie wojewódzkim organizatorzy powołani przez Wojewódzkie, Regionalne Ośrodki

(Domy) Kultury lub Kuratoria Oświaty.

- na etapie ogólnopolskim organizatorzy wymienieni w niniejszym regulaminie.

2. Przesłuchania finałowe recytatorów i śpiewających poezję oraz towarzyszące działania

artystyczne i zajęcia warsztatowe odbędą się w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2007 roku.

3. Uczestnicy prezentują w języku polskim:

- w kategorii poezji dwa utwory literackie z zakresu literatury polskiej lub powszechnej

- w kategorii poezji śpiewanej dwa utwory poetyckie.

4. W komponowaniu programu przewiduje się dowolność rodzajową i gatunkową.

5. W kategorii poezji śpiewanej do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub

wykonawcy może towarzyszyć zespół muzyczny w składzie do trzech osób.

6. Dopuszcza sie prezentacje utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy pod

warunkiem, że wykonawca opracuje własną interpretację utworu.

7. Uczestnik przygotowuje repertuar nie prezentowany w poprzednich edycjach konkursu.

8. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut.

9. Wyklucza sie zmiany repertuarowe w kolejnych etapach przesłuchań konkursowych.

10. Laureat konkursu zobowiązany jest do udziału w koncercie finałowym.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA.


1. Organizatorzy zapraszają osoby, które ukończyły 16 lat.

2. Wojewódzkie komisje artystyczne zgłaszają laureatów eliminacji wojewódzkich – do dwóch

osób w każdej kategorii.

Zgłoszenie Komisji jest jednoznaczne z udziałem w finale imprezy.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia wraz z protokołem eliminacji

wojewódzkich.

4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dodatkowej kwalifikacji wykonawców. Dodatkową

możliwością zgłoszenia jest nadesłanie kasety magnetofonowej z zarejestrowaną prezentacją

recytatorską lub poezji śpiewanej.

Kasetę wraz z kartą zgłoszenia należy nadesłać do dnia30 kwietnia 2007 roku. Organizatorzy nie

zwracają kaset.

IV. KRYTERIA OCENY I NAGRODY


1. Oceny prezentacji konkursowych podczas finału dokona Jury powołane przez organizatorów,

biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- w konkursie recytatorskim dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa

- w turnieju poezji śpiewanej adekwatność muzyki do charakteru wiersza, muzykalność i

warunki głosowe wykonawcy, wartości artystyczne prezentacji.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów, patronów

i sponsorów.

3. Przewiduje się Nagrodę Specjalną Ojca Przeora Jasnej Góry za prezentację utworu o tematyce

maryjnej.

4. Podziału nagród i wyróżnień dokona Jury.


V. POZOSTAŁE USTALEMNIA


1.Wykonawcy (recytatorzy, śpiewający poezję, akompaniatorzy) częściowo pokrywają koszty

wyżywienia i noclegów w kwocie 100zł od osoby. Instruktorzy, nauczyciele i osoby

towarzyszące pokrywają pełne koszty pobytu w wysokości 180 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w terminie do

10 dni przed imprezą.

2. Uczestnicy finału otrzymają pisemne zawiadomienia ze szczegółowymi informacjami.

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

4. Uczestnicy konkursu zgłaszają pisemnie potrzeby dotyczące warunków technicznych prezentacji

(na załączonej karcie zgłoszenia).

5. W sprawach spornych ostateczna decyzję podejmuje Jury w porozumieniu z organizatorami.

6. Dodatkowych informacji udziela Anna Woxniak.

Sekretariat konkursu: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa,

tel.:034-324 46 51; tel./fax.: 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa.pl

www.rok.czestochowa.pl


UWAGA! Kartę zgłoszenia do Konkursu należy nadesłać na adres:

KLUB DELTA ul. Racławicka 10, 70-811 Szczecin z dopiskiem „Sacrum” do dnia

1 kwietnia 2007 roku.

Informacji o eliminacjach wojewódzkich, które odbędą sie w KLUBIE DELTA

w dniu 22 kwietnia 2007 r. (niedziela) udzielają pod numerem telefonu

091 46 47 923 Iwona Gargas i Julia Chabraszewska

Zainteresowani recytatorzy zostaną poinformowani o szczegółowym przebiegu

konkursu osobnym pismem.


KARTA ZGŁOSZENIA

XVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze”


Imię i nazwisko ..................................................................................................................


Adres zamieszkania, telefony ................................................................................................................


................................................................................................................................................................


Instytucja delegująca, adres, telefon, fax, mail .....................................................................................


................................................................................................................................................................


Kategoria ...............................................................................................................................................


Repertuar w kolejności prezentacji:


1. ............................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................


Imię i nazwisko instruktora ...................................................................................................................


Telefon kontaktowy ...............................................................................................................................


Akompaniatorzy ....................................................................................................................................


................................................................................................................................................................


Potrzeby techniczne ...............................................................................................................................


..........................................

/ pieczęć instytucji delegującej /

KARTA AKREDYTACYJNA

XVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze”

____________________________________________________________

Termin – 31 maja – 3 czerwca 2007 r.

Miejsce – Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a  • Imię i nazwisko: ...................................................................................................
  • Instytucja delegująca: .........................................................................................
  • Kategoria: ............................................................................................................
  • Adres zamieszkania: ...........................................................................................


Wpłata w wysokości …………….zł została dokonana w dniu ...........................


na konto Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847


  • Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić na 7 dni przed terminem imprezy. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że ROK nie zwróci wpłaconej kwoty..............................................

/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji delegującej /

Oświadczenie instytucji finansującej szkolenie


  • Dane instytucji finansującej .....................................................................................

/ nazwa /

.................................. ..................................... ...............................................

/ kod pocztowy / miejscowość / / ulica , nr /

.........................................

/ nr telefonu /


  • Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT

/ proszę niepotrzebne skreślić /


  • NIP instytucji finansującej .......................................................................................
  • Upoważniamy ROK do wystawienia faktur bez podpisu nabywcy


.............................. ................................ .............................

/ podpis i pieczęć / pieczęć instytucji finansującej / / podpis i pieczęć dyrektora

głównego księgowego instytucji finansującej /

instytucji finansującej /

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconProgram 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconProgram XIII wojewódzkiego konkursu „sacrum w literaturze I sztuce”

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconKarta uczestnika 54. Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconProgram Turnieju Wojewódzkiego 53 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconProgram eliminacji Powiatowych 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconEliminacje dla Powiatu Lubelskiego do VI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconProtokół z obrad jury IV ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego "przebudzeni do życia"

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconProgram XVI regionalnego konkursu recytatorskiego o „skrzydło orle” Rzeszów, 24 maja 2012 r

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconRegulamin konkursu recytatorskiego

Sacrum w literaturze regulamin XVI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego iconRegulamin konkursu recytatorskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom