Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole”
Pobierz 76.26 Kb.
NazwaAnaliza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole”
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar76.26 Kb.
TypDokumentacja
ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIA „AGRESJA W SZKOLE”


Zjawisko agresji i przemocy wśród młodych ludzi jest od kilku lat naglącym problemem. Zaburza ono i obniża efekty procesu wychowawczego. Celem ankiety jest zebranie informacji o występujących zagrożeniach w naszym środowisku szkolnym. Tworząc i przeprowadzając ankietę chcieliśmy uczulić uczniów na pojawiający się w szkole problem agresji i przemocy, jak również podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec temu zjawisku.

Ankietę przeprowadzono we wszystkich klasach gimnazjum w listopadzie 2009 r. Badaniem objęto 224 uczniów.


1. Czy w naszej szkole czujesz się bezpiecznie?


Z danych statystycznych zawartych w tabeli wynika, że prawie ¾ badanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, natomiast ¼ badanych podaje odpowiedz przeczącą. Stanowią oni 27,7% badanej populacji.


Dokładne wyniki przedstawiają tabela i wykres 1.


Tabela nr 1.Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

Liczba wskazań

Wartość procentowa

tak

162

72,3

nie

62

27,7Wykres nr 1.

2. Czy w naszej szkole rozwiązuje się problemy dotyczące agresji i przemocy wśród uczniów?.


Znaczna większość uczniów, bo ponad 35% odpowiedziała, że w szkole rozwiązuje się problemy dotyczące agresji. Ponad 40% uczniów nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii. Co czwarty uczeń odpowiedział na to pytanie przecząco.


Dokładne wyniki przedstawiają tabela i wykres 2.


Tabela nr 2.Czy w naszej szkole rozwiązuje się problemy dotyczące agresji i przemocy wśród uczniów

Liczba wskazań

Wartość procentowa

tak

79

35,2

nie

51

22,8

trudno powiedzieć

94

42,0Wykres nr 2.

3. Do kogo zwróciłbyś się z prośbą o pomoc w razie zagrożenia?


Odpowiadając na pytanie trzecie najwięcej uczniów, bo aż 33% zaznaczyło, że z prośbą o pomoc zwróciłoby się do osoby nie wymienionej w ankiecie, m.in. do rodziców, kolegów lub koleżanek, chłopaka, policji, brata. Prawie 1/3 badanych zwróciłaby się z prośbą o pomoc do wychowawcy, co świadczy o tym, że uczniowie uważają wychowawcę za osobę godną zaufania. Uczniowie obdarzyli zaufaniem także pedagoga szkolnego i koordynatora ds. bezpieczeństwa.


Dokładne wyniki przedstawiają tabela i wykres nr 3.


Tabela nr 3.Do kogo zwróciłbyś się z prośbą o pomoc w razie zagrożenia?

Liczba wskazań

Wartość procentowa

dyrektora

14

6,3

pedagoga

43

19,2

wychowawcy

70

31,2

Rzecznika praw dziecka/koordynatora ds. bezpieczeństwa

23

10,3

Innej osoby

74

33,0Wykres nr 3.

4. W którym miejscu w szkole czujesz się szczególnie zagrożony?


Najwięcej uczniów, bo 34,4% wskazało jako miejsca, w których czują się szczególnie zagrożeni: przystanek, gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski. 25% badanych wskazało również toalety jako miejsce, gdzie czują się zagrożeni. W piwnicy czuje się szczególnie zagrożony co czwarty uczeń. Być może należy się zastanowić nad większym nadzorem w tych miejscach.


Dokładne wyniki przedstawiają tabela i wykres 4.
Tabela nr 4.


W którym miejscu w szkole czujesz się szczególnie zagrożony?


Liczba wskazań

Wartość procentowa

parter

7

3,1

I piętro

9

4,0

toalety

56

25,0

szatnia

13

5,8

piwnica

62

27,7

inne ( jakie?)

77

34,4Wykres nr 4.

5. Co jest zjawiskiem najbardziej niepokojącym w naszej szkole, zagrażającym Twojemu bezpieczeństwu?


Najwięcej uczniów, bo aż 35% odpowiedziało, że agresja fizyczna jest najbardziej niepokojącym zjawiskiem w naszej szkole. Co piąty uczeń odpowiedział, że do tego zjawiska należy także agresja słowna i kradzieże, a co dziesiąty, że występują zastraszania w stosunku do drugiej osoby. Rzadko pojawia się szantaż i wymuszanie pieniędzy. 16 uczniów odpowiedziało, że takich sytuacji w naszej szkole albo nie ma, albo o nich nie wiedzą.


Dokładne wyniki przedstawiają tabela i wykres 5.


Tabela nr 5.


Zjawiskiem najbardziej niepokojącym w naszej szkole, zagrażającym Twojemu bezpieczeństwu jest:

Liczba wskazań

Wartość procentowa

Agresja fizyczna

78

35,0

Agresja słowna

44

19,6

Szantaż

8

3,6

Zastraszanie

23

10,2

Wymuszanie pieniędzy

8

3,6

Kradzieże

47

21,0

Brak wskazań

16

7,0Wykres nr 5.

6. Kogo lub czego boisz się najbardziej w szkole?


Największy odsetek badanych, bo 55% uczniów deklaruje, że w szkole nie boją się nikogo i niczego. Prawie 12% obawia się niektórych uczniów, 9,4% starszych uczniów od siebie, 10 osób nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi, 4% obawia się rozmowy z dyrektorem. Sporadyczne odpowiedzi dotyczyły lęku przed dziewczętami w toalecie, miejsc, gdzie nie ma kamer, uczniów klas trzecich, klasówek, wandalów, osób obgadujących i zaczepiających.


Dokładne wyniki przedstawiają tabela i wykres 6.


Tabela nr 6.Kogo lub czego boisz się najbardziej w szkole?


Liczba wskazań

Wartość procentowa

nikogo / niczego

123

55,0

niektórych uczniów

26

11,6

starszych uczniów

21

9,4

brak odpowiedzi

10

4,5

dyrektora

9

4,0

nie wiem/ trudno powiedzieć

6

2,7

kolegów i koleżanek

6

2,7

nauczycieli

4

1,8

uczniów klas trzecich

4

1,8

osób powtarzających klasę

3

1,3

osób obgadujących, zaczepiających

3

1,3

zachowań agresywnych

3

1,3

dziewczyn w toalecie

1

0,5

miejsc, gdzie nie ma kamer

1

0,5

kradzieży telefonu

1

0,5

wandalów

1

0,5

klasówek

1

0,5

siebie

1

0,5


Wykres nr 6.
WNIOSKI:


  1. Przedstawić wyniki ankiety na godzinach wychowawczych ze zwróceniem uwagi na możliwość rozwiązywania problemów bez agresji.

  2. Zwrócić szczególną uwagę na zachowanie uczniów wymienionych w ankiecie.

  3. Podjąć działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w miejscach wymienionych w ankiecie (wyłączenie piwnicy podczas przerw).

  4. Informować uczniów o możliwości zwrócenia się o pomoc do wychowawcy, pedagoga

szkolnego, koordynatora ds. bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych.

  1. Promować działania profilaktyczne szkoły.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconPrzemoc I agresja w szkole wskazówki dla ucznia jak radzić sobie w przypadku prześladowania

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconAnaliza ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole przeprowadzonej w ramach projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo (Wersja dla uczniów)

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconAnaliza wyników ankiety badającej bezpieczne zachowania uczniów podczas korzystania z Internetu

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconPrawa ucznia w szkole analiza przestrzegania wybranych praw ucznia w szkołach

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconAnaliza ankiety „rola ksiąŻki w życiu ucznia ”

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconP rzemoc I agresja w szkole – wskazówki dla rodzica, jak radzić sobie w przypadku prześladowania dziecka w szkole

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconKwestionariusz ankiety dla ucznia

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconAgresja w szkole ( materiał pomocniczy dla nauczycieli)

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconProtokół pomiarów dla 4 wybranych pojazdów. Analiza wyników

Analiza wyników ankiety dla ucznia „agresja w szkole” iconAgresja I przemoc w szkole materiały pomocnicze dla szkół Grudzień 2006 spis treśCI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom