Informacje I zadania dla działania
Pobierz 0.73 Mb.
NazwaInformacje I zadania dla działania
strona1/7
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar0.73 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7

PLANOWANIE OBSAD PIELĘGNIARSKICH

w oddziałach zachowawczych i zabiegowych o różnym profiluOdpowiednia obsada pielęgniarska

ratuje życie pacjentów

Informacje i zadania dla działania

(Safe staffing save lives)

Warszawa, marzec 2011 Opracowała: mgr Zofia Małas


Rekomendacje norm zatrudnienia pielęgniarek /położnych w oddziałach szpitalnych

 • WYTYCZNE MZiOS Z DNIA 13 LIPCA 1987 R. W SPRAWIE DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW ZATRUDNIENIA PIELEGNIAREK/POŁOZNYCH W PLACÓWKACH SŁUZBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ – DLA POTRZEB PLANISTYCZNYCH

 • ROZPORZADZENIE MZ Z DNIA 21 GRUDNIA 1999R. W SPRAWIE SPOSOBU USTALANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELEGNIAREK I POŁOZNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (DZ.U. NR 111, POZ. 1314)

 • NRPIP – KONFERENCJA „CZY I JAK USTALAĆ NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ? WARSZAWA 23-24 LUTY 2010

 • Prof. HANNA LENARTOWICZ – „KADRA PIELĘGNIARSKA W LECZNICTWIE STACJONARNYM. Z BADAŃ NAD WYKORZYSTANIEM CZASU PRACY I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”, - SYSTEM BELGIJSKI, LUBLIN 1987

 • MIĘDZYNARODOWA RADA PIELEGNIAREK (ICN) – ODPOWIEDNIA OBSADA PIELĘGNIARSKA RATUJE ŻYCIE PACJENTÓW. WARSZAWA, 2006R.

 • ICN- ZAWODOWA METODA

 • PTP – STANOWISKO W SPRAWIE OBSAD PIELEGNIARSKICH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, WARSZAWA

22 CZERWCA 2010 R.


 • Prof. Anna Ksykiewicz-Dorota – „PLANOWANIE OBSAD PIELEGNIARSKICH W LECZNICTWIE STACJONARNYM” -KATEGORYZACJA PACJENTÓW

WYTYCZNE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 13 lipca 1987 r.

w sprawie docelowych wskaźników zatrudnienia pielęgniarek (położnych) w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej – dla potrzeb planistycznych


W celu uregulowania spraw związanych z zapewnieniem opieki świadczeń pielęgniarskich, racjonalną gospodarką kadrową oraz planowaniem docelowych potrzeb zatrudnienia i rozwoju kadr pielęgniarek (położnych) ustala się, co następuje:

 1. Wskaźniki zatrudnienia stanowią podstawę do określenia żądanego stanu zatrudnienia ogółem w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia i opieki społecznej i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych;

 2. Wskaźniki zatrudnienia obejmują pielęgniarki (położne) zatrudnione w pełnym

i niepełnym wymiarze czasu pracy.


I . Stacjonarna opieka zdrowotna


 1. Wskaźniki zatrudnienia określają:

 1. liczbę łóżek rzeczywistych (łącznie z łóżkami dla noworodków) jaka powinna być przewidziana na 1 etat pielęgniarki (położnej) z wyłączeniem łóżek intensywnej opieki medycznej, pooperacyjnych, oparzeniowych oraz stanowisk dializacyjnych,

 2. liczbę etatów dla innych niż oddziały łóżkowe, komórek działalności podstawowej szpitala,

 3. liczbę etatów dla niektórych stanowisk pracy.

 1. Liczba łóżek przewidziana na 1 etat pielęgniarki (położnej) w poszczególnych rodzajach szpitali wynosi:

a) w szpitalach zespołów opieki zdrowotnej dla ogółu ludności 2,3

b) w wojewódzkich szpitalach zespolonych, państwowych szpitalach klinicznych

i instytutach naukowo-badawczych ( z wyjątkiem pediatrycznych szpitali

klinicznych, instytutów pediatrii 2,0

c) w wojewódzkich szpitalach, szpitalach specjalistycznych zespołów

opieki zdrowotnej (z wyjątkiem szpitali pediatrycznych i dla nerwowo

i psychicznie chorych) 2,2

d) w szpitalach pediatrycznych 1,5

e) w szpitalach dla nerwowo i psychicznie chorych 3,0

2.1. Liczba łóżek przewidziana na 1 etat pielęgniarki (położnej) na jedną zmianę w niektórych oddziałach (działach) wynosi:

- w oddziałach (działach, wydzielonych salach) intensywnej opieki medycznej,

pooperacyjnych, oparzeniowych 2,0/1 zmianę

2.2. Liczba etatów pielęgniarskich stosownie do osób dializowanych

w stacjach (oddziałach) dializ wynosi odpowiednio:

a) dla dorosłych 7/10

13/10 – 20

16/20 – 30

oraz dodatkowo 2 pielęgniarki przy każdych następnych 10 osobach,


b) dla dzieci 9/10

15/10 – 20

18/20 – 30

oraz dodatkowo 4 pielęgniarki przy każdych następnych 10 osobach.


3. Liczba etatów pielęgniarek (położnych) w niektórych komórkach działalności podstawowej

wynosi:

a) w izbach przyjęć 5-15/izbę

b) w blokach operacyjnych 3 instrumentariuszki + 3 pielęgniarki

anestezjologiczne/ 1 czynny stół operacyjny

na 1 zmianę

c) w blokach porodowych 3/1 łóżko porodowe

d) w gabinetach specjalistycznych 1-2/gabinet

e) w pracowniach (gabinetach) diagnostycznych 1-2/pracownię (gabinet)

f) w punktach krwiodawstwa 3-9/w zależności od typu punktu

g) w centralnej sterylizatorni 1-5/ sterylizatornię.

4. Liczba etatów dla niektórych stanowisk pracy wynosi:

a) przełożona pielęgniarek szpitala 1/szpital

b) zastępczyni przełożonej pielęgniarek

szpitala 1/szpital

c) oddziałowa pielęgniarek 1/oddział (dział), Izbę przyjęć, blok operacyjny,

blok porodowy, centralną sterylizatornię.

5. Dyrektor zakładu określa pożądany stan zatrudnienia ogółem dla szpitala, zgodnie z ustaleniami w pkt. 1-4.


6. Dyrektor zakładu, stosownie do określonego stanu zatrudnienia ogółem, ustala wskaźniki zatrudnienia we wszystkich komórkach działalności podstawowej szpitala, kierując się następującymi zasadami:

a) liczba łóżek przewidziana na 1 etat pielęgniarki (położnej) dla rodzaju szpitala może być odpowiednio zwiększona lub zmniejszona w określonym oddziale łóżkowym na rzecz innego oddziału,

b) liczba etatów przewidzianych w komórkach działalności podstawowej innych niż oddziały łóżkowe może być zwiększona lub zmniejszona stosownie do lokalnych potrzeb i warunków organizacyjnych.


7. Dyrektor zakładu ustalając wskaźniki zatrudnienia w komórkach działalności podstawowej szpitala bierze pod uwagę:

- potrzeby wynikające z profilu i zakresu świadczeń,

- zakres wykonywania zadań,

- wymagane i uzyskane wskaźniki wykorzystania łóżek,

- specyficzne warunki organizacyjne i lokalowe.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 21 grudnia 1999 r.

w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.


Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładzie opieki zdrowotnej, zwanym dalej „zakładem”, w celu zapewnienia właściwego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych stosownie do stanu zdrowia pacjentów i potrzeb pielęgnacyjnych.

§ 2. 1. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładzie ustala kierownik zakładu po zasięgnięciu opinii:

1) kierowników jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych określonych w statucie zakładu,

2) przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych działających na terenie zakładu.

2. Projekt minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, o których mowa w ust. 1, opracowuje zgodnie z przepisami rozporządzenia, uwzględniając zarejestrowane w sposób określony przez kierownika zakładu świadczenia zdrowotne, naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek i położnych zakładu.

§ 3. 1. Przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalu i innym zakładzie przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, należy uwzględnić:

1) liczbę i rodzaj skatalogowanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarki i położne w danej komórce organizacyjnej bezpośrednio na rzecz pacjentów, zwanych dalej „świadczeniami bezpośrednimi”,

2) liczbę i strukturę czynności innych niż świadczenia bezpośrednie, wykonywanych przez pielęgniarki i położne w danej komórce organizacyjnej, zwanych dalej „świadczeniami pośrednimi”,

3) średnie czasy wykonywania poszczególnych jednostkowych świadczeń bezpośrednich i pośrednich w danej komórce organizacyjnej,

4) efektywny czas pracy pielęgniarek i położnych w danej komórce organizacyjnej.

2. Minimalne normy zatrudnienia, opracowane na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 1, ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od specyfiki organizacyjnej zakładu, którą określa:

1) liczba łóżek i wskaźnik średniego wykorzystania łóżek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających ustalenie norm,

2) profil komórki organizacyjnej i średni czas leczenia oraz specyficzna dla danej komórki organizacyjnej intensywność pracy,

3) wyposażenie zakładu w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną, środki transportu, łączności itp.,

4) wielkość i warunki lokalowe komórki organizacyjnej i zakładu oraz współpraca z pracowniami diagnostycznymi,

5) dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem szkoleń,

6) stan zatrudnienia i organizacji pracy w innych komórkach organizacyjnych zakładu nie udzielających świadczeń zdrowotnych.

§ 4. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładzie innym niż określony w § 3 ustala się z uwzględnieniem odpowiednio:

1) wielkości i rozległości terytorialnej oraz struktury demograficznej i narażeń środowiskowych charakterystycznych dla rejonu,

2) zakresu i rodzaju skatalogowanych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w miejscu zamieszkania, nauki lub pobytu pacjenta,

3) zachorowalności i chorobowości wyraźnie odbiegającej od średniej krajowej,

4) zakresu i rozmiaru programów i świadczeń profilaktycznych udzielanych przez zakład,

5) wyposażenia zakładu w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną, środki lokomocji, łączności itp.,

6) efektywnego czasu pracy w zakładzie,

7) wykonywanych dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem szkoleń,

8) stanu zatrudnienia i organizacji pracy w innych komórkach organizacyjnych zakładu nie udzielających świadczeń zdrowotnych.

§ 5. 1. Minimalną normę zatrudnienia w komórce organizacyjnej zakładu, o którym mowa w § 3, oblicza się na podstawie liczby etatów (E).

2. Liczbę etatów (E) w komórce organizacyjnej oblicza się na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 1, według wzoru:(E) jest ilorazem łącznego czasu świadczeń bezpośrednich i pośrednich w okresie l-miesięcy oraz liczby etatowych godzin za ten okres, skorygowanym wskaźnikami absencji oraz wskaźnikiem przerw regulaminowych,

gdziejest sumą łącznego czasu świadczeń bezpośrednich i pośrednich dla m-tego miesiąca, gdzie „m” oznacza numer kolejnego miesiąca prowadzonej rejestracji,

gdziejest łącznym czasem świadczeń bezpośrednich i pośrednich w i-tym dniu m-tego miesiąca, wyliczonym na podstawie czasu świadczeń bezpośrednich i wskaźnika czasu świadczeń bezpośrednich i pośrednich,

gdzie

W – jest wskaźnikiem czasu świadczeń pośrednich Y do czasu świadczeń bezpośrednich X obliczonym na podstawie dwóch miesięcy rejestracji (pierwszego i ostatniego) według wzoru:natomiast

X jest czasem wykonywania świadczeń bezpośrednich odpowiednio dla:

Xi m – i-tego dnia m-tego miesiąca rejestracji,

Xm – m-tego miesiąca,

a

T jest czasem łącznym wykonywania świadczeń pielęgniarskich odpowiednio dla:

Ti m – i-tego dnia m-tego miesiąca rejestracji,

Tm – m-tego miesiąca,

m – numer miesiąca

km – liczba dni w m-tym miesiącu

p – procent czasu pracy poświęcony na regulaminowe przerwy,

Lgm – liczba etatowych godzin dla m-tego miesiąca

Xam – wskaźnik absencji globalny (uwzględniający absencję chorobową, szkolenia itp.) dla m-tego miesiąca

l – liczba miesięcy rejestracji.

3. Liczba etatów, o których mowa w ust. 2, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od specyfiki organizacji zakładu określonej kryteriami, o których mowa w § 3 ust. 2.


§ 6. Ustalone minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładzie podlegają stałej kontroli kierownika zakładu, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3–5, co do ich zgodności z obowiązkiem zapewnienia właściwego poziomu udzielanych przez zakład świadczeń zdrowotnych.

§ 7. 1. Minimalne normy zatrudnienia kierownik zakładu powinien ustalić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do zakładów utworzonych po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nie może przekraczać 12 miesięcy, licząc od dnia wpisania zakładu do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 3 albo ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935).


§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: F. Cegielska

KONFERENCJA „CZY I JAK USTALIĆ NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH?

WARSZAWA 23-24 LUTY 2010


Ustalanie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach

według systemu belgijskiego

mgr Zofia Małas

Realizując zalecenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.19.12 1999 r., w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej dokonano obliczeń liczby etatów pielęgniarek i położnych w oddziałach z wyjątkiem bloków operacyjnych. Wyniki końcowe wykazały znacznie zawyżoną liczbę etatów w stosunku do obecnej liczby zatrudnionego personelu pielęgniarskiego. Nie odzwierciedlały rzeczywistych potrzeb zwiększenia etatów.

Postanowiono zastosować do obliczeń minimalnych norm zatrudnienia ,,system belgijski według norm opisanych przez dr hab. Helenę Lenartowicz z Wydziału Pielęgniarstwa Colegium Medium UJ w Krakowie, ujętych w ramach programu PHARE P/9113/064/96.


Oparto się na wzorze:

0,66 etatu pielęgniarskiego przypadającego na 1 łóżko x % wskaźnik wykorzystania łóżka x ilość łóżek (dotyczy danego oddziału)


Tabela przedstawia liczbę pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę na dyżurze według wzoru belgijskiego

% obłożenie łóżek

Ogólna liczna etatów pielęgniarskich w oddziale

Liczba pielęgniarek na dyżurze 12 godzinnym

Liczba pacjentów przypadająca na 1 pielęgniarkę /dyżur

100%


26,40

5,72

7*

90%


23,76

5,14

7*

80%


21,12

4,57

7*

70%


18,48

4,00

7*

60%


15,84

3,43

7*

50%


13,20

2,86

7*7*- oznacza zaokrąglenie z 6,99

Analiza porównawcza stanu faktycznego zatrudnienia pielęgniarek/położnych w wybranych oddziałach szpitalnych woj. świętokrzyskiego a wyliczeniem wg. wzoru belgijskiego

L.p.

Nazwa oddziału

Średnia liczba łóżek

Średni %wskaźnik obłożenia łóżek

Ogólna liczba zatrudnionych piel/poł

Wyliczenie wg. wzoru belgijskiego

Różnica

1.

Wewnętrzny (27 oddziałów)

46

75

21

23

-2

2.Chirurgia (16)407420200

3.Kardiologia (6)38862221+1

4.Neurologia (4)39852221+1

5.Poł/gin. (12)40551914+4

6.ZOL (5)
381021425-11Zalety systemu:

 • Logiczna, nieskomplikowana, szybka do wyliczenia metodologia, dobrze sprawdzająca się w oddziałach powyżej 20 łóżek i obłożeniu powyżej 50 procent. • Zastosowanie wzoru belgijskiego ww. kryteriach jest bezpieczne dla personelu i pacjenta, ponieważ jedna pielęgniarka/położna ma do opieki na dyżurze nie więcej niż 7 pacjentów.Wady systemu:

 • Wzór belgijski zupełnie nie do zastosowania w planowaniu obsad pielęgniarskich:  • w oddziałach małych, poniżej 20 łóżek i ich obłożeniu poniżej 50 procent

  • w oddziałach noworodkowych, pediatrycznych, onkologicznych, psychiatrycznych, intensywnego nadzoru, stacji dializ, SOR, izbie przyjęć, blokach operacyjnych i porodowych

  • nie uwzględnia pielęgniarskiej kadry kierowniczej i specjalistycznej (pielęgniarki zabiegowe, opatrunkowe)

  • nie uwzględnia absencji (urlopowej, szkoleniowej, chorobowej)


Podsumowanie:

Należy szukać metodologii, bądź zapisów ustawowych, które będą miały zastosowanie kompleksowego podejścia do planowania obsad pielęgniarskich zgodnie z oczekiwaniami środowiska i pacjentów.


Analiza porównawcza norm zatrudnienia pielęgniarek w oparciu o system belgijski

i klasyfikację pacjentów wg zapotrzebowania na opiekę

Bogumiła Kowalczyk- Sroka


Cel badań:

Celem pracy była ocena spójności wyników uzyskanych za pomocą 2 najczęściej stosowanych metod do planowania kadr pielęgniarskich w zakładach opieki zdrowotnej tj. w oparciu o system belgijski oraz klasyfikację pacjentów wg zapotrzebowania na opiekę.


Materiał i metody:

Badanie przeprowadzono w okresie 6 miesięcy od lipca do grudnia 2009 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze koło Chęcin. Do planowania zatrudnienia pielęgniarek wykorzystano tzw. system belgijski oparty na wzorze 0,66 etatu pielęgniarskiego x % wskaźnik wykorzystania łóżka x ilość łóżek (na danym oddziale) oraz metodę klasyfikacji pacjentów. System klasyfikacji pacjentów uwzględnia podział chorych według przyjętych kryteriów opieki ( poruszanie się, utrzymanie higieny, odżywianie, wydalanie , pomiar parametrów życiowych, leczenie, porozumiewanie się, wiedza o samoopiece, opieka psychospołeczna) wraz z przypisaną liczbą minut opieki bezpośredniej w dla każdej kategorii w ciągu doby. W oddziałach zachowawczych i zabiegowych przyjęto 4 kategorie opieki wraz z przypisaną liczbą minut opieki bezpośredniej na dobę na pacjenta (wg H. Lenartowicz):

I kategoria- pacjent samowystarczalny- (36- 32 pkt)- 30 min/dobę / pacjenta,

II kategoria- pacjent wymagający pomocy i stymulacji- (31- 23 pkt)- 60 min/dobę / pacjenta,

III kategoria- pacjent obłożnie chory - (22- 14 pkt)- 90 min/dobę / pacjenta,

IV kategoria- pacjent wymagający intensywnej opieki - (13- 9 pkt)- 210 min/dobę / pacjenta.

W oddziale intensywnej terapii przyjęto 3 kategorie opieki wraz z przypisaną liczbą minut opieki bezpośredniej (wg A. Ksykiewicz-Dorota):

I kategoria – opieka intensywna podstawowa (36- 23 pkt)- 186 min/dobę / pacjenta,

II kategoria – opieka intensywna wzmożona - (22- 14 pkt)- 294 min/dobę / pacjenta,

III kategoria – opieka intensywna krytyczna - (13 – 9 pkt)- 427 min/dobę / pacjenta.

Zgodnie z metodologią prezentowaną w literaturze przedmiotu przy obliczeniu czasu opieki bezpośredniej uwzględniono dodatkowo po 2 minuty na dobę na każdego pacjenta od godziny 24.00 do 6.00 rano. Zatem czas pielęgnacji bezpośredniej (Tpb) w ciągu doby obliczono wg wzoru: Tpb = czas opieki bezpośredniej dla I kat. op. x NI + czas opieki bezpośredniej dla II kat. op. x NII + czas opieki bezpośredniej dla III kat. op. x NIII + czas opieki bezpośredniej dla I Vkat. op. x NIV + 2 min x N ; gdzie N oznacza liczbę pacjentów.

Punktem wyjścia do określenia czasu opieki pośredniej było założenie: 50 godzin (3000minut) na 30 łóżkowy oddział na dobę (czyli 100 minut na łóżko) przy wskaźniku wykorzystania łóżek 85- 90%. Liczbę niezbędnych etatów pielęgniarskich obliczono wg wzoru:

P= Czas opieki bezpośredniej + czas opieki pośredniej (łączna suma godzin w ciągu miesiąca)/ średni czas dyspozycyjny wypracowany przez pielęgniarkę w oddziale.

Narzędziem badawczym były arkusze do analizy zapotrzebowania na opiekę wg klasyfikacji pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w odniesieniu do dyspozycyjnego czasu pracy pielęgniarek oraz arkusze do analizy norm zatrudnienia pielęgniarek wg „systemu belgijskiego” własnej konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office Excel 2007.


Wyniki:

Oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską dokonano na podstawie codziennej kwalifikacji do poszczególnych kategorii opieki 9470 pacjentów hospitalizowanych w czasie trwania badania (46161 notowań w tym 45502 w oddziałach zabiegowych i zachowawczych i 659 w oddziale intensywnej terapii). Z przeprowadzonej analizy wynika, iż różnica zatrudnienia mierzona metodą klasyfikacji pacjentów i wg systemu belgijskiego wynosi 28,3 etatu i jest istotna statystycznie. W celu wyłonienia zmiennych w najistotniejszym stopniu wpływających na rozbieżność w ocenach nadwyżki zatrudnienia zastosowano metodę regresji wielorakiej. Szczegółowe wyniki prezentuje tabela zamieszczona poniżej.

Tab. nr 1 Wyniki analizy regresji wielokrotnej, ocena współczynników regresji (wszystkie oddziały) Zmienna

BETA

Bł. std.
BETA


B

Bł. std.B

t(55)

p

urlopy / w godz./ mies.

0,3196

0,0689

0,0510

0,0110

4,6403

0,000022

czas opieki pośredniej

-2,5860

0,1026

-0,1915

0,0076

-25,2111

0,000000

czas opieki bezpośredniej

1,8310

0,1236

0,1876

0,0127

14,8193

0,000000

ilość zatrudnionych pielęgniarek-

0,8695

0,1322

0,1577

0,0240

6,5776

0,000000

zwolnienia lekarskie / w godz. / mies.

0,2761

0,0452

0,1184

0,0194

6,1090

0,000000Wnioski:


 1. W celu optymalizacji zarządzania kadrami niezbędne jest stosowanie rzetelnych a jednocześnie prostych do stosowania metod planistycznych pozwalających na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi standardami opieki pielęgniarskiej przy najniższych kosztach.

 2. Wdrożenie do codziennej praktyki metody opartej na klasyfikacji pacjentów do planowania zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach szpitalnych wymaga wyposażenia stanowisk kierowniczej kadry pielęgniarskiej w komputery wraz z oprogramowaniem pozwalającym na sprawne dokumentowanie oraz analizę uzyskanych danych.

 3. Metoda Belgijska prowadzi do obliczania systematycznie niższych wartości obsady pielęgniarskiej niż kategoryzacja, a tym samym wskazuje na większą liczbę zatrudnionych pielęgniarek ponad wyliczoną normę.

 4. Metoda belgijska nie uwzględnia czasu dyspozycyjnego , który w zależności od wieku , stanu zdrowia personelu i/ lub jego potomstwa, potrzeb w zakresie podwyższania kwalifikacji oraz czasu urlopów znacznie różni się od czasu nominalnego i istotnie wpływa na zwiększenie liczby personelu.

 5. Przy stosowaniu metody klasyfikacji pacjentów istnieje ryzyko zawyżania punktacji poszczególnych kryteriów i tym samym przydziału pacjentów do wyższej kategorii opieki przez personel sprawujący jednocześnie opiekę.
  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Informacje I zadania dla działania iconInformacje przygotowane dla celów działania na rzecz demokracji w Birmie

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania powiatu

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania gminy

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania gminy

Informacje I zadania dla działania iconZadania I zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Informacje I zadania dla działania iconCel ogólny Zadania szczegółowe Działania wychowawcze

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania wydziału oświaty, kultury I zdrowia

Informacje I zadania dla działania iconRozdział II zakres działania, zadania sołectwa I sposób ich realizacji

Informacje I zadania dla działania iconZadania I zasady działania szkolnego rzecznika praw ucznia. Artykuł 1

Informacje I zadania dla działania iconInformacje podstawowe – ŹRÓDŁa finansowania zadania inwestycyjnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom