Informacje I zadania dla działania
Pobierz 0.73 Mb.
NazwaInformacje I zadania dla działania
strona4/7
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar0.73 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

Metody klasyfikacji pacjentów w opiece pielęgniarskiej /położniczejAnna Ksykiewicz-Dorota – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa woj. lubelskiego,

Kierownik Katedry i Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydziału

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Wyjaśnienia terminologiczne (2)

System klasyfikacji pacjentów oznacza podział chorych według przyjętych kryteriów opieki do odpowiednich grup (kategorii), zgodnie z oceną ich zapotrzebowania na opiekę. Czas wymaganej opieki w określonej kategorii powinien być zgodny z przyjętymi w kraju standardami opieki.

Systemy klasyfikacji pacjentów składają się z trzech części:

  • kryteriów opieki, które pozwalają na przydział pacjentów do określonych grup (kategorii opieki);

  • kategorii opieki, które mają określone normy czasu wykonania głównych czynności w

danej kategorii (pielęgnacja bezpośrednia Tpb),

- czasu czynności pomocniczych (pielęgnacja pośrednia Tpp)


Kryteria opieki są to mierniki wyróżnione ze względu na ich znaczenie dla przydziału pacjentów do poszczególnych kategorii opieki, jest ich najczęściej kilka, rzadziej kilkanaście. Dla ułatwienia przydziału pacjenta do określonej kategorii opieki, kryteria ogólne uzupełnia się szczegółowymi. Kryteria opieki mają różną treść, w zależności od specyfiki opieki.


Kategorie opieki odnoszą się do rodzaju opieki wyróżnionej ze względu na stan zdrowia/chorobę pacjentów na podstawie wybranych kryteriów. Może ich być kilka np. kategoria opieki minimalna, umiarkowana, wzmożona. Kategorie opieki pielęgniarskiej dotyczą czasu pielęgnacji bezpośredniej (Tpb). Wyraża się go w minutach/dobę/ na jednego chorego.

Czas pomocniczy, nazywany w odniesieniu do opieki pielęgniarskiej czasem pielęgnacji pośredniej (Tpp) dotyczy czynności wykonywanych z dala od pacjenta i jego rodziny. W skład czasu Tpp wchodzą czynności związane z przygotowaniem do zadań głównych, dokumentowaniem, komunikowaniem się w zespole terapeutycznym, zaopatrzeniem oddziału, porządkowaniem, sprawami załatwianymi poza oddziałem i przerwami w pracy. Czas pielęgnacji pośredniej (Tpp) powinien być wyznaczany dla każdego oddziału oddzielnie na podstawie obserwacji migawkowej - technika Tippetta (3).

Czas opieki całkowitej (Tpc) – jest czas opieki dobowej na danym oddziale szpitalnym. Otrzymuje go się z sumowania czasu pielęgnacji bezpośredniej (Tpb) i czas pielęgnacji po średniej (Tpp).

Tpc = Tpb + Tpp


Czas dyspozycyjny (Td) – jest to średni czas, jaki wypracowują pielęgniarki w danym oddziale szpitala w ciągu roku. Oblicza się go odejmując od 365 dni wszystkie dni wolne od pracy, okresy urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy. Czas dyspozycyjny przedstawia się w godz./pielęgniarkę w ciągu roku.

Normowanie pracy należy do technik organizatorskich, które wraz z techniką mierzenia, badania, wartościowania pracy oraz analizą wartości stanowią część nauki o zarządzaniu, zaliczaną do metodyki usprawniania organizacji.

Norma (łac.); standard (ang.) jt. ustalona, ogólnie przyjęta reguła, zasada, wzór, przepis; oznacza coś, co być powinno.


Pojęcie „normy minimalnej” lub „normy maksymalnej” w odniesieniu do wielkości takich jak odległość, pojemność, czas, w tym czas pracy danej grupy zawodowej jest nie poprawne. To zapotrzebowanie pacjentów na opiekę sprawowaną przez określoną grupę zawodową
(w godzinach), może być maksymalne lub minimalne w stosunku do średniej dobowej czy tygodniowej.

Przykładowe normy czasu opieki bezpośredniej dla chorych hospitalizowanych:

  • na oddziałach zabiegowych i zachowawczych o różnym profilu (2),

  • na oddziałach położniczo-noworodkowych w systemie rooming-in (5),

  • sali porodowej obejmujące kobiety rodzące siłami natury i drogą cesarskiego cięcia (1).Dla pacjentów dorosłych, hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych i zachowawczych o różnym profilu, przyjęto następujące średnie normy czasu pielęgnacji bezpośredniej (2):

I kategoria opieki = 38 min/dobę/ pacjenta

II kategoria opieki = 95 min/dobę/ pacjenta

III kategoria opieki = 159 min/dobę/ pacjenta


Arkusz klasyfikacji chorych wg trzech kategorii opieki dla oddziałów zabiegowych i zachowawczych (2)

Kryteria opieki

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

Opieka minimalna

Opieka umiarkowana

Opieka wzmożona

1. Aktywność

fizyczna


pacjent samodzielny

chodzenie z laską, chodzikiem, wymaga małej pomocy przy wstawaniu z łóżka, zejściu z fotela, większą część czasu spędza w łóżku

pacjent nie opuszcza łóżka, może sam lub przy pomocy pielęgniarki zmieniać pozycję, transport tylko na noszach lub windą, W oddziałach chirurgicznych - opieka w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym

2. Higiena

we własnym zakresie

większość czynności wykonuje samodzielnie, niewielka pomoc przy wykonywaniu toalety, wejściu do wanny, umyciu pleców, czasem włosów

wymaga pomocy przy wykonywaniu wszystkich czynności higienicznych, zmianie bielizny pościelowej i osobistej, mycie w łóżku, pomoc w toalecie jamy ustnej, wzmożona pielęgnacja skóry, postępowanie p/odleż.

3. Odżywianie

samodzielnie bez diety

niewielka pomoc, podanie tacy, i/lub rozdrobnienie posiłku, dieta

wymaga karmienia, rozdrobnienia posiłku, często odżywianie i nawadnianie pozajelitowe


4. Wydalanie

samodzielnie

wymaga pomocy w zaprowadzeniu do WC

przeważnie sygnalizuje swoje potrzeby, korzysta z basenu, kaczki, często ma założony cewnik, może występować biegunka, sporadycznie korzysta pieluchomajtek, bardzo rzadko się zanieczyszcza

5. Pomiar objawów

życiowych

podstawowe parametry 2 x dobę

podstawowe parametry mierzone częściej niż 2 x dobę, wykonywanie innych zabiegów np. mierzenie RR, prowadzenie bilansu płynów, oznaczenie masy ciała itp.

Parametry fizjologiczne mierzone częściej niż 2 x dobę, założenie kart obserwacji, prowadzony bilans płynów, pobieranie próbek krwi, moczu, i innych wydzielin częściej niż 2 x dobę.


6. Leczenie

doustne, sporadycznie dożylne, podskórne (np. premedykacja,) domięsniowo, podanie kropli do oczu, uszu, leczenie skóry- maści, zasypki stosowane samodzielnie

doustne, domięśniowo, dożylnie, w oddziałach zabiegowych wykonywanie opatrunków 2 x, w oddz. dermatologicznych kąpiele, pędzlowanie skóry, zawijanie stosowanie maści zasypek 2 x dobę

domięśniowe, dożylne , wlewy dożylne i doodbytnicze, zmiana opatrunku częściej niż 2 x dobę, odsysanie wydzieliny z rany pooperacyjnej, kąpiele lecznicze, pędzlowanie skóry, stosowanie maści, zasypek częściej niż 2 x dobę


7. Edukacja

i wsparcie

psychiczne

pełna wiedza na temat zdrowia i choroby, wymaga podstawowych informacji o oddziale, (topografia, rozkład dnia w oddziale, uprawnienia pacjenta, nazwiska osób opiekujących się, planowane postępowanie pielęgnacyjne) nie wymaga wsparcia psychicznego

słaba orientacja w sprawach zdrowia, wymaga informacji o zdrowiu i chorobie oraz wsparcia psychicznego, manifestuje pewien poziom lęku, nastrój nieco obniżony

brak wiedzy o zdrowiu i chorobie, wymaga informacji oraz wsparcia psychicznego, często wysoki poziom lęku, zdezorientowany, nastrój depresyjny, rodzina pacjenta powinna być objęta programem edukacyjnym i wsparciem psychicznym
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Informacje I zadania dla działania iconInformacje przygotowane dla celów działania na rzecz demokracji w Birmie

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania powiatu

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania gminy

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania gminy

Informacje I zadania dla działania iconZadania I zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Informacje I zadania dla działania iconCel ogólny Zadania szczegółowe Działania wychowawcze

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania wydziału oświaty, kultury I zdrowia

Informacje I zadania dla działania iconRozdział II zakres działania, zadania sołectwa I sposób ich realizacji

Informacje I zadania dla działania iconZadania I zasady działania szkolnego rzecznika praw ucznia. Artykuł 1

Informacje I zadania dla działania iconInformacje podstawowe – ŹRÓDŁa finansowania zadania inwestycyjnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom