Informacje I zadania dla działania
Pobierz 0.73 Mb.
NazwaInformacje I zadania dla działania
strona6/7
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar0.73 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

PLANOWANIE OBSAD PIELĘGNIARSKICH
Opracowanie: Teresa Gwizdak


Rzeszów, styczeń 2009ZAPOTRZEBOWANIE NA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ


Planowanie kadrowe pielęgniarek i położnych w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie odbywa się na podstawie metody „system patient classification”. Narzędziem umożliwiającym wyznaczanie zapotrzebowania na opiekę jest system klasyfikacji oparty na grupowaniu chorych wg przyjętych kryteriów opieki do określonych kategorii tzw. kategoryzacja pacjentów.

Wyliczenie norm zatrudnienia oparte zostało na podstawie analizy rocznej kategoryzacji prowadzonej codziennie we wszystkich oddziałach szpitalnych. W metodzie uwzględniono normy czasowe dla bezpośredniej pielęgnacji poszczególnych kategorii opieki oraz czas przeznaczony na czynności pozapielęgnacyjne w ciągu doby. Ustalenie średnich wyników w poszczególnych miesiącach roku pozwoliło na obliczenie optymalnej liczby pielęgniarek i położnych zapewniającej właściwy poziom jakości opieki nad pacjentem.

KATEGORYZACJA PACJENTÓW

I kategoria – opieka minimalna - 30 min


II kategoria – opieka umiarkowana - 60 min

III kategoria – opieka wzmożona - 90 min

IV kategoria – opieka intensywna - 210 min, OIOM - 350 min


N - liczba pacjentów

Tpb - czas pielęgnacji bezpośredniej

Tpp - czas pielęgnacji pośredniej (dodatki czasowe na czynności pozapielęgnacyjne)

Dla oddziału 30 łóżkowego wynosi 3000 min.

Powyżej 30 łóżek obliczany jest wg wzoru:

Tpp = ilość pacjentów x 100 min/1 łóżko

Tpc – czas pielęgnacji całkowitej w ciągu doby

Td – średni czas dyspozycyjny pielęgniarki w ciągu roku (1736 godz.)

E – pożądana ilość etatów


Tpc = Tpb + Tpp


Tpb = 30 min x N I + 60 min x N II + 90 min x N III + 350 min x N IV

Tpc x 365

E = ¾¾¾¾¾¾¾

Td

Aktualny wykaz oddziałów oraz liczby łóżek rzeczywistych obowiązujący od dnia 19.01.2009 r.L.p.

Nazwa Oddziału


Liczba łóżek

1.

Oddział Chirurgii Ogólnej

48

2.

Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

55

3.

Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa

40

4.

Oddział Kardiologii z Pododoziałęm Ostrych Zespołów Wieńcowych i z Ośrodkiem Implantacji Rozruszników Serca

60

5.

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć

25

6.

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej

46

7.

Oddział Reumatologii

27

8.

Kliniczny Oddział Rehabilitacji z Podoodziałęm Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

46

9.

Oddział Ginekologii i Położnictwa:

Ginekologia Aseptyczna

Położnictwo Obserwacyjno-Izolacyjne

Położnictwo Aseptyczne

Patologia Ciąży

77

26

10

26

15

10.

Oddział Dziecięcy , w tym:

Dziecięcy I

Dziecięcy II

Dziecięcy III

99

44

36

19

11.

Oddział Chirurgii Dziecięcej

52

12.

Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Narządy Ruchu u Dzieci

33

13.

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

40

14.

Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka

43+20 inkubatorów

15.

Ośrodek Nefrologii i Dializoterapii

8 stanowisk

16.

Oddział Gastroenterologii i Centralna Pracownia Endoskopii

20

17.

Oddział Kardiochirurgii

56

17.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

4

Ogółem łóżek:

728Przykładowe wyliczenia:

Oddział Chirurgii Ogólnej

Miesiąc

Średnia liczba
pacjentów


Ilość etatów piel. wg wyliczeń na podstawie kat. pacjentów

Uwagi

Styczeń

44

37
Luty

42

35
Marzec

40

37
Kwiecień

46

40
Maj

39

30
Czerwiec

40

32
Lipiec

43

38
Sierpień

35

31
Wrzesień

41

37
Październik

42

35
Listopad

42

35
Grudzień

36

34
Średnia : 35
Oddział Chirurgii Ogólnej składa się z dwóch odcinków pracy i dwóch sal zabiegowych. Personel oddziału dodatkowo zajmuje się odległym transportem pacjentów na blok operacyjny i badania diagnostyczne. Biorąc pod uwagę średnie wykorzystanie łóżek w oddziale proponuje się 32 etaty.

Według powyższego wzoru wyliczona została obsada dla poszczególnych oddziałów.


Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

z Ośrodkiem Ostrych Zatruć

Miesiąc

Średnia liczba
pacjentów


Ilość etatów piel. wg wyliczeń na podstawie kat. pacjentów

Uwagi

Styczeń

24

27
Luty

24

31
Marzec

20

26
Kwiecień

22

30
Maj

23

29
Czerwiec

21

26
Lipiec

19

24
Sierpień

21

29
Wrzesień

20

25
Październik

24

26
Listopad

24

26
Grudzień

21

25
Średnia : 27


Dla zapewnienia właściwego poziomu opieki i bezpieczeństwa pacjentów ustalono z ordynatorem zastosowanie wytycznych Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii zależnie od stopnia referencyjności szpitala tj. 3 pielęgniarki/ 2 łóżka. Oddział posiada sale intensywnej terapii dorosłych (2 sale 4-osobowe, 2 sale 6-osobowe i 4 izolatki). W strukturze oddziału są także: pododdział intensywnej terapii i anestezjologii dla dzieci i noworodków, sala intensywnej opieki pooperacyjnej dzieci, sala pooperacyjna dla dorosłych, sala obserwacji diagnostyki toksykologicznej.

W OIOM na każdym dyżurze dziennym i nocnym ustala się liczbę 10 pielęgniarek x 4 zespoły + 3 pielęgniarki zabezpieczające nieobecności (łącznie 43 pielęgniarki).

Zakład Anestezjologii

Obliczenia obsady personelu pielęgniarskiego:

Blok Operacyjny Ogólny – 9 stanowisk

Blok Operacyjny Chirurgii Dziecięcej - 3 stanowiska


Ustala się 1 pielęgniarkę anestezjologiczną /1stół/ zmianę

I zmiana - 1 pielęgniarka x 12 stołów = 12 piel. (2 zespoły x 12 piel + 2 piel. zabezp.

nieobecności) = 26 pielęgniarek

II zmiana - 1 pielęgniarka x 6 stołów = 6 piel

III zmiana - 1 pielęgniarka x 3 stoły = 4

Średnio II i III zmiana – 5 piel. (2 zespoły x 5 piel. = 2 piel. zabezp. nieobecności) = 12 piel.

Sala Pooperacyjna Dorosłych - 2 pielęgniarki na dyżurze dziennym x 2 zespoły + 1 = 5 piel.

Sala Pooperacyjna Dzieci - 3 pielęgniarki x 4 zespoły = 12 piel

Sala Toksykologiczna - 2 pielęgniarki x 4 zespoły + 1 = 9 piel.

Pielęgniarka Oddziałowa – 1, Pielęgniarki koordynujące - 2

Ogółem proponowana liczba – 110 etatów pielęgniarskich.


Sala Pooperacyjna Kardiochirurgii

doba „0” po zabiegu - 6 stanowisk

I doba po zabiegu - 8 stanowisk

Izolatka - 2 stanowiska

Kardioanestezja – 2 pielęgniarki – dyżur dzienny, 1 pielęgniarka – dyżur nocny i świąteczny

Wyliczenia oparte zostały o przyjęte wyznaczniki opieki pielęgniarskiej tj.:

  • 1 pielęgniarka/ 1 pacjenta w zerowej dobie po zabiegu operacyjnym

  • 1 pielęgniarka/ 2 pacjentów w I-szej dobie po zabiegu.

Proponuje się zmniejszenie obsady o 3 etaty i utrzymanie 44 etatów pielęgniarskich.

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Izba Przyjęć Dorosłych

W przypadku izby przyjęć liczba etatów określona została szacunkowo wg ilości przyjmowanych pacjentów do hospitalizacji i porad ambulatoryjnych (ok. 100 przyjęć/dobę w dni robocze i 40 porad ambulatoryjnych).

Dyżur dzienny – 5 (pielęgniarki/ ratownicy)

Dyżur nocny – 4 (pielęgniarki/ ratownicy)

Aktualna liczba personelu pielęgniarskiego – 23 etaty. Jest to liczba adekwatna do potrzeb.

Izba Przyjęć Dzieci

Obliczanie wg metody szacunkowej, podobnie jak w przypadku Izby Przyjęć Dorosłych, określającej niezbędną liczbę pielęgniarek w czasie dyżuru (ok.40 przyjęć/dobę w dni robocze i 20 porad ambulatoryjnych).

Dyżur dzienny – 4 pielęgniarki

Dyżur nocny – 2 pielęgniarki

Proponowana liczba – 14 etatów personelu średniego.

Blok Operacyjny Ogólny

obsada personalna obliczona została na podstawie analizy ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych i średniego czasu ich trwania.

9 stołów operacyjnych,

średnie wykorzystanie sal:

godz. 7.00 - 15.00 (9 sal x 2 pielęgniarki)

godz. 15.00 – 19.00 (3 sale x 2 pielęgniarki)

godz 19.00 – 7.00 (4 sale x 1 pielęgniarka)

Łącznie proponuje się 46 etatów pielęgniarskich.

Blok Operacyjny Dzieci

3 stoły operacyjne

średnie wykorzystanie sal:

godz. 7.00 - 15.00 (3 sale x 2 pielęgniarki)

godz. 15.00 – 19.00 (1 sala x 2 pielęgniarki)

godz 19.00 – 7.00 (1 sala x 2 pielęgniarka)

Proponuje się 22 etaty pielęgniarskie.

WNIOSKI

  1. Kategoryzacja pacjentów prowadzona zgodnie z jej wyznacznikami może być metodą mającą zastosowanie w planowaniu obsad personelu pielęgniarskiego.
  1. W niektórych przypadkach stwierdzono zawyżanie klasyfikacji pacjenta do poszczególnych grup opieki. Po szczegółowej weryfikacji obniżono liczbę etatów do adekwatnych potrzeb.
  1. W celu zapewnienia właściwego poziomu świadczeń pielęgniarskich w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szpitala praktykowane jest codzienne zbieranie raportów dotyczących ilości personelu dyżurującego, co w sytuacjach awaryjnych daje możliwość oddelegowania lub przeniesienia personelu zgodnie z aktualnymi potrzebami.
  1. Czasowe niedobory kadry uzupełniane są zatrudnieniem ratowników medycznych w ramach stażu absolwenckiego.
  1. Kategoryzacja pacjentów prowadzona w sposób systematyczny dowodzi, że obsady personalne powinny być zmienne, weryfikowane na bieżąco i dostosowane do faktycznych potrzeb danego oddziału.


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Informacje I zadania dla działania iconInformacje przygotowane dla celów działania na rzecz demokracji w Birmie

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania powiatu

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania gminy

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania gminy

Informacje I zadania dla działania iconZadania I zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Informacje I zadania dla działania iconCel ogólny Zadania szczegółowe Działania wychowawcze

Informacje I zadania dla działania iconZakres działania I zadania wydziału oświaty, kultury I zdrowia

Informacje I zadania dla działania iconRozdział II zakres działania, zadania sołectwa I sposób ich realizacji

Informacje I zadania dla działania iconZadania I zasady działania szkolnego rzecznika praw ucznia. Artykuł 1

Informacje I zadania dla działania iconInformacje podstawowe – ŹRÓDŁa finansowania zadania inwestycyjnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom