Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego
Pobierz 27.1 Kb.
NazwaAnaliza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego
Data konwersji16.09.2012
Rozmiar27.1 Kb.
TypDokumentacja
Analiza i wnioski

z

próbnego egzaminu gimnazjalnego

klas III


Gimnazjum nr 4

im. Jerzego Brauna

w Tarnowie


rok szkolny 2007/2008

1. Zadania zamknięte – maks. 18 pkt

Zadania te polegały na wyszukiwaniu informacji w podanych tekstach źródłowych. Wyniki świadczą o tym, iż uczniowie dobrze radzą sobie z  poleceniami w obrębie I standardu wymagań. Średnia punktów za zadania zamknięte to 14,75, co stanowi ponad 80 % poprawnych odpowiedzi.


Największą trudność sprawiły zadania:

- nr 7 i 10 (I-2, określenie intencji wypowiedzi);

- nr 11 (I-4, nazwanie środków stylistycznych tekście);

- nr 13 (I-3, wyszukiwanie odpowiednich elementów tekstu);

- nr 21 (I-6, wykorzystywanie kontekstów – mitologia).


Wnioski:

 1. Systematycznie doskonalić umiejętność

- czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania w  tekstach potrzebnych informacji.

- interpretacji tekstów kultury z uwzględnieniem intencji nadawcy

- rozpoznawania i nazywania pojęć z zakresu teorii literatury oraz posługiwania się nimi.

2.Ćwiczyć znajomość środków artystycznych i ich funkcji w tekście literackim

3.Poszerzać konteksty kulturowe, przypominając różnych bohaterów literackich i  historycznych , wskazując na zależności i analogie między nimi.


2. Zadania otwarte – maks. 9 pkt

Zadania te polegały na udzieleniu krótkiej odpowiedzi, wynikającej z  tekstów źródłowych. Ta część egzaminu nastręczyła uczniom wiele kłopotu, o  czym świadczą wyniki: średnia punktów to 4,0, co stanowi około 44% .

Łatwe okazały się zadania:

- nr 1, polegające na wskazaniu cytatu dotyczącego różnicy między miłością a przyjaźnią.

65 % poprawnych odpowiedzi. Uczniowie tracili tu punkt głównie za brak cudzysłowu.

- -nr 3 /interpretacja stwierdzenia autora/ , ok. 85% poprawnych odpowiedzi.

Trudne - zadania:

- nr 18 (I-4, interpretacja dzieła plastycznego) -55% odpowiedzi niepoprawnych lub niepełnych

- nr 22 (I-6, wykorzystanie kontekstów historycznych i literackich) – 28% - całkowicie błędne zestawienie par; 64% odpowiedzi niepełnych /2-3 par prawidłowe/

- nr 23 (II-1) frazeologia - - 58% nie potrafiło ułożyć żadnego związku frazeologicznego;15% odpowiedzi pełnych

- 24 (II-1) słowotwórstwo - 97% uczniów nie utworzyło wyrazów pokrewnych

Wnioski:

 1. Ćwiczyć umiejętność interpretowania i analizowania dzieł plastycznych

 2. Przy pracy z lekturą odwoływać się do kontekstów kulturowych i historycznych i  szukając analogii

 3. Wzbogacić lekcje literatury i nauki o języku o ćwiczenia słownikowe i stylistyczne z  uwzględnieniem tworzenia związków frazeologicznych, przysłów, metafor

 4. Położyć większy nacisk na podstawowe pojęcia z nauki o języku, zwłaszcza

słowotwórstwo


3. Zadanie krótkiej odpowiedzi – ogłoszenie - maks. 6 pkt

Obszary standardu II – 1,3,4
Zadanie to polegało na zredagowaniu ogłoszenia na wieczór poezji miłosnej. Większość klas 3 za to zadanie otrzymała 4 pkt Można wiec stwierdzić, że ta forma wypowiedzi została opanowana w stopniu dobrym.

Uczniowie tracili punkty głównie za brak dbałości o odpowiedni układ graficzny oraz brak wyznacznika formalnego ogłoszenia /nagłówek, nadawca, odbiorca, podpis organizatora/. (II- 4).

Słaba strona to także błędy ortograficzne (pisownia wielką i małą literą) interpunkcyjne i językowe (głównie fleksyjne). (II-1).


Wnioski:

 1. Nadal powtarzać zasady kompozycji ogłoszenia, ze szczególnym naciskiem na odpowiedni układ graficzny i estetykę zapisu.

 2. Ćwiczyć pisownię nazw własnych i zwrotów grzecznościowych.4.Zadanie rozszerzonej odpowiedzi – rozprawka – maks. 17 pkt

Obszary standardu II – 1,3,4,5,6,8,9
Zadanie to polegało na zredagowaniu rozprawki o potędze miłości. Uczeń miał odwołać się do przykładów z literatury, historii lub sztuki. Średnia punktów zdobytych za to zadanie to 9, co stanowi 53 %. Nie jest to wynik zadowalający. Tylko dwie klasy uzyskały wynik powyżej średniej, a trzy na pograniczu 9 pkt.


41 uczniów nie podjęło próby napisania rozprawki. Najwięcej /po 10 /w klasach 3 e i 3 i.

Klasy, które uzyskały najsłabsze wyniki nie tylko z rozprawki, ale z całego testu.


58 - napisało prace za krótkie i nie otrzymało punktów za kompozycję, język i  styl.


Uczniowie radzą sobie z formą rozprawki, jeśli chodzi o elementy formalne /teza, słownictwo argumentacyjne, kompozycja trójdzielna/


Problemy:

 1. Obszar standardu II-1 - dużo błędów językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych i  stylistycznych.

 2. Obszar standardu II-4 – uczniowie zapominają o konieczności budowania spójnej i  logicznie uporządkowanej wypowiedzi, nie łączą poszczególnych części pracy/brak środków wyrazowych zespolenia tekstu, akapitów/

 3. Obszar standardu II-5 - trudności z właściwym doborem, redagowaniem argumentów i  uzasadnieniem ich wyboru

 4. Obszar standardu II-6 – brak wniosków lub duża nieporadność w ich formułowaniu


Wnioski:

 1. Doskonalić redagowanie argumentów

 2. Zwracać uwagę na wykorzystywanie tekstów źródłowych do argumentowania

 3. Kształcić umiejętność właściwego doboru argumentów, uzasadniania wyboru oraz formułowania wniosków podsumowujących pracę.

 4. Pracować nad wzbogacaniem słownictwa uczniów, zwłaszcza o wyrazy decydujące o spójności tekstu.

 5. Zwracać uwagę na graficzne wskaźniki spójności i kompozycji tekstu.

 6. Kontrolować poprawność językową i ortograficzną i interpunkcyjną wypowiedzi pisemnych.


Uwaga!

 1. Autorzy sprawdzianów dla klas I i II oraz egzaminów próbnych klas II powinni przestrzegać standardów egzaminacyjnych, dostosowując do nich arkusze zadań /ilość poszczególnych typów zadań, punktacja/.

 2. Powinno się uwzględniać pytania z innych dziedzin humanistycznych /historia, plastyka, muzyka/Ogólne zestawienie wyników – suma – maks. 50 pkt


 1. Za cały tekst uczeń mógł uzyskać 50 pkt.

 2. Średni wynik to 29 pkt.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza próbnego egzaminu gimnazjalnego matematyka

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza próbnego egzaminu gimnazjalnego przedmioty przyrodnicze

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza próbnego egzaminu gimnazjalnego historia, wos

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconWnioski do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego z 2005 r

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconWnioski z analizy wyników próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy)

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza egzaminu próbnego z częŚci humanistycznej w r. Szk 2004/2005

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza egzaminu próbnego z częŚci matematyczno – przyrodniczej w roku szkolnym 2004/2005

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza egzaminu próbnego w częŚci język polski w roku szkolnym 2011/2012

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconPlan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Analiza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom