Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI
Pobierz 20.29 Kb.
NazwaPrzedmiotowy system oceniania język polski klasa VI
Data konwersji16.09.2012
Rozmiar20.29 Kb.
TypDokumentacja
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

JĘZYK POLSKI KLASA VI


OCENA: niedostateczny

Uczeń:

- Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu klasy VI.

- Technika czytania nie pozwala na zrozumienie treści czytanego tekstu.

- Nie przeczytał wskazanych lektur.

- Ma ubogie słownictwo, nie potrafi się poprawnie wypowiedzieć.

- Wypowiedzi pisemne nie są poprawne pod względem rzeczowym i językowym.

- Nie przestrzega reguł ortograficznych, stylistycznych.

- Myli poznane części mowy.

- Nie potrafi wskazać w zdaniu podmiotu i orzeczenia.

- Nie rozróżnia zdań pojedynczych od złożonych.

- Nie umie wskazać wyrazu podstawowego w danej rodzinie wyrazów.


OCENA: dopuszczający

Uczeń:

- Wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.

- Technika czytania pozwala mu na zrozumienie tekstu.

- Ustala sytuację mówienia w tekście, (kto, do kogo, o kim i o czym mówi).

- Wskazuje opis, dialog, opowiadanie.

- Posługuje się terminami: literatura, proza, poezja, autor, pisarz, poeta, czytelnik, tytuł, postać, bohater.

- Wypowiada się pisemnie na dany temat, błędy nie przekreślają wysiłku, jaki włożył w napisanie pracy.

- opowiada głośno przeczytany przez siebie tekst.

- Formułuje wypowiedzi ze świadomością celu.

- Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy.

- Odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego.

- Wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie.

- Określa zdanie ze względu na cel wypowiedzi.

- Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych.

- Zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować.


OCENA: dostateczny

Uczeń:

- Czyta cicho ze zrozumieniem.

- Płynnie czyta głośno, poprawnie opowiada przeczytany tekst.

- Wskazuje w tekście postać, zdarzenie, czas i miejsce wydarzeń.

- Odróżnia postać mówiącą, narratora od autora.

- Zna budowę wiersza: zwrotka, refren, wers, rym.

- Wskazuje w wierszu porównania, epitety, wyrazy dźwiękonaśladowcze, proste metafory.

- Rozumie pojęcia: epika, liryka, dramat, nadawca, odbiorca, wydarzenie realistyczne i fantastyczne, narracja, akcja i wątek.

- Rozróżnia gatunki literackie: opowiadanie, baśń, opowieść, bajka, legenda, mit.

- Pisze czytelnie, dba o właściwe rozplanowanie zapisu stronicy.

- Poprawnie zapisuje większość wyrazów.

- Potrafi korzystać ze słownika ortograficznego.

- Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi redagować dłuższe formy wypowiedzi.

- Dzieli wyrazy na głoski, sylaby i litery.

- Poprawnie akcentuje wyrazy.

- Zna części mowy, opanował typowe wzory odmiany poznanych części mowy.

- Wskazuje temat i końcówkę rzeczownika.

- Określa liczbę, przypadek, rodzaj rzeczownika.

- Stopniuje przymiotnik i przysłówek.

- Rozpoznaje stronę bierną i czynną czasownika.

- Potrafi utworzyć wyraz pochodny.

- Redaguje telegram, sprawozdanie i niepełną charakterystykę postaci.

- Rozpoznaje części zdania.

- Tworzy zdania współrzędnie złożone.


OCENA: dobry

Uczeń:

- Opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania dla klasy V.

- Czyta poprawnie, bez błędów, rozumie czytany tekst.

- Wyróżnia podstawowe struktury tekstu literackiego.

- Przeczytał lektury obowiązkowe.

- Dobrze opanował formy wypowiedzi pisemnych.

- Dba o właściwe rozplanowanie zapisu na stronicy.

-Potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym, słownikiem języka polskiego i słownikiem wyrazów bliskoznacznych.

- Dobrze opanował ustne formy wypowiedzi: rozmowa, opis, opowiadanie.

- Rozpoznaje rodzaje głosek.

- Poprawnie akcentuje wyrazy i intonuje zdania.

- Przeprowadza analizę słowotwórczą prostych wyrazów pochodnych.

- Tworzy wyrazy pokrewne, rodziny wyrazów.

- Wskazuje temat i końcówkę wyrazu, temat oboczny.

- Rozpoznaje barwę uczuciową wyrazu.

- Określa cel wypowiedzi.

- Poprawnie stosuje przecinek w zdaniu pojedynczym i złożonym.

- Potrafi zredagować telegram, opowiadanie z użyciem dialogu, charakterystykę postaci literackiej i rzeczywistej, sprawozdanie z uroczystości szkolnej i wycieczki.

- Zna części zdania, poprawnie dokonuje rozbioru logicznego zdania.


OCENA: bardzo dobry

Uczeń:

- Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony w programie nauczania dla klasy VI.

- Czyta płynnie i ze zrozumieniem.

- Rozumie pojęcia: liryka, epika, dramat.

- Wyróżnia podstawowe struktury tekstu literackiego: świat przedstawiony, fikcja literacka, wątek, akcja, fabuła, opis, dialog, opowiadanie.

- Zna budowę wiersza.

- Umiejętnie dokonuje różnych przekształceń tekstu w zależności od celu wypowiedzi.

- Sprawnie redaguje dłuższe formy wypowiedzi pisemnych: charakterystykę postaci, streszczenie, sprawozdanie.

- Umiejętnie zabiera głos w dyskusji na tematy z życia, ale także na tematy związane z omawianiem lektury.

- Potrafi włączyć się w dyskusję i uzasadnić własne zdanie.

- Poprawnie posługuje się terminami z teorii literatury.

- Sprawnie charakteryzuje język utworu.

- Wskazuje w tekście środki językowo – stylistyczne.

- Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i potrafi je zastosować praktycznie w zapisie zdań oraz dłuższych wypowiedzi.

- Poprawnie posługuje się głównymi terminami w zakresie pojęć związanych z teatrem, sceną, aktorem.

- Sprawnie gromadzi materiał na określony temat z książki, czasopisma.

- Potrafi odczytać ogólny sens utworu literackiego, filmu, wyraża opinię o bohaterach, umie uzasadnić własny sąd.

- Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje.

- Samodzielnie korzysta z różnych słowników.

- Rozpoznaje w tekście części mowy.

- Określa formy fleksyjne odmiennych części mowy ze szczególnym uwzględnieniem strony czynnej, biernej i zwrotnej czasownika, formy odmiany zaimka rzeczownego, przymiotnego, liczebnego.

- Poprawnie stopniuje przymiotnik i przysłówek, przysłówek także określa rodzaj stopniowania.

- Rozróżnia części zdania.

- Rozpoznaje i określa zdanie złożone podrzędni i współrzędnie.

- Rozpoznaje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo, wskazuje w wyrazach ich podstawę słowotwórczą i formant (na łatwych przykładach).


OCENA: celujący

Uczeń:

- Posiada wiadomości wykraczające poza obowiązujący program nauczania.

- Czyta różne teksty literackie, rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

- Wypowiada się pisemnie i ustnie w sposób bezbłędny.

- Bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach polonistycznych odnosi w nich sukcesy.

- Podejmuje działalność literacką i kulturalną (udział w akademiach), prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny.

- Przejawia zainteresowania polonistyczne.
Opracowała:

Agnieszka Sekuła

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy system oceniania język polski

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy system oceniania język polski

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy system oceniania język polski

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy system oceniania. Język polski w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy system oceniania język polski – gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy system oceniania – JĘzyk polski klasy IV – VI

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy system oceniania technikum język polski

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy System Oceniania JĘzyk niemiecki klasa I gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania język polski klasa VI iconPrzedmiotowy system oceniania język polski – szkoła podstawowa (kl. IV-VI)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom