Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach”
Pobierz 258.94 Kb.
NazwaPlan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach”
strona2/4
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar258.94 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

23

J. Tuwim „Nauka”

(podr. s. 182) (scen. WSiP s.120)

Czy nauka się opłaca? – gimnazjalna dyskusja inspirowana wierszem J. Tuwima

zna zasady dyskusji; określa i analizuje sytuację liryczną, charakteryzuje osobę mówiącą; gromadzi słownictwo bliskoznaczne; interpretuje tytuł wiersza

wysuwa argumenty za i przeciw; powołuje się na autorytety, znane sentencje; określa stosunek podmiotu lirycznego do tytułowej nauki

edukacja filozoficzna: docenianie wartości nauki, wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia

24

Z. Herbert „Pan od przyrody”

(podr. s. ....)„Nie mogę przypomnieć sobie jego twarzy...”, a jednak – przemyślenia podmiotu lirycznego zawarte w wierszu ...

identyfikuje osobę mówiącą, wyodrębnia etapy w życiu bohatera utworu, wskazuje środki stylistyczne, dostrzega uniwersalność doświadczeń i uczuć, uczestniczy w dyskusji

określa funkcję środków stylistycznych, odczytuje sens utworu, nazywa wartości

edukacja filozoficzna: poszanowanie dla wiedzy

25

A. Mickiewicz „Dziady” cz. II

O niezwykłych spotkaniach dwóch światów w II cz. „Dziadów” (geneza utworu)po cichej lekturze odpowiada na pytania dotyczące treści i genezy utworu, formułuje logiczną wypowiedź, czyta głośno i płynnie, rozumie sens przekazywanych przesłań; odróżnia tekst główny dramatu od tekstu pobocznego,

samodzielnie przygotowuje wypowiedź dotyczącą przeczytanego tekstu; czyta wyraziście, dobierając właściwe środki ekspresji; zna budowę zewnętrzną dramatu, potrafi wskazać cechy dramatu na podst .„Dziadów”

kult. pol. na tle cyw. śródz.: rozumienie znaczenia obrzędów i świąt dawniej i dziś; dostrzeganie przenikania się i wzajemnego oddziaływania kultur

26

jw.

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie...” – problem winy i kary w dramacie A. Mickiewicza.

prezentuje najważniejsze wydarzenia, dostrzega różne postawy bohaterów, rozpoznaje wartości w utworze i ocenia je; redaguje opinię z uzasadnieniem

określa problematykę utworu, dobiera odpowiednie cytaty i wykorzystuje je; wartościuje i ocenia boh. , dostrzega uniwersalność doświadczeń i uczuć;

ed. filozoficzna: kształtowanie wrażliwości moralnej

27

Nauka o języku

„Ile” powinniśmy wiedzieć o liczebniku?zna rodzaje liczebników, wskazuje w zdaniu liczebnik w funkcji przydawki i podmiotu, dostosowuje formy rzeczownika i czasownika do liczebnika

stosuje w wypowiedziach liczebnik w funkcji przydawki i podmiotu, poprawnie odmienia trudniejsze formy liczebników zbiorowych
28

Ortografia

„Oto obchodzimy dziady!” ćw. ortograficzne przygotowujące do dyktanda.

poprawnie zapisuje wyrazy związane z utworem „Dziady”; wykazuje znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych

poprawnie zapisuje wyjątki od poznanych zasad ortograficznych
29

Jan Kochanowski „Fraszki”

(podr. s.163)

(scen. WSiP s. 100)

Błahostki i żart, czy literackie szlachetne kamienie? –

o fraszkach Jana z Czarnolasu.

zna pochodzenie i znaczenie słowa „fraszka”, rozpoznaje cechy fraszki potrafi streścić utwór,

potrafi sformułować morał wypływający z poszczególnych fraszek, nazywa wartości; zna i definiuje termin „epigramat”

ed. czytelnicza i medialna: korzystanie z różnych źródeł wiedzy

ed. filozoficzna:

30

J. Kochanowski

„Na zdrowie”

„Na dom w Czarnolesie”.

(podr. s. 165 – 167)

(scen. WSiP s.102)

Z rodziną i w zdrowiu –refleksje wywołane fraszkami „Na zdrowie” i „Na dom w Czarnolesie”.


czyta głośno i płynnie, identyfikuje postać mówiącą, nazywa cechy osobowości, dostrzega uniwersalność doświadczeń, konstruuje logiczną wypowiedź

czyta wyraziście dobierając właściwe środki ekspresji, określa funkcję środków stylistycznych; nazywa wartości

ed. prozdrowotna: kształtowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie współzależności między zdrowiem psychicznym, fizycznym, duchowym

31

J. Kochanowski „Na lipę”

(podr. s. 166)

(scen. WSiP s.105)

Zaproszenie jedyne w swoim rodzaju – fraszka „Na lipę” J. Kochanowskiegoczyta głośno i pynnie, wskazuje środki stylistyczne, wskazuje apostrofę, identyfikuje postać mówiącą, redaguje zaproszenie

czyta wyraziście dobierając właściwe środki ekspresji, określa funkcję środków stylistycznych, odczytuje przesłanie utworu

ed. ekologiczna: dostrzega rolę przyrody i znaczenie jej ochrony

ed. prozdrowotna: kształtowanie zdrowego stylu życia,

32

Nauka o języku

Jak, gdzie, kiedy? – odpowie ci przysłówek.wskazuje przysłówki w zdaniu, stosuje stopień wyższy i najwyższy przysłówków

tworzy io stosuje odpowiednie stopnie przysłówka ze względu na przekazywaną informację i intencję wypowiedzi
33

Fraszki współczesne

(podr. s. 192)

Gatunek wciąż żywy – fraszki współczesne. Cechy fraszki jako gatunku literackiego.

potrafi streścić przeczytany utwór, wskazuje charakterystyczne cechy fraszki; dostrzega przyczyny żywotności tego gatunku

wskazuje podobieństwa i różnice między fraszkami dawnymi a współczesnymi; odczytuje metaforyczny sens utworu; tworzy własne fraszki

ed. filozoficzna: refleksje dotyczace natury człowieka

34
Wzorowa recytacja fraszek Jana Kochanowskiego.

przedstawia własną interpretację utworu35

K. Dickens „Opowieść wigilijna”

(scen. WSiP s.65)

(podr. s. 70)

„Prawdziwe, choć nie do wiary” – świat „Opowieści wigilijnej” K. Dickensa

prezentuje najważniejsze wydarzenia, wskazuje elementy świata przedstawionego, dostrzega różne postawy bohaterów, stosuje słownictwo nazywające cechy,

zachowuje chronologię wydarzeń i porządek przyczynowo-skutkowy, dostrzega zmiany zachodzące w osobowości i postawie bohatera

ed. filozoficzna: poznawanie znaczenia wartości chrześcijańskich w życiu człowieka

36

jw.

(scen. WSiP s.68)

(podr. s. 70)

„Nie złoto szczęście czyni”-rozważania o tym, co w życiu ważne na podst. utworu Dickensa

wskazuje uniwersalne wartości, dostrzega antywartości

odczytuje prawdy ogólne, dobiera odpowiednie cytaty i wykorzystuje je w wypowiedzi, tworzy związki wyrazowe i grupy synonimiczne

jw.

37

Nauka o języku

Zaimek – praktyczny zastępca.

zastępuje różne części mowy odpowiednimi zaimkami

świadomie stosuje różne formy zaimków w celu osiągnięcia spójności wypowiedzi
38
Święta Bożego Narodzenia w tradycji i kulturze.


zna i rozumie pojęcia: zwyczaj, obyczaj, obrzęd tradycja; zna zwyczaje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia

barwnie i żywo opowiada o zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia obecnych w jego domu rodzinnym; potrafi zredagować życzenia świąteczne

ed. regionalna: rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową

39

Mickiewicz „Pan Tadeusz”

(podr. s.65)

Dlaczego i jak powstał „Pan Tadeusz”? (geneza, budowa i treść utworu)

rozumie pojęcie: geneza utworu; wyodrębnia elementy świata przedstawionego, zna budowę utworu, wskazuje środki stylistyczne w Inwokacji , sporządza opis bibliograficzny z poprawną interpunkcją

określa funkcję środków stylistycznych, stosuje słownictwo nazywające uczucia i stany psychiczne, nazywa wartości

ed. czytelnicza i medialna: budzenie potrzeb czytelniczych i szacunku dla dziedzictwa kulturowego

40

jw.

(scen. WSiP s.55)


„tyle scen dramatycznych i tyle powieści...”- historia zamku Horeszków w świetle opowiadania Gerwazego

odpowiada na pytania dotyczące treści, prezentuje najważniejsze wydarzenia, sporządza notatkę w formie planu

zachowuje chronologię wydarzeń i porządek przyczynowo-skutkowy, redaguje notatkę w formie streszczenia

jw.

41

jw.

(scen. WSiP s.57)


„Jam jest Jacek Soplica...” – losy tragicznego kochanka i gorącego patrioty

stosuje słownictwo nazywające cechy (wady i zalety), dostrzega przełomowe momenty w życiu bohatera, redaguje charakterystykę postaci

udowadnia złożoność natury ludzkiej i dostrzega zmiany zachodzące w osobowości i postępowaniu, dobiera odpowiednie cytaty, nazywa wartości, redaguje charakterystykę używając słownictwa nazywającego uczucia, reakcje i stany psychiczne

ed. filozoficzna: zachęcenie do głębszego poznania siebie i doskonalenia własnej osobowości

42

jw.

(scen. WSiP s.62)


Gerwazy oskarża, Soplica się broni – dwa oblicza tej samej historii.

określa intencję wypowiedzi bohaterów, rozpoznaje językowe środki perswazji i ich wpływ na wolę odbiorcy, porównuje wersje zdarzeń i wskazuje różnice między nimi, prezentuje najważniejsze wydarzenia, redaguje plan

dostrzega manipulację językową, dobiera odpowiednie cytaty; ocenia rzetelność wypowiedzi bohaterów, zachowuje chronologię i porządek przyczynowo skutkowy, redaguje notatkę w formie streszczenia

ed. czytelnicza i medialna: umiejętność segregowania informacji i krytycznego ich odbioru

43

Nauka o języku

Małe, ale kłopotliwe części mowy(przyimek, spójnik)

zna i wskazuje w zdaniu przyimki, spójniki, poprawnie je zapisuje, dostrzega celowość ich użycia w wypowiedzi ustnej i pisemnej

przekształca wypowiedzi różnego typu stosując zamiennie wymienione części mowy
44

Mickiewicz „Do M***”

(podr. s. 174)

(scen. WSiP s.115)

„Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy” –czyli epilog romantycznego uczucia w wierszu „Do M***” A. Mickiewicza

identyfikuje osobę mówiącą i adresata wypowiedzi, nazywa uczucia, dostrzega związek utworu z biografia twórcy i uniwersalność doświadczeń, wskazuje środki artystycznego wyrazu

czyta wyraźnie i wyraziście, dobierając właściwe środki ekspresji, określa funkcję środków stylistycznych, nazywa stany wewnętrzne postaci mówiącej, nazywa wartości

ed. filozoficzna: zachęcenie do bliższego i głębszego poznania siebie

45

A. Mickiewicz „Romantyczność”

(podr. s. 61)

(scen. WSiP s.52)

„Czucie i wiara” czy „mędrca szkiełko i oko”? – dwa sposoby odbioru świata w balladzie ...

wskazuje bohaterów utworu, nazywa ich postawy, zna pojęcie i główne cechy ballady

porównuje postawy bohaterów, dokonuje wartościowania, wskazuje cechy ballady w omawianym utworze

ed. filozoficzna: kształtowanie wrażliwości moralnej

46

A. Mickiewicz „Świtezianka”

(podr. s. 53)

(scen. WSiP s.47-50)

„Kto przysięgę naruszy...” – wina i kara w utworze „Świtezianka”


wskazuje elementy świata przedstawionego, określa rolę narratora, formułuje wątpliwości dotyczące poznanej historii, określa nastrój utworu, redaguje plan

wskazuje motywy postępowania obojga bohaterów, dokonuje oceny postaw, prezentuje własne stanowisko, redaguje streszczenie

ed. filozoficzna: kształtowanie wrażliwości moralnej

47

Nauka o języku

Małe, ale znaczące – jaką rolę w naszych wypowiedziach pełnią partykuły i wykrzykniki?

zna i odnajduje w tekście nowo poznane części mowy

dostrzega modalną funkcję poznanych części mowy; układa wypowiedzi z zastosowaniem partykuł i wykrzykników
48

I. Krasicki „Bajki”

(podr. s. 40)

(scen. WSiP s.34)

„I śmiech niekiedy może być nauką...” – poznajemy bajki I. Krasickiego

czyta głośno i płynnie, odpowiada na pytania dotyczące treści, analizuje budowę, dostrzega różne postawy bohaterów, stosuje słownictwo nazywające cechy, redaguje notatkę w formie planu, rozpoznaje cechy bajki, zna i rozumie pojęcie: morał

czyta wyraźnie i wyraziście dobierając właściwe środki ekspresji, odczytuje problematykę utworu, morał i alegorię, dobiera cytaty, nazywa wartości, sporządza notatkę w formie streszczenia
1   2   3   4

Powiązany:

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconProgram nauczania. Język polski dla klas 1-3 "Świat w słowach I obrazach"; E. Gałczyńska. Rozkład materiału nauczania do klasy II gimnazjum "Świat w słowach I obrazach";Mały słownik języka polskiego pod red. S. Skorupki

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconPlan wynikowy do podręcznika Świat w słowach I obrazach

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconPlan wynikowy do podręcznika Świat w słowach I obrazach

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla kl. II. Gimnazjum opracowany na podst. Programu

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconPrzedmiotowy system oceniania opracowany na podstawie programu Świat w stówach I obrazach nr dkw-4014-72/99

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconPlan wynikowy „świat w słowach I obrazach” kl III rozdział I początki świata, początki słowa

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconProgram nauczania języka polskiego dla klas I-III,, Świat w słowach I obrazach II

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconWykaz lektur zgodnych z npp w cyklu Świat w słowach I obrazach dla gimnazjum

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconPlan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami”

Plan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach” iconPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom