Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
Pobierz 118.57 Kb.
NazwaZarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
strona1/3
Data konwersji16.09.2012
Rozmiar118.57 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Zarządzenie nr 3/2010/2011

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi

w Bełchatowie


z dnia 18.11.2010 r.


Wprowadzające „REGULAMIN ORGANIZACYJNY”


1. Wprowadza się REGULAMIN ORGANIZACYJNY obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.


2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.11.2010 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie


I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA.


 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie zwana dalej szkołą jest samorządową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w państwowej sferze budżetowej.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie wykonuje zadania określone w Statucie szkoły z dnia 1.09.1999r.z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.08. 2009r.)


II. ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie


1. Strukturę organizacyjną Szkoły tworzą następujące stanowiska pracy i organy szkoły:

 • Dyrektor,

 • Wicedyrektorzy w liczbie dwóch,

 • Kierownik świetlicy szkolnej

 • Rada Pedagogiczna – nauczyciele przedmiotu, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele pedagodzy specjalni, pedagog szkolny, logopeda.

 • Rada Rodziców,

 • Samorząd Uczniowski

 • Pracownicy administracji w tym:

  • główny księgowy,

  • sekretarz szkoły,

  • specjalista ds. kadr i płac,

  • kierownik gospodarczy.

 • Pracownicy obsługi w tym:

  • woźne,

  • konserwatorzy – kierowcy,

  • szatniarz,

  • sprzątaczki.

2. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych Dyrektor Szkoły.

3. Podporządkowanie stanowisk pracy, przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


III. ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE


1. Do kompetencji DYREKTORA SZKOŁY należy:

 1. Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego zatwierdzonym na dany rok szkolny,

 3. Przewodniczenie Radzie pedagogicznej,

 4. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

 5. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej,

 6. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zgodnie z odrębnymi przepisami,

 7. Przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 8. Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 9. Dysponowanie środkami finansowymi szkoły, a także organizowanie administracyjno – finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

 10. Opracowywanie arkusza organizacyjnego,

 11. Dbanie o powierzone mienie,

 12. Wydawanie poleceń służbowych,

 13. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

 14. Realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy „Karta Nauczyciela”,

 15. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,

 16. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 17. Współpracowanie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

 18. Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktów między organami szkoły,

 19. Przestrzeganie postanowień statutu w zakresie rodzaju nagród, kar

 20. i  przywilejów stosowanych wobec uczniów,

 21. Podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z  zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

 22. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 23. Opracowywanie planu finansowego szkoły

 24. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną, finansowo-księgową i gospodarczą szkoły, prawidłowe rozliczanie planu finansowego szkoły stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej,

 25. Wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej,

 26. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


2. Do kompetencji WICEDYREKTORA SZKOŁY należy:


 1. Współkierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły, a także zastępowanie dyrektora w wypadku jego nieobecności w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz oraz w zakresie kompetencji przewidzianych w Statucie Szkoły

 2. Sprawowanie wspólnie z dyrektorem nadzoru pedagogicznego zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego zatwierdzonym na dany rok szkolny,

 3. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

 4. W wykonywaniu swoich zadań współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami, Samorządem Uczniowskim,

 5. Przygotowywanie projektów planów pracy szkoły w zakresie nadzorowanych zespołów przedmiotowych,

 6. Organizowanie i koordynowanie bieżącego toku działalności pedagogiczno- opiekuńczo- wychowawczej w ramach nadzorowanych zespołów przedmiotowych,

 7. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli, wnioskowanie o przyznanie nagród, odznaczeń i zastosowanie sankcji dyscyplinarnych dla nauczycieli w ramach nadzorowanych zespołów przedmiotowych,

 8. Wnioskowanie w sprawach warunków pracy nauczycieli i uczniów oraz wyposażenia technicznego pracowni w zakresie nadzorowanych zespołów przedmiotowych,

 9. Bieżące informowanie dyrektora szkoły o poziomie pracy pedagogicznej w zakresie nadzorowanych zespołów przedmiotowych,

 10. Informowanie Rady Pedagogicznej o poziomie pracy pedagogicznej, wychowawczej i opiekuńczej w zakresie nadzorowanych zespołów przedmiotowych,

 11. Przygotowywanie narzędzi do mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywanie standardów i dokonywanie badania i analizy jakości pracy szkoły w zakresie nadzorowanych zespołów przedmiotowych zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego,

 12. Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej, dyżurów międzylekcyjnych i innych zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego na dany rok szkolny

 13. Prowadzenie księgi zastępstw,

 14. Dokonywanie kontroli dokumentów niezbędnych do rozliczenia nadgodzin pracowników dydaktycznych zgodnie z aktualnie obowiązująca Uchwałą Rady Miasta i Zarządzeniem Prezydenta

 15. Pełnienie dyżurów kierowniczych wg ustalonego harmonogramu,

 16. Zapewnienie sprawności organizacyjnej i wysokiego poziomu wyników dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

 17. Przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami,

 18. Inspirowanie nauczycieli w zakresie nadzorowanych zespołów przedmiotowych do doskonalenia zawodowego oraz stwarzanie dogodnych warunków do tego rozwoju,

 19. Ponosi odpowiedzialność za organizację nadzoru nauczycieli nad bezpieczeństwem uczniów podczas ich pobytu w szkole oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę,


3. RADA PEDAGOGICZNA


W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

Do kompetencji RADY PEDAGOGICZNEJ należy:

 1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę szkoły,

 2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 5. Podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy, szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

* organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

* propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

* projekt planu finansowego szkoły,

* wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 1. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmianę oraz uchwala Statut szkoły lub zmiany do Statutu szkoły.

 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania RP są protokołowane.

 5. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy w sprawach poruszanych na posiedzeniach Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3a) Do kompetencji wychowawcy klasy należy:

 1. Sprawowanie opieki wychowawczej i działalność zapobiegawcza, a w szczególności:

  • Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Programami Rozwoju Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki;

  • Informowanie o narkomanii, patologiach społecznych i chorobach społecznych i ich skutkach ;

  • Wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem od nikotyny, alkoholu, środków odurzających, narkotyków, leków;

  • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz zapobiegania uzależnieniom i chorobom społecznym;

  • Ścisła współpraca z rodzicami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i chorobom społecznym;

 2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów i podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, a w szczególności wychowawca klasy:

  • Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami ( prawnymi opiekunami) różne formy życia zespołowego mającego na celu integrację klasy: wycieczki, wieczornice, okolicznościowe spotkania klasowe, rodzinne, lekcje otwarte, dyskoteki, zebrania klasowe, konsultacje, itp. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oświatowymi i wewnątrzszkolnymi;

  • Obejmuje indywidualną opieką każdego wychowanka stosownie do jego potrzeb psychofizycznych, utrzymuje kontakty z instytucjami pomocowymi ( świetlice środowiskowe, MOPS, pedagog szkolny, kurator rodzinny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w zakresie rozpoznawania trudności i potrzeb;

  • Włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, utrzymuje kontakt z rodzicami ( prawnymi opiekunami) uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci i działań wychowawczych;

  • Informuje rodziców ( prawnych opiekunów) i uczniów klasy o obowiązujących przepisach wewnątrzszkolnych ( Statut Szkoły, WZKiO, Program Rozwoju Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Regulamin Szkoły, Regulamin Wycieczek oraz o zmianach przepisów;

  • Ustala z rodzicami ( prawnymi opiekunami) tryb postępowania wychowawczego w przypadkach nie uregulowanych w w/w przepisach;

  • Ustala treści i formy zajęć tematycznych realizowanych na godzinach do dyspozycji wychowawcy zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki;

  • Na bieżąco rozwiązuje konflikty w zespole klasowym przy współudziale Samorządu Klasowego i rodziców ( prawnych opiekunów);

  • Podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami klasy a innymi członkami społeczności szkolnej;

  • Dba o rozwój samorządności klasowej i szkolnej;

  • Dba o wychowanie patriotyczne i obywatelskie powierzonych wychowanków uwzględniając treści patriotyczne i obywatelskie w tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy, przestrzegając Regulaminu organizowania uroczystości szkolnych, inspirując uczniów do organizowania i udziału w uroczystościach o charakterze patriotycznym.

  • Bezwzględnie i konsekwentnie przeciwdziała agresji i przemocy w stosunku do ogółu uczniów, a w szczególności w stosunku do powierzonych wychowanków;

  • Wspólnie z uczniami dba o estetykę i higienę powierzonej pracowni.

 3. Odpowiedzialność za poziom dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczy klasy, a w szczególności wychowawca klasy:

  • Bezwzględnie przestrzega i czuwa nad przestrzeganiem zapisów WZKiO w stosunku do powierzonych wychowanków i ogółu uczniów;

  • Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania dydaktyczne i wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi niepowodzeniami i trudnościami);

  • Czuwa nad realizacją obowiązku nauki, podejmuje natychmiastowe interwencje w przypadkach wskazujących na zaniedbania, współpracuje w tym zakresie z rodzicami ( prawnymi opiekunami) i pedagogiem szkolnym;

  • Powiadamia na piśmie rodziców ( opiekunów prawnych) i uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcoworocznych w terminach wynikających z WZKiO;

  • Czuwa nad przestrzeganiem Praw Dziecka i Praw Ucznia w stosunku do ogółu uczniów, a w szczególności w stosunku do powierzonych wychowanków;

 4. Wykonywanie innych obowiązków wychowawcy klasowego, a w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji klasy zgodnie z przepisami prawa oświatowego, wewnątrzszkolnego i ustaleniami Rady Pedagogicznej;

 • terminowe i dokładne sporządzanie sprawozdawczości z przebiegu nauczania i wychowania;

 • bezwzględne przestrzeganie wszystkich postanowień zawartych w przepisach prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego.

 • rzetelne protokołowanie ustaleń ze spotkań z rodzicami i rozwiązywanie zgłaszanych przez rodziców problemów ( w razie potrzeby przy współudziale pedagoga szkolnego, właściwego wicedyrektora, dyrektora);

 • dokonywanie okresowej ewaluacji poziomu dydaktycznego i wychowawczego klasy, a w razie potrzeby inicjowanie działań naprawczych.


3b) Do kompetencji Kierownika świetlicy należy:

 1. Kierowanie pracą podległych nauczycieli świetlicy oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli świetlicy,

 2. Opracowywanie planu pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny z uwzględnieniem różnorodności zajęć świetlicowych dostosowanych do potrzeb i wieku dzieci objętych opieką świetlicy oraz bezpieczeństwa dzieci,

 3. Organizowanie zapisów do świetlicy szkolnej

 4. Prowadzenie zajęć opieki świetlicowej w sposób różnorodny, dostosowany do wieku i potrzeb dzieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły,

 5. Organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

 6. Organizowanie akcji „szklanka mleka” dla uczniów szkoły, organizowanie wspólnego, bezpiecznego korzystania z obiadów w stołówce szkolnej,

 7. Organizowanie w miarę potrzeb zajęć opiekuńczo-wychowawczych z uczniami, którzy z różnych przyczyn nie mają zajęć lekcyjnych a znajdują się na terenie szkoły ( zastępstwa , wcześniejsze przyjście do szkoły, itp.),

 8. Organizowanie zajęć wychowawczych, profilaktycznych, wspomagających dla dzieci objętych opieką świetlicową,

 9. Dokonywanie okresowej ewaluacji działań świetlicy, prezentowanie wyników na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

 10. Organizowanie właściwego, różnorodnego wyposażenia świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, zabawki, filmy, gry edukacyjne, dostosowanego do wieku dzieci objętych opieka świetlicy,

 11. Realizowanie zapisów Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki w ramach zajęć świetlicowych,

 12. Współpraca z nauczycielami – wychowawcami klas, rodzicami uczniów objętych zajęciami świetlicowymi w zakresie efektów wychowawczych dzieci objętych opieką świetlicy,

 13. Informowanie pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły o stwierdzonych problemach dzieci objętych opieką świetlicy – niedożywienie, brak właściwej opieki ze strony środowiska rodzinnego, zaniedbanie,

 14. Prowadzenie dokumentacji świetlicy szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 15. Współudział w działaniach w zakresie ewaluacji wewnętrznej.

3c) Do kompetencji pedagoga specjalnego należy:

Zadania edukacyjne – związane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego, z jego pracą na zajęciach lekcyjnych i rewalidacyjnych:

 1. dokonywanie tzw. „diagnozy roboczej” w celu właściwego sformułowania oddziaływań dydaktycznych;

 2. opracowanie wraz z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą indywidualnych programów uwzględniających wyniki diagnozy, specjalne potrzeby i możliwości psycho-fizyczne dziecka w zakresie wszystkich przedmiotów w oparciu o realizowaną podstawę programową;

 3. dostosowanie systemu oceniania do możliwości psychofizycznych dziecka tak, aby ocenianie miało charakter motywacyjny;

 4. udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, aby nie zaniżać wymagań dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich oceny;

 5. opracowanie z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i zakończone sukcesami, a w szczególności: nadawanie sensu wspólnej nauce, stosowanie ekspresyjnych metod nauczania, wykorzystywanie elementów nauczania otwartego, odpowiednie gospodarowanie czasem i zdrowymi rówieśnikami, organizowanie pracy uczniom w małych grupach zadaniowych, wykorzystywanie metody projektu w łączeniu treści międzyprzedmiotowych, itp.

 6. dokonywanie systematycznej bieżącej i okresowej ewaluacji postępów dziecka, informowanie o postępach rodziców, stała współpraca z PPP;

 7. współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w zakresie wspólnego uzgodnienia przebiegu procesu dydaktycznego dzieci, ( wydłużenie etapu edukacyjnego, skierowanie do szkół lub ośrodków specjalistycznych, itp.);

 8. współpraca z instytucjami pomocowymi, stowarzyszeniami, innymi szkołami integracyjnymi, ośrodkami specjalistycznymi w celu wzajemnej wymiany doświadczeń;

 9. opracowywanie planu działań rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami psychofizycznymi uczniów niepełnosprawnych i wnioskowanie do dyrektora szkoły o umożliwienie prowadzenia wnioskowanych zajęć;

 10. stała współpraca z nauczycielami – specjalistami prowadzącymi inne, specjalistyczne zajęcia ( surdologopeda, logopeda, rehabilitant, itp.), ewaluacja postępów dzieci niepełnosprawnych w tym zakresie;

 11. opracowywanie zapotrzebowania na środki i pomoce dydaktyczne, literaturę fachową umożliwiające usprawnienie procesu nauczania uczniów niepełnosprawnych;

 12. systematyczne, terminowe i dokładne sporządzenie dokumentacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych, prowadzenie kart obserwacji, oraz dokumentacji związanej ze statystyką szkolną;

Zadania integrujące:

 1. wspieranie i czuwanie nad procesem integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy a także całej szkoły; inspirowanie do wspólnego spędzania przerw i zajęć pozalekcyjnych, spotkań dzieci w świetlicy szkolnej, udziału w szkolnych i klasowych imprezach i uroczystościach;

 2. budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, organizowanie lekcji otwartych, wspólnych wycieczek, spotkań rodzinnych, rodzinnych konkursów;

 3. budowanie integracji pomiędzy nauczycielami uczącymi w klasie integracyjnej, wypracowywanie właściwych form komunikacji i współpracy na lekcjach;

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconZarządzenie Nr 15/09/10 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szyldaku

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconZarządzenie nr 2/2012 z dnia 7 marca 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconZarządzenie Nr /2010/2011 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconZarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/2011/2012 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconInformacja prasowa warszawa, Marzec 2011 II zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconZarządzenie Nr /2010 Dyrektora Domu Dziecka Nr 4 z dnia r

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconZarządzenie Nr 3/2010 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconSprawozdanie dyrektora szkoły podstawowej nr 316

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconZarządzenie dyrektora nr 17/2011/2012 z dnia 06. 02. 2012r

Zarządzenie nr 3/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 iconZarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom