Sprawozdanie z grup seminaryjnych
Pobierz 167.57 Kb.
NazwaSprawozdanie z grup seminaryjnych
strona2/3
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar167.57 Kb.
TypSprawozdanie
1   2   3

DYSKUSJA


  1. STANISŁAW SNARSKI

Łódź

Zajmuję się psychoterapią skłóconych małżeństw i rodzinami więźniów. Utworzyłem w Łodzi wspólnotę "Ruch Pomocy Rodzinie". Pracuje tu około 100 specjalistów: prawników, kuratorów, policjantów itp. Rozstrzygają oni konkretne problemy. Nie pytają, kto kim jest i do jakiej partii należy. Od roku głoszę też dla więźniów konferencje przez radiowęzeł.


ELŻBIETA DUBIJEWSKA

Arcybiskupi Komitet Charytatywny, Wrocław

Popieram gorąco inicjatywę zgłoszoną przez JE Księdza Biskupa Władysława Miziołka odnośnie wyodrębnienia funkcji kapelana więziennego. Myślę, że jest to bardzo ważne, aby kapłan pełniący tę funkcję był wyłączony z innych prac duszpasterskich. Istnieje bardzo dużo problemów, którymi ci kapelani powinni się zajmować, począwszy od braku skarpet, a kończąc na problemach duszy.

Zgłaszam również prośbę o zainteresowanie problematyki więziennictwa seminariów duchownych. Dobrze byłoby, aby klerycy mogli pomagać kapelanom, bądź ich laickim pomocnikom. We Wrocławiu, gdzie udaje nam się dużo załatwić dzięki uprzejmości i pomocy Księdza Kardynała Gulbinowicza i księży kapelanów zastajemy drzwi seminarium zamknięte. Słyszymy tłumaczenie, że brak czasu, że ogromna ilość zajęć itp. Wydaje mi się, że jednak ci młodzi ludzie mogliby poznać ciężką stronę życia i im samym to by się bardzo przydało.


Ks. JERZY ST'ELLMAN Strzelce Opolskie

Chciałbym poruszyć tu kilka spraw:

- prosiłbym, aby kapelanów więziennych nie zmieniać w przyszłości zbyt często, bowiem na takich spotkaniach poruszamy stale te same sprawy,

- cieszę się ze zgłoszonej przez ks. dr Jana Sikorskiego propozycji utworzenia stanowiska diecezjalnego kapelana więziennego; ułatwiłoby to nam wszystkim pracę,

- w seminarium opolskim prowadzone są regularne wykłady odnośnie pracy w więzieniach,

- ze sprawa wydzielenia funkcji kapelana więziennego należałoby trochę poczekać; więźniowie dzisiaj potrzebują jeszcze kapelana, którego trzeba sprawdzić, bo do tej pory był on utożsamiany z funkcjonariuszem. Wiemy również, że kapelani powinni znać środowisko, z którego więźniowie pochodzą. Zajmując się tylko więźniami, bez duszpasterstwa ogólnego, ciężko im to będzie poznać.

Ponadto nasze duszpasterstwo obejmuje nie tylko skazanych ale również funkcjonariuszy, a są to ludzie jeszcze starej daty. Do tej pory byli oni przeciwko kapelanom. A więc zanim my ich nawrócimy, potrzebny będzie ktoś, kto pracuje w duszpasterstwie parafialnym.

- jak rozwiązać problemy finansowe,

- jaki jest prawny status kapelana,

- mamy różne kartoteki: parafialne, chorych itp., a nie mamy kartotek skazanych. Wiadomo, że nikt nie chce się ujawniać; pomogłoby to jednak dotrzeć do środowiska.


Prof. dr hab. TEODOR SZYMANOWSKI Uniwersytet Warszawski

Jestem przewodniczącym zespołu zajmującego się reformą prawa karnego wykonawczego, a jednocześnie przewodniczącym Patronackiego Stowarzyszenia penitencjarnego. Chciałbym zająć się tutaj dwoma zagadnieniami:

- nowego prawa wykonawczego,

- współpracy Patronatu z kapelanami i odwrotnie, łączy się to ze współpracą z laikatem. Reforma prawa karnego wykonawczego trwa już od roku. Mamy już projekt tego kodeksu. Przewiduje on m.in.:

- prawo do praktyk religijnych tzn. udziału w nabożeństwach, sakramentach, w posiadaniu publikacji o kwestii religijnej i różnych przedmiotów kultu,

- swobodę kontaktów idących z obu stron; na życzenie osoby tymczasowo aresztowanej oraz na życzenie kapelana,

- nauczanie religii; w zakładach poprawczych. Jest to już wprowadzane,

- uczestnictwo Kościoła i osób współpracujących w działalności społecznej w różnych organizacjach. Organizacje te będą zajmowały się kontrolą społeczną.

Dalszym krokiem naprzód będzie uregulowanie spraw aresztów śledczych. Swoboda religijna będzie tu taka sama jak dla skazanych z pewnymi uzasadnionymi wyłączeniami. Będą to jednak sprawy wyjątkowe i tytko wtedy, gdy będzie to dla dobra przeprowadzanego śledztwa.

Proponowany kodeks oparty jest o akty międzynarodowe.

Odnosząc się do zagadnienia współpracy Patronatu z kapelanami, zgłaszam chęć spotkania się i przedyskutowania form takiej współpracy. My możemy zaoferować:

- poradnictwo prawne, - środki finansowe,

- pomoc w załatwianiu spraw interwencyjnych.

Wydaje mi się, że wspólnie z kapelanami moglibyśmy tworzyć takie placówki patronackie.


Ks. JAN WOŁEK Wadowice

W Wadowicach funkcjonariusze więzienia są bardzo życzliwie nastawieni do kapelana i wręcz zachęcają do wchodzenia na teren zakładu.

Miałbym pytanie. Czy byłaby możliwość wygospodarowania w więzieniach miejsca na kaplice i to kaplice z Najświętszym Sakramentem?

Zgłaszam również propozycję rozszerzenia w większym stopniu modlitwy o nawrócenie więźniów. Mogłoby to odbywać się poprzez:

- wprowadzenie tej modlitwy do modlitwy wiernych,

- ustanowienie np. tygodnia modlitw w tej intencji, podobnie jak jest to np. z tygodniem o zjednoczenie chrześcijan,

- włączenie w specjalny sposób zakonów kontemplacyjnych,

- włączenie chorych do tych modlitw.

Ważna sprawa jest również współpraca z tymi, którzy opuszczają więzienia. Dostarczanie im ubrań czy jedzenia to zbyt mało.


Ks. HUBERT CZUMA - Radom

Chciałbym poruszyć klika spraw:

- ciekawi mnie, jak przedstawiała się sytuacja kapelanów więziennych przed wojną

- uważam za słuszne utworzenie stałego punktu informacyjnego dla więźniów wychodzących z więzienia, aby mogli zwrócić się tam z każdym problemem.

-widziałbym potrzebę utworzenia specjalnego biuletynu dla kapelanów więziennych, w którym poruszone byłyby nasze problemy.


Ks. ADAM KOMISARCZYK - Stargard Szczeciński

Postulat mówiący o tym, aby ksiądz zajmował się tylko więzieniem nie jest możliwy w diecezji szczecińsko-kołobrzeskiej z uwagi na trudności kadrowe. W naszej diecezji jest bardzo mato powołań.

Bardzo dobrze natomiast układa się współpraca ze świeckimi. Wprowadzam do więzień OAZ-ę, klub A.A. oraz inne osoby. Przez więźniów jest to przyjmowane bardzo życzliwie.

Zastanawiając się nad formami pomocy więźniom wychodzącym na wolność chciałbym zwrócić uwagę na zarządzenie prezydenta Stargardu stwarzające możliwość zaciągania kredytów do 18 min zł. (z niskim oprocentowaniem) dla bezrobotnych i dla tych, którzy zatrudniają bezrobotnych.


Ks. ANTONI WYCISLIK - Katowice

Jestem kapelanem w areszcie śledczym od roku. Wprowadziłem tam zwyczaj rozpowszechniania kaset video z filmami religijnymi. Wykorzystuję również kasety magnetofonowe z nagranymi książkami dla niewidomych. Nadaję te nagrania przez radiowęzeł.

Udało mi się również wprowadzić do aresztu śledczego 4 świeckich katechetów, którzy pomagają mi w katechizowaniu ludzi chcących przyjąć sakrament bierzmowania.

Często spotykam się z protestami więźniów tymczasowo aresztowanych, że nie mogą się razem spotykać na Mszy św. Wolno im razem chodzić na spacery, do pracy, do świetlicy, ale na Mszę św. nie mogą iść.


Dr DANUTA GAJDUS

Naczelnik Wydziału Penitencjarnego CZZK

Mam nadzieję, że uda mi się w najbliższym czasie spotkać ze wszystkimi kapelanami w mniejszych grupach w związku z planowanymi objazdami rejonowych zakładów karnych i aresztów śledczych. W czasie tych spotkań planuję spotkanie się zarówno z naczelnikami, kierownikami działów penitencjarnych i nie wyobrażam sobie, aby w tym gronie zabrakło księży kapelanów.

Moje refleksje z dzisiejszego spotkania:

Poszukując sensu dzisiejszego spotkania przyszło mi na myśl zdjęcie, które obiegło cały świat. Jest to zdjęcie papieża obejmującego Ali Agcę. To jest marzenie, aby zostało to przeniesione na każdego więźnia; aby ofiara ze swoim przestępcą mogła się spotkać w takim geście pojednania. Jest to wyzwanie nie tylko dla kapelanów, ale i dla calej kadry penitencjarnej. W tym wyzwaniu szczególne miejsce przypada kapelanom i chcę, aby moją wypowiedź wszyscy kapelani zrozumieli jako otwartość z mojej strony, oczekiwanie na tę pomoc. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś mógł to zrobić lepiej.

Jeżeli kiedyś był to model więzienia oglądającego się wstecz, model więzienia represyjnego, rozliczającego za to, co było, to ja sobie wyobrażam, że nowy model to patrzenie w przyszłość, a więc model przygotowujący więźnia do wolności. Jeżeli taka moja wizja więzienia będzie przyświecała wszystkim to myślę, że uda nam się wyprowadzić więzienie.

Nie chcę aby więźniowie zostali sami ze sobą, bo więzień popada wtedy w stan tzw. komy więziennej. Najpierw popada w agresję do innych, rodzi podkultury więzienne. Ale ten stan jest jeszcze możliwy do opanowania, gorzej jeżeli przeradza się on w stan nihilizmu, braku wiary w sens dalszego poprawiania się. W tym etapie szczególnej pomocy może mu udzielić kapłan i wychowawca. Chodzi o to, aby do tej apatii, nihilizmu, utraty godność nie dopuścić.

Za dotychczasowa pracę bardzo wam kapelani dziękuję. Proszę liczyć na moją pomoc.


Dr JAN MALEC

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

W ramach moich zainteresowań kryminologicznych zajmuję się w dużej mierze problemami resocjalizacji. Na gruncie tych zagadnień ogromna rolę należy przydać pracy kapelanów więziennych. W końcu 1987 r. przeprowadziłem w tej mierze pewne badania. Ustalenia tych badań zostały opublikowane w Przeglądzie Penitencjarnym i Kryminologicznym (nr 14,15 Z 1989r.).

Udział w tym sympozjum jest dla mnie bardzo ważny i niesłychanie pożyteczny. W indywidu­alnych rozmowach mogłem dowiedzieć się o wielu fascynujących przedsięwzięciach, jakie księża kapelani podejmują. Nasi pracownicy bardzo często bywają w zakładach karnych. Bylibyśmy ogromnie wdzięczni, gdyby przy takich okazjach mieć możliwość dowiedzenia się o takich ciekawych, interesujących formach pracy, które moglibyśmy upowszechniać, mając m.in. na względzie obronę szeroko rozumianych praw obywatelskich osób pozbawionych wolności.

Przeglądając przedwojenne wydawnictwo więzienne znalazłem bardzo wiele materiałów o pracy kapelanów. Wydaje mi się, że byłoby rzeczą wysoce pożyteczną, by ktoś zechciał wziąć trud obejrzenia tych materiałów. I mimo że warunki od tego czasu zmieniły się, to wiem, że stamtąd można by jeszcze znaleźć wiele ciekawych form działalności nadających się do transponowania w nasze warunki. Obserwujemy, że CZZK podejmuje wiele doniosłych przedsięwzięć zmierzających do tego, aby polskie więziennictwo mogło dorównać do Europy. Z naszych obserwacji widzimy, jak ogromna rolę odgrywają w tym księża kapelani i za to chciałbym wam księża bardzo podziękować.

Chcę ogromnie podziękować za możliwość udziału w tym spotkaniu. Bardzo wiele sobie obiecuję po możliwości dalszych kontaktów.


Ponadto głos w dyskusji zabrali:


Ks. JOZEF.JĘDRZEJEWSKI z Warszawy zaproponował, aby do programu pielgrzymki Ojca Świętego w Polsce włączyć wizytę w polskim więzieniu. Ks. Bp Damian Zimoń odpowiedział, że taka wizyta przewidziana jest w diecezji płockiej.


Ks. RAJMUND BROL z Tarnowskich Gór mówił, że organizuje wigilię w więzieniu dla więźniów i ich rodzin; umożliwił też więźniom kontakt z dwoma szkołami; zorganizował nawet pielgrzymkę więźniów na Jasna Górę.


Ks. JERZY STACHOWIAK z Wronek omówi! trudna sytuację kapelana-proboszcza. Wskazał na urazy, jakie posiadają parafianie żyjący ciągle w cleniu zakłdu karnego. Bardzo trudno jest ich namówić do współpracy.


Ks. ZDZISŁAW JĘDRUSZEK z Płot pracujący w zakładzie karnym dla żołnierzy służby czynnej zaapelował o przygotowywanie duszpasterskie młodzieży przed pójściem do wojska.


Ks. JERZY SIEDLECKI z Białej Podlaskiej i ks. HENRYK CHOJNACKI z Krakowa zwracali uwagę na trudności, jakie występują w aresztach śledczych. Utrudnione są tam kontakty z osobami tymczasowo zatrzymanymi i ciężko jest uzyskać zezwolenie na odprawianie Mszy św.


WIESŁAW ŁUKA z Tygodnika "Wokanda" poruszył sprawę wchodzenia do więzień przedstawi­cieli innych wyznań i stosunku kapelanów do tego faktu. Od wielu lat zajmując się więźniami, spotykał się wśród nich z różnymi grupami wyznaniowymi. Stwierdził, że kapelani mogliby się wiele od nich nauczyć. Poruszył również problem bardzo małej frekwencji więźniów na Mszach św. Pytał też, czy istnieją kontakty ekumeniczne na terenie więzień?

Ks. RYSZARD DYC z Rawicza pytał o zasady wprowadzania katechizacji w więziennych szkołach zawodowych.


Ks. ZYGMUNT STRECZEWSKI z Poznania opowiedział o pogadankach, jakie prowadzi dla więźniów przez radiowęzeł. Są to 10 - 15 minutowe rozmowy. Całość ujęta jest w trzy cykle. Ma to wszystko nagrane na taśmach. Personel więzienia - na podstawie ciszy w celach w tym czasie - stwierdza duże zainteresowanie tymi audycjami.


Podczas dyskusji poruszone były również sprawy:

- więźniów chorych na AIDS,

- misjonarzy pragnących wchodzić do więzień,

- zachowania księży na styku więzień - funkcjonariusz, - dostarczania prasy katolickie) do więzień,

- informowania władz zakonnych o pracy zakonników w więzieniach,

- Informowania kapelanów o istniejących grupach charytatywnych.SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ W GRUPACH SEMINARYJNYCH


Grupa I - Duszpasterstwo sakramentalne


Sprawozdanie złożył Ks. Kazimierz Gryboś z Giżycka. Poruszane były następujące tematy:

- zewnętrzna postawa kapłana wobec więźnia,

- jego odpowiedzialność za skazanego,

- głoszenie Słowa Bożego,

- niesienie nadziei,

- omówiono poszczególne sakramenty.

Powstały wątpliwości w sprawie dawania rozgrzeszenia więźniom żyjącym w związku niesakramentalnym, w przypadku krótkiego wyroku i wyroku długiego.


Grupa II - Duszpasterstwo charytatywne oraz współpraca z laikatem


Sprawozdanie złożył ks. Paweł Wojtas z Grójca. Podzielił się on wrażeniami z międzynaro­dowego spotkania kapelanów więziennych w Rzymie w toku bieżącym, na którym łącznie z ks. Janem Sikorskim reprezentował Polskę. W kongresie tym spotkali się naczelni kapelani ze wszystkich krajów świata oraz przedstawiciele międzynarodowych organizacji laickich, zajmujących się pracą w więzieniach. Była to doskonała możliwość bezpośrednich kontaktów, wymiany myśli kapelanów i ich świeckich współpracowników.

W ramach dalszej dyskusji wiele osób dzieliło się spostrzeżeniami i doświadczeniami własnej pracy charytatywnej. Swoją pracę przedstawiało:

- Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami, które udziela poradnictwa prawnego, pomaga materialnie więźniom i ich rodzinom, np, opłaca wszelkie świadczenia (nie daje pieniędzy tylko samo płaci), szuka mieszkań i pracy. Pieniądze na ten cel zbiera w różny sposób.

- Odnowa w Duchu Świętym - prowadzi katechezy przygotowujące do sakramentów św.

- Bractwo św. Jan Chrzciciela - propaguje codzienną modlitwę za więźniów i post w ich intencji.

- Fundacja "Nowe Życie" z Rzeszowa - przesyła paczki, składa wizyty, organizuje koncerty, a nawet próbuje tworzyć teatr.

- Krakowskie Apostolstwo Świeckich - zorganizowało mecz piłkarski pomiędzy więźniami i klerykami.

-Tarnowskie Góry - nawiązują kontakty więźniów ze szkołami, które już udostępniają swoje sale gimnastyczne.

- Rawicz - organizuje działalność psychologa w więzieniu.

1   2   3

Powiązany:

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconSprawozdanie z warsztatów Al-Anon "Praca grup wg p-24"

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconSprawozdanie grup z przeprowadzonych kategoryzacji dyskusja

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconRegulamin konkursu, zestawy pytań dla grup, stoper, tablica wyników współzawodnictwa, tabliczki z nazwami grup

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconFormularz 1: Tematyka zajęć seminaryjnych prowadzonych w katedrze

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconKs. Paweł Wojtas Artykuł do Materiałów Seminaryjnych d w 2007 r

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconPlan zajęć seminaryjnych Specjalność: Analityka I Kontrola Jakości

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconUprzejmie informujemy, Że istnieje możliwośĆ zweryfikowania list seminaryjnych

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconRozkład ćwiczeń seminaryjnych z Chemii Fizycznej w roku akademickim 2010/2011

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconInformacja dla aplikantów adwokackich I roku dotycząca seminaryjnych zajęć teoretycznych

Sprawozdanie z grup seminaryjnych iconFormy organizacyjnej, regulaminów, zapewnienia środków na działalność grup historyczno-mundurowych wraca od lat. Podzielam opinię, co do potrzeby wspólnego działania. Zwłaszcza obserwując takie właśnie działanie u naszych koleżanek I kolegów z grup zachodnich. Mimo, że działające tam grupy, podobnie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom