Przemoc I agresja
Pobierz 246.09 Kb.
NazwaPrzemoc I agresja
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar246.09 Kb.
TypDokumentacja

Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole
materiały profilaktyczne dla nauczycieli

Publiczne Gimnazjum nr 3
AGRESJA

To świadome działanie mające na celu wyrządzenie innej osobie lub grupie osób krzywdy psychicznej lub cielesnej.

Powtarzające się akty agresji prowadzące do silnych urazów psychicznych lub cielesnych określa się jako

PRZEMOC
Formy agresji i przemocy:

Bezpośrednia przemoc fizyczna - bicie, kopanie, plucie popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności, przezywanie, wyśmiewanie

Bezpośrednia przemoc słowna i niewerbalna - dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i Internet), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów

Pośrednie formy przemocy - namawianie innych do ataków fizycznych lub słownych, naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy
Autoagresja:

Samookaleczenia

Anoreksja, bulimia

Próby samobójcze

Samobójstwa
Dlaczego dochodzi do zachowań agresywnych?
1. Czynniki biologiczne

temperament – najbardziej narażone na wytworzenie u siebie wzorca zachowań agresywnych jest dziecko o tak zwanym „gorącym” temperamencie

wysoki poziom hormonów, zwłaszcza testosteronu u chłopców

zaburzona dynamika przebiegu procesów nerwowych – wzmożona aktywność dziecka i jednocześnie problemy w kontrolowaniu swojego zachowania

2. Wpływ środowiska rodzinnego

brak ciepła i zaangażowania w sprawy dziecka ze strony głównego opiekuna – najczęściej matki

nadmierny dystans uczuciowy, chłód, brak bliskiego kontaktu z dzieckiem

przyzwalająca i tolerancyjna postawa wobec dziecka, szczególnie wobec jego zachowań agresywnych, brak jasnych norm co wobec dopuszczalności agresji – tak zwane wychowanie „bezstresowe”

brutalne, agresywne zachowanie rodzica – agresji można się nauczyć poprzez obserwację lub bycie obiektem takich zachowań
3. Wpływ grupy rówieśniczej

naśladowanie agresywnych zachowań osób, które są ważne w grupie

zmniejszenie się osobistej odpowiedzialności za agresję na zasadzie „wszyscy

tak robią”

zmniejszenie się kontroli nad agresywnym zachowaniem pod wpływem grupy

istnienie norm grupowych dopuszczających agresję

4. Wpływ środowiska szkolnego

organizacja nauczania – nuda, brak zagospodarowania czasu, zagęszczenie, nadmiar bodźców, brak możliwości odpoczynku, brak propozycji zajęć pozalekcyjnych

niewłaściwy system norm – np. niejasny, niespójny, brak konsekwencji w przestrzeganiu norm

niewłaściwa reakcja na zachowania agresywne – reakcje niekonsekwentne, brak reakcji

czynniki związane z relacjami uczeń – nauczyciel – rodzic np. brak autentycznego dialogu

Skutki przemocy

Ofiary przemocy – przeżywają poczucie poniżenia i upokorzenia, lęk, rozpacz i smutek. Czują się osamotnione, bezradne i bezsilne. Wstydzą się i czują się winne, że nie potrafią sobie poradzić. Długotrwałe pozostawanie w takiej sytuacji powodować może zaburzenia somatyczne.

Sprawcy przemocy – utrwalają swoje zachowanie agresywne, obniżenie poczucia odpowiedzialności za własne działania, skłonność do zachowań aspołecznych, łatwe wchodzenie w konflikty z prawem.

Świadkowie przemocy – jeśli nie potrafili jej się skutecznie przeciwstawić, przeżywają dezorientację, często latami przechowują poczucie winy, niezadowolenie i pretensję do siebie, uczą się bierności, bezradności i niereagowania w trudnych sytuacjach
Akty prawne

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów

tytoniowych

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych form działalności

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej

uzależnieniem
Dokumentacja wewnątrzszkolna

Statut Szkoły

Program Profilaktyczny

Program Wychowawczy

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z rodzicami,

policją i innymi źródłami pomocy w sytuacjach zagrożenia uczniów

przestępczością i demoralizacją
Skuteczne działania profilaktyczne na poziomie szkoły

Diagnoza problemu przemocy w szkole

Edukacja nauczycieli z zakresu przemocy i agresji uczniów

Współpraca z rodzicami

Współpraca z instytucjami (Zespół Interdyscyplinarny)

Dyżury nauczycieli

Działania profilaktyczne na poziomie klasy

Diagnoza zespołu klasowego

Integracja zespołów klasowych

Zawarcie kontraktu klasowego i puli konsekwencji

Konsekwentne egzekwowanie kar

Warsztaty profilaktyczne z zakresu zachowań przemocowych dla młodzieży

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego

Spotkania profilaktyczne z rodzicami

Unikanie przez nauczycieli zachowań agresywnych wobec uczniów

Kreowanie pozytywnych liderów w klasie

Działania profilaktyczne na poziomie jednostki

Obserwacja zachowań problemowych

Przeprowadzenie rozmowy interwencyjnej ze sprawcą przemocy

Spotkanie z ofiarą przemocy

Rozmowa ze świadkiem zdarzenia

Włączenie do działań specjalistycznych służb

Rozmowy z rodzicami
Jak poznać, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole

Odsunięcie od grupy

Jest wyśmiewane, przezywane, poniżane, zastraszane, zmuszane do

wykonywania poleceń kolegów

Nie potrafi się bronić

Jest wciągane w bójki

Ma zniszczone rzeczy, podarte ubrania

Zauważalne są siniaki, zadrapania

„Siłowe zabawy”

Jest wycofane, smutne, często płacze

Ma problemy w głośnym wypowiadaniu się na lekcji

Traci zainteresowanie nauką, pogarszają się jego stopnie

Spóźnia się do szkoły, wagaruje

Przerwy spędza samo lub w pobliżu nauczyciela

Nie bierze udziału w imprezach i wyjazdach klasowych

Skarży się na częste bóle głowy, brzucha, ma kłopoty ze snem

Zachowują się w sposób prowokujący
Formy pomocy ofiarom przemocy na terenie szkoły

Indywidualne rozmowy z ofiarami przemocy

Rozmowy z rodzicami ofiar przemocy

Włączenie ofiar w aktywność grupową

Rozmowa z ofiarą przemocy

Pozwól opowiedzieć o zdarzeniu

Nie oceniaj, okaż zrozumienie dla jego uczuć i zachowań

Doceń dotychczasowe sposoby radzenia sobie

Poinformuj o działaniach jakie zamierzasz podjąć

Ustalcie wspólnie jakie będą dalsze kroki rozwiązania problemu
Rozmowa z rodzicem ofiary

Informacja o zdarzeniu

Zgoda na wyrażenie uczuć

Informacja o obowiązujących w szkole procedurach

Propozycja rozwiązań i uzgodnienie działań

Informacja o specjalistycznej pomocy
Uczniowie stosujący przemoc są:

Starsi, silniejsi lub bardziej sprawni fizycznie od swych ofiar

Aktywni i energiczni, starają się dominować nad otoczeniem i próbują

podporządkować sobie innych

Impulsywni, łatwo wpadają w gniew

Wcześnie zaczynają pić alkohol, brać narkotyki, popełniają kradzieże i

wchodzą w konflikty z prawem

Często buntują się przeciw dorosłym

Mają opinię „twardych”, nie przejawiają wstydu, poczucia winy i empatii

Pewni i zadowoleni z siebie

Nie przestrzegają norm i reguł

Przebywają w „złym towarzystwie”

Często negatywny stosunek do szkoły i słabe oceny

Maska wzorowego ucznia
Formy pracy ze sprawcą przemocy

Rozmowy interwencyjne ze sprawcami

Wyciąganie ustalonych konsekwencji

Zawieranie kontraktów motywujących do zmiany zachowania

Rozmowy z rodzicami agresorów

Edukacja w zakresie zrozumienia problemu agresji i przemocy

Grupy terapeutyczne dla sprawców

Włączenie sprawców w działania na rzecz ograniczania przemocy

Rozmowa ze sprawcą przemocy

Wyjaśnienie powodu rozmowy – przedstawienie konkretnych zachowań

Pozwól opowiedzieć o sytuacji

Powiedz jakie zasady zostały złamane

Powiedz o konsekwencjach

Powiedz o dalszych krokach

Podpisanie kontraktu

Umówienie następnego spotkania w celu kontroli zawartych umów

Nie obwiniaj, nie zawstydzaj, unikaj grożenia i potępiania
Kontrakt ze sprawcą przemocy

W związku z ... na okres ... tracę następujące przywileje...

Zobowiązuję się przestrzegać następujących zasad w domu ... w szkole...

Zgadzam się, że za złamanie zasady poniosę następujące konsekwencje...

Zgadzam się, że jeśli w ciągu ... będę przestrzegać ustalonych zasad to

odzyskam następujące przywileje...

Zgadzam się, że jeśli nie będę przestrzegać tego kontraktu to poniosę surowsze konsekwencje ...
Rozmowa z rodzicem sprawcy przemocy

Powód rozmowy – informacja o zdarzeniu

Wymiana informacji

Przedstawienie obowiązujących procedur

Ustalenie dalszego postępowania – kontrakt

Przekazanie wskazówek i pomocnych adresów
Świadkowie przemocy

Przeżywają wiele trudnych i sprzecznych emocji: współczucie – złość do ofiar

i lęk – podziw dla sprawców

Obawa przed byciem „frajerem”

Potrzebują wsparcia i zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa przez

dorosłych

Potrzebują ustalenia zasad postępowania w sytuacjach przemocowych
Aby pomóc świadkom przemocy:

Pozwól im wyrazić swoje uczucia i opinie

Nie obwiniaj ich o to, że nie pomogli ofierze

Porozmawiaj na temat zjawiska agresji i przemocy

Przypomnij obowiązujące w przypadku przemocy normy i zasady reagowania

Ustalcie wspólnie dalsze działania
Gdzie szukać pomocy?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radom ul. Malczewskiego 20b tel: 3622745

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe ognisko”

ul. Główna 16 tel: 383 66 52

Ośrodek wsparcia dla ofiar Przemocy Caritas Diecezji Radomskiej

ul. Kościelna 5

Centrum Psychoterapii Rodzin ul. Śniadeckich 1 tel: 366 93 78

Sąd Rodzinny i Nieletnich

Policja

Linia Braterskich Serc 800 311 800

Co warto przeczytać?

M. Dąbrowska-Bąk „Przemoc w szkole”

D. Dana „Rozwiązywanie konfliktów”

M. Karkowska, W. Czarnecka „Przemoc w szkole”

J. Papież, A. Płukis „Przemoc dzieci i młodzieży”

I. Pospiszyl „Przemoc w rodzinie”

I. Pospiszyl „Razem przeciw przemocy”
Opracowanie: Iwona Wontorska - psycholog

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przemoc I agresja iconAgresja wśród dzieci Czym jest agresja I przemoc?

Przemoc I agresja iconPrzemoc I agresja – społeczne uwarunkowania Przemoc

Przemoc I agresja iconAgresja I przemoc w

Przemoc I agresja iconAgresja I przemoc w szkole

Przemoc I agresja iconAgresja I przemoc w szkole

Przemoc I agresja iconAgresja I przemoc w szkole Opracowanie

Przemoc I agresja iconMęska przemoc, agresja I władza

Przemoc I agresja iconAgresja I przemoc w szkołach – profilaktyka I zwalczanie

Przemoc I agresja iconAgresja I przemoc w szkole”- przyczyny I zapobieganie

Przemoc I agresja iconAgresja I przemoc wśród dzieci sześcioletnich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom