Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Pobierz 252.3 Kb.
NazwaSprawozdanie merytoryczne z działalności
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar252.3 Kb.
TypSprawozdanieSprawozdanie merytoryczne z działalności

Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

w roku 2009


Spis treści


1. Dane organizacji 2

2. Członkowie 3

3. Władze 4

4. Cele 5

5. Zrealizowane projekty 6


Dane organizacji:


Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest organizacją pozarządową działającą na rzecz szeroko pojętego rozwoju miasta i gminy Warka, powiatu grójeckiego i województwa mazowieckiego. Poprzez nasze działania staramy się propagować aktywność społeczną i zachęcać wszystkich do współdziałania. Organizacja skupia ludzi, którzy chcą w realny sposób wpływać na właściwy rozwój lokalny oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Za dotychczasową działalność organizacja otrzymała trzykrotnie tytuł „Najlepszej Organizacji Pozarządowej Powiatu Grójeckiego” w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2007, 2006 i 2005 roku. W roku 2009 Stowarzyszenie W.A.R.K.A. otrzymało nagrodę Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce dla jednej z Najlepszych Lokalnych Organizacji Grantowych w fundraisingu
tj. pozyskiwania w 2008 roku środków w Programie „Działaj Lokalnie”, a 2008 dla Najlepszej Lokalnej Organizacji Grantowej w Polsce w roku 2007 w zakresie promocji Programu. Rok wcześniej stowarzyszenie otrzymało za realizację konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w 2006 roku trzecią nagrodę dla Najbardziej Efektywnej Lokalnej Organizacji Grantowej w Polsce.


STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.

ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka

tel. 504 671 770, fax +48 6661516

www.stowarzyszeniewarka.pl

warka@stowarzyszeniewarka.pl


NIP 797-18-51-483

REGON 672965978

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

7.05.2003 nr 0000160318

Organizacja pożytku publicznego od 26.04.2005

Lista członków Stowarzyszenia W.A.R.K.A. na dzień 31.12.2009


 1. Gumienny Przemysław

 2. Jastrzębski Damian

 3. Karpowicz Damian

 4. Karpowicz Krystian

 5. Knyzio Teresa

 6. Kwiatkowska Emilia

 7. Kwiatkowski Jakub

 8. Lenarczyk Dorota

 9. Lis Aleksandra

 10. Majewska Katarzyna

 11. Majewski Maciej

 12. Majewski Marcin

 13. Majewski Marek

 14. Marchocki Jan

 15. Matlakowski Łukasz

 16. Matlakowski Rafał

 17. Myszyński Dominik

 18. Pakulska Agnieszka

 19. Pakulski Piotr

 20. Pakulski Przemysław

 21. Przybylska Monika

 22. Przybyszewska Anna

 23. Przybyszewski Artur

 24. Rokita Katarzyna

 25. Siek Piotr

 26. Skoczek Katarzyna

 27. Smogur Piotr

 28. Szafrańska Aleksandra

 29. Urynek Monika

 30. Wawszczyk Damian

 31. Zaręba Agata

 32. Zaręba Andrzej

 33. Żurek Sylwia

 34. Żak Roma


W trakcie roku 2009 została przyjęta 1 osoba:

  • dn. .15.03.09 Zarząd przyjął do grona członków Przybyszewskiego Artura


Dn. 13.06.09 Aleksandra Szafrańska zawarła związek małżeński zmieniając nazwisko na Mirowska


Władze Stowarzyszenia W.A.R.K.A. (1.01.2009-31.12.2009)


Zarząd


Prezes – Zaręba Andrzej

Wiceprezes – Knyzio Teresa

Wiceprezes – Majewski Marek

Sekretarz – Lenarczyk Dorota

Skarbnik – Marchocki Jan

Członek Zarządu – Anna Przybyszewska

Członek Zarządu – Aleksandra Mirowska (Szafrańska)

Członek Zarządu – Maciej Majewski


Komisja Rewizyjna


Przewodniczący – Przemysław Pakulski

Członek Komisji - Łukasz Matlakowski

Członek Komisji – Roma Żak

Sekretarz - Monika Urynek


Walne Zebranie 2009-2011

Przewodniczący – Agata Zaręba

Z-ca Przewodniczącego – Katarzyna Majewska

Z-ca Przewodniczącego – Marcin Majewski

Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka Pakulska


Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w małych miastach;

 2. Inicjowanie i propagowanie działań społecznych w dziedzinie kultury (narodowej i europejskiej), sportu, zdrowia, edukacji, ekologii, turystyki i wypoczynku;

 3. Działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 4. Ochrona i popularyzowanie kulturowego dziedzictwa regionu;

 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 6. Prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych różnymi formami wykluczenia np.: wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni, rodziny i dzieci z rodzin ubogich, alkoholicy, narkomani); wykluczenie informacyjne; itp. na terenach wiejskich i w małych miastach;

 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby prawne i osoby fizyczne.

 8. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 12. Promocja i organizacja wolontariatu;

 13. Działalność charytatywna;

 14. Ochrona i promocja zdrowia;

 15. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

 16. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

 17. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia, edukacji, ekologii, turystyki i wypoczynku;

 2. Prowadzenie regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów;

 3. Organizowanie festynów kulturalno-rozrywkowych, turystyczno-krajoznawczych, ekologiczno-edukacyjnych, prozdrowotnych i sportowych;

 4. Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów;

 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i medialnej;

 6. Organizowanie działalności popularyzatorskiej – konferencje, seminaria, odczyty;

 7. Zadania zlecone przez samorząd terytorialny i organizacje współpracujące;

 8. Udział w przedsięwzięciach na rzecz modernizacji administracji publicznej;

 9. Powoływanie komisji o charakterze doradczo-konsultacyjnym.Zadania statutowe zrealizowane w roku 2009 oraz

najważniejsze wydarzeniaDZIAŁAJ LOKALNIE 2009

Termin realizacji: 01.03 – do 28 lutego 2010


Sponsorzy i Partnerzy:


Finansowanie:

 • Fundatorzy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 • Lokalni Partnerzy:

  • Samorządy: Starostwo Powiatowe w Grójcu, Gminy: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec,

  • Biznes: Partnerzy Strategiczni – Nasz Sad, PRIMA, WARWIN, Partnerzy – Gospodarstwo Szkółkarskie Łazuccy, Tusk Development, AUTOKURS s Majewski i ponad 20 sponsorów

  • Media: Gazeta Południowego Mazowsza OKOLICA, Kurier Południowy, Życie Grójca, Nad Wisłą
 • Dotacja zewnętrzna:

  • 50.000 zł – Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

 • Kapitał lokalny – wkład finansowy i pozafinansowy:

  • 59.500 zł – Partnerzy biznesowi i samorządowi

  • 17.470,65 zł – wpłaty indywidualne 1% podatku


Budżet projektu: 126.470.65
Działania i efekty:

 1. Akcja pozyskiwania funduszy na organizację Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie” z 1% podatku dochodowego i środków wśród lokalnego biznesu.

 2. Akcja informacyjno – szkoleniowa dla wnioskodawców. Zorganizowano spotkania informacyjno-szkoleniowe w 5 gminach, przygotowujące do złożenia wniosków w Konkursie tj. spotkania informacyjne przybliżające ideę Programu oraz z pisania wniosku na projekt „Działaj Lokalnie”.

 3. Organizacja Konkursu Grantowego, w którym przyznano 25 dotacji o wartości 86.000zł na projekty aktywizujące realizowane przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje kultury oraz grupy nieformalne. Temat projektów był różnorodny ze względu na inne potrzeby każdej ze społeczności. Wśród projektów były m.in. promujące integrację z osobami niepełnosprawnymi, związane z lokalną kulturą i tradycją, sportem, projekty młodzieżowe, integracyjne, skierowane do dzieci z biednych rodzin, wychowawcze, turystyczne. Dotacje otrzymały:

Gmina Chynów:

 • UKS GROT Chynów: Lokalnie na sportowo

 • Kapela VISTULA przy PG Chynów: Śladami polskich etnografów - folklor łączy pokolenia

 • PSP w Zalesiu: Aby maluchom się nie nudziło

 • OSP Grobice: OSP – Aktywna i przyjazna jest

 • PSP Drwalew:...bo liczy się sport i dobra zabawa

 • PSP Budziszynek: Nasze dziedzictwo – Szkolna Izba Regionalna

Gmina Goszczyn

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn: Świetlik- miejsce wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w Bądkowie

 • Szkolny Klub Sportowy przy PSP w Sielcu: Aktywność sportowa i rodzina zdrowa

Gmina Grójec

 • Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy przy MGOPS :
  Muzyka - słyszalny krajobraz

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego: „CZAS” na INTEGRACJĘ

 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży MGBP w Grójcu: Koszmarny Karolek z mojej ulicy

 • Stowarzyszenie KiS: Grójecki Festiwal Rockowy GOFER II

 • Czytelnia MGBP w Grójcu: Piękno użyteczne - ginące zawody

 • Stowarzyszenie WGR: Letni Piknik Sportowy

Gmina Jasieniec

 • OSP Boglewice: Razem dla wszystkich

 • Stowarzyszenie Szansa dla Dziecka: Ratunku! Pomocy! – Udzielę jej. Nie boję się

 • Przedszkole w Jasieńcu: Warsztaty wspierające rozwój dziecka i jego rodziny

 • UKS ISKRA przy w Zbroszy Dużej: Rozwijamy sie przez sport, uczymy przez obserwacje

 • PSP Jasieniec: Świetlica moich marzeń

 • PG w Jasieniec: Chwytaj dzień, ale mądrze

Gmina Warka

 • PTTK w Warce: Wędruj z nami!

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu TĘCZA: Trenuj z Nami

 • UKS OLIPMIC: Sport to wielka przygoda – nie przegap jej!

 • Redakcja LO Warce: Żywopłot

 • Grupa SLASH przy ZSP w Warce: Slash – pokaz mody na miarę Mediolanu

 1. Promocja „Działaj Lokalnie”, Partnerów i Grantobiorców

 • Organizacja „Wioski Działaj Lokalnie” podczas V pikniku historyczno- kulturalnego Vivat Pułaski wraz z konkursem „Pokaż jak działasz” na najciekawsze stoisko, w którym przyznano nagrody o łącznej puli 3.000zł

 • informacje prasowe o działaniach oraz materiały promocyjno-informacyjne

 • wydanie 1000egz kalendarza „Działaj Lokalnie” na 2010 r i jego dystrybucja wśród partnerów projektu, uczestników obecnych i potencjalnych oraz osób indywidualnych

 1. Wspieranie Grantobiorców poprzez: ofertę szkoleniową m.in. zarządzanie projektem i pisanie wniosków o dotację, jak skutecznie się promować i inne, Konkursy: „OPOWIEDZ…”, „Lider Aktywności Lokalnej”, „Szklarnia Dobrych Projektow”


Akcja społeczna ZDROWY UŚMIECH
Termin realizacji: 01.02 – 30.06


Sponsorzy i Partnerzy:

  • Colgate Palmolive Polska

  • Starostwo Powiatowe w Grójcu

  • Wolontariat „Dobre Serce”

  • Poseł na Sejm RP – Czesław Czechyra

  • Fundacja OKOLICA
Akcja w Partnerstwie z „Wolontariatem Dobre Serce” rozdawania produktów higieny osobistej

Ufundowanie transportu - Starostwo Powiatowe w Grójcu
Działania i efekty:

Przekazanie we współpracy z Wolontariatem Dobre Serce produktów higieny osobistej dla podobiecznych Wolontariatu Dobre Serce – rodzin w trudnej sytuacji życiowejPROGRAM STYPENDIALNY

AGRAFKA

AGRAFKA

Termin realizacji: 01.09 – obecnie (do 30.06 2010)


Sponsorzy i Partnerzy:


Finansowanie:

  • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Ufundowanie stypendium.

Wartość pomocy – 3000złDziałania i efekty:

Ufundowanie stypendium w ramach ogólnopolskiego programu stypendialnego – AGRAFKA na rok 2009/2010 w wysockości 3000zł – 10 m-cy po 300zł dla Pawła Misierewicza – mieszkańca gminy Błędów. Stypendium zostało przeznaczone na zakup pomocy do nauki oraz dodatkowe kursy a także koszty zwiazane z uczęszczaniem do jednego z najlepszych Liceów w Warszawie.


VIVAT PUŁASKI
V PIKNIK HISTORYCZNO -KULTURALNY


Termin realizacji: 1.05 – 31.07


Sponsorzy i Partnerzy:


Finansowanie:


Główny Partner: Muzeum im.K.Pułaskiego w Warce


 • Starostwo Powiatowe w Grójcu,

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego

 • Główni Partnerzy Biznesowi: Grupa Żywiec – Browar WARKA, PRIMA
 • 30.000zł – Starostwo Powiatowe w Grójcu,

 • 20.000zł – Grupa Żywiec – Browar WARKA

 • 15.000zł – Samorząd Województwa Mazowieckiego

 • 27.409,24 zł – wkład własny Stowarzyszenia W.A.R.K.A. i Muzeum K.Pułaskiego

 • 57.450 zł– 55 partnerów biznesowych


Budżet projektu: 149 859, 24 zł
Cel: Upowszechnianie, w sposób nowoczesny, wiedzy historycznej o Kazimierzu Pułaskim – bohaterze Warki i bohaterze dwóch narodów Polski i USA, wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi lokalnych w oparciu o wspólne dziedzictwo, promocja Warki i powiatu grójeckiego. VIVAT PUŁASKI to impreza w nowoczesny sposób promująca nasz region przez związek z największym polskim bohaterem walczącym o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych – Generałem Kazimierzem Pułaskim, jego epoką oraz polską i amerykańską kulturą


Działania i efekty:

Organizacja V pikniku historyczno – kulturalnego w skład, którego weszły m.in.:

Pokaz historyczny – Śladami historii Warki, wystawa „90 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a USA”, „Wioska indiańska” - pokazy elementów kultury północnoamerykańskich Indian, tańce plemienne, strzelanie z łuku, interaktywne gry i zabawy z publicznością, Teatr ognia „Salamandra”, Zabytkowe amerykańskie samochody i przejażdżki Schoolbusem, Magiczna Kraina dla Dzieci – program artystyczny dla dzieci, konkursy, zabawy i atrakcje, koncert „Blues Brothers Show”, Zespół prosto z Ameryki – „California Honey Drops”, Kabaret Młodych Panów, Gwiazda wieczoru Zespół “Raz Dwa Trzy”. Prowadzenie Marcin Prokop. Uczestnictwo 3 tys. osób – mieszkańców powiatu grójeckiego, aglomeracji warszawskiej i turystów

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

- ŚLADAMI HISTORII WARKI
Termin realizacji: 01.05-31.10


Sponsorzy i Partnerzy:


Finansowanie:


 • Samorząd Województwa Mazowieckiego,

 • Starostwo Powiatowe w Grójcu,

 • Lokalny Biznes
 • 18.000zł – Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja

 • 6.652,17zł – wkład własny/lokalny biznes


Budżet projektu: 24.652,17 złCel: Upowszechnianie w ciekawy i nowoczesny sposób historii Warki poprzez żywą ścieżkę edukacyjną, związaną z 6 epokami historycznymi i wydarzeniami związanymi z Warką; promocja Warki i regionu.


Działania i efekty:

Stworzenie ścieżki edukacyjnej służącej budowaniu świadomości i tożsamości regionalnej mieszkańców powiatu grójeckiego, w tym w szczególności w gminie Warka. Ścieżka składała się z 6 przystanków, przy których znajdowały się tablice z informacjami na temat wydarzeń historycznych związanych z Warką oraz pokazy grup rekonstrukcji historycznych związanych z danym okresem

 1. XIV-XV w. - Książęta Mazowieccy, dwór książąt mazowieckich

 2. XVII w.- Bitwa pod Warką 1656 roku – pierwsza zwycięska bitwa podczas Potopu Szwedzkiego. Dowództwo Stefana Czarnieckiego.

 3. XVIII w.– Konfederacja BarskaKazimierz Pułaski – jeden z przywódców Konfederacji, bohater Polski i USA

 4. XIX w.– Powstanie listopadowePiotr Wysocki, przywódca spisku, inicjator powstania

 5. XIX w.– Powstanie stycznioweWładysław Kononowicz - dowódca w powstaniu rozstrzelany w Warce, ruch powstańczy na tym terenie

 6. XX w. – II wojna światowa – Działania na przyczółku warecko-magnuszewskim.

Pokazy rekonstrukcji miały miejsce podczas pikniku historyczno-kulturalnego Vivat Pułaski. Tablice (w formie wystawy objazdowej) oprócz Prezentacji na pikniku prezentowane były w wybranych szkołach powiatu grójeckiego.

SZKLARNIA DOBRYCH PROJEKTÓW
Sponsorzy i Partnerzy:


Finansowanie:


 • Samorząd Województwa Mazowieckiego,

 • Starostwo Powiatowe w Grójcu
 • 11.400 zł – Samorząd Województwa Mazowieckiego

 • 10.000 zł– Starostwo Powiatowe w Grójcu

 • 1.050 zł – wkład własny

Budżet projektu: Całkowity budżet 22.450zł w tym 16.450zł – budżet projektu + 6000zł nagrody pieniężne dla zwycięzców KonkursuTermin realizacji: 01.08-15.11


Cel: Wzmacnianie kompetencji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych powiatu grójeckiego w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalności i zarządzania projektem


Działania i efekty:

 1. Zorganizowanie cyklu 3 szkoleń po 8 godzin z tematów:

 • Co to jest projekt. Jakie są etapy przygotowania projektu. Praca metodą projektu. Diagnozowanie problemów i ustalanie celów. Metoda warsztatowa nad analizą problemów i celów zaplanowanych przez uczestników projektów

 • Praca warsztatowa: cele główne i szczegółowe; planowanie działań; opracowanie harmonogramu i budżetu, zdefiniowanie rezultatów. Przygotowanie autorskich projektów do złożenia w Konkursie Grantowym „Szklarnia Dobrych Projektów”

 • Analiza mocnych i słabych stron wniosków złożonych do konkursu „Szklarnia Dobrych Projektów”. Informacje o potencjalnych źródłach finansowania. Podsumowanie Konkursu Grantowego

 1. Indywidualne konsultacje z dojazdem do organizacji, podczas których każdy mógł indywidualnie skonsultować przygotowywany wniosek do konkursu

 2. Organizacja wewnętrznego Konkursu Grantowego, w którym wzięli udział uczestnicy szkoleń. Do konkursu złożyli projekty wypracowane podczas ww. szkoleń. Do Konkursu złożonych zostało 10 wniosków, z czego 3 dostały nagrodę w wysokości 2.000zł każda tj. w sumie na nagrody przeznaczono 6.000zł – zwyciężyły: Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu z projektem „Hej ho, do kina by się szło”, Szkoła Podstawowa w Sielcu „Być aktorem trudna sprawa, nie każdemu biją brawa” i Stowarzyszenie „Biegiem przez Polskę” – „Przebiegnij maraton z Biegiem przez Polskę”

 3. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagrodzenie wszystkich uczestników Konkursu „Szklarnia Dobrych Projektów” odbyło się podczas Gali Pierwszego Święta Społeczników Powiatu Grójeckiego

LIDER AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Termin realizacji: 15.05 – 31.12


Sponsorzy i Partnerzy:


Finansowanie:

 • Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – rządowy program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

 • Starostwo Powiatowe w Grójcu,

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • 81.344 zł – dotacja Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,

 • 4.500 zł – Samorządz Województwa Mazowieckiego

 • 8.727,90 zł – wkład własny, wkład niefinansowy - Starostwo Powiatowe w Grójcu i Lokalny Biznes

Budżet projektu: 94.571,90 złCel: Wsparcie organizacji pozarządowych i nieformalnych grup inicjatywnych działających na terenie powiatu grójeckiego w zakresie komunikowania o swoich działaniach i w zakresie budowania pozytywnego wizerunku. Wsparcie to przyczyniło się do rozwoju tych organizacji poprzez pozyskiwanie wielorakich partnerów do współpracy i rozwoju kapitału ludzkiego i materialnego.


Działania i efekty:

 1. Wzmocnienie kompetencji przedstawicieli w zakresie budowania wizerunku i informowania o działaniach w drodze 3 jednodniowych szkoleń z zakresu:

 • Dlaczego warto dokumentować działania społeczne? Konkursu OPOWIEDZ... o swoim działaniu – informacje dotyczące udziału w Konkursie oraz „Pokaż to inaczej” – warsztaty fotograficzne

 • Internet i nowoczesne media oraz promocyjne materiały drukowane w komunikacji i rozwoju organizacji społecznych. Wykorzystanie narzędzi – www, e-mail, blogi, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, komunikatory internetowe. Funkcjonalność stron internetowych

 • Współpraca z mediami. Warsztaty dziennikarskie. Debata dotycząca współpracy organizacji pozarządowych z udziałem przedstawicieli lokalnych mediów (Nad Wisłą, Kurier Południowy, Gazeta Południowego Mazowsza OKOLICA) Szkolenie „Internet narzędziem komunikacji” wraz z uruchomieniem strony internetowej projektu
 1. Promowanie sektora społecznego powiatu grójeckiego poprzez:

 2. Konkurs „Lider Aktywności Lokalnej”. Celem konkursu było uhonorowanie wyjątkowych osób i inicjatywy społecznych za działalność społeczną w 2008 i 2009 roku na rzecz społeczności z powiatu grójeckiego. Do Konkursu zgłoszono 52 nominacje w dwóch kategoriach tj. „Społecznik” oraz „Inicjatywa”. Przyznano 2 wyróżnienia w kategorii „Inicjatywa” tj. dla Zespołu Folklorystycznego Ziemi Grójeckiej z Chynowa za inicjatywę „Prowadzenie młodzieżowego zespołu folklorystycznego” oraz Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej za inicjatywę „Świetlica biblioteczna – miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie”. Nagrodę główną kategorii Inicjatywa przyznano Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic za „Utworzenie niepublicznej szkoły w Kozietułach i niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Kozietułach. Nagrodę główną w kategorii „Społecznik” otrzymali Urszula i Karol Pietrzakowie z Wolontariatu Dobre Serce z Grójca

 3. Konkurs „OPOWIEDZ o swoim działaniu”, którego przedmiotem była prezentacja projektów społecznych poprzez pokazanie wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz budowanie dobra wspólnego na terenie swojego działania. Konkurs rozstrzygnięty został w 6 kategoriach: fotoreportaż, reportaż multimedialny, krótki film, informacja umieszczona na stronie internetowej, współpraca z mediami, drukowane materiały promocyjne. W ramach konkursu przyznano nagrody o łącznej wartości 4000zł.

 4. Pierwsze Święto Społeczników – Gala Lider Aktywności Lokalnej, podczas którego ogłoszono wyniki i uhonorowano laureatów Konkursów dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych tj. „Szklarnia Dobrych Projektów”, „OPOWIEDZ o swoim działaniu”, „Lider Aktywności Lokalnej”. Patronat nad Galą objęli:

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Parlamenarzyści ziemii radomskiej, Ewa Kopacz – Minister Zdrowia, Senator Karczewski, Posłowie – Czesław Czechyra, Mirosław Maliszewski, Marek Suski, Radosław Witkowski, Andrzej Smirnow - Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

 1. Folder „Organizacje pozarządowe powiatu grójeckiego” – z danymi adresowymi i kontaktami do organizacji

 2. Strona internetowa poświęcona aktywności lokalnej - www.centrumaktywnosci.pl, z informacjami dotyczącymi III sektora tj. o konkursach ofert, spotkaniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach wspierających aktywność społeczna powiatu grójeckiego

CITI HELPS STUDENTS. STUDENTS HELP LOCALLY

PRAKTYKI STUDENCKIE
Termin realizacji: 10.08 – 14.10

Partner: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Sponsor stypendiów: CITI HANDLOWY


W ramach praktyk studenckich Stowarzyszenie W.A.R.K.A. odwiedziło 4 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Collegium Civitas. Odwiedzili oni organizacje pozarządowe i aktywne grupy nieformalne działające w powiecie grójeckim, by dowiedzieć się o ich działaniu, planach i potrzebach. Efektem tych wizyt są raporty opracowane w zespołach studentów, które posłużyły do przygotowania kolejnych projektów wspierających aktywność społeczną powiatu grójeckiego.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalnośCI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalności

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalności

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalności

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalnośCI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalnośCI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalności

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalności

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalnośCI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności iconSprawozdanie merytoryczne z działalności

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom