1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej
Pobierz 49.94 Kb.
Nazwa1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar49.94 Kb.
TypDokumentacja
Dr Beata Pająk

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM


PROGRAM ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

politologia, Ostrów II rok, 30h

rok akademicki 2005/2006


1. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ


 • komunikacja werbalna a komunikacja niewerbalna

 • rodzaje komunikatów niewerbalnych

 • rozpoznawanie komunikatów niewerbalnych


Argyle, M. (1991). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN, ss. 39 – 64.

Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 5.

Domachowski, W. (1984). Komunikacja niewerbalna. W: W. Domachowski, S. Kowalik, J. \Miluska (red.), Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: PIW.

Domachowski, W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń: EDYTOR.

Kowalik, S. (1984). Komunikacja językowa. W: W. Domachowski, S. Kowalik, J. Miluska (red.), Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: PIW.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP, rozdz. 1, 4, 5.

Nęcki, Z. (red.). (1989). Z zagadnień komunikowania interpersonalnego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ.

Stewart, J. (red.), (2000). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PWN, rozdz. 2, 3, 4.


Thomson, P. (1998). Sposoby komunikacji interpersonalnej. Poznań: Zysk i S-ka.


2. BARIERY W KOMUNIKOWANIU ORAZ ASERTYWNOŚĆ


 • męski i kobiecy styl porozumiewania się

 • kulturowe różnice w zakresie komunikacji interpersonalnej

 • agresja i bierność a asertywność

 • zasady konstruowania komunikatów asertywnych

 • techniki asertywne


Alberti, R., Emmons, M. (2001). Asertywność. Sięgnij po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk: GWP.

Blum, D. (2000). Mózg i płeć. O biologicznych różnicach między kobietami i mężczyznami. Warszawa: Prószyński i S-ka, rozdz. 3.

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media rodzina, rozdz. 9.

Gudykunst, W. B., Kim, Y. Y. (2000). Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie na komunikację międzykulturową. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się interpersonalnym. Warszawa: PWN.

Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP, rozdz. 9 , 10.

Moir, A., Jessel, D. (1994). Płeć mózgu. Warszawa: PIW.

Oppermann, K., Weber, E. (2000). Język kobiet, język mężczyzn. Jak porozumiewać się w miejscu pracy. Gdańsk: GWP.

Stephan, W. G., Stephan, C. W. (2000). Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP, rozdz. 5.

Stewart, J. (red.), (2000). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PWN, rozdz. 9, 15.


Tannen, D. (1994). Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w rozmowie. Warszawa: Wydawnictwo: W.A.B.


3. POZNAWANIE I ROZUMIENIE ŚWIATA SPOŁECZNEGO


 • schematy poznawcze

 • heurystyki wydawania sądów

 • samospełniające się proroctwo

 • błędy spostrzegania społecznego

 • procesy atrybucyjne i błędy atrybucyjne

 • ukryte teorie osobowości


Aronson, E. (1995). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: PWN, rozdz. 4.

Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 4, 5.

Lewicka, M., Trzebiński, J. (red.). (1985). Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Skarżyńska, K. (1981). Spostrzeganie ludzi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stewart, J. (red.), (2000). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PWN, rozdz. 6.


Tyszka, T. (2000). Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, B. (1986). Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym. Wrocław: Ossolineum.

Wojciszke, B (1991). Procesy oceniania ludzi. Poznań: Wydawnictwo Nakom.


4. KONFORMIZM


 • informacyjny vs normatywny wpływ społeczny

 • psychoza tłumu

 • czynniki sytuacyjne i osobowościowe nasilające konformizm

 • opieranie się normatywnemu i informacyjnemu wpływowi społecznemu

 • posłuszeństwo autorytetowi

 • autorytaryzm


Aronson, E. (1995). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: PWN, rozdz. 2.

Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 7.

Cialdini, R. (1999). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP, rozdz.6.

Korzeniowski, K. (1999). Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje. W: K. Skarżyńska (red.), Psychologia polityczna. Poznań: Zysk i S-ka.


5. REKLAMA I PROPAGANDA JAKO PRZYKŁADY KOMUNIKATÓW PERSWAZYJNCH


 • reklama – podstawowe pojęcia

 • czynniki warunkujące skuteczność reklamy

 • cykl życia produktu a reklama

 • reklama polityczna


Albin, K. (1994). Psychologiczne uwarunkowania reklamy. W: S. Witkowski (red.), Psychologia sukcesu. Warszawa: PWN.

Cwalina, W., Falkowski, A. (2004). Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP, rozdz. 5 i 7.

Domachowski, W. (1998). Czy reklama jest źródłem problemów społecznych? W: J. Miluska(red.), Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Poznań: BONAMI.

Falkowski, A., Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.

Jachnis, A., Terelak, J. F. (1998). Psychologia konsumenta i reklamy. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Kall, J. (1998). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kwarciak, B. (1997). Co trzeba wiedzieć o reklamie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Obrębska, M. (1998). Psychospołeczne konsekwencje reklamy. W: J. Miluska (red.), Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Poznań: BONAMI.


6. ZACHOWANIA WYBORCZE ORAZ AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA


 • formy aktywności politycznej i jej uwarunkowania

 • aktywność i bierność wyborcza

 • zachowania wyborcze – definicje

 • formy zachowań wyborczych (głosowanie tematyczne, wyborca racjonalny, identyfikacja z partią)

 • wizerunek kandydata

 • kobiety w polityce


Cwalina, W., Falkowski A. (2004). Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP, rozdz.4.

Doliński D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP, rozdz. 8.

Raciborski J. (1997). Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995. Warszawa: Scholar.

Siemieńska R. (2003), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Warszawa: Scholar.

Skarżyska K. (2003), Aktywność i bierność polityczna, K. Korzeniowski, Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych, w: K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii polityczne. Poznań: Zysk i s-ka.

Skarzyńska K. (2005), Kto działa w demokracji? Kapitał społeczny atywistów, w: U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.), Demokracja w Polsce. Doświadczenie zmian, Warszawa: academica.

Szmaj-Kamińska I. (2001), Słowa na wolności. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Wiszniowski R. (2000), Marketing wyborczy. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.


7. ATRAKCYJNOŚĆ INTERPERSONALNA


 • wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej

 • błędy spostrzegania społecznego związane z tematyką atrakcyjności interpersonalnej

 • ingracjacja, czyli manipulowanie innymi za pomocą zwiększania własnej atrakcyjności

 • długotrwałe związki uczuciowe – dynamika rozwoju i wyznaczniki sukcesu

 • kryteria doboru partnera

 • teoria wymiany społecznej vs teoria równości

 • wpływ atrakcyjności nadawcy przekazu na poziom jego oceny – atrakcyjność w mediach

Aronson, E. (1995). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: PWN, rozdz. 8.

Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, rozdz.10.


Buss, D. (2000). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: GWP.

Cialdini, R. (1999). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP, rozdz. 5.

Lis-Turlejska, M. (1980). Ingracjacja, czyli manipulowanie innymi ludźmi za pomocą zwiększania własnej atrakcyjności. W: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.


Nęcki, Z. (1975). Psychologiczne uwarunkowania wzajemnej atrakcyjności. Wrocław: Ossolineum.

Nęcki, Z. (1989). Komunikowanie treści erotycznych. W: Z. Nęcki (red.), Z zagadnień komunikowania interpersonalnego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wojciszke, B. (1997). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.


8. AUTOPREZENTACJA


 • taktyki autoprezentacji

 • motywy autoprezentacji

 • czynniki warunkujące autoprezentację

 • sposoby radzenia sobie w sytuacji ekspozycji społecznej

 • zasady konstruowania wystąpień publicznych


Detz, J. (2001). Sztuka prezentacji i przemawiania. Gdańsk : GWP.

Drzcimski, A. (1996). Sztuka kształtowania wizerunku. Warszawa: Wydawnictwo Businessman Book.

Goban-Klas, T. (1997). Public Relations, czyli promocja reputacji. Warszawa: Wydawnictwo Businessman Book.

Hindle, T. (2000). Sztuka prezentacji. Warszawa: Wiedza i Życie.

Leary, M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych. Gdańsk: GWP.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP, rozdz. 2, 3, 20.

Opperman, K., Weber, E. (2000). Język kobiet, język mężczyzn. Jak porozumiewać się w miejscu pracy. Gdańsk: GWP, cz. II.

Stewart, J. (red.), (2000). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PWN, rozdz. 8.


Thomson, P. (1998). Sposoby komunikacji interpersonalnej. Poznań: Zysk i S-ka, ss. 38 – 41.


9. AGRESJA W ŻYCIU CODZIENNYM I W MEDIACH • przyczyny agresji

 • agresja a środki masowego przekazu

 • brutalna pornografia a agresja wobec kobiet

 • katharsis - rozładowanie agresji czy eskalacja?

 • radzenie sobie z gniewem

 • karanie agresji

 • konflikty interpersonalne i sposoby ich rozwiązywania


Aronson, E. (1995). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: PWN, rozdz.6.

Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 12

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media rodzina, rozdz. 9.

Herman, J. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: GWP.

Hołys, B. (1997). Przemoc w życiu codziennym. Warszawa: Agencja Wydawnicza CB.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP, rozdz. 11.

Miluska, J. (1998). Indywidualizm i kolektywizm jako źródło agresji. W: J. Miluska (red.), Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Poznań: BONAMI.

Stewart, J. (red.), (2000). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PWN, rozdz. 14.


Wojciszke, B. (1997). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP, ss. 174 – 192.


10. EKSTREMIZM POLITYCZNY


 • definicje ekstremizmu

 • charakterystyki osobowościowe

 • właściwości intelektuale i rozwój moralny

 • czynniki psychopatologiczne oraz społeczne

 • teroryzm – historia oraz współczesność (Niemcy, Włochy, Francja,Austria)


Altermatt, U. (1998). Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Grotowicz, V. (2000). Terroryzm w Europie Zachodniej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubowska, U. (2002). Ekstremizm polityczny. W: K. Skarżyńska (red.) Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.

Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP, rozdz. 4.

Robins, R., Post, J. (1999). Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści. Warszawa: Książka i Wiedza.


11. UPRZEDZENIA I STEREOTYPY W POLITYCE • definicja i komponenty uprzedzeń

 • przyczyny uprzedzeń

 • specyfika rodzimych uprzedzeń

 • przejawy zachowań dyskryminacyjnych na gruncie polskim

 • stereotypy płci

 • uprzedzenia w polityce


Aronson, E. (1995). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: PWN, rozdz. 7.

Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 13.

Korzeniowski, K. (2002) Utrata i poszukiwanie społeczno-politycznego sensu. Anomia i paranoja polityczna. W: K. Skarżyńska (red.). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.

Kwiatkowska, A. (1999). Siła tradycji i pokusa zmiany, czyli o stereotypach płciowych. W: J. Miluska, P. Boski (red.), Męskość - kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa: PAN.

Łukaszewski, W. (1999). Młodzi Polacy o narodach Europy. W: B. Wojciszke, M. Jarymowicz (red.), Psychologia rozumienia zjawisk społecznych. Warszawa: PWN.

Macrae, C. N., Stangor, Ch., Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Gdańsk: GWP.

Mandrosz, J. (2003), Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych. W: K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i s-ka.

Skarżyńska, K. (2002). Nacjonalizm i patriotyzm: orientacje ideologiczne i postawy jednostek. W: K. Skarżyńska (red.). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.

Stephan, W. G., Stephan, C. W. (2000). Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP, rozdz. 1, 2, 3, 4.


12. PROCESY GRUPOWE


 • grupa społeczna vs grupa niespołeczna

 • facylitacja społeczna vs próżniactwo społeczne

 • rodzaj zadań grupowych a różne sposoby funkcjonowania grupy

 • deindywiduacja

 • syndrom myślenia grupowego

 • konflikty grupowe i ich rozwiązywanie

 • role grupowe


Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 9.

Dawson, R. (1999). Sekrety udanych negocjacji. Poznań: Zysk i S-ka.

Domachowski, W. (1984). Syndrom grupowego myślenia. W: W. Domachowski, S. Kowalik, J. Miluska (red.), Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: PIW.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP, rozdz.19.

Reykowski, J. (2002). Konflikty polityczne. W: K. Skarżyńska, Podsatwy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.

Stephan, W. G., Stephan, C. W. (2000). Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP, rozdz. 6.

Waszkiewicz, J. (1997). Jak Polak z Polakiem. Szkice o kulturze negocjowania. Warszawa: PWN.


13. WŁADZA, ZWIERZCHNICTWO I PRZYWÓDZTWO GRUPOWE


 • zależnościowa teoria przywództwa

 • style politycznego przewodzenia

 • teorie wyłaniania się politycznego przywódcy

 • osobowość przywódców

 • rozumienie władzy oraz jej formy

 • problem władzy prawomocnej – obiektywne i subiektywne czynniki podporządkowania się władzy


Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 15.

Czapiński, J. (2002). Dlaczego reformatorzy tracą poparcie społeczne. W: K. Skarżyńska (red.) Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.

Jakubowska, U. (1995). Politycy oraz cechy mentalności społeczno-politycznej ich zwolenników. W: J. Reykowski (red.), Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Jakubowska, U. (1999). Przywództwo polityczne. W: K. Skarżyńska (red.), Psychologia polityczna. Poznań: Zysk i S-ka.

Skarżyńska, K. (1996). Młode elity polityczne: charakterystyka psychologiczna. Studia Psychologiczne, 2, 337 – 349.

Ziółkowski, M. (2002). Władza: wymiary, funkcje oraz społeczne przekonania na jej temat. W: K. Skarżyńska (red.). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.


14. METODY BADAWCZE W PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ • rodzaje metod

 • przyczynowość a korelacja

 • zmienna zależna a zmienna niezależna

 • interpretacja badań statystycznych

 • skale pomiaru postaw

 • zastosowanie metod projekcyjnych

 • zasady projektowania eksperymentu psychologicznego


Aronson, E. (1995). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: PWN, rozdz. 9.

Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 2.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Mądrzycki, T. (1977). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Psychologiczne.

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar, rozdz. 1.


Warunki zaliczenia:

 • obecność (możliwe dwie nieobecności)

 • zaliczenia końcowego sprawdzianu

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconStewart – Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej – Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconProblemy komunikacji interpersonalnej

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconProgram szkolenia z komunikacji interpersonalnej

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconWarunki poprawnej komunikacji interpersonalnej

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconBłędy w zarządzaniu w aspekcie komunikacji interpersonalnej

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconScenariusz zajęĆ warsztatowych dla uczniów dotyczący komunikacji interpersonalnej

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconTematy : Elementy teorii komunikacji interpersonalnej, analiza transakcyjna Berne'a, typy komunikacyjne

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconProgram szkolenia: 07. 05. 2010(piątek) 16. 30 – 18. 00 Znaczenie prawidłowej komunikacji interpersonalnej w procesie mediacji

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconPsychologiczne aspekty uzależnień

1. psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej iconPsychologiczne aspekty zjawisk kulturowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom