Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda
Pobierz 113.08 Kb.
NazwaPrzyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda
strona1/3
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar113.08 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Przedmiot uzupełniający: PRZYRODA

IV etap edukacyjny


Celem zajęć Przyroda jest poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych tych uczniów, którzy na IV etapie edukacyjnym nie wybrali zajęć w zakresie rozszerzonym z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia.

Poniższa tabela przedstawia przykładowe tematy zajęć. Na zajęciach można realizować bądź wątek tematyczny, czyli omówić wybrany temat w zakresie przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia, bądź wątek przedmiotowy, czyli omówić jedną pełną grupę tematów
w obrębie wybranego przedmiotu.

Dopuszcza się realizację wątku tematycznego zaproponowanego przez nauczyciela.

Zajęcia na IV etapie edukacyjnym powinny objąć co najmniej cztery takie wątki (np. cztery wątki tematyczne lub dwa wątki tematyczne i dwa wątki przedmiotowe).


Uwaga! Tabela na końcu dokumentu


Tematy zajęć:

 1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata:

 1. obserwacja i eksperyment w fizyce; rola teorii i doświadczenia w rozwoju fizyki;

 2. obserwacja i eksperyment w chemii; różne możliwości wykorzystania doświad­czeń che­micznych (ilustrujące, badawcze wprowadzające, badawcze problemowo-odkrywa­jące i badawcze problemowo-weryfikujące) w procesie poz­nawczym;

 3. obserwacje i eksperyment w biologii; teoria ewolucji jako centralna teoria bio­logii; czy teoria ewolucji jest weryfikowalna?

 4. teoria powstania i ewolucji wszechświata; jaka jest przyszłość świata?

 1. Historia myśli naukowej:

 1. poglądy na budowę wszechświata w starożytności i średniowieczu; teoria helio­cen­­tryczna Kopernika; obserwacje Galileusza, Keplera; prawo powszechnej gra­wi­tacji Newtona; współczesne poglądy na budowę wszechświata;

 2. od alchemii do chemii współczesnej; ujmowanie wiedzy chemicznej w karby teorii naukowych; pojęcia związku chemicznego, pierwiastka, nowożytna teoria ato­mi­stycz­na, usystematyzowanie pierwiastków w układzie okresowym;

 3. biologia a średniowieczna scholastyka; kreacjonizm i rozwój systematyki; prze­łom darwinowski i rozwój teorii ewolucji;

 4. od opisu świata do teorii aktualizmu geograficznego.

 1. Wielcy rewolucjoniści nauki:

 1. Newton i teoria grawitacji; Einstein i teoria względności; Planck i pozostali twórcy teorii kwantów (Bohr, Dirac, Heisenberg);

 2. od Boyle’a do Mendelejewa – fizycy i chemicy XVIII i XIX wieku (Boyle, Lavo­isier, Proust, Dalton, Mendelejew);

 3. Arystoteles i początki biologii; Linneusz i porządek przyrody; Darwin i wyjaś­nianie różnorodności organizmów;

 4. odkrywanie i poznawanie kuli ziemskiej; Świat – przed i po Kolumbie.

 1. Dylematy moralne w nauce:

 1. rozwój fizyki a rozwój broni; broń jądrowa a energetyka jądrowa;

 2. wynalazek A. Nobla; broń chemiczna;

 3. nadużycia wniosków z teorii ewolucji: „darwinizm społeczny”, rasizm, seksizm i inne formy nietolerancji; co mówi, a czego nie mówi socjobiologia; dylematy bioetyki w świetle osiągnięć współczesnej genetyki, biotechnologii i medycyny;

 4. czy rosnące potrzeby człowieka uzasadniają każdą ingerencję człowieka w środo­wisku przyrodniczym?

 1. Nauka i pseudonauka:

 1. astrologia. różdżkarstwo, rzekome „prądy” (żyły) wodne, lewitacja – co na ten te­mat mówi fizyka;

 2. krytyka homeopatii jako koncepcji leczenia „niczym”; „szkodliwa chemia” – kry­ty­czna opinia społeczeństwa oparta na niepełnej wiedzy;

 3. „teoria inteligentnego projektu” – odświeżona wersja kreacjonizmu; „bioenergo­te­ra­pia” – współczesna magia lecznicza; „biodynamiczne” zasady uprawy roślin;

 4. „teoria młodej Ziemi” – geologiczna postać kreacjonizmu.

 1. Nauka w mediach:

 1. najnowsze osiągnięcia w badaniach kosmosu, np. odkrycie planet krążących wokół innych gwiazd (A. Wolszczan);

 2. najczęstsze błędy chemiczne pojawiające się w mediach i przekłamania zawarte w re­klamach;

 3. spór o GMO i wytwarzane z nich produkty; media a świadomość ekologiczna społe­czeństwa; zdrowie w mediach: między reklamą a informacją; prawda i mity na temat żywności typu light;

 4. kontrowersyjne problemy w mediach: wyczerpywanie się źródeł energii, nie­bez­pie­czeństwa energetyki jądrowej, wpływ działalności ludzkiej na klimat.

 1. Nauka w komputerze:

 1. Wszechświat w komputerze;

 2. modelowanie atomów, cząsteczek i przemian chemicznych; pomiary i kompute­ro­wa interpretacja ich wyników;

 3. modelowanie zjawisk biologicznych; bioinformatyka;

 4. modelowanie zjawisk geograficznych – czy grozi nam ocieplenie klimatu, czy mo­że na­s­tępna epoka lodowcowa; informacje ze świata w kilka sekund.

 1. Polscy badacze i ich odkrycia:

 1. M. Kopernik i system geocentryczny, M. Skłodowska-Curie i badania nad promie­nio­twórczością;

 2. I. Łukasiewicz i początki przemysłu naftowego, K. Olszewski i Z. Wróblewski – skroplenie azotu, K. Fajans – badania nad pierwiastkami promieniotwórczymi;

 3. K. Funk i odkrycie witamin, R. Weigl i odkrycie szczepionki przeciwko durowi pla­mi­stemu;

 4. P.E. Strzelecki – badacz Australii, J. Dybowski – badacz Afryki, I. Domeyko – badacz Chile, J. Czerski, A. Czekanowski – badacze Syberii.

 1. Wynalazki, które zmieniły świat:

 1. Silniki (parowe, spalinowe, elektryczne); telegraf, telefon, radio;

 2. proch, papier, szkło, porcelana, stopy metali, mydła, detergenty, tworzywa i włók­na – sztuczne i syntetyczne, kosmetyki i farmaceutyki, dynamit; produkty ropo­pochodne;

 3. pierwszy mikroskop i rozwój technik mikroskopowych; Edward Jenner i pierwsza szczepionka; Alexander Fleming i penicylina; termostabilna polimeraza DNA i roz­wój biotechnologii molekularnej;

 4. GPS – świat na wyciągnięcie ręki.

 1. Energia – od słońca do żarówki:

 1. światło płomienia, żarówki, lasera; energia słoneczna, jądrowa i termojądrowa;

 2. układ – otwarty, zamknięty i izolowany – przykłady; energia wewnętrzna; procesy samorzutne i wymuszone; właściwości substancji, z których wykonuje się elementy oświetlenia (żarówki tradycyjne, energooszczędne, jarzeniówki);

 3. fotosynteza, oddychanie komórkowe i produkcja ATP; ATP jako wewnątrz­ko­mór­kowy przenośnik użytecznej biologicznie energii chemicznej; przepływ energii w bio­sferze; oazy hydrotermalne – ekosystemy niezależne od energii słonecznej;

 4. czy energia słoneczna stanie się rozwiązaniem problemów energetycznych na Ziemi?.

 1. Światło i obraz:

 1. barwy i ich składanie; system zapisu barw RGB oraz CMYK; elementy świa­tło­czułe w aparatach i kamerach cyfrowych;

 2. substancje światłoczułe; powstawanie obrazu na materiale światłoczułym;

 3. fotoreceptory i oczy zwierząt; powstawanie obrazu na siatkówce i w mózgu; od­bit­ka fotograficzna na liściu. Bioluminescencja;

 4. cywilizacja obrazkowa – obraz jako przekaz informacji i jego uwarunkowania spo­łe­czne i kulturowe.

 1. Sport:

 1. aerodynamika; wpływ stroju i sprzętu sportowego (np. buty, kombinezon itp.) na wy­niki;

 2. chemia osiągnięć sportowych – doping;

 3. biologiczne granice rekordów sportowych; co nam dała medycyna sportowa?

 4. dlaczego biegacze afrykańscy są najlepsi na świecie?; geografia osiągnięć spor­to­wych.

 1. Technologie przyszłości:

 1. półprzewodniki, diody, tranzystory i inne elementy współczesnej elektroniki, np. cie­kłe kryształy lub nadprzewodniki;

 2. polimery przewodzące prąd elektryczny; fulereny i nanorurki węglowe jako ele­menty konstrukcyjne nanotechnologii;

 3. nowoczesne biopolimery – rozkładające się plastiki; fotoogniwa wykorzystujące bar­wniki fotosyntetyczne; mikromacierze;

 4. przemysły zaawansowanej technologii (high-tech) – najnowsze osiągnięcia.

 1. Współczesna diagnostyka i medycyna:

 1. ultrasonografia; radio- i laseroterapia; tomografia komputerowa; rezonans ma­gne­­ty­cz­ny;

 2. chemiczne podstawy analizy tkanek i płynów ustrojowych; „części zamienne”, czyli materiały, z których wykonuje się implanty;

 3. molekularne i immunologiczne metody wykrywania patogenów; wykrywanie mutacji genowych;

 4. czy choroby cywilizacyjne mogą zagrozić światu? Jak się przed nimi ustrzec?.

 1. Ochrona przyrody i środowiska:

 1. efekt cieplarniany od strony fizycznej – kontrowersje wokół wpływu człowieka na je­go pogłębianie się;

 2. DDT i inne chemiczne środki zwalczania szkodników; nawozy sztuczne – zna­czenie dla roślin i możliwe negatywne konsekwencje dla środowiska; freony – ich natura chemiczna i wpływ na warstwę ozonową; reakcje rodnikowe; gazy cieplar­niane – charakter, źródła i możliwości ograniczenia emisji;

 3. metody genetyczne w ochronie zagrożonych gatunków; zmodyfikowane bakterie w uty­lizacji szkodliwych zanieczyszczeń; GMO a ochrona przyrody i środowiska;

 4. rozwój zrównoważony jedyną alternatywą dla przyszłości świata.

 1. Nauka i sztuka:

 1. metody datowania: izotopowa (np. 14C), termoluminescencja itd. Inny obraz dzieła sztu­ki – rentgenografia, termografia itd.;

 2. wykorzystanie spektroskopowych metod badania składu substancji wykorzystywa­nych do tworzenia dzieł sztuki; chemia dawnego malarstwa – minerały używane do przy­gotowywania barwników;

 3. identyfikacja materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego używanych przez daw­­nych artystów; symbolika przedstawień roślin i zwierząt na obrazach; sztuka a epide­miologia (choroby ludzi, zwierząt i roślin utrwalone w dawnej sztuce);

 4. kataklizmy w dziejach ludzkości przedstawiane w dziełach sztuki; czy Atlantyda ist­nia­ła naprawdę?; ślizgawki w Holandii – zmiany klimatyczne na obrazach. 1. Uczenie się:

 1. formy zapisu informacji; sieci neuronowe;

 2. budowanie wiedzy, czyli konstruktywistyczne podejście do uczenia się; modelo­wanie w kształceniu chemicznym;

 3. formy uczenia się zwierząt; połączenia nerwowe i ich rola w procesie uczenia się – skojarzenia i „ścieżki informacyjne”; rodzaje pamięci; zapamiętywanie i odtwa­rzanie wiadomości; odruchy warunkowe a proces uczenia się; mnemotechniki; nielinearna pra­ca mózgu – słowa klucze i mapy myśli;

 4. bezpośrednie poznawanie świata – od szczegółu do ogółu; jakie możliwości ucze­nia się dają nam współczesne osiągnięcia techniczne?; globalizacja wiedzy.

 1. Barwy i zapachy świata:

 1. barwy i ich składanie; system zapisu barw RGB oraz CMYK; rozchodzenie się za­pa­chów w powietrzu;

 2. wykorzystanie barwników w dziejach ludzkości; barwniki naturalne i sztuczne; trwa­łość barw; barwy na talerzu; pierwiastki i ich związki chemiczne wyko­rzy­stywane w malarstwie; chemia zapachów

 3. receptory światła i zapachu u zwierząt; jaką informację niosą barwy i zapachy?; barwa i zapach kwiatu a biologia zapylania; barwy i zapachy w rozmnażaniu płciowym zwierząt (barwy godowe, feromony);

 4. barwne i jednolite krajobrazy; nadmiar wilgoci i brak wody; dni i noce w różnych częściach Ziemi.

 1. Cykle, rytmy i czas:

 1. zjawiska okresowe w przyrodzie; kalendarze; zegary i standard czasu;

 2. jak spowalniamy procesy, które nam nie sprzyjają (korozja, psucie się artykułów spożywczych, starzenie się skóry)?

 3. rytm dobowy w życiu organizmów; szyszynka i melatonina; fenologia; węd­rów­ki zwierząt; fotoperiodyzm roślin; sezonowość aktywności zwierząt; rytm dobo­wy akty­wności człowieka – sen i czuwanie, wydzielanie hormonów; cykl mie­siącz­kowy;

 4. pory roku a krajobrazy; cykle przyrodnicze i geologiczne;

 1. Śmiech i płacz:

 1. fizyczna charakterystyka odgłosów śmiechu i płaczu (rytm, barwa dźwięku itp.); naśla­dowanie śmiechu, płaczu (i innych dźwięków związanych z wyrażaniem emocji) za po­mocą instrumentów muzycznych;

 2. chemiczne aspekty stresu; skład chemiczny łez;

 3. biologiczna funkcja śmiechu i płaczu; śmiech i płacz wśród zwierząt; funkcja gru­czołów łzowych;

 4. różnice cywilizacyjne w wyrażaniu uczuć przez człowieka.

 1. Zdrowie:

 1. fizyka kręgosłupa – jak unikać przeciążeń; wymiana cieplna – przegrzanie i wy­chło­dzenie a właściwy ubiór;

 2. chemiczne podłoże przemiany materii; cholesterol, tłuszcze, błonnik; chemia sku­tecz­nego odchudzania; leki – czy zawsze pomagają (terminy ważności, interakcje, dawko­wanie, alergie, efekt placebo); sport i rekreacja a procesy chemiczne (od­żywki, doping, nowe technologie produkcji sprzętu i odzieży sportowej, procesy chemiczne zachodzące podczas wysiłku fizycznego);

 3. biologiczne aspekty zdrowia; wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na stan zdrowia;

 4. zagrożenia cywilizacyjne; co każdy turysta wiedzieć powinien wyjeżdżając do od­ległych krajów.

 1. Piękno i uroda:

 1. historyczna koncepcja harmonii sfer jako motywacja poznawania wszechświata – od Pitagorasa do Einsteina;

 2. kosmetyki (skład, działanie na organizm, produkcja, trwałość); negatywne skutki używania niektórych dezodorantów; farbowanie włosów;

 3. fizjologia zmysłów a kanony piękna; czy atawistycznie lubimy otwarty krajobraz?; biologiczne podłoże kanonów urody (proporcje ciała, symetria twarzy itp.); pro­du­kty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w kosmetyce;

 4. krajobrazy naturalne i antropogeniczne; czy „urbanozaury” są kanonem współ­czes­nego piękna świata?

 1. Woda – cud natury:

 1. fizyczne właściwości wody i jej rola w kształtowaniu klimatu;

 2. co pływa w wodzie, czyli tajemnice roztworów; co i dlaczego można rozpuścić w wo­dzie? Skala pH i jej zakres, wpływ odczynu roztworu na procesy fizjo­logiczne, rolnictwo, procesy przemysłowe; dlaczego nie wszystkie jony dobrze czują się w wodzie;

 3. niezwykłe właściwości wody a jej rola w życiu organizmów; gospodarka wodna roślin; grupy ekologiczne roślin; bilans wodny zwierząt żyjących w różnych śro­do­wiskach; życie w wodzie – możliwości i ograniczenia;

 4. zasoby wody na Ziemi a potrzeby człowieka; racjonalne gospodarowanie wodą wy­­z­wa­niem dla każdego.

 1. Największe i najmniejsze:

 1. największe i najmniejsze odległości; najkrótsze i najdłuższe czasy; największe pręd­­kości;

 2. nie wszystko, co małe można zaniedbać – atomy i ich składniki; największe i naj­mniejsze cząsteczki; jak zobaczyć to, co niewidzialne (dostosowanie metody obserwacji ciał do ich wielkości)?

 3. rekordy w świecie roślin i zwierząt; co ogranicza wielkość organizmów?

 4. rekordy Ziemi.
1. Fizyka

2. Chemia

3. Biologia

4. Geografia

I. Nauka i świat

1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata

1.1

1.2

1.3

1.4

2. Historia myśli naukowej

2.1

2.2

2.3

2.4

3. Wielcy rewolucjoniści nauki

3.1

3.2

3.3

3.4

4. Dylematy moralne w nauce

4.1

4.2

4.3

4.4

5. Nauka i pseudonauka

5.1

5.2

5.3

5.4

6. Nauka w mediach

6.1

6.2

6.3

6.4

7. Nauka w komputerze

7.1

7.2

7.3

7.4

8. Polscy badacze i ich odkrycia

8.1

8.2

8.3

8.4

II. Nauka i technologia

9. Wynalazki, które zmieniły świat

9.1

9.2

9.3

9.4

10. Energia – od słońca do żarówki

10.1

10.2

10.3

10.4

11. Światło i obraz

11.1

11.2

11.3

11.4

12. Sport

12.1

12.2

12.3

12.4

13. Technologie przyszłości

13.1

13.2

13.3

13.4

14. Współczesna diagnostyka i medycyna

14.1

14.2

14.3

14.4

15. Ochrona przyrody i środowiska

15.1

15.2

15.3

15.4

16. Nauka i sztuka

16.1

16.2

16.3

16.4

III. Nauka wokół nas

17. Uczenie się

17.1

17.2

17.3

17.4

18. Barwy i zapachy świata

18.1

18.2

18.3

18.4

19. Cykle, rytmy i czas

19.1

19.2

19.3

19.4

20. Śmiech i płacz

20.1

20.2

20.3

20.4

21. Zdrowie

21.1

21.2

21.3

21.4

22. Piękno i uroda

22.1

22.2

22.3

22.4

23. Woda – cud natury

23.1

23.2

23.3

23.4

24. Największe i najmniejsze

24.1

24.2

24.3

24.4


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconScenariusz zajęć w świetlicy szkolnej temat: Przyroda naszym przyjacielem – zajęcia o charakterze

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconRozkład zajęĆ dydaktycznych geografia z przyrodą dla studentów III roku geografii studiów licencjackich stacjonarnych w semestrze zimowym

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconPrzyroda, kl. VI a

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconPrzyroda, kl. VI, A

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconPrzyroda

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconPrzyroda, kl. V, A

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconPrzyroda kl. IV

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconPrzyroda, kl. VI, A

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconPrzyroda, kl. V

Przyroda IV etap edukacyjny Celem zajęć Przyroda iconPrzyroda klasa IV

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom