Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego
Pobierz 31.84 Kb.
NazwaProgram praktyki dydaktycznej z języka polskiego
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar31.84 Kb.
TypDokumentacja
PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

Z JĘZYKA POLSKIEGO

INSTYTUTU FILOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO

Kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska z wiedzą o kulturze


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.

 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Dz.U. nr 207 poz.2110.

 3. Regulamin Studiów Politechniki Radomskiej.CELE I ZAŁOŻENIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

Celem praktyki dydaktycznej (zgodnie z rozporządzeniem MEN) jest:

  1. Poznanie przez studenta pracy różnych typów szkół i placówek;

  2. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć;

  3. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania;

  4. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów;

  5. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów.


Praktyki dydaktyczne są ważnym elementem procesu kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego - praktyka jest więc rodzajem próbnej pracy nauczycielskiej. Do ich najistotniejszych zadań należy:

1. Kształcenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych koniecznych do podjęcia pracy w szkole jako nauczyciel języka polskiego.

2. Kształcenie umiejętności zastosowania w praktyce nauczycielskiej zdobytej wiedzy teoretycznej.

3. Sprawdzenie przez studentów swoich pedagogicznych predyspozycji i umiejętności w konkretnych sytuacjach szkolnych.

4. Budzenie świadomości i refleksji dydaktycznej oraz wychowawczej poprzez obserwację pracy nauczyciela i własną aktywność pedagogiczną.

5. Umożliwienie studentom poznania założeń i treści różnorodnych programów nauczania języka polskiego.

6. Zaznajomienie z warsztatem pracy nauczyciela polonisty.

7. Umożliwienie studentom poznania struktury organizacyjnej szkoły oraz jej istotnych funkcji.

ORGANIZACJA PRAKTYKI - SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Praktyka dydaktyczna odbywa się w terminie ustalonym przez Uczelnię.

2. Praktyka w szkole podstawowej jest praktyką ciągłą – jej termin to wrzesień po II roku.

3. Praktyka trwa trzy tygodnie i obejmuje 60 godzin (3 tygodnie x 18 godzin + 6 godzin).

4. Wyboru szkoły do odbycia praktyki dokonuje student po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

5. Student wspólnie z nauczycielem - opiekunem praktyki uzgadnia ramowy plan praktyki.

6. Student przebywa w szkole w czasie dni pracy placówki - zgodnie z obowiązującym 5-dniowym tygodniem pracy. Nie przewiduje się możliwości zwolnienia studenta z jakichkolwiek dni praktyki.

7. W czasie trwania praktyki student systematycznie prowadzi dzienniczek praktyki.

8. Nauczyciel - opiekun praktyki hospituje zajęcia studenta, omawia je, ocenia. Uwagi oraz ocenę wpisuje w odpowiednim miejscu konspektu lekcji.

8. Po odbyciu przez studenta praktyki nauczyciel - opiekun praktyki wystawia ocenę.

PROGRAM PRAKTYKI

W trakcie praktyki dydaktycznej głównym zadaniem studentów jest przygotowanie się do pracy w szkole. Polega ono przede wszystkim na hospitowaniu lekcji nauczyciela - opiekuna praktyki (lub innych polonistów) i samodzielnym prowadzeniu lekcji przez studentów. Studenci powinni również:

1. zapoznać się z dokumentacją pracy nauczyciela języka polskiego i jego warsztatem pracy,

2. zapoznać się z formami kontroli i oceny wyników nauczania, a więc sprawdzić i ocenić wypracowania w wybranej przez nauczyciela klasie oraz przygotować ćwiczenia korekcyjne związane z ocenianymi pracami pisemnymi,

3. uczestniczyć w trakcie całej praktyki w wybranych zajęciach pozalekcyjnych, w imprezach i uroczystościach organizowanych w szkole, w zajęciach wychowawczych organizowanych przez szkolnego opiekuna praktyki, radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, innych formach pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

W trakcie trwania praktyki studenci przebywają w szkole po 18 godzin (3 x 18). Mają obowiązek hospitowania 32 godzin i przeprowadzenia 18. Pozostałe godziny – 10 - przeznaczone są na poznawanie np. dokumentacji pracy nauczyciela i na uczestniczenie w zajęciach wynikających z życia szkoły (p. 3). Studenci prowadzą dzienniczek praktyk, w którym dokumentowane są wszystkie zajęcia, w których uczestniczą oraz wszystkie hospitowane i prowadzone przez nich lekcje.

I tydzień

1. Ustalenie z nauczycielem – opiekunem harmonogramu praktyki.

2. Hospitacja lekcji prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna praktyki lub innych nauczycieli. Omawianie ich – cele, budowa, metody, formy pracy itp.

3. Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela polonisty oraz jego warsztatem pracy. Poznanie planu pracy dydaktyczno – wychowawczej, dziennika szkolnego, pracy biblioteki szkolnej itp.

4. Przygotowywanie konspektów oraz potrzebnych środków dydaktycznych. Uzyskanie akceptacji nauczyciela - opiekuna

II i III tydzień

1. Dalsze hospitowanie zajęć nauczyciela - opiekuna, a także samodzielne prowadzenie lekcji przez studentów.

Lekcje prowadzone przez studentów powinny być w miarę możliwości równomiernie rozłożone w czasie (np. nie więcej niż dwie dziennie) oraz zróżnicowane pod względem materiału programowego (np. lekcje kulturowo – literackie, językowe itd.), a także pod względem metodycznym (różnorodność stosowanych metod, różne typy lekcji).

Każda lekcja prowadzona przez studenta powinna być przygotowana pod względem merytorycznym i metodycznym. Konspekt lekcji należy przedstawić dzień wcześniej opiekunowi praktyki.

WARUNKI ZALICZENIA

Po zakończeniu praktyki student w wyznaczonym przez uczelnię terminie przedstawia uczelnianemu opiekunowi praktyki następującą dokumentację odbytej praktyki:

1. dzienniczek praktyk,

2. opinię o odbytej praktyce wystawioną przez nauczyciela szkolnego -opiekuna praktyki i podpisaną przez Dyrekcję Szkoły,

3.4 konspekty samodzielnie przeprowadzonych zajęć – dwa z literatury, dwa z nauki o języku.


ORGANIZACJA PRAKTYKI - GIMNAZJUM

1. Praktyka dydaktyczna odbywa się w terminie ustalonym przez Uczelnię.

2. Praktyka w gimnazjum jest praktyką śródroczną – jej termin to V semestr.

3. Praktyka trwa jeden dzień w tygodniu przez 12 tygodni i obejmuje 60 godzin (12 tygodnie x 5 godzin).

4. Wyboru szkoły do odbycia praktyki dokonuje student po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

5. Student wspólnie z nauczycielem - opiekunem praktyki uzgadnia ramowy plan praktyki.

6. Student przebywa w szkole jeden dzień w tygodniu. Nie przewiduje się możliwości zwolnienia studenta z jakichkolwiek dni praktyki.

7. W czasie trwania praktyki student systematycznie prowadzi dzienniczek praktyki.

8. Nauczyciel - opiekun praktyki hospituje zajęcia studenta, omawia je, ocenia. Uwagi oraz ocenę wpisuje w odpowiednim miejscu konspektu lekcji.

8. Po odbyciu przez studenta praktyki nauczyciel - opiekun praktyki wystawia ocenę.

PROGRAM PRAKTYKI

W trakcie praktyki dydaktycznej głównym zadaniem studentów jest przygotowanie się do pracy w szkole. Polega ono przede wszystkim na hospitowaniu lekcji nauczyciela - opiekuna praktyki (lub innych polonistów) i samodzielnym prowadzeniu lekcji przez studentów. Studenci powinni również:

1. zapoznać się z dokumentacją pracy nauczyciela języka polskiego i jego warsztatem pracy,

2. zapoznać się z formami kontroli i oceny wyników nauczania, a więc sprawdzić i ocenić wypracowania w wybranej przez nauczyciela klasie oraz przygotować ćwiczenia korekcyjne związane z ocenianymi pracami pisemnymi,

3. uczestniczyć w trakcie całej praktyki w wybranych zajęciach pozalekcyjnych, w imprezach i uroczystościach organizowanych w szkole, w zajęciach wychowawczych organizowanych przez szkolnego opiekuna praktyki, radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, innych formach pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

W trakcie trwania praktyki studenci przebywają w szkole jeden dzień w tygodniu po 5 godzin (12 x 5). Mają obowiązek hospitowania 32 godzin i przeprowadzenia 18. Pozostałe godziny – 10 - przeznaczone są na poznawanie np. dokumentacji pracy nauczyciela i na uczestniczenie w zajęciach wynikających z życia szkoły (p. 3). Studenci prowadzą dzienniczek praktyk, w którym dokumentowane są wszystkie zajęcia, w których uczestniczą oraz wszystkie hospitowane i prowadzone przez nich lekcje.

W trakcie trwania praktyki studenci powinni:

1. Ustalić z nauczycielem – opiekunem harmonogram praktyki.

2. Hospitować lekcje prowadzone przez nauczyciela – opiekuna praktyki lub innych nauczycieli. Omawiać je – cele, budowę, metody, formy pracy itp.

3. Zapoznać się z dokumentacją pracy nauczyciela polonisty oraz jego warsztatem pracy. Poznać plan pracy dydaktyczno – wychowawczej, dziennik szkolny, pracę biblioteki szkolnej itp.

4. Przygotowywać konspekty oraz potrzebne środki dydaktyczne. Uzyskać akceptację nauczyciela – opiekuna.

Lekcje prowadzone przez studentów powinny być w miarę możliwości równomiernie rozłożone w czasie (np. nie więcej niż dwie dziennie) oraz zróżnicowane pod względem materiału programowego (np. lekcje kulturowo – literackie, językowe itd.), a także pod względem metodycznym (różnorodność stosowanych metod, różne typy lekcji).

Każda lekcja prowadzona przez studenta powinna być przygotowana pod względem merytorycznym i metodycznym. Konspekt lekcji należy przedstawić odpowiednio wcześniej opiekunowi praktyki.

WARUNKI ZALICZENIA

Po zakończeniu praktyki student w wyznaczonym przez uczelnię terminie przedstawia uczelnianemu opiekunowi praktyki następującą dokumentację odbytej praktyki:

1. dziennik praktyki,

2. opinię o odbytej praktyce wystawioną przez nauczyciela szkolnego -opiekuna praktyki i podpisaną przez Dyrekcję Szkoły,

3.4 konspekty samodzielnie przeprowadzonych zajęć – dwa z literatury, dwa z nauki o języku.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconProgram praktyki dydaktycznej z języka angielskiego I niemieckiego

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconProgram nauczania języka polskiego

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconDo itaki program nauczania języka polskiego

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconProgram zajęĆ pozalekcyjnych z języka polskiego

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla uczniów klas IV -vi zgodny z Programem nauczania języka polskiego

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconLekcja języka polskiego w klasie V opracowana przez Bognę Korf, nauczycielkę języka polskiego w sp7 w Ełku Temat

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconProgram merytoryczny wewnątrzszkolnego konkursu z języka polskiego

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconProgram nauczania języka polskiego "Czarowanie słowem"

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconProgram nauczania języka polskiego, jako drugiego: pl – L2

Program praktyki dydaktycznej z języka polskiego iconProgram nauczania języka polskiego jako obcego pl l4

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom