Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego
Pobierz 0.75 Mb.
NazwaRaport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego
strona3/12
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar0.75 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Nadzór nad jakością wody do spożyciaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach obejmuje swoim nadzorem na terenie powiatu bartoszyckiego 52 urządzenia wodociągowych oraz 1 studnię publiczną. Wszystkie wodociągi oparte są na ujęciach wód podziemnych charakteryzujących się podwyższoną zawartością żelaza i manganu oraz średnią twardością. Dostęp do wody wodociągowej ma ok. 61 tys. mieszkańców (96,3%). Na terenie powiatu bartoszyckiego funkcjonuje:

 • 1 wodociąg o produkcji wody 1000-10000 m3/d.

Jest to wodociąg miejski w Bartoszycach, oceniony jako dobry, nie stwarzający ryzyka zdrowotnego, na bieżąco modernizowany.

 • 7 wodociągów o produkcji wody 100-1000 m3/d.

W roku 2009 wystąpiły problemy z właściwą jakością wody w wodociągu Górowo Iławeckie. Okresowe badania monitoringowe wykazały przekroczenie dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów hodowanych w 220C. Jest to parametr badany ze względu na ocenę właściwych procesów uzdatniania lub dystrybucji wody i nie jest wskaźnikiem skażenia wody bakteriami pochodzenia kałowego mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi. W związku z powyższym spółka GOREX podjęła stosowne działania polegające na ustaleniu przyczyny wzrostu mikroorganizmów oraz na płukaniu sieci wodociągowej. Działania te były nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Systematycznie kontrolowana była jakość wody dostarczanej mieszkańcom.

W roku 2009 wystąpiły także problemy z jakością wody w wodociągu Bisztynek. Stwierdzano okresowe przekroczenia dopuszczalnej zawartości żelaza i manganu w ilościach nie stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 • 43 wodociągi o produkcji wody < 100 m3/d.

Żadnego nie oceniono jako zły ze względu na stan sanitarno-techniczny lub jakość wody. Na koniec roku jedynie w 3 małych wodociągach woda nie odpowiadała obowiązującym wymaganiom ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza albo manganu. Dwa z nich (Solno - gm. Bartoszyce i Kokoszewo – gm. Bisztynek) przeznaczone są do likwidacji. Wodociąg Pasławki (gm. Sępopol) poddany zostanie gruntownej modernizacji.


Jednakże w trakcie roku 2009 w wielu wodociągach pojawiały się problemy związane z przekroczeniem obowiązujących wymagań jakości wody. Problemy z parametrami mikrobiologicznym, które miały miejsce w wodociągach Solno, Górowo Ił., Worławki, Gierkiny i z parametrami chemicznymi w wodociągach Osieka, Bisztynek, Kokoszewo, Prosity, Janikowo, Kiwajny, Judyty, Pasławki, Szczurkowo DPS związane są z:

 • brakiem planowego systematycznego nadzoru nad procesami uzdatniania i dystrybucji wody oraz ograniczanie się do jedynie do działań bieżących czyli usuwania awarii,

 • zbyt małą ilością wewnętrznej kontroli jakości wody ograniczaną jedynie do minimalnej liczby wymaganej prawem i niezbędnej do raportowania do Komisji Europejskiej (zbyt rzadko prowadzi się badania po usunięciu awarii mogących mieć wpływ na jakość wody, kontroli zawartości żelaza, manganu czy mętności przy pomocy szybkich podręcznych testów),

 • stosowaniem najtańszych materiałów podatnych na tworzenie obrostów mikrobiologicznych, brakiem właściwego nadzoru nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z wodą,

 • brakiem systematycznych, okresowych płukań sieci dystrybucyjnej lub niewłaściwym ich wykonaniem ze względu na brak odpowiedniej ilości hydrantów.

W trakcie 2009 r. wystawiono decyzje administracyjne:

 • nakazujące doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań:

  • ze względu na przekroczenie parametrów chemicznych (Fe, Mn):

gm. Bartoszyce: Osieka,

gm. Bisztynek: Bisztynek, Prosity

gm. Górowo Ił.: Janikowo, Kiwajny

gm. Sępopol: Gierkiny, Judyty, Szczurkowo DPS,

 • ze względu na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych:

gm. Bartoszyce: Solno,

gm. Górowo Ił. : Worławki

oraz decyzję dopuszczającą warunkowo wodę do spożycia w wodociągu Górowo Ił.

 • nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień sanitarnych (wilgotne ściany, sufit, obecność grzyba na konstrukcjach budowlanych) w Stacjach Uzdatniania Wody:

gm. Bartoszyce: Osieka, Maszewy, Kinkajmy, Gromki, Galiny, Szwaruny

gm. Bisztynek: Prosity


W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych uzyskano poprawę jakości wody w wodociągach Bisztynek, Osieka, Janikowo, Kiwajny, Solno, Worławki, Gierkiny, Szczurkowo DPS, Judyty, Prosity.


W roku 2009 na terenie gm. Górowo Ił. zgłoszono fakt nielegalnego składowania odpadów (beczki z substancją ropopochodną) w pobliżu ujęcia wody w Worławkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za jakość wody produkowanej wody odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe a w właściwy wójt lub burmistrz odpowiada za zaopatrzenie w wodę na terenie gminy i informowanie mieszkańców o jakości dostarczanej im wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przypomina więc o konieczności podjęcia przez wójta gminy Górowo Ił. działań mających na celu ustalenie, czy fakt nielegalnego składowania odpadów może w istotny sposób zwiększyć ryzyko skażenia warstwy wodonośnej. Ponadto przypomina o konieczności dodatkowych badań jakości ujmowanej wody w zakresie parametrów chemicznych, które mogłyby pojawić się w wodzie w wyniku jej skażenia. Pismo w tej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-ch wystosował do wójta w dniu 24.07.2009 r. Prosił jednocześnie o informowanie na bieżąco o podejmowanych działaniach. Jednak otrzymał żadnych informacji na temat czynności podjętych przez wójta, właściciela wodociągu lub przez ZBZG EKOWOD, jego administratora.

Ocena stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej, posesji


Na terenie powiatu bartoszyckiego Sekcja Higieny Komunalnej obejmuje stałym nadzorem sanitarnym 190 obiektów użyteczności publicznej. Przeprowadzono 214 kontroli tych obiektów.

W roku 2009 wydano 3 decyzje merytoryczne oraz 7 decyzji umarzających

Ponadto wydano 49 decyzji dotyczących ekshumacji i przewozów zwłok oraz 2 opinie w formie postanowień. Nałożono 5 mandatów na kwotę (600,00zł).

 • ustępy publiczne - na terenie miasta Bartoszyce znajdują się 2 ustępy publiczne o zadowalającym standardzie oraz toalety typu „TOI-TOI” na dworcu PKS. Na targowisku w Bisztynku funkcjonuje toaleta typu „TOI-TOI” z bieżącą wodą (czynna tylko w dni targowe). W Górowie Ił. zlokalizowane są 2 szalety (na terenie parku i byłego dworca PKP) oparte na dołach chłonnych, bez dostępu do wody. W 2008 roku wydano decyzję na doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu sanitarnego oraz na warunkowe korzystanie z ustępów do 2010 r. ze względu na brak bieżącej wody oraz kanalizacji. Wielokrotnie zwracano uwagę władzom samorządowym na konieczność wybudowania na terenie miasta toalet o obowiązującym standardzie, z bieżąca wodą i podłączonych do kanalizacji. Brak przepisów prawnych zobowiązujących samorządy do budowania i utrzymywania we właściwym stanie sanitarnym ogólnodostępnych toalet, rozwiązywanie tego problemu poprzez ustawianie na stałe przenośnych kabin typu TOI TOI (często bez wody) wywołuje negatywne odczucia zarówno osób odwiedzających jak i mieszkańców. Skarżą się oni szczególnie na brak ogólnodostępnych szaletów o odpowiednim standardzie na terenie cmentarzy i w pobliżu głównych miejskich przystanków autobusowych. Zlikwidowana została toaleta na przystanku PKS w Sępopolu (umożliwiono korzystanie z toalet w Urzędzie Miasta oraz w Domu Kultury). Toaleta na terenie przystani wodnej w miejscowości Stopki utrzymana jest w dobrym stanie sanitarnym. Problemem pozostaje także ciągłe funkcjonowanie szaletów opartych na dołach chłonnych, bez wody i nie skanalizowanych.

 • baseny kąpielowe - w sezonie letnim 2009 czynny był basen kąpielowy w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego. Jest to obiekt otwarty, sezonowy. Przeprowadzono 6 kontroli jakości wody i 2 kontrole stanu technicznego. Stwierdzono, że woda nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla osób kąpiących się. Stan sanitarny WC, przebieralni oraz posesji był dobry. Należy jednak stwierdzić, że obiekt ten powinien zostać poddany remontowi mającemu na celu dostosowanie go do współczesnych standardów. Na terenie powiatu znajdują się jeszcze 2 małe baseny kąpielowe wchodzące w skład obiektów noclegowych (hotel „Bartis” w Bartoszycach i obiekt w Sułowie). W ramach nadzoru sanitarnego pobrano w nich 6 prób wody. Próby pobierali również właściciele obiektów w ramach kontroli wewnętrznych. Woda nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia. Oba baseny ze względu na usytuowanie i ceny są wykorzystywane w niewielkim zakresie.

 • domy pomocy społecznej - na ternie powiatu działają trzy domy pomocy społecznej. Obiekty te są objęte nadzorem sanitarnym. W 2009 r. wystawiono 1 decyzję na stan sanitarno-techniczny (malowanie ścian i sufitów) w DPS Bartoszyce. Postępowanie zakończono, wykonano nakaz w terminie. W DPS w Szczurkowie rozpoczęto postępowanie ze względu na brak procedur regulujących sposób przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych (postępowanie umorzono). W stosunku do DPS w Bisztynku nie było uwag.

 • hotele – w mieście Bartoszyce funkcjonuje 5 obiektów hotelowych (w tym 2 z zaszeregowaniem) dysponujących 154 miejscami. Ich bieżący stan sanitarny ulega systematycznej poprawie. Na terenie gminy Bartoszyce zlokalizowane są 3 obiekty (90 łóżek) w tym 1 zaszeregowany w ewidencji wojewody. Drobne remonty we wszystkich obiektach wykonywane są na bieżąco. Na terenie gminy Bisztynek funkcjonuje „Dworek Romanowski” znajdujący się w miejscowości Sułowo. Są to w większości małe obiekty nastawione tylko na noclegi, 4 obiekty hotelarskie mają w swojej ofercie inne usługi.

- hotel ”BARTIS” w Bartoszycach - basen, sauny, aromaterapię a w przyszłości fryzjer, siłownia i solarium,

- hotel „BIAŁY KSIĄŻĘ” w Osiece gm. Bartoszyce - jazda konna, rowery, kajaki a zimą kuligi,

- pensjonat „GALINY” w Galinach gm. Bartoszyce - jazda konna, wycieczki rowerowe, plac zabaw dla dzieci,

- „DWOREK ROMANOWSKI” w Sułowie gm. Bisztynek - basen, zabiegi kosmetyczne, wycieczki rowerowe, jazda konna, plac zabaw dla dzieci.

Wszystkie obiekty są w dobrym stanie sanitarnym Brak w tej grupie obiektów, które nie spełniają wymagań.

 • zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu i solaria - na terenie powiatu zewidencjonowanych jest 81 obiektów tego typu. W 2009 r. ukarano mandatem karnym 4 właścicieli zakładów fryzjerskich (przyczyną mandatów była niewłaściwa dezynfekcja oraz brak środka do dezynfekcji) oraz 1 właściciela zakładu kosmetycznego (brak należytej czystości przy świadczeniu usług). Wystawiono 1 decyzję administracyjną na solarium w Górowie (wydzielić odrębne wejście do zakładu, wyposażyć zakład w meble gładkiej powierzchni) termin wykonania obowiązków kwiecień 2010 oraz 1 na zakład fryzjerski w Bartoszycach (wyposażyć zakład w meble o gładkiej powierzchni), postępowanie zakończone. Ponadto wszczęto 6 postępowań (3 związane z brakiem procedur, 2 na zniszczone meble i 1 na niewłaściwe przechowywanie narzędzi czystych). Wszystkie te postępowania zostały umorzone, gdyż właściciele wykonali uchybienia w ciągu 7 dni od przeprowadzonej kontroli. Wystawiono decyzje płatnicze i decyzje umarzające.

W pozostałych obiektach drobne uchybienia usuwane są na bieżąco, wszędzie prowadzona jest dezynfekcja a tam gdzie dochodzi do naruszenia ciągłości tkanki sterylizacja.

 • dworce autobusowe - na terenie powiatu funkcjonuje jeden dworzec autobusowy (kasa, toaleta typu TOI-TOI, wiaty dla podróżnych) w Bartoszycach. W pozostałych miastach istnieją tylko przystanki. W Bisztynku przeprowadzono remont przystanku, postawiono nową wiatę. Przystanek w Sępopolu jest czysty i zadbany, brak uwag w trakcie kontroli. Najbardziej zaniedbany jest przystanek w Górowie Iławeckim (brak wiaty, toalety oparte na dołach chłonnych).

 • dworce i stacje kolejowe - na ternie powiatu istnieje tylko jedna stacja PKP w miejscowości Sątopy-Samulewo. Stan sanitarno-techniczny obiektu jest dobry. Obiekt jest na bieżąco sprzątany, na terenie stacji brak jest poczekalni i toalet dla podróżnych.

 • przejścia graniczne - na terenie powiatu znajduje się przejście graniczne w Bezledach nadzorowane przez GSSE w Elblągu. Zaopatrywane jest w wodę o dobrej jakości z wodociągu w Bezledach.

 • tereny rekreacyjne - PSSE w Bartoszycach obejmuje swoim nadzorem bieżącym trzy duże tereny rekreacyjne, dwa znajdują się na terenie miasta Bartoszyce a jeden w miejscowości Stopki ( gm. Sępopol). Tereny rekreacyjne w Bartoszycach administrowane są przez Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, są to: kompleksy boisk przy ul. Korczaka oraz plac zabaw ze skate parkiem przy ul. Bohaterów Warszawy. Teren rekreacyjny w Stopkach położony jest nad rzeką Łyną, na jego terenie znajduje się przystań wodna, wiata z miejscem na ognisko, toalety oraz stoisko z małą gastronomią. Ponadto przeprowadzono kontrole 56 piaskownic, z 3 pobrano próbki piasku do badań laboratoryjnych. Badania nie wykazały obecności jaj pasożytów. Rozesłano do wójtów, burmistrzów oraz spółdzielni mieszkaniowych pismo dotyczące psich odchodów na terenie posesji ramach akcji „Posprzątaj po mnie”.

 • inne obiekty użyteczności publicznej (cmentarze, obiekty sportowe, obiekty kulturalne, apteki, targowiska, zakłady karne, parkingi, stacje paliw, zakłady pogrzebowe, agroturystyka) - W dalszym ciągu nie jest rozwiązana sprawa funkcjonowania bazaru w centrum miasta Bartoszyce, w tym zapewnienia warunków sanitarnych o odpowiednim standardzie (lokalizacja śmietników, ogrodzenia, utwardzony teren, ustępy w tym wydzielona toaleta dla osób zajmujących się sprzedażą środków spożywczych). PPIS od wielu lat w ocenach stanu sanitarnego przedkładanych władzom gminy poruszał ten problem i prosił o zlikwidowanie obiektu lub przeprowadzenie niezbędnych prac gwarantujących właściwe warunki sanitarne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy osób tam handlujących, jednak do dnia dzisiejszego władze miasta nie rozwiązały problemu. Brak przepisów prawnych regulujących wymagania sanitarne dla tego typu obiektów uniemożliwia podjęcie działań administracyjnych. Bieżący stan sanitarny obiektu można uznać za zadowalający.

Problemem pozostaje brak lub niewłaściwy standard (doły chłonne, brak wody) toalet na cmentarzach.


Wyegzekwowano poprawę stanu sanitarno-technicznego w następujących obiektach:

1/ drogą postępowania administracyjnego- decyzje z 2009 r.

- DPS Bartoszyce – malowanie ścian i sufitów pokojach mieszkańców,

- zakład fryzjerski w Bartoszycach – wyposażyć zakład w meble gładkiej

powierzchni

2/ w wyniku nałożenia mandatów karnych

- w 4 zakładach fryzjerskich (Bartoszyce), brak środka do dezynfekcji

- w 1 zakładzie kosmetycznym ( Bartoszyce), brak należytej czystości przy świadczeniu usług

Ocena stanu sanitarnego kąpieliska miejskiego


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach sprawuje nadzór nad miejscem wykorzystywanym do kąpieli zlokalizowanym w Bartoszycach. Wykonano 10 kontroli jakości wody i 1 kontrolę stanu technicznego. Pod względem mikrobiologicznym woda w jeziorku przy ulicy Kętrzyńskiej odpowiadała obowiązującym normom. Problemem pozostaje zakwit glonów pojawiający się zawsze w okresach podwyższonych temperatur. W roku bieżącym, w trakcie intensywnego zakwitu przeprowadzono badania hydrobiologiczne, które nie wykazały obecności sinic z gatunków mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

PPIS w B-ch zwraca uwagę na fakt, że silne, trwające przez wiele dni lub tygodni zakwity glonów (w tym okresowo pojawiających się sinic) powodują że mieszkańcy coraz rzadziej korzystają z możliwości rekreacji wodnej i kąpieli. Jednocześnie jak co roku przypomina, że rozwiązanie tego problemu wymaga kompleksowych działań gminy Bartoszyce i miasta, polegających na właściwym uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz podjęcia działań wspomagających procesy samooczyszczania w wodzie. Jeżeli władze miasta chciałyby, aby kąpielisko funkcjonowało w sposób właściwy, należy w pierwszej kolejności zadbać o rzekę Suszycę poprzez ograniczenie spływu nieczystości bytowych (kanalizacja wsi), obsadzenie brzegów rzeki i jeziorka roślinnością, wybudowanie na rzece, przed dopływem do jeziorka, kilku progów wodnych wspomagających napowietrzanie wody i rozkład związków biogennych, oczyszczenie dna jeziorka z osadów, z których w sprzyjających warunkach uwalniają się związki będące doskonałą pożywką dla sinic i glonów, zaprzestanie prowadzenia gospodarki rybackiej w jeziorku (powoduje ona likwidację zooplanktonu, dla którego pożywką jest fitoplankton oraz dodatkowo zanieczyszcza wodę dokarmianiem ryb). Do czasu wykonania tych prac podstawowym miejscem bezpiecznej kąpieli powinien zostać basen przy ulicy Limanowskiego, który też powinien zostać zmodernizowany (szybciej i mniejszym kosztem).


Ocena stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego

Przy PSSE zlokalizowana jest stacja pomiarowa badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wchodząca w skład sieci nadzoru ogólnego. Prowadzone są całoroczne pomiary stężenia wybranych substancji zanieczyszczających powietrze. Pobrano 219 prób powietrza. Oznaczane stężenia pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu nie przekraczają dopuszczalnych norm. Okresowy wzrost stężenia pyłu zawieszonego w okresie grzewczym jest wynikiem funkcjonowania lokalnych i indywidualnych kotłowni. W urządzeniach tych często spalane są różnego typu odpady (w tym tworzywa sztuczne), które mogą przyczyniać się do wzrostu zawartości w powietrzu szkodliwych dla zdrowia dioksyn. Małe, indywidualne kotłownie są również przyczyną uciążliwych dla ludzi zapachów, uniemożliwiają okolicznym mieszkańcom prawidłowe wietrzenie mieszkań.

W celu poprawy sytuacji niezbędne jest podejmowanie wszelkich możliwych działań oraz propagowanie tam, gdzie to możliwe przyłączenia do ogrzewania miejskiego.


Skargi i interwencje mieszkańców

W roku 2009 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach wpłynęło 6 pism interwencyjnych. Cztery z nich, dotyczące braku czystości i porządku zostały przekazane według właściwości do właściwych organów (Burmistrza miasta Bartoszyce i Wójta Gminy Górowo Ił.). Dwie sprawy zostały załatwione bezpośrednio. Jedna dotyczyła obecności insektów spowodowanej niewłaściwym stanem sanitarnym jednego z mieszkań w budynku administrowanym przez SM Budowlani. Przeprowadzono kontrolę wspólnie z administratorem, pod koniec roku spółdzielnia wykonała zbieg dezynsekcji. Druga skarga dotyczyła warunków sanitarnych celi więziennej W Zakładzie Karnym w Kamińsku. Przeprowadzona kontrola wykazała, że była ona nieuzasadniona.

Higiena Pracy


W 2009 roku objęto nadzorem 135 obiektów, są to m.in.:

 • zakłady rolne,

 • nadleśnictwa,

 • zakłady usług leśnych,

 • zakłady przemysłu spożywczego,

 • zakłady krawieckie,

 • zakłady przemysłu drzewnego, stolarskie, meblarskie,

 • warsztaty samochodowe,

 • sklepy wielkopowierzchniowe, zajmujące się dystrybucją substancji i preparatów chemicznych,

 • zakłady służby zdrowia,

 • zakłady usługowe elektromechaniczne

 • zakłady usług komunalnych i mieszkaniowych,

 • oczyszczalnie ścieków,

 • zakład usług kominiarskich,

w których zatrudnionych było 3843 osoby. W warunkach narażenia zawodowego pracowało 485 pracowników. W 26 zakładach pracy przeprowadzono badania środowiskowe.

Przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia stwierdzono w 10-ciu zakładach pracy. Najwięcej zakładów z przekroczeniami NDS, NDN na terenie działania PSSE w Bartoszycach znajduje się w przemyśle meblarskim oraz stolarskim. Przekroczenia w tych zakładach związane są głównie z hałasem, na który narażonych jest 91 pracowników, w narażeniu na czynniki chemiczne pracuje 10 pracowników. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach wydał 9 decyzji na obniżenie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy.

W wykazie obiektów o szczególnym zagrożeniu znajdują się zakłady w których pracownicy narażeni są na działanie czynników rakotwórczych oraz zakłady w których występują powyżej 5-krotne przekroczenia NDS, NDN czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy, są to:

 1. Spółdzielnia KOMINIARZ w Bartoszycach – WWA /wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne/ - rakotwórcze

 2. Szpital Powiatowy w Bartoszycach – epoksyetan, WZWB,C – rakotwórcze

 3. PPHU DELFA p/Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach – WZWB, C – rakotwórcze

 4. Laboratorium Analiz Medycznych „Diagnosta” ul. Marksa Bartoszyce – WZWB, C – rakotwórcze

 5. Laboratorium Analiz Medycznych Przygoda ul. Warmińska Bartoszyce – WZWB, C – rakotwórcze

 6. Laboratorium Analiz Medycznych OPTIMED p/Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach – WZWB, C – rakotwórcze

 7. Mazur Comfort International Sp. z o.o. zakład nr 34 ul. Strefowa w Bartoszycach – hałas

 8. Wytwórnia Mas Bitumicznych Dąbrowa k/Bartoszyc – benzo/a/piren – rakotwórczy

 9. Zakład Odlewniczy A. Wasilewski Dąbrowa k/Bartoszyc – WWA /wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne/ - rakotwórcze

 10. PARMET w Górowie Ił. – kwas chromowy – rakotwórczy

 11. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim – WZWB, C - rakotwórcze


W wyżej wymienionych zakładach pracy o szczególnym zagrożeniu narażonych jest 448 pracowników na czynniki rakotwórcze – najwięcej na WZWB, C – 421 pracowników, na WWA /wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne/ - 22 pracowników, na kwas chromowy – 1 pracownik oraz 4 pracowników na hałas. Natomiast w WMB w Dąbrowie k/Bartoszyc , w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach 8 pracowników pracuje w kontakcie z czynnikiem rakotwórczym.

Ogólnie stan sanitarno-porządkowy zakładów pracy nie budzi zastrzeżeń, dzięki działalności PIS ulega ciągłej poprawie. Dzięki decyzjom administracyjnym na obniżenie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydawanym przez inspektora sanitarnego z roku na rok zmniejsza się liczba pracowników narażonych na w/w czynniki.

W 2009 roku sekcja higieny pracy wydała 72 decyzje administracyjne, które dotyczyły:

 • obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy,

 • przeprowadzenia badań środowiskowych,

 • brak rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia

 • ogólnego stanu sanitarno-higienicznego

 • aktualnego spisu preparatów chemicznych stosowanych w zakładzie

 • kart charakterystyki stosowanych substancji i preparatów chemicznych

 • prawidłowego oznakowania preparatów chemicznych stosowanych w zakładzie

 • oceny ryzyka zawodowego,

 • oceny ryzyka zawodowego w związku z występowaniem czynników biologicznych

 • prowadzenia rejestru prac i rejestru pracowników w związku z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne grupy 3 lub 4.

 • punktu pierwszej pomocy medycznej

oraz 14 decyzji w sprawie chorób zawodowych, w tym 5 decyzji pozytywnych i 9 decyzji negatywnych.

W zakładach pracy w 2009 r. dla 223 pracowników poprawiono warunki pracy w zakresie przekroczeń normatywów higienicznych, dla 410 pracowników w 16 zakładach pracy uzyskano poprawę w zakresie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych poprzez remonty, modernizację hal produkcyjnych oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. W zakładach meblarskich i stolarskich, w których występują permanentne przekroczenia hałasu oraz pyłu pracownicy wyposażeni są w ochrony indywidualne – ochronniki słuchu, stopery, półmaski p/pyłowe.

Na terenie powiatu bartoszyckiego nie ma producentów oraz importerów prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3. W 68 zakładach pracy stosowane są w działalności zawodowej substancje i preparaty chemiczne. Na terenie działania PSSE w Bartoszycach nie ma producentów substancji i preparatów chemicznych. W zakresie substancji i preparatów chemicznych przeprowadzono 82 kontrole. W zakładach stosujących substancje i preparaty chemiczne wydano 9 decyzji administracyjnych. Decyzje dotyczyły głównie braku aktualnego spisu substancji i preparatów chemicznych oraz aktualnych kart charakterystyki na stosowne substancje i preparaty chemiczne, braku etykiet w języku polskim, niezgodność etykiety z kartą charakterystyki, braku wydzielonego pomieszczenia do przechowywania preparatów chemicznych.

W ramach nadzoru nad czynnikami rakotwórczymi objętych nadzorem jest 10 zakładów pracy , w których występują niżej wymienione czynniki rakotwórcze:

 1. Spółdzielnia KOMINIARZ w Bartoszycach – WWA /wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne/ - rakotwórcze

 2. Szpital Powiatowy w Bartoszycach – epoksyetan, WZWB,C – rakotwórcze

 3. PPHU DELFA p/Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach – WZWB, C – rakotwórcze

 4. Laboratorium Analiz Medycznych „Diagnosta” ul. Marksa Bartoszyce – WZWB, C – rakotwórcze

 5. Laboratorium Analiz Medycznych Przygoda ul. Warmińska Bartoszyce – WZWB, C – rakotwórcze

 6. Laboratorium Analiz Medycznych OPTIMED p/Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach – WZWB, C – rakotwórcze

 7. Wytwórnia Mas Bitumicznych Dąbrowa k/Bartoszyc – benzo/a/piren – rakotwórczy

 8. Zakład Odlewniczy A. Wasilewski Dąbrowa k/Bartoszyc – WWA /wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne/ - rakotwórcze

 9. PARMET w Górowie Ił. – kwas chromowy – rakotwórczy

 10. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim – WZWB, C - rakotwórcze

Ogółem narażonych na czynniki rakotwórcze w 2009 roku było 448 pracowników. W kontakcie z czynnikiem rakotwórczym pracowało 8 pracowników. Pracownicy objęci są szczególnym nadzorem przez inspekcję sanitarną. W 2009 roku zaplanowano do kontroli i skontrolowano w/w zakłady. Wszystkie zakłady wysyłają karty informacyjne o czynnikach rakotwórczych lub mutagennych do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie zgodnie z rozporządzeniem o czynnikach rakotwórczych lub mutagennych, prowadzą rejestr prac i rejestr pracowników narażonych na te czynniki.

Pracownicy informowani są o narażeniu związanym z czynnikami rakotwórczymi. Pracodawcy obniżają do minimum ekspozycję na czynnik rakotwórczy występujący w zakładzie, w pomieszczeniach, gdzie występuje taka możliwość zainstalowane są wentylacje mechaniczne stanowiskowe i ogólne, pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, ubrania robocze i ochronne, sprzęt jednorazowego użytku.

Na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach zewidencjonowanych jest 128 zakładów pracy w których występują czynniki biologiczne w środowisku pracy. Są to zakłady głównie z przemysłu rolniczego, spożywczego, hodowle drobiu, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, zakłady służby zdrowia, zakłady fryzjerskie.

W 2009r. skontrolowano 60 zakładów pracy, w których pracownicy mają kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, przeprowadzono 74 kontrole w tym zakresie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach wydał 17 decyzji administracyjnych w zakładach w których stwierdzono uchybienia dotyczące głównie braku oceny ryzyka zawodowego w związku z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych, braku rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych, brak rejestru pracowników wykonujących te prace, przeprowadzenia szkoleń w związku z narażeniem na czynniki biologiczne.

Ogółem zatrudnionych w narażeniu (ekspozycji) na czynniki biologiczne w tych zakładach jest 1869 pracowników.

W kontrolowanych zakładach pracy wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników. Prowadzone są szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne. Na stanowiskach pracy znajdują się instrukcje stanowiskowe. Pracownicy są zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy, zagrożeniach zdrowotnych związanych z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne w miejscu pracy.

Pracownicy we wszystkich zakładach pracy są objęci opieką lekarską przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich, wyposażeni są w odzież ochronną, ochrony indywidualne oraz w zakładach służby zdrowia w sprzęt jednorazowego użytku. W większości zakładów pracy nie ma możliwości wyeliminowania lub zastąpienia czynnika biologicznego jak również unikania przez pracownika tego czynnika, wynika to ze specyfiki produkcji, technologii bądź miejsca pracy. Pracownicy zakładów leśnych objęci są szczepieniami ochronnymi przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo – rdzeniowych.

Pracownicy zakładów służby zdrowia są objęci szczepieniami zapobiegawczymi przeciwko WZW B, są wyposażeni w odzież ochronną, stosują sprzęt jednorazowego użytku do przeprowadzania iniekcji, stosowane są środki dezynfekcyjne, na które zakłady posiadają karty charakterystyki oraz spis tych środków. Są również sporządzone instrukcje stanowiskowe stosowania i obchodzenia się z nimi.

Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej są informowani na szkoleniach bhp o narażeniu związanym z czynnikami biologicznymi występującymi na ich stanowiskach pracy. Szczepienia ochronne pracowników prowadzone są również w zakładach oczyszczania miasta, wysypiskach odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz rejonu dróg publicznych, szczepienia w tych grupach zawodowych prowadzone są przeciwko grypie, błonicy, tężcowi, WZW A, B.

W 2009r. skontrolowano 7 zakładów opieki zdrowotnej, w których pracownicy narażeni są na czynniki biologiczne, produkty biobójcze, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne, czynniki rakotwórcze. Łącznie przeprowadzono 10 kontroli – wydano 2 decyzje administracyjne na stwierdzone uchybienia, które dotyczyły ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych, braku badań środowiskowych, braku szkoleń w tym zakresie oraz rejestru prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych z grupy 3 lub 4. W Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach 3 pracowników pracuje w kontakcie z czynnikiem rakotwórczym – epoksyetan są to pracownicy sterylizatorni. W zakładach opieki zdrowotnej 425 pracowników narażonych jest na działanie rakotwórcze wirusów zapalenia wątroby typu WZWB, C.

Ogółem narażonych w skontrolowanych zakładach opieki zdrowotnej jest 488 pracowników.

W roku 2009r. w zakładach służby zdrowia nie wydano decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Pracownicy zakładów służby zdrowia są objęci szczepieniami zapobiegawczymi przeciwko WZW B, są wyposażeni w odzież ochronną, stosują sprzęt jednorazowego użytku do przeprowadzania iniekcji, stosowane są środki dezynfekcyjne, na które zakłady posiadają karty charakterystyki oraz spis tych środków.

Na terenie powiatu bartoszyckiego w 2009 r. Państwowy Inspektor Sanitarny wydał 5 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, są to:

 • 3 decyzje – borelioza u rolników indywidualnych

 • 2 decyzje - borelioza u pracowników leśnictwa

 • oraz 9 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.


W 2009 roku w ramach nadzoru bieżącego nad zakładami pracy pracownicy higieny pracy informowali pracodawców oraz pracowników o ryzyku zawodowym związanym z narażeniem na czynniki szkodliwe występujące na stanowiskach pracy a szczególnie na tych stanowiskach na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń tych czynników. Pracownicy narażeni na czynniki chemiczne, biologiczne i biobójcze informowani są o zagrożeniach zdrowotnych związanych z narażeniem na te czynniki. Zakłady posiadają wymagane instrukcje na stosowanie produktów biobójczych. Pracownicy narażeni na czynniki biologiczne szczepieni są przeciwko WZW A, B, błonicy, tężcowi, grypie oraz KZM. Pracownicy nadleśnictw poddawani są badaniom profilaktycznym w kierunku boreliozy oraz szczepieniom przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.

W 2009 roku kontynuowana była współpraca ze Służbą Medycyny Pracy.

Z lekarzem medycyny pracy prowadzącym badania profilaktyczne w zakładach pracy opracowano wspólnie karty oceny narażenia zawodowego w sprawie chorób zawodowych. Na prośbę lekarza profilaktyka higiena pracy udostępnia wyniki badań środowiskowych.


Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o Stanie Powiatu Gnieźnieńskiego Gniezno 2005

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconPrzyczyn zmian klimatu. Najnowszy raport z 2007 r podkreśla, że nikt nie będzie w stanie uniknąć efektów ocieplenia Ziemi I że ludzie w krajach rozwijających się będą najbardziej dotknięci zmianami klimatu. Raport ipcc, raport Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk (nas) oraz raport opublikowany prze

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie gminy Stara Kamienica

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie gminy cyców opracowanie

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie oświaty w województwie podkarpackim

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconZałącznik nr 1 d raport o stanie gminy kaliska

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconMinisterstwo Infrastruktury Raport o stanie gospodarki morskiej

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconKonwersatorium „o lepszą polskę” raport o stanie państwa

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie gminy pośWIĘtne stan na dzień 31. 10. 2010 r

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom