Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego
Pobierz 0.75 Mb.
NazwaRaport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego
strona4/12
Data konwersji17.09.2012
Rozmiar0.75 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1. Ilość wydanych postanowień, opinii sanitarnych, pism, dot. raportów:

L.p.


Wyszczególnienie


Razem

W tym

bez zastrz.

z zastrz.

negatywnie

I.Uzgodnienia formie postanowień, opinii sanitarnej w tym:

 1. Warunków realizacji przedsięwzięć,

 2. Projektów planów zagospodarowania przestrzennego,

 3. Obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresu.

35

24

11

2


28


2


5

22


2


-

6


-


5

-


-


-

II.

Opinie sanitarne dokumentacji projektowej

34

28

4

2


2. Zestawienie szczegółowe do powyższej tabeli – Nr 1


L.p

Wyszczególnienie

Razem

W tym

Kol. 1 - 2

Bez zastrz.

z zastrz.

1.

Uzgodnienia dot. warunków realizacji przedsięwzięć, w tym:

 1. Drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie,

 2. Zakłady produkcyjne, usługowe,

 3. Sieć wodociągowa,

 4. Sieć wodociągowa i kanalizacji san.

 5. Sieć elektryczna - elektrownie wiatrowe,

 6. Budynki inw. Obory hodowli krów,

 7. Odbudowa zbiorników wodnych, progu piętrzącego, budowa stawu,

 8. Odbudowa stadionu,

 9. Remont zabytkowej bramy,


33


18


15

7

8

3

1

2

2


3

1

1

7

5

3

-

-

2


-

-

1

-

3

-

1

2

-


3

1

-

2.

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

 1. elektrownie wiatrowe z przyłączami energetycznymi,

 2. Przebudowa dróg wojewódzkich,

 3. Rozbudowa zakładu gosp. Odpadami,


5


2

2

1


-


-

-

-


5


2

2

1
Wyszczególnienie

Ogółem kol. 3

bez zastrz.

negatywnie

3.

Opiniowanie dokumentacji projektowej, koncepcji, w tym:

 1. Remont sanitariatów w przedszkolu publ.

 2. Zmiana użytkowania - gabinet logopedyczny,

 3. Obiekty żywieniowe, sklepy spożywcze mała gastronomia, kawiarnie,

 4. Budynki mieszkalno - użytkowe, pawilony handlowe i handlowo mieszkalne,

 5. Budowa sieci wodociągowej. wod-kan,

 6. Remont pomieszczeń endoskopii szpitala powiatowego,

 7. Remont kuchni Szpiala w Górowie Ił.

 8. Budowa - stacje paliw płynnych,

 9. Odpowiedź w sprawie opinii gabinetu ginekologiczno - położniczego

 10. Zmiana sposobu użytkowania pom. z przeznaczeniem na salon zabaw dla dzieci,

 11. Budynki hotelowe


34


30


4

1

1


6


18

1


1

2

1


1


1

1

-

-


6


18

1


1

2

1


-


-

1


1


-


-

-


-

-

-

1

1


13. Uczestnictwo w odbiorach technicznych:
 • ogółem uczestnictwo w odbiorach - 17

 • ilość obiektów przekazanych do użytkowania (ogółem) - 17

 • budynki handlowo usługowe - 10

 • budynki produkcyjne - -

 • zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę - 1

 • oczyszczalnie ścieków - -

 • inne obiekty - 64. Ilość opiniowanych projektów bud. zbiorowych wodociągów wiejskich:

 • zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę - 1


5. Ilość opiniowanych projektów budowlanych dot. oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów:
 • adaptacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków - -

 • sieci kanalizacji wod - kan, - -

 • wiejskie punkty gromadzenia odpadów stałych - -

 • wysypiska odpadów - 26. Zestawienie opiniowanych przedsięwzięć w 2009r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

 • Sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości Judyty – Glukajmy – Park gm. Sępopol

 • Sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości Judyty - Przewarszyty, gm. Sępopol,

 • Sieć wodociągowa Park – Szczurkowo w gm. Sępopol.,

 • Sieć wodociągowa Toprzyny – Żywkowo – Grądzik w gm. Górowo Ił.

 • Budowa wewnętrznej oczyszczalni ścieków dla Zakładu WM-GLASS w Bartoszycach,


Budowa, przebudowa i remonty dróg:

 • Przebudowa drogi osiedlowej ul. Zwycięstwa w Górowie Ił.,

 • Budowa ciągu pieszego ul. Andersa w Bartoszycach,

 • Przebudowa drogi gminnej w Plęsach,

 • Budowa drogi z ul. Bema do elewatorów w Bartoszycach,

 • Przebudowa i modernizacja ulic Marksa, Wojska Polskiego, Limanowskiego.

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 Bartoszyce – Kętrzyn – Giżycko,

 • Budowa nawierzchni ulicy Nowowiejskiego w Bartoszycach,


Budowa elektrowni wiatrowych:

 • Budowa farmy - elektrowni wiatrowej w miejscowości (40 szt.) Nowa Karczma, Piasek, Migi, Wiewiórki, gm. Górowo Ił,

 • Budowa farmy elektrowni wiatrowej (30 szt.) w miejscowości Różyna, gm. Sępopol,


Pozostałe przedsięwzięcia:

 • Rozbudowa stadionu mieskiego w Górowie Ił.

 • Budowa punktu skupu złomu, makulatury i odpadów plastikowych w Sępopolu,

 • Odbudowa zbiorników wodnych w Górowie Ił,

 • Budowa warsztatu dwustanowiskowego naprawy sam. osobowych w Sepopolu,

 • Budowa warsztatu napraw sam. osobowych w Bartoszycach, ul. Struga,

 • Budowa zbiornika na olej napędowy w Wojkowie, gm. Bisztynek,

 • Rozbudowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Bisztynku, kol.

 • Rozbudowa zakładu uboju zwierząt w Sępopolu, ul. B Prusa,

 • Remont Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach,

 • Odbudowa progu piętrzącego na rzece Guber w Sępopolu.


7. Uwagi wynikające z kontroli w trakcie realizacji obiektów:

Przeprowadzane kontrole obiektów podczas ich budowy - realizacji i w czasie przekazywanych do użytkowania wykazały, że inwestorzy realizują obiekty w oparciu o prawomocne decyzje pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, lokali i obiektów. Dokumentacja budowlana posiada wymaganą opinię sanitarną PPIS w Bartoszycach lub rzeczoznawców sanitarno – higienicznych oraz inne opinie rzeczoznawców, wymagana przepisami szczegółowymi.

Podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono, że obiekty realizowane są zgodnie z przepisami, w niektórych przypadkach realizacja niewielkich inwestycji odbiega nieco od rozwiązań przyjętych w projektach budowlanych. Inwestorzy dokonują odstępstw nieistotnych związanych ze zmianą profilu prowadzonych usług i sposobem wyposażenia pomieszczeń. W tych przypadkach uwagi dotyczą zmiany lub rozmieszczenia przyborów sanitarnych, ustawienia mebli itp. W trakcie kontroli dokonywanej podczas realizacji obiektów i podczas kontroli związanych z odbiorami końcowymi poszczególnych obiektów, inwestorzy zobowiązywani są do usunięcia wynikłych niedociągnięć i usterek.

Najczęściej stwierdzanymi podczas kontroli usterkami i niedoróbkami w realizowanych obiektach budowlanych i zgłaszanych do użytkowania są:

 • nieprawidłowa wentylacja pomieszczeń (handlowych, usługowych w obiektach remontowanych),

 • nieprawidłowe usytuowanie umywalek i innych przyborów sanitarnych w obiektach – np. brak punktów z zaworami czerpalnymi wody do celów porządkowych,

 • uszczuplanie powierzchni zaplecza kosztem powiększenia sal sprzedażnych w budynkach handlowych (zmiana, przesunięcie usytuowania ścianek działowych).

Odbiory obiektów na terenie działania PSSE w Bartoszycach w 2009r. dotyczyły przede wszystkim zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń - w przeważającej większości obiektów handlowo – usługowych. Dominującymi inwestycjami – nowo wznoszonymi obiektami na terenie działania PSSE Bartoszyce jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Sporadycznie adaptowane są obiekty usługowe i mieszkalne istniejące z przeznaczeniem na inną działalność o charakterze usługowym i handlowym. W roku 2009 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach nie wydawał sprzeciwów w sprawach dopuszczenia do użytkowania obiektów po dokonanych modernizacjach albo nowo wybudowanych.


8. Wnioski w sprawie stanu sanitarnego powiatu bartoszyckiego:

Odnośnie poprawy stanu sanitarnego terenu działania Powiatowej Stacji Sanitarno

– Epidemiologicznej w Bartoszycach na uwagę zasługują:

 • Oddanie do użytkowania rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków wraz z remontem kolektorów sanitarnych w Bisztynku, kolektor sanitarny z przyłączami w miejscowości Bądle, gm. Górowo Ił., które zapewnią prawidłowe zagospodarowanie ścieków dla tych miejscowości,

 • Wykonanie kolektorów sanitarnych z przyłączami w Górowie Ił, ul. Moniuszki – 120m., ul. Nowowiejskiego 300m,

 • Oddanie do użytkowania pomieszczeń wydawalni i stołówki w Szkole Podstawowej w Stopach, gm. Bisztynek – obiady dowożone do placówki ze szkoły w Bisztynku.

 • Oddanie do użytkowania wyremontowanych sanitariatów z przystosowaniem do aktualnych wymogów w Przedszkolu Niepublicznym Nr 6 w Bartoszycach.

 • Podjęcie starań dyrekcji Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach w celu uzyskania środków finansowych na przeprowadzenie remontu centralnej sterylizatorni i dezynfektorni w oparciu o zaopiniowany projekt koncepcyjny inwestycji.


Wnioski :


 1. Na terenie powiatu bartoszyckiego istnieje konieczność budowy w trybie pilnym wiejskich oczyszczalni ścieków, szczególnie w miejscowościach gdzie istnieją wodociągi wiejskie. Koniecznym jest budowa kolektorów i sieci kanalizacji sanitarnej z dla osiedli mieszkaniowych bez kanalizacji w miastach i na terenie wsi do sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków.

 2. Należy w dalszym ciągu uświadamiać i szkolić dzieci i młodzież szkolną w zakresie dbałości o stan sanitarny i poprawę środowiska naturalnego oraz przestrzegania wymogów higieny sanitarnej osobistej.

 3. W opracowywanych strategiach rozwoju miast i gmin należy umieścić zadania, które wpłyną na poprawę stanu sanitarnego środowiska naturalnego i świadomości społeczeństwa.

Inwestycyjny Nadzór Zapobiegawczy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bartoszycach – inż. Zenon Kędzierski ½ etatu.


Higiena Dzieci i Młodzieży


Celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci
i młodzieży jest sprawowanie nadzoru sanitarnego nad zakładami nauczania i wychowania, zapewniającego uczniom prawidłowe warunki rozwoju i wychowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 • ocenę zgodności mebli szkolnych z Polską Normą oraz dostosowania mebli ( stoły i krzesła) do wzrostu uczniów,

 • ocenę tygodniowego rozkładu zajęć uczniów,

 • prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy ucznia,

 • nadzór nad placówkami wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,

 • nadzór nad gabinetami profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Na terenie powiatu bartoszyckiego nadzorem sanitarnym w 2009 roku objęto
61 placówek nauczania i wychowania w których przeprowadzono 157 kontroli sanitarnych:


Rodzaj placówki oświatowej

Liczba

Liczba uczniów

Liczba kontroli

Przedszkola


7

798

19

Ośrodki/ Punkty Przedszkolne

13

169

13

Szkoły Podstawowe


20

3322

59

Gimnazja


5

1427

16

Liceum Ogólnokształcące

1


392

4

Zespoły Szkół Ogólnokształcących

5

1684

23

Zespoły Szkół Ponadpodstawowych

4

1889

11

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza


1

29

1

Szkoła policealna


1

60

3

Placówki wypoczynkowe

4

186

8

RAZEM

61

9956

157
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o Stanie Powiatu Gnieźnieńskiego Gniezno 2005

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconPrzyczyn zmian klimatu. Najnowszy raport z 2007 r podkreśla, że nikt nie będzie w stanie uniknąć efektów ocieplenia Ziemi I że ludzie w krajach rozwijających się będą najbardziej dotknięci zmianami klimatu. Raport ipcc, raport Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk (nas) oraz raport opublikowany prze

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie gminy Stara Kamienica

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie gminy cyców opracowanie

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie oświaty w województwie podkarpackim

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconZałącznik nr 1 d raport o stanie gminy kaliska

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconMinisterstwo Infrastruktury Raport o stanie gospodarki morskiej

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconKonwersatorium „o lepszą polskę” raport o stanie państwa

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie gminy pośWIĘtne stan na dzień 31. 10. 2010 r

Raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu bartoszyckiego iconRaport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom