Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze
Pobierz 146.46 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze
strona1/2
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar146.46 Kb.
TypWymagania
  1   2


Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze.

Klasa 2c – poziom podstawowy (bez wymagań podkreślonych).

Klasa 2b1 – poziom rozszerzony (także wymagania podkreślone).

Uczeń zna

Uczeń rozumie

Uczeń potrafi

Upadek starego ładu.

Na ocenę: dopuszczający.

Daty (rozdz.38)

1775-83 (wojna kolonii amer. o niepodl./; 04.07.1776. /Dekl. Niepodl./; 17.09.1787.konstyt. USA/; 1861-65 /wojna secesyjna/;

(rozdz.39): 14.07.1789. /zajęcie Bastylii/; 26.08.89. /Dekl. Praw Czł. i Ob./; 22.09.89. /Francja republiką/; VI-VII1794 /wlk terror/; 27-28.07.94. /przewrót termidoriański /;09.11.1799. /przewrót „18 brumera”/

(rozdz.40): 1804 /Napoleon cesarzem/; 1805 /Trafalgar, Austerlitz/; 1806 /blokada kontynentalna/; 1806-7 /podbój Prus, wojna z Rosją, Tylża/; 1812 /kampania moskiewska/; 1813 /Lipsk/; IX1814-VI1815 kongres wiedeński./; 18 VI 1815 /Waterloo/; (rozdz.41): 1948-9 /Wiosna Ludów/; 1852 /II ces. we Francji/; 1853-6 /wojna krymska/; 1870-1 ‘wojna franc.-pruska/; 1871 /II ces. niem./;

– Postacie:

Fryderyka II Wielkiego,

Katarzyny II Wielkiej, Johna

Locke’a, Monteskiusza, Isaaca Newtona, Jana Jakuba Rousseau, Adama Smitha, Woltera,

– najważniejsze idee, teorie i hasła oświecenia,

– koncepcję praw człowieka ukształtowaną w XVII–XVIII w.,

– cechy charakterystyczne myśli społeczno-politycznej oświecenia

– postacie: Benjamina Franklina,Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna, George’a Waszyngtona,

najważniejsze zasady konstytucji ST. Zjedn.

– postacie: Ludwika XVI, Maksymiliana Robespierre’a,

– zasady najważniejszych aktów prawnych wydanych w okresie rewolucji.

– postacie: Aleksandra I, Napoleona Bonapartego,

- zasięg podbojów napoleońskich

– polityczne skutki wojen napoleońskich,

– główne zasady i decyzje kongresu wiedeńskiego.

– postacie: Ottona von Bismarcka, Camilla Cavoura, Giuseppe Garibaldiego, Napoleona III Bonapartego,


– Pojęcia i terminy: absolutyzm oświecony, burżuazja, fizjokratyzm, humanitaryzm, konserwatyzm, liberalizm, oświecenie, prawa człowieka, utylitaryzm,

– rolę edukacji i wzrostu obiegu informacji w upowszechnianiu prądów oświeceniowych,

wpływ oświecenia na kształt współczesnej cywilizacji europejskiej.

– pojęcia i terminy:, Deklaracja Niepodległości, izolacjonizm, konfederacja, Proklamacja Emancypacji, secesja, wojna secesyjna,

– pojęcia i terminy: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, Dyrektoriat, jakobini, termidorianie, „wielki terror”,

– wpływ idei oświecenia na program rewolucji i jej najważniejsze akty prawne.

– pojęcia i terminy: blokada kontynentalna, kodeksy napoleońskie, kongres wiedeński, Święte Przymierze, zasada legitymizmu, zasada równowagi.

– pojęcia i terminy: inteligencja, polityka reakcji, romantyzm, Wiosna Ludów, wojna krymska

– Wskazać związek między kształtowaniem się nowych idei a XVII-wiecznym przewrotem naukowym i przemianami społeczno-gospodarczymi w XVIII w.,

– wytłumaczyć, czym był absolutyzm oświecony,

– przedstawić realizację haseł oświecenia przez europejskich monarchów absolutnych.

– przedstawić przyczyny, przebieg i skutki walki kolonistów o niepodległość,

– pokazać na mapie rozwój terytorialny Stanów Zjedn.

scharakteryzować zróżnicowanie polityczne, gospodarcze i społeczne USA w I poł. XIX w.,

– przedstawić przyczyny, przebieg i skutki wojny secesyjnej.

– przedstawić przyczyny, przebieg i skutki rewolucji francuskiej,

– scharakteryzować program rewolucji i wskazać przykłady jego realizacji.

– wskazać na mapie miejsca najważniejszych bitew, zasięg podbojów Napoleona i najw. zmiany terytorialne po 1815

– wskazać zmiany polityczne, jakie zaszły w Europie w II poł. XIX w.,

– przedstawić okoliczności powstania Austro-Węgier oraz zjednoczenia Włoch i Niemiec.

– hierarchizować wydarzenia i procesy, jakie zaszły w Europie oraz na świecie w XVIII –XIX w.

- rozpoznać najważniejsze dokumenty epoki na podstawie tekstu źródłowego lub opisu


Na ocenę: dostateczny:

– Postacie: Edmunda Burke’a,

- daty (rozdz.37):

1698 /1 obowiącek szkol./; 1702 /1gazeta codzienna/; 1740 /zakaz tortur w Prusach/; t1751-73 /encyklop./;1781 /reformy józefińkie/; (rozdz.38):

1607 /1 ang. kolonia w Am./; 1803 /zakup Luizjany/; 1845-48 /przył. terenów meksykańskich/; 1867 /zakup Alaski/; 1823 /doktryna Monroe/; 01.01.63 /zniesienie niewolnictwa/; (rozdz.39): 05.05.1789. /pocz. obrad SG/; VI 1789 /przekształcenie SG w ZN/; 03.09.89. /1 konstytucja/; IV92 /pocz. interwencji/; VI93 /przewrót jakobiński/;

(rozdz.40): 1796-7 /pocz. kampanii napol./; 01.03.-18.06.1815 /100 dni Napol./; 26.09.1815 /Św. Przymierze/

(rozdz.41): 1830 /rew. Lipcowa, powst, belgijskie/; 1859-61 (zjednocz. Włoch); 1866 /wojna prusko-austriacka/; 1867 /powst. Austro-Węgier/

– politykę wewnętrzną Napoleona i następstwa jego reform społeczno-gospodarczych,

– okoliczności upadku Napoleona

– postacie: Klemensa Metternicha, , Charles’a Maurice’a Talleyranda,

Wilhelma I.

– Wpływ idei oświecenio-wych na walkę kolonistów o niepodległość,

- pojęcia i terminy: abolicjonizm, doktryna Monroe, żyrondyści, „cesarstwo 100-dniowe”,

– trójpodział władzy i rolę konstytucji w państwie


– Omówić genezę demokracji amerykańskiej,

dostrzec wartości sprzyjające kształtowaniu się demokracji w Ameryce,

- przedstawić polityczne skutki powstania USA

– scharakteryzować cele, metody i skutki rządów napoleońskich we Francji oraz w krajach zależnych,

– opisać związek między polityką reakcji prowadzoną przez Święte Przymierze a działalnością opozycyjną w Europie pokongresowej,

– omówić zmiany ustroju Francji w latach 1815 – 1852,

– wyjaśnić oddziaływanie epoki oświecenia na przemiany społeczne, polityczne i narodowościowe w XIX-wiecznej Europie,

- przedstawić pocz. i rozwój osadnictwa w Am. Pn.

- rozpoznać najważniejsze postacie epoki na ilustracjach

- rozpoznać na ilustracjach artystyczne dzieła klasycyzmu

Na ocenę: dobry.

- daty (rozdz.37):

1748 /O duchu praw/;

1757 /uznanie teorii Kopernika/; 1762 /Umowa społeczna/; 1773 /kasata jezuitów/; 1776 /teoria Smitha/; daty (rozdz.38): 1800 /Waszyngton stolicą/; 1777 /powstanie konf. Stan./

(rozdz.39): X89-VIII92 /ograniczanie, władzy, represje i aresztowanie Ludwika XVI/; 21.01.93. stracenie Ludwika XVI, VIII95 /3konstytucja, rządy Dyrektoriatu/; (rozdz.40):

-1797/1801/1809/1814 /Campo Formio/Luneville/ Schonbrunn/Paryż – traktaty francuskie z państwami koalicji/; 1821 /śmierć Napol./;

– postacie: Denisa Diderota, Józefa II.

– przebieg kampanii moskiewskiej i jej konsekwencje.

– założenia programowe ruchów liberalnych i demokratycznych.


– Pojęcia i terminy: encyklopedyści, klasycyzm, masoneria (wolnomularstwo),

„stary ład”.

egalitaryzm, powstanie w Wandei.

– pojęcia i terminy: , konkordat, Wielka Armia.

– pojęcia i terminy: karbonariusze,

Młoda Europa, powstanie dekabrystów, „wyprawa tysiąca”

– Omówić stosunek twórców oświeceniowych do religii i moralności,

– scharakteryzować XVIII-wieczne teorie o miejscu człowieka w państwie i społeczeństwie,

- rozpoznać koncepcje oświeceniowe w tekstach źródłowych, definicjach opisach

– wyjaśnić wkład myślicieli oświecenia w powstanie modelu nowoczesnego państwa demokratycznego.

- przedstawić postaci i działania wspierające wojnę o niepodległość kolonii amerykańskich (Kościuszko, Pułaski)

omówić wpływ praw człowieka na kształtowanie się demokracji amerykańskiej,

ocenić postawy Amerykanów z Południa i z Północy w dobie wojny secesyjnej.

– omówić stosunek rewolucji francuskiej do kwestii praw człowieka,

– ocenić (bilans) rewolucję i Napoleona Bonapartego,

wyjaśnić genezę odrodzenia narodowego w XIX w.,

– omówić wydarzenia i procesy historyczne, które zadecydowały o załamaniu się porządku wiedeńskiego,

ocenić porządek wiedeński.

– dostrzec wpływ XVIII- i XIX-wiecznych przemian społecznych, politycznych, narodowościowych i ideologicznych na dzisiejsze oblicze Europy i świata.

Na ocenę: bardzo dobry.

- daty (rozdz.37):

1717 /powst. masonerii/; 1738 /potępienie masonerii/;

1721 /użycie szczepionki/; 1783 /balon załogowy/;

daty (rozdz.38): 1814 /flaga i hymn USA/; 1619 /pierwsi, czarni niewolnicy/; 1820 /częściowe dopuszczenie niewolnictwa/; 1830 /zgoda na wysiedlanie Indian/;

(rozdz.39): III1793-II1795 /powstanie w Wandei/ (rozdz.40): 1898 /powst. hiszp./; (rozdz.41): 1820 /rew. W Europie/; 1822-6 /niepodległ. Grecji/; 1851 /Francja rep., Napoleon III prezydentem/; 1861 /zniesienie poddaństwa w Rosji/; 1862 /Bismarck kanclerzem/; 1866/70 /przył. Wenecji i Rzymu do Włoch/

– Postacie: Ulyssesa S. Granta, Roberta E. Lee, Williama T. Shermana.

Georges’a Jacques’a Dantona, Jeana Paula Marata

Franciszka Józefa I, Ludwika Filipa I,


– Pojęcia i terminy: dantoniści, hebertyści,


Na ocenę celujący:

konstytucje i prawa rewolucyjnej Francji, postacie MJ La Fayette'a i F. v. Steubena, Ojcowie Zało-życiele St. Zjedn., rozpad imperium hiszpańskiego,

– Omówić okoliczności kariery Napoleona,

– porównać zjednoczenie Włoch ze zjednoczeniem Niemiec,

wskazać podobieństwa i różnice między cesarstwem Napoleona a cesarstwami: rzymskim, karolińskim i rzymsko-niemieckim, oraz dostrzec te elementy wspólne, które położyły podwaliny pod ideę zjednoczonej Europy.

– dostrzec oddziaływanie zmieniającej się rzeczywistości politycznej na sytuację jednostek i grup społecznych,

- scharakteryzować główne ugrupowania polityczne rewolucyjnej Francji

Koniec Polski szlacheckiej.

Na ocenę: dopuszczający.

– Daty najważniejszych wydarzeń politycznych i militarnych XVIII – XIXw. w tym szczególnie:daty roczne rozbiorów oraz daty ramowe powstań,

a także:1764 r., /sejm konwokacyjny i elekcja St. A. Poniatowskiego/,1768–1772 /konf. barska/, 1788–1792 /Sejm Czteroletni/, 3 V 1791 r./uchwalenie konst.3maja/, IV/V 1792 /zawiązanie konfederacji targowickiej/; 1792 wojna polsko-rosyjska/, 1797 /pocz. formowania legionów/; 1807 r. /powstanie Ks. Warszawskiego/; 1812 /kampania moskiewska/; 1813 zajęcie ziem polskich przez wojska rosyjskie, bitwa pod Lipskiem, 1814-15 /kongres wiedeński/, 1815 /powstanie Królestwa Polskiego/; 25.01.1831. detronizacja Mikołaja I, 1848-49 Wosna Ludów

– postacie: Hugona Kołłątaja,

Stanisława Augusta Poniatowskiego, J.H. Dąb-rowskiego T. Kościuszki, J.Poniatowskiego, A.J. Czar-toryskiego, S. Staszica, A. Wielopolskiego, J. Bema, J.Chłopickiego, , Mikołaja I, P.Wysockiego, R Traugutta.

– okoliczności utworzenia

Księstwa Warszawskiego

i Królestwa Polskiego,

– decyzje kongresu wiedeńskiego dotyczące ziemi polskich.

– najważniejsze postanowie-nia Konstytucji 3 maja.

– przyczyny, okoliczności wybuchu, przebieg i skutki powstań narod.,

Postać E. Plater!!!

– Pojęcia i terminy: Komisja

Edukacji Narodowej, konfederacja barska, konfederacja targowicka,

Konstytucja 3 maja, rozbiory Polski, Sejm Czteroletni

– wpływ idei oświecenia na program odnowy państwa polskiego w XVIII w.

– pojęcia i terminy: Konstytucja Królestwa Polskiego, Konstytucja

Księstwa Warszawskiego, Legiony Polskie, powstanie kościuszkowskie, uniwersał połaniecki, rzeź Pragi, praca organiczna, uwłaszczenie, ziemiaństwo.

Hotel Lambert, „noc listopadowa”, powstanie listopadowe, Statut Organiczny, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Towarzystwo Patriotyczne, Wielka Emigracja.

– pojęcia i terminy: „biali”, branka, „czerwoni”, powstanie styczniowe, Centralny Komitet Narodowy – Tymczasowy Rząd Narodowy (władze powst. styczn.), Wiosna Ludów, KEN,


– Przedstawić sytuację wewnętrzną oraz międzynarodową Polski w II poł. XVIII w. i dostrzec jej problemy ustrojowe, społecznei gospodarcze,

– omówić i ocenić dzieło reform Sejmu Czteroletniego,

– wskazać cele, jakie przyświecały konfederatom barskim oraz targowickim,

– ocenić skutki konfederacji barskiej i targowickiej,

– wyjaśnić przyczyny oraz następstwa poszczególnych rozbiorów,

– wskazać na mapie zmiany terytorium Rzeczpospolitej w II poł. XVIII w..i omówić jej straty terytorialne na korzyść państw zaborczych,

– wymienić przyczyny upadku państwa polskiego,

– przedstawić osiągnięcia polskiego oświecenia.

- wymienić i scharakteryzo-wać próby ratowania Rzczpl

– przedstawić (przyporządko-wać) programy i/lub działania (do) postaci wymienionych w lewej kolumnie

– omówić genezę i losy Legionów Polskich.

– omówić okoliczności wybuchu i przebieg 3 najw. powstań,

– porównać program „czerwonych” z programem „białych”,

– wyjaśnić postawę wsi wobec powstań narodowych odwołując się do dokumentów epoki

-zna represje popowstaniowe

- wymienić najważniejsze ugrupowania Wielkiej Emigracji i i określić ich charakter

Na ocenę: dostateczny:

– Najważniejsze postanowienia Konstytucji Ks. Warszawskiego i

Królestwa Polskiego oraz autorów trzech konstytucji

– programy głównych obozów Wielkiej Emigracji

- postaci: St. Konarskiego, F. Ks. Branickiego, , St.

Małachowskiego, St. Szcz. Potockiego, Seweryna Rzewuskiego, J. Lelewela, F. K. Druckiego-Lubeckiego.

Aleksandra II, S. Bobrow-skiego, M. Langiewicza, Z. Padlewskiego E. Dembow-skiego, L. Mierosławskiego, Józefa Wybickiego, wlk ks. Konstantego,

- daty: 24.10.1795. /3 rozbiór – ost. Upadek I Rzczpl/, 04.11.1794./rzeź Pragi/, 25.11.1795. /abdykacja St. A. Poniatowskiego/, XI 1806 /wejście wojsk francuskich na ziemie polskie/, 7-9.07. 1807. /Tylża/, 22.07.1807. /nadanie konstytucji ks. Warszawskiego/, 03.05.1815. /utworzenie Królestwa Polskiego („Kongresówka”)/,

- daty i efekt ważniejszych bitew powstańczych

- Pojęcia i terminy: powstanie krakowskie, rabacja galicyjska, Familia, Kuźnica Kołłątajowska


– scharakteryzować program pracy organicznej.

– wymienić miejsca najwięk-szych bitew powstańczych i przyporządkować je do powstań

– porównać postanowienia Konstytucji: 3 maja, Księstwa Warszawskiego i Królestwa

Polskiego na podstawie tekstu

- opisać i porównać przemiany społeczne na ziemiach polskich w XIXw.

- rozpoznać wizerunki: najważniejszych postaci z lewej kolumny

- rozpoznać opisane wydarzenia i postaci na podstawie tekstów źródłowych

- porównać przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań

Na ocenę: dobry.

– daty: IX1831 /obrona Warszawy/, 27.11.1815. /podpisanie konstytucji KP/, 1773 /utworzenie KEN/

postaci:K. Marcinkowskiego, J. Szeli, D. Chłapowskiego

Bartosza Głowackiego, Jana Kilińskiego, Antoniego Madalińskiego, Ignacego Prądzyńskiego, Jana Skrzyneckiego

- Terminy i tryb uwłaszczenia chłopów w poszczególnych zaborach

-przykłady efektów pracy organicznej, a w szczególności instytucje i placówki powstałe na ziemiach polskich w XIX w.

- geograficzną lokalizację ważniejszych bitew polowych z okresu powstań

– Pojęcia i terminy: obiady czwartkowe, stronnictwo patriotyczne, stronnictwo hetmańskie, „odwilż posewastopolska”

deklasacja, regulacja, solidaryzm

– wpływ sytuacji społecznej chłopów na ich świadomość polityczną.

– pojęcia i terminy: bierny opór, rewolucja moralna, tajemne państwo polskie.


– Ocenić efekty reform wewnętrznych w Polsce w II poł. XVIII w.,

– ocenić postać Stanisława Augusta Poniatowskiego.

– ocenić postawy Polaków wobec sprawy narodowej,

przedstawić przebieg i skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich,

omówić udział Polaków w Wiośnie Ludów w Europie.

wyjaśnić przyczyny i skutki powstania krakowskiego,

wyjaśnić przyczyny upadku państwa polskiego powołując się na konkretne sytuacje, działania i osoby zarówno po stronie polskiej, jak zaborców

ocenić znaczenie epoki napoleońskiej dla narodu polskiego.

- ocenić stosunki polsko-francuskie w końcu XVIII i pocz. XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem polityki Napoleona wobec Polaków

– omówić zmianę sytuacji szlachty po upadku I Rzeczpospolitej,

– podać przykłady działal-ności organiczników i zwo-lenników ugody z caratem,

ocenić stosunek mas ludowych do polskości w XIX w.

ocenić liberum conspiro.

– przedstawić sytuację Królestwa Polskiego w okresie tzw. odwilży posewastopolskiej,

ocenić wpływ powstania styczniowego na kształtowanie się nowoczesnego narodu polskiego,

dostrzec więzi między twórczością artystyczną Polaków a historią narodu,

ocenić postać Aleksandra Wielopolskiego.


Na ocenę: bardzo dobry.

Postacie: Szymona Kossakowskiego, Szymona Konarskiego, Maurycego Mochnackiego,Piotra Ściegiennego, E. Jurgensa, W. Łukasińskiego, J. Zaliwski, St. Konarskiego

– wojskową i cywilną organizację powstania styczniowego

- daty powstania (założenia) instytucji i towarzystw od oświecenia po okres pozytywizmu.

NA OCENĘ CELUJĄCY: Inne postaci związane z tym okresem, nie wymienione wyżej sejmy, sztuka klasycystyczna w Polsce, powstania w ikonografii

– Pojęcia: „sumy bajońskie”.

, Liga Polska, Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

– Wskazać zapisy konstytucyjne, które sprzyjały tworzeniu się nowoczesnego narodu polskiego,

– dostrzec związek między utratą przez Polaków państwa a kształtowaniem się ich świadomości narodowej,

wskazać konsekwencje procesu „zeszlachcenia” narodu polskiego

wskazać wpływ czynników światopoglądowych, społecznych, gospodarczych i politycznych na stosunek Polaków do kwestii niepodległości państwa polskiego,

– Porównać warunki i efekty uwłaszczenia w trzech zaborach,

Czas pary i elektryczności

Na ocenę: dopuszczający.

- daty: (tworzenie bloków militarnych) 1879, 1893, 1904,1907

(wojna, pokój, rewolucja)

28.06.1914. /Sarajewo/, VIII-IX 1914 /Marna I, Tannenberg/, V-X1915 /ofensywa na froncie wch.- likwidacja zaboru rosyjskiego/, II-VI 1916 /Verdun/, VII-X 1916 /Somma/, 06.04.1917. /przystąpienie USA do wojny, 03.03.1918. /pokój brzeski/, III-VII 1918 /MarnaII/, VII-IX 1918 /ofensywa Ententy we Franc.

11.11.1918. /Compiegne/, 10-15.03.1918. /rew. lutowa

6/7.11.1918. /rew. Paźdz./,

28.06.1919. /Wersal/, 10.01.1920. /działa LN/

– najważniejsze odkrycia i wynalazki XVIII–XIX w. oraz ich twórców.

– cele, skład i zmiany w składzie Trójprzymierza i Trójporozumienia.

– postanowienia traktatu wersalskiego,

– cele i zasady działania Ligi

Narodów

– postacie: K. Marksa, Mikołaja II, Wiktorii,

G. Clemenceau, W. I. Lenina

F. Dzierżyńskiego, D. L George’a, T. W. Wilsona,

A. Comte’a, Wilhelma II, Franciszek Józef I

– Pojęcia i terminy: industrializacja, rewolucja przemysłowa.

– pojęcia i terminy: imperializm, kolonializm,

– pojęcia i terminy: anarchizm, komunizm, marksizm, nacjonalizm, pozytywizm, socjalizm, chrześcijańska demokracja (chadecja), społeczeństwo masowe, związki zawodowe.

– pojęcia i terminy: ententa, , państwa centralne, pokój brzeski, rozejm w Compiègne, wojna błyskawiczna, wojna pozycyjna, wojna totalna,

– totalny charakter I wojny światowej.

– pojęcia i terminy: bolszewicy, konferencja paryska, Liga Narodów, reparacje, rewolucja lutowa, rewolucja październikowa, traktat wersalski.

- przełomowe znaczenie rewolucji przemysłowej - skutki wynikające z masowego wdrożenia osiągnięć naukowych i rozwiązań technicznych w XVIII i XIX w.

– Wyjaśnić wpływ osiągnięć nauki i techniki na przełom cywilizacyjny w XIX w.,

– omówić rewolucję w przemyśle i komunikacji w XIX w.,

– dostrzec związek między postępem naukowo-technicznym a przemianami społeczno-gospodarczymi.

– omówić gospodarcze, społeczne i polityczne podłoże kolonializmu oraz jego skutki,

– wskazać na mapie potęgi kolonialne świata i obszary przez nie skolonizowane,

– wyjaśnić różnice między kolonią, dominium i protektoratem.

– przedstawić główne kierunki w europejskiej myśli XIX w. oraz wskazać ich najw. przedstawicieli,

scharakteryzować oraz porównać główne ruchy polityczne powstałe w XIX w.,

– wyjaśnić genezę I wojny światowej,

– przedstawić przebieg działań wojennych,

- określić szczególny charakter I wojny

– wskazać na mapie zmiany terytorialne, jakie zaszły po I wojnie światowej,

– omówić materialne, społecz-ne i polityczne skutki wojny,

– wyjaśnić genezę, przebieg oraz następstwa rewolucji lutowej i październikowej w Rosji,


Na ocenę dostateczny.

– Postacie: Karola Darwina

Fryderyka Engelsa, Leona XIII, F. F. Habsburga,

– cechy charakterystyczne

i proces powstawania nowoczesnego systemu demokratycznego.

- okoliczności i przebieg powstania Trójprzymierza i Trójporozumienia

- daty:

1848 /Manifest Komunist./,

1863 /1-sza masowa partia partia robotn. w Niemczech,

1959 /teoria Darwina/, 1864 i 1889 /Międzynarodówki/, 1871 /Komuna Paryska/, 1891 /rerum novarum/,

1904-05 /wojna ros.-jap./,

1905-07 /rew. w Rosji/

- Pojęcia i terminy: , leseferyzm, monopolizacja, protekcjonizm, wojna japońsko--rosyjska, Komuna Paryska, nieograniczona wojna podmorska, „bałkański kocioł”, kongres berliński, wojny bałkańskie, rewolucja listopadowa

- rozpad porządku wiedeńskiego po 1871r.

– Przedstawić ideologię oraz efekty misji cywilizacyjnej białego człowieka,

– omówić przyczyny, przebieg i skutki rewolucji w Rosji w latach 1905–1907.

– wskazać na mapie główne fronty I wojny światowej i miejsca największych bitew.

- rozpoznać na ilustracjach najw. postaci epoki

Na ocenę: dobry.

– formy nowoczesnej ekspansji kolonialnej.

- daty: 1833 /związki zawodowe w Anglii,1869 /otwarcie Kanału Sueskiego/, 1911-12 /rew. W Chinach/, 1914 /otwarcie Kanału Panamskiego/

– postacie:

Fryderyka Nietzschego, Róży Luksemburg.

– Pojęcia i terminy: aglomeracja, socjalizm utopijny, czartyzm, „krwawa niedziela”, socjalizm utopijny, sufrażystki,

– kryterium podziału nowoczesnych ruchów politycznych.


– pojęcia i terminy: Czeka, „czerwony terror”, komunizm wojenny, mały traktat wersalski,

„wielka trójka”.


– pokazać na mapie i opisać obszary konfliktów między mocarstwami kolonialnymi

/Europa, Azja, Afryka/

– uszeregować chronologicznie ważniejsze wynalazki i odkrycia od końca XVIII do pocz..XXw.

wyjaśnić wpływ demokratyzacji na postęp cywilizacyjny

ocenić misję cywilizacyjną prowadzoną przez kraje wysoko rozwinięte wobec ludów stojących na niższym szczeblu rozwoju.

– przedstawić proces powstawania społeczeństwa masowego,

dostrzec wpływ przemian polityczno-społecznych w XIX w. na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego.

– omówić sytuację na Bałkanach na początku XX w.,

- omówić sytuację w Rosji na pocz. XXw.

– przedstawić konsekwencje rewolucji listopadowej w Niemczech.

- dostrzec wielość i różnorodność czynników, które wpłynęły na wybuch I wojny światowej,

odszukać echa wojny w kulturze europejskiej.

ocenić wpływ Lenina na kształt radzieckiego totalitaryzmu.


Na ocenę bardzo dobry.

– Postacie Alfreda von Schlieffena, ks. Gieorgija Lwowa. Aleksandra Kiereńskiego, Rasputina,

- daty: 1939-60 /wojny opiumowe/, 1857 /powstanie Sipajów w Indiach/,

1881-98 /powstanie mahdystów/, 1885 /Ogólnoindyjski Kongres Narodowy/, 1889 /Związek Panamerykański, 1898 /wojna amer.-hiszp., incydent w Faszodzie/, 1899-1902 wojna burska, 1900-01 powstanie bokserów, 1911

II incydent marokański

- daty: inne dotyczące ruchu socjalistycznego oraz demokratyzacji ->i prawa robotników, kobiet, prawa wyborcze itp.

– Pojęcia i terminy: powstanie bokserów, powstanie mahdystów, wojna burska, wojny opiumowe

- ustalenia konferencji i traktatu waszyngtońskiego z 1922r.

- pojęcia i terminy: holding, kartel, koncern, syndykat, trust.

- Zlokalizować w czasie i przestrzeni ważniejsze wydarzenia związane z kolonializmem

Przedstawić stanowisko utylitarystów i romantyków wobec cywilizacji przemysłowej.

– wskazać na mapie zmiany terytorialne, jakie zaszły po wojnach bałkańskich,

- wymienić traktaty z państwami trójprzymierza

porównać terror jakobiński z bolszewickim,

– ocenić wydarzenia, zjawiska oraz procesy dziejowe w kategoriach triumfu lub klęski człowieka.


Na ocenę: celujący

Postacie polskich bolszewików w l. 1917-22;

- daty: 1853 /Amerykanie (Perry) przełamują japoński izolacjonizm/, 1868 /pocz. okresu Meiji/; rozpad imperium hiszpańskiego

- postacie: Karol I, H. v. Moltke, Matthew Perry, S. Bolivar, Benito Juarez


- omówić warunki traktatów z państwami zwyciężonymi w I wojnie

- Przebieg i postacie wojny domowej w Rosji (walka z kontrrewolucją)

W stronę niepodległości.

Na ocenę: dopuszczający

– metody germanizacji i rusyfikacji,

– sposoby obrony Polaków przed germ. i rusyfikacją.

– postacie: I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, I. J. Pade-rewskiego, W. Witosa,

J. Piłsudskiego,

- polskie partie i ruchy polityczne XIX/XX w.

– założenia programowe polskich partii i ruchów politycznych i ich liderów

- nowe granice Polski

- okoliczności przyłączenia kolejnych obszarów

– postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące Polski,

– najważniejsze założenia ustrojowe odrodzonego państwa.

– daty: (1882 r., 1887 r., 1893 r., 1895 r.) /powstanie pierwszych partii politycznych na ziemiach polskich; 1905–1907 'rewolucja w Królestwie Polskim/; 06.08.1914. wymarsz 1-szej kompanii ”kadrowej” z Krakowa,

VIII 1914 /pocz. formowania legionów (wsch i zach.) oraz /założenie POW/, 05.11.1916. „manifest 2 ces.”

VII 1917 /kryzys przysięgo-wy/, 08.01.1918. /13 pkt Wilsona/, 07.10.1918. /proklamowanie niepodl. przez Radę Regencyjną/, 11.11.1918. Przejęcie kontroli nad stolicą, przekazanie władzy Piłsudskiemu/, XI 1918 walki o Lwów, 27.12.1918. /wybuch powst. Wielkopol-skiego/, 28.06.1918./ Wersal/

13-17.08.1920. /Bitwa War-szawska/, 18.03.1921. traktat ryski. Uwaga: oraz pozostałe daty z rozdz. 55 w postaci rocznej

– Pojęcia i terminy: autonomia galicyjska, germanizacja, rusyfikacja, postawa lojalistyczna,

– pojęcia i terminy: Liga Narodowa, (SN-D) - narodo-wa demokracja (endecja), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), , Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), Wielki (I) Proletariat,.

– pojęcia i terminy: akt 5 listopada („manifest dwóch cesarzy”), Armia Polska we Francji („błękitna armia”), Komitet Narodowy Polski (KNP), Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa (POW),– pojęcia i terminy: Bitwa Warszawska, linia Curzona, Mała konstytucja, pokój ryski, I powstanie śląskie, II powstanie śląskie, III powstanie śląskie, powstanie wielkopolskie.


– Wskazać przykłady przemian cywilizacyjnych, jakie zaszły na ziemiach polskich w II poł. XIX w. i na początku XX w.,

– scharakteryzować i porównać położenie Polaków w zaborze rosyjskim, pruskim oraz austriackim,

– porównać poziom rozwoju cywilizacyjnego ziem poszczególnych zaborów i wyjaśnić przyczyny różnic,

– wyjaśnić, czym była autonomia galicyjska,

– wskazać na mapie główne ośrodki życia gospodarczego na ziemiach polskich przed I wojną światową,

– omówić przemiany społeczno-gospodarcze w mieście i na wsi.

– wskazać najważniejsze różnice programowe między partiami i ruchami politycznymi,

- przedstawić działania dyplomatyczne w latach 1914–1918,

– omówić stanowisko i decyzje mocarstw zachodnich w sprawie granic Polski w latach 1918–1923,

– opisać walki o granice w latach 1919–1921.

– wskazać na mapie miejsca ważniejszych bitew oraz sporne terytoria

– wskazać różnice w pojmowaniu patriotyzmu przez Dmowskiego oraz Piłsudskiego,

– porównać wizję Polski Piłsudskiego z wizją Polski Dmowskiego.


Na ocenę: dostateczny.

– Postać Teodora Herzla,

Józefa Hallera,Wojciecha Korfantego,

– założenia programowe niepodległościowych orientacji politycznych, przyjętych przez

Polaków w okresie I wojny światowej (Dmowski, Piłsudski),

- Piłsuskiego i Dmowskiego koncepcja niepodległej Polski,

– okoliczności umiędzynarodowienia sprawy polskiej.

- daty:1866-76 /zniesienie odrębności KP/, 1871-78 /Kulturkampf/, 1886 /powstanie Komisji Kolonizacyjnej/, 1906 /strajk szkolny/, 1905 /powstanie Organizacji Bojowej PPS, 1908 /początki związków strzeleckich; założenie ZWC/ VIII 1917. /KNP – Lozanna, Paryż/, IX 1918 /Polska zostaje uznana niezależnym podmiotem polit. przez Francję/, 22.11.1918. /Piłsudski Tymcz. Naczelnikiem Państwa/


- Pojęcia i terminy: Hakata, kulturkampf, strajk szkolny we Wrześni, syjonizm.

pozytywiści warszawscy,

stańczycy, trójlojalizm, II Proletariat

- pojęcia i terminy: Rada Regencyjna, Orlęta Lwowskie, „kryzys przysięgowy”, , Związek Walki Czynnej (ZWC).

– wpływ jednostki na losy narodu i państwa na przykładzie J. Piłsudskiego


– Omówić wpływ autonomii Galicji na rozwój polskiego życia umysłowego, artystycznego i politycznego,

– omówić stanowisko poszczególnych środowisk

i ugrupowań politycznych wobec sprawy niepodległości Polski,

– przedstawić przebieg rewolucji z lat 1905–1907 na ziemiach polskich i stosunek partii socjalistycznych oraz endecji do tego wydarzenia

– przedstawić polski czyn zbrojny 1914 -18

– prześledzić losy kwestii polskiej na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej.

– przedstawić proces rozbudowy sił zbrojnych II Rzeczpospolitej,

– przedstawić przyczyny i konsekwencje przyjęcia odmiennych orientacji politycznych przez Piłsudskiego i Dmowskiego


Na ocenę: dobry

– postać Ludwika Waryńskiego. Lucjana Żeligowskiego

-daty: 1860-73 /formowanie autonomii galicyjskiej, 1869 /Teka Stańczyka/, 1871 /”My i Wy”/, 13.11.1904. /manifestacja na pl. Grzybowskim/, XII 1914-X1915 formowanie 3 brygad legionowych, 1900, 1906, 1913 /ważniejsze wydarzenia z dziejów partii politycznych, III 1917. dekret Rządu ros.o prawie do samostanowienia Polaków, IX1917 'powołanie Rady Regenc./, 28.10.1918. /Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie/, 07.11.1918. /rząd Daszyń-skiego w Lublinie/

– Pojęcia i terminy: asymilacja Żydów, Komisja Kolonizacyjna, „rugi pruskie”..– Wskazać związek między kształtowaniem się różnych cech charakteru i mentalności Polaków a warunkami panującymi w poszczególnych zaborach,

– dostrzec obecność tematu przemian cywilizacyjnych ziem polskich w II poł. XIX w. i na początku XX w. w literaturze, sztuce i filmie.

– wyjaśnić, na czym polegał przełom ideowy końca XIX w.,

– porównać skuteczność różnych form polskiej działalności niepodległościowej.

– przedstawić koncepcję inkorporacyjną i federacyjną,

– ocenić znaczenie Bitwy Warszawskiej.


Na ocenę: bardzo dobry.

– Życiorysy (szczegółowe): Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego

-szlak bojowy legionów (obszary, na których toczyły walkę i najważniejsze bitwy)

-Uwaga: wszystkie daty z rozdz. 55 w postaci dziennej


NA OCENĘ „CELUJĄCY”:

-formacje polskie operujące po stronie rosyjskiej i ich działania

-nazwiska najważniejszych dowódców polskich oddziałów w czasie I wojny (oprócz ww.)

- daty sprowadzenia do Polski innowacji rewolucji przemysłowej (patrz rozdz.52)

– Pojęcia i terminy: Bund,

- pojęcia i terminy: „bunt” Żeligowskiego, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, Tymczasowy

Komitet Rewolucyjny Polski.– Ocenić postawy Polaków wobec napływu obcego kapitału do Królestwa Polskiego,

– ocenić historyczną i współczesną rolę inteligencji w kształtowaniu świadomości politycznej i społecznej Polaków,

– omówić system wartości oraz postawy charakterystyczne dla pokolenia niepokornych.

– scharakteryzować stosunek mniejszości narodowych i Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich, Śląsku oraz w Wielkopolsce do odradzającego się państwa polskiego

– omówić współczesne echa sporu między Piłsudskim a Dmowskim
  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne dla klasy I c, d, e na I i II półrocze 2012/13

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne dla klasy II d, e na I i II półrocze 2012\13

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy Ib na I i II półrocze

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas: II a, II b I ii c na I i II półrocze

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne z historii

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne z historii

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne z historii

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne z historii

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne z historii

Wymagania edukacyjne z historii w kl. II. I półrocze iconWymagania edukacyjne z historii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom