Skarb w słowa zaklęTY
Pobierz 0.53 Mb.
NazwaSkarb w słowa zaklęTY
strona3/6
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.53 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6
Podsumowanie
– zna autorów i tytuły omawianych utworów oraz ich tematykę,

– korzysta ze słownika symboli,

– wyjaśnia, dlaczego ludzie poszukują idealnych światów,

– wyjaśnia symbolikę kotwicy przedstawionej na obrazie,– redaguje pracę pisemną dotyczącą wybranego aforyzmu,

1

Barbara Kosecka Świat w ruchome obrazy zaklęty. O kinie – sztuce magicznej

Czytanie informacyjne. Nazywanie uczuć. Funkcje kina dawniej i dziś. Film niemy i film dźwiękowy. Wypowiedź na temat techniki w rozwoju filmu.

– rozumie czytany tekst,

– nazywa uczucia bohaterów,


– wie, co to jest film niemy i dźwiękowy,


– wypowiada się o roli kina,

– wypowiada się na temat techniki w filmie,


– zna zawody związane z filmem,– nazywa uczucia bohaterów, popierając wypowiedź cytatami,

– wyjaśnia różnice między filmem niemym i dźwiękowym,

– wyjaśnia rolę kina dawniej i dziś,

– wypowiada się na temat techniki w filmie, posługując się terminami filmowymi,

Etapy rozwoju sztuki filmowej.

Projektowanie filmu. Artykuł do gazetki szkolnej o gatunkach filmowych.

– podaje etapy rozwoju sztuki filmowej,


– redaguje artykuł do gazetki szkolnej na temat ulubionych gatunków filmowych,


– redaguje punkty planu dotyczące rozwoju sztuki filmowej,

– przygotowuje z kolegami projekt filmu,

– redaguje artykuł do gazetki szkolnej na temat ulubionych gatunków filmowych, uzasadniając swe zdanie,1

Od poszukiwania do tworzenia

Różne znaczenie słowa dom. Przysłowia związane z domem – pouczenia zawarte w przysłowiach. Rodzinne historie.

– podaje różne znaczenia słowa dom,


– zna różne frazeologizmy dotyczące domu,


– wyjaśnia różne znaczenia słowa dom, korzystając ze słownika języka polskiego

– wyjaśnia frazeologizmy dotyczące domu i zawarte w nich pouczenia,

List do redakcji o ciekawej historii rodzinnej.

– opowiada rodzinną historię,


– redaguje krótki list do redakcji dotyczący historii rodzinnej,

– ciekawie i bogato opowiada rodzinną historię,

– poprawnie redaguje list do redakcji dotyczący historii rodzinnej,

1

J. Tischner Przestrzeń najbliższa (fragment)

Czytanie ze zrozumieniem. Znaczenia słowa dom wykorzystane w tekście. Aforystyczny charakter tekstu. Dom rodzinny jako miejsce ukształtowania człowieka. Dom jako twierdza.

– rozumie czytany tekst,


– wskazuje aforyzmy w tekście,


– podaje przykłady traktowania domu jako twierdzy,

– wypowiada się na temat urządzenia domu,

– wyjaśnia znaczenia słowa dom użytego w tekście,

– wyjaśnia aforystyczny charakter zdań, rozwija je,

– wyjaśnia, na czym polega urządzanie domu jako twierdzy,

– wyjaśnia, dlaczego człowieka kształtuje dom rodzinny,


1

M. Dąbrowska Odjazd

„Czytanie” obrazu. Odczucia związane z wyjazdem z domu. Uczucia związane z przygotowaniami do podróży.

Czytanie informacyjne. Chronologia wydarzeń. Rola opisu w utworze. Elementy liryczne w utworze epickim (język, figury stylistyczne, sposób przedstawienia uczuć bohatera). Narrator i narracja.

– dostrzega związek obrazu z tekstem,


– wypowiada się na temat przeżyć związanych z wyjazdem z domu,

– rozumie czytany tekst,

– wyszukuje wskazane cytaty,


– wskazuje w tekście opisy,

– znajduje wskazane fragmenty,


– czyta tekst narracji
– wypowiada się na temat przeżyć związanych z wyjazdem z domu, wyjaśnia przyczynę ich powstawania,

– wyszukuje cytaty na poparcie swoich słów,

– wyjaśnia rolę opisów,

– wskazuje elementy liryczne w utworze,

– wyjaśnia, kim jest narrator i charakteryzuje narrację, cytuje fragmenty,

– określa czas narracji,

Pożegnanie skierowane do różnych odbiorców. Sprawozdanie z wydarzeń. Praca pisemna związana z domem.– opowiada o przygotowaniach do podróży,

– redaguje plan wydarzeń,

– redaguje opowiadanie,

– układa tekst pożegnania skierowanego do dorosłych i kolegów,


– redaguje komentarz do obrazu,

– opowiada, oddając nastrój związany z wyjazdem,


– układa tekst pożegnania skierowanego do dorosłych i kolegów, stosuje różne sposoby oddziaływania na słuchaczy,

– redaguje sprawozdanie z wydarzeń,

– redaguje prace pisemne dotyczące domu, uwzględniając odpowiedni nastrój i emocje,

1

B. Leśmian Odjazd

Czytanie interpretacyjne. Nastrój i atmosfera wiersza. Przekład intersemiotyczny. Metaforyka utworu, animizacja natury, środki artystyczne. Interpretacja wiersza. Wartość rodzinnego domu.

– czyta utwór,


– dokonuje przekładu intersemiotycznego,


– czyta wskazane fragmenty utworu,


– określa nastrój i atmosferę utworu,

– dokonuje przekładu intersemiotycznego, oddając nastrój i atmosferę utworu,

– wyjaśnia metaforykę wiersza, rolę animizacji natury,

– interpretuje wiersz, odpowiada na pytania w nim zawarte,

Dialog.

– układa krótki dialog,


– wypowiada się na temat domu rodzinnego,

– układa dialog, oddając nastrój i emocje rozmówców,

– wyjaśnia, jaką wartość ma dla człowieka rodzinny dom,


3

Św. Łukasz Przypowieść o synu marnotrawnym

Obrazy inspirowane biblijną przypowieścią – interpretacja tekstu czy ilustracja do niego?

Znaczenie słowa marnotrawić. Temat przypowieści. Czytanie informacyjne: czyny postaci i konsekwencje ich działań. Świat przedstawiony przypowieści. Czytanie interpretacyjne. Wyjaśnienie sensu przypowieści.

– korzysta ze słownika języka polskiego,

– rozumie czytany tekst,


– wyszukuje informacje o bohaterach i zdarzeniach,

– zna cechy przypowieści,


– czyta zdanie zawierające sens przypowieści,

– wie, jaka prawda wypływa z poznanej przypowieści,

– wyjaśnia znaczenie słowa marnotrawić i podaje wyrazy bliskoznaczne,

– wyjaśnia związek przyczynowo-skutkowy,


– na podstawie świata przedstawionego formułuje cechy przypowieści,

– interpretuje zdarzenia z przypowieści,

– wyjaśnia sens przypowieści,


Notatka. Kartka z pamiętnika redagowana z punktu widzenia jednej z postaci, określenie motywów działania, nazwanie uczuć, ocena postępowania. Nauka wypływająca z utworu.

– zapisuje notatkę,

– redaguje kartkę z pamiętnika z punktu widzenia jednej z postaci,

– redaguje notatkę,

– redaguje kartkę z pamiętnika z punktu widzenia jednej z postaci, określa motywy postępowania, uczucia, ocenia postępowanie innych,

– formułuje ogólną prawdę moralną,

1

L. Kołakowski O wybaczeniu

Sens tekstu L. Kołakowskiego. Postawy związane z wybaczaniem.

– czyta uważnie tekst,


– wyjaśnia sens utworu,

– wyjaśnia postawy i zachowania związane z wybaczaniem,

Rozmowa na temat wybaczania w życiu.

– wypowiada się na temat wybaczania, podaje przykłady z własnego doświadczenia,

– wypowiada się na temat wybaczania, popierając wypowiedzi przykładami, wysnuwa wnioski, wyjaśnia przeszkody dotyczące wybaczania,

1

Homer Odyseja (fragmenty)

Czytanie tekstu. Inwokacja, jej rola w utworze. Świat boski i ludzki, wpływ bogów na losy ludzi. Szansa życiowa, wykorzystanie „darów losu”. Motyw podróży i powrotu, symbolika losów Odyseusza. Poetyckie nawiązania w polskiej poezji współczesnej.

– rozumie czytany tekst,

– czyta wskazaną inwokację,


– wymienia bogów występujących w utworze,

– czyta wypowiedzi władcy wyspy Ajda,

– określa temat rozmowy ojca z synem,

– wie, że w Odysei występuje motyw podróży i powrotu,– wyjaśnia rolę inwokacji w utworze,

– wyjaśnia wpływ bogów na losy ludzkie,

– wyjaśnia motywy odmowy władcy,


– wyjaśnia symbolikę utworu,


– wyjaśnia sens fragmentu wiersza L. Staffa,

Streszczenie rozmowy ojca z synem. Portret osobowościowy Odyseusza.

– streszcza rozmowę ojca z synem według przygotowanego planu,

– nazywa cechy Odyseusza,

– streszcza rozmowę ojca z synem, wyjaśnia plan bohaterów,


– redaguje portret osobowościowy Odyseusza,

1

J. Parandowski Bóstwa domowe

Czytanie informacyjne. Lary i penaty – zachowanie ludzi wobec nich. Ognisko domowe – znaczenie frazeologizmu. Sposób oddawania czci bóstwom domowym. Dom jako mieszkanie bogów i ludzi.

– rozumie tekst,

– zna bóstwa domowe – lary i penaty,

– wie, do czego w domu rzymskim służyło ognisko,


– czyta zdanie dotyczące oddawania czci bóstwom i szacunku wobec chleba,


– wyjaśnia, dlaczego czczono lary i penaty,

– wyjaśnia znaczenie frazeologizmu ognisko domowe,

– wyjaśnia, jak oddawano cześć bóstwom domowym,

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywa dom, cytuje odpowiednie fragmenty,


1

J. Kochanowski Na dom w Czarnolesie

Czytanie interpretacyjne. Fraszka jako gatunek, poznane fraszki – ich tematyka. Wiersz sylabiczny, średniówka. Apostrofa, jej rola w utworze. Kontrast: „ja”– „inszy” i wartości przeciwstawione. Motyw domu w różnych tekstach kultury.

– rozumie tekst,

– zna różne fraszki J. Kochanowskiego, wymienia ich tytuły, tematy,


– dostrzega rytm i melodię wiersza, czyta w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją,


– dostrzega motyw domu w różnych tekstach kultury,


– porządkuje fraszki według tematyki, podając przykłady,


– wyjaśnia, jaki związek ma budowa wiersza z jego tematyką, wyjaśnia zasadę wiersza sylabicznego, wskazuje średniówkę,

– wyjaśnia, czemu służy kontrast we fraszkach,

– objaśnia, jaką rolę pełni motyw domu,

Wzór osobowy prezentowany przez podmiot liryczny. Dom i wartości z nim związane.

– nazywa wartości,


– prezentuje wzór osobowy podmiotu lirycznego,

4

A. Fredro Zemsta

Świat przedstawiony. Inspiracja autentycznym sporem o zamek. Budowa komedii: ekspozycja, zawiązanie akcji, rozwinięcie, punkt kulminacyjny, rozwiązanie akcji. Kontrast, pary kontrastowe, rola kontrastu. Główna myśl Zemsty. Komizm, jego rodzaje, elementy komiczne w utworze.

Inscenizacja.

– określa elementy świata przedstawionego,

– czyta wskazane fragmenty,


– wymienia kontrastowe pary,


– podaje temat komedii,


– wie, jakie są rodzaje komizmu,


– wskazuje zabawne fragmenty,

– czyta je,


– bierze udział w inscenizacji,

– określa elementy świata przedstawionego, podaje przykłady z tekstu,

– na podstawie ekspozycji wyjaśnia przyczyny sporu i intrygi w Zemście,

– wyjaśnia zasadę kontrastu i cel jego zastosowania,

– podaje przykłady ilustrujące kompozycję komedii,

– określa główny temat komedii, uzasadniając swe zdanie,

– rozróżnia typy komizmu, podaje cytaty,

– wskazuje zabawne fragmenty, uzasadniając swój wybór,

– wnosi pomysły do inscenizacji,

Charakterystyka głównych bohaterów, charakterystyka porównawcza. Kartka z dziennika – jeden dzień z wizytą u wybranego bohatera. Komiks na podstawie Zemsty. Język utworu, aforyzmy.

– nazywa cechy głównych bohaterów, wypowiada się o ich zachowaniu,

– redaguje krótką charakterystykę,


– wypowiada się o chęci odwiedzenia jednego z bohaterów,

– rysuje komiks według utworu,


– zapisuje aforyzmy,

– charakteryzuje obu bohaterów, podając cytaty,


– redaguje charakterystykę porównawczą, uzasadniając swe zdanie,

– redaguje kartkę z dziennika dotyczącą wizyty u jednego z bohaterów,

– rysuje komiks według utworu,

wnosi swoje pomysły,

– charakteryzuje język utworu,

– przytacza aforyzmy,

1

M. Konopnicka Pieśń o domu

Czytanie interpretacyjne. Uczucia związane z wierszem. Patriotyczny charakter utworu. Obrazy poetyckie. Znaczenie słowa dom. Adresat liryczny. Metaforyka utworu, wyjaśnienie jego sensu. Pieśń jako gatunek, cechy pieśni. Rym, rymy męskie i żeńskie, ich rola w wierszu.

– rozumie czytany wiersz,


– wskazuje obrazy poetyckie,


– wskazuje czasowniki i zaimki użyte w wierszu,


– czyta ostatnią zwrotkę,


– wie, że utwór jest pieśnią,


– wskazuje rymy,


– nazywa uczucia,

– wyjaśnia, na czym polega patriotyczny charakter utworu,

– wyjaśnia znaczenie obrazów poetyckich,

– wskazuje czasowniki i zaimki użyte w wierszu, wyjaśnia ich rolę,

– wskazuje adresata wiersza,

– wskazuje metafory i wyjaśnia ich sens,

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest pieśnią,

– wyjaśnia rolę rymów w utworze, nazywa je,

Recytacja.

– recytuje wiersz,

– recytuje wiersz, oddając głosem interpretację,

1

K. Makuszyński Złamany miecz (fragment)

Czytanie interpretacyjne. Wartości ważne dla członków rodu Gilewiczów.

– rozumie czytany tekst,


– wyjaśnia, jakie wartości były ważne dla Gilewiczów,


Dom, dwór – kręgi tematyczne z nimi związane.

Redagowanie pracy pisemnej.

– wyszukuje w tekście nazwy domu,


– redaguje pracę pisemną,

– tworzy kręgi tematyczne związane z domem, dworem,

– samodzielnie redaguje pracę pisemną,

1

S. Różewicz W kalejdoskopie...

Czytanie informacyjne. Wspomnienia o matce. Znaczenie kalejdoskopu, wyjaśnienie tytułu. Miłość matki, potrzeba miłości.

– rozumie tekst,


– znajduje fragment dotyczący kalejdoskopu,


– przytacza słowa narratora,

– wskazuje najważniejsze wydarzenia dla narratora,

– wyjaśnia rolę kalejdoskopu, tytuł utworu, odwołuje się do znaczenia słownikowego,

– wyjaśnia, czemu służy zmiana czasu narracji,

Charakterystyka matki. List w imieniu dzieci świata.

– nazywa cechy matki, charakteryzuje ją,

– redaguje list,

– pisze charakterystykę matki,

– redaguje list w imieniu dzieci świata na temat potrzeby miłości i akceptacji,

2

Z. Herbert Dom
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Skarb w słowa zaklęTY iconORĘdzie ojca śWIĘtego benedykta XVI z okazji XXV światowego dnia młodzieżY
«Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, I rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź I chodź za Mną!»...

Skarb w słowa zaklęTY iconORĘdzie ojca śWIĘtego benedykta XVI z okazji XXV światowego dnia młodzieżY
«Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, I rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź I chodź za Mną!»...

Skarb w słowa zaklęTY iconIi miejsce klara Potocka-Myk „Zaklęty”

Skarb w słowa zaklęTY iconNowe zaprawy Murexin do płyt wielkoformatowych I kamiennych Dom zaklęty w kamień

Skarb w słowa zaklęTY iconFundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. (1 Kor 3, 11)
«Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, I rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź I chodź za Mną!»...

Skarb w słowa zaklęTY iconJanusz Poniewierski Będziesz Biblię czytał nieustannie czytał …
«religią Księgi»: chrześcijaństwo jest «religią słowa Bożego», nie «słowa spisanego I milczącego, ale Słowa Wcielonego I żywego»”...

Skarb w słowa zaklęTY iconCzy nie jest tak, że nam się wydaje, że myślimy słowami… w rzeczywistości to może słowa jako obrazy do nas przemawiają… nieustannie słowa przemieniają się w obrazy, a obrazy w słowa

Skarb w słowa zaklęTY icon1 Dopasuj słowa z ramki do obrazków. W ramce są dwa dodatkowe słowa

Skarb w słowa zaklęTY iconP ogubione słowa z wierszyków Juliana Tuwima Niektóre słowa z książeczki: Wiersze dla dzieci

Skarb w słowa zaklęTY iconDzikowy skarb I

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom