Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005
Pobierz 291.42 Kb.
NazwaProf dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005
strona7/7
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar291.42 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

2004/2005

 1. Marcin Walczak, Społeczne i polityczne wyznaczniki sytuacji mniejszości kubańskiej w USA;

 2. Agnieszka Stasiewicz, Kultura szwedzkich imigrantów w USA do lat 50-tych XX wieku. Literatura, teatr, muzyka wokalna i film;


2005/2006

 1. Szczepan Stępień, Polska emigracja zarobkowa w USA w latach 1980-1989;

 2. Marcin Antosz, Polacy w Chile;


Prof. dr hab. Janusz Józef Węc


2004/2005

 1. Małgorzata Piątek, Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (do momentu przystąpienia Polski do UE);

 2. Joanna Papierz, Proces dostosowywania polskiego transportu do wymagań UE;

 3. Barbara Szeliga, Dostosowanie Polski do unijnych standardów w zakresie ochrony środowiska;

 4. Jadwiga Kwaśniak, Proces dostosowywania Polski do członkostwa w UE;

 5. Klaudia Pacułt, Negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do UE. Wybrane problemy;

 6. Jacek Budzik, Prawo obywateli państw trzecich do wyjazdu, pobytu i osiedlania się na terytorium UE;

 7. Paweł Abucki, Ochrona przyrody jako aspekt polityki ochrony środowiska UE;

 8. Paweł Kramarz, Ekonomiczne aspekty migracji w RFN w latach 1955-1995;

 9. Elżbieta Kozioł, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Główny instrument realizacji założeń polityki rozwoju regionalnego w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej;

 10. Monika Mita, Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w latach 1999-2004;

 11. Tomasz Otko, Polskie regiony wobec członkostwa w Unii Europejskiej. Analiza ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego;

 12. Maciej Kocurek, Stanowisko Niemiec wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w latach 1990-2001;

 13. Anna Górkiewicz, Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy;

 14. Paulina Poniewska, Relacje między Unią Europejską a Unią Zachodnioeuropejską od Traktatu z Maastricht do Traktatu z Nicei;

 15. Irena Szeląg, Unia Europejska a Kościół Katolicki;

 16. Paweł Tokarski, USA wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE;

 17. Małgorzata Dulak, Odszkodowania indywidualne od Niemiec dla obywateli polskich;

 18. Justyna Kubicka, NATO w polskiej polityce bezpieczeństwa 1989-2000. Wybrane aspekty;

 19. Joanna Podsiadło, Polityka RFN wobec współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego;

 20. Marcin Bober, Wpływ teorii integracji na praktykę europejską;

 21. Magdalena Białek, Polityka regionalna w Irlandii;

 22. Magdalena Farnalczyk, Współpraca regionalna Republiki Czeskiej;

 23. Agnieszka Miler, Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2004-2006;

 24. Aneta Kowalczyk, Walka UE z terroryzmem;

 25. Jakub Kwiatkowski, Stanowisko Irlandii wobec Traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy;

 26. Bożena Pająk, Polityka imigracyjna USA i UE w perspektywie porównawczej;

 27. Urszula Nesterowicz, Integracja ludności muzułmańskiej w RFN;

 28. Kacper Wańczyk, Wybrane organizacje regionalne na obszarze ZSRR;

 29. Michał Becla, Problemy pomocowe UE dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;

 30. Aleksandra Zuzela, Grupy interesu w Unii Europejskiej;

 31. Agnieszka Kołodziej, Zasady funkcjonowania Funduszu Spójności na podstawie wybranych państw UE;

 32. Anna Sędzik, Stanowisko Szwecji wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE;

 33. Michał Hernik, Stanowisko Polski wobec reformy Unii Europejskiej w latach 2002/2004;

 34. Michał Łojek, Wykorzystanie instrumentów finansowych polityki regionalnej UE na przykładzie gmin Sądecczyzny;


2005/2006

 1. Agata Duda, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Studium porównawcze wykorzystania środków pomocniczych w nowych krajach związkowych RFN i w Polsce;

 2. Anna Bendo, Stanowisko UE wobec Rundy Milenijnej WTO;

 3. Aneta Lange, Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013;

 4. Sylwia Macura, Euroregion „Śląsk Cieszyński” jako przykład współpracy transgranicznej;

 5. Paulina Kurek, Stanowisko Francji wobec Traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy;

 6. Agnieszka Trybowska, Programy Operacyjne jako instrument realizacji Narodowych Planów Rozwoju Irlandii w latach 1989-2006;

 7. Beata Barzak, Polityka kulturalna i edukacyjna Unii Europejskiej;

 8. Ewelina Owczarska, Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej;

 9. Ewa Łatka-Danecka, Polityka zdrowotna Unii Europejskiej;

 10. Katarzyna Zioło, Pierwsze polskie wybory do Parlamentu Europejskiego;

 11. Anna Werecka, Polityka rządu SPD/Sojusz’90/Zieloni wobec Polski w latach 1998-2005;

 12. Dominika Tracz, Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy w świetle teorii integracji europejskiej;

 13. Grzegorz Krukowski, Stanowisko Polski wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE;

 14. Anna Mielczarek, RFN wobec terroryzmu w okresie rządów koalicji SPD/Sojusz’90/Zieloni;

 15. Ewa Orszulik, Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec wschodniego rozszerzenia;

 16. Dorota Chłanda, Polityczno-militarne aspekty stosunków francusko - niemieckich po 2002 r.;


2006/2007

 1. Izabela Pacan, Zakres oddziaływania globalizacji na obecny kształt stosunków międzynarodowych;

 2. Ewelina Wawrzykiewicz, Droga Turcji do Unii Europejskiej;

 3. Danuta Darczak, Pozycja zawodowa kobiet w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po 1990 roku;

 4. Kamila Wojciechowska, Stanowisko NATO wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;

 5. Dominika Kania, Stanowisko Federacji Rosyjskiej wobec II filaru Unii Europejskiej;

 6. Łukasz Luty, Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Podstawowy instrument wsparcia ze środków funduszy strukturalnych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu w latach 2004-2006;

 7. Paulina Szyja, Stanowisko Austrii wobec Traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy;

 8. Martyna Korzeniowska, Lubelszczyzna w kręgu inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej w latach 2004-2006;

 9. Wojciech Szczypka, Działalność i recepcja Związku Wypędzonych w Niemczech w latach 1998-2005. Ewolucja paradygmatów i metod działania;

 10. Martyna Sroka, Stanowisko Niemiec wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej;

 11. Dorota Adamczyk, Równouprawnienie kobiet w działalności ONZ i Unii Europejskiej;

 12. Antoni Fijak, Stanowisko Irlandii wobec utworzenia i ewolucji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE;

 13. Paulina Biela, Wpływ Parlamentu Europejskiego na proces ograniczania deficytu demokracji w UE;

 14. Ewelina Abram, Polityka zatrudnienia w UE. Geneza, ewolucja i instrumenty realizacji;

 15. Katarzyna Kołaczko, Grecko - turecki konflikt o Cypr a proces integracji Republiki Cypru i Turcji ze Wspólnotami Europejskimi;

 16. Anna Dębicka, Polityka imigracyjna Republiki Włoch - o możliwościach zarządzania migracjami;

 17. Jadwiga Meder, Polityka regionalna województwa podkarpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską;

 18. Łukasz Wędziński, Stanowisko Francji i USA wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;

 19. Ewelina Marciniszyn, Edukacja europejska w szkolnictwie wyższym;

 20. Angelika Karbowniczek, Stanowisko Belgii wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej;

 21. Ewelina Krzak, Stanowisko Irlandii wobec reformy instytucji Unii Europejskiej 2002-2004;


2007/2008

 1. Krzysztof Pierzchała, Stanowisko Polski wobec kryzysu konstytucyjnego w UE w 2005-2007;

 2. Krzysztof Wandas, Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec kryzysu konstytucyjnego w UE;

 3. Magdalena Ambrozik, Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój województwa łódzkiego;

 4. Patrycja Curyło, Realizacja polityki regionalnej UE na przykładzie Andaluzji w Hiszpanii;

 5. Sebastian Stepek, Stanowisko Polski wobec Zjednoczenia Niemiec;

 6. Krystian Spodaryk, Wpływ ugrupowań etnonacjonalistycznych na procesy demokratyzacji we współczesnej Etiopii;

 7. Magdalena Zimny, Rynek usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych w Polsce i w UE;

 8. Monika Pałach, Wykorzystywanie funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 w Tarnowie i w powiecie tarnawskim;

 9. Żaneta Stawowy, Od wspólnego dziedzictwa kulturalnego do wspólnego obszaru kulturowego UE;

 10. Agnieszka Gorlach, Prawne aspekty polityki imigracyjnej UE w latach 1992-2007;

 11. Ilona Przewłocka, Stanowisko rządu Wielkiej Brytanii wobec reform instytucjonalnych Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1996-2007;

 12. Aleksandra Michalska, Społeczne skutki przynależności RFN do Unii Gospodarczej i Walutowej;

 13. Katarzyna Kulig, Droga Polski do strefy euro;

 14. Ilona Gajdzik, Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych w powiecie Chrzanów i gminach chrzanowskich po wejściu Polski do UE;

 15. Katarzyna Nogowska, Stanowisko Polski wobec Traktatu Lizbońskiego;

 16. Iwona Szuster, Stosunki polsko-niemieckie po 2000 roku;

 17. Magdalena Szewczyk, Polityka Polski wobec Rosji 2004-2007;

 18. Magdalena Bober, Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec reformy Unii Europejskiej w latach 2003-2008;

 19. Sylwia Borowiecka, Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej;

 20. Justyna Kłaczany, Społeczność międzynarodowa wobec konfliktu w Sudanie w prowincji Darfur;

 21. Elżbieta Kromer, Polityka imigracyjna i azylowa Królestwa Szwecji;

 22. Jakub Żbikowski, Wpływ rozszerzenia UE na założenia i realizację Strategii Lizbońskiej na przykładzie Polski;

 23. Maria Czosnek, Polsko-niemieckie stosunki kulturalne w latach 1989-2005;

 24. Monika Pawlica, Stanowisko Niemiec wobec reformy instytucjonalnych UE. Od Konwentu w sprawie przyszłości Europy do Konferencji Międzyrządowej 2007 r.;

 25. Marzena Pawlica, Niemiecka polityka im imigracyjna w świetle debat Bundestagu XIV i XV kadencji w latach 1998-2005;


Prof. dr hab. Andrzej Zięba


2004/2005

 1. Marta Paśko, System federalny Kanady;

 2. Łukasz Jakubiak, Rozwój struktury związkowej w RFN;

 3. Maciej Tomaś, Iberyjska koncepcja ustrojowej pozycji głowy państwa;

 4. Patrycja Szajer, Podstawy społeczeństwa obywatelskiego w Chińskiej Republice Ludowej;

 5. Ewa Rymanowska, Zasady podziału władzy na szczeblu stanowym w USA;

 6. Anna Kozicka, Proces dewolucji władzy w ustroju Walii;

 7. Aneta Dudzińska, Europa w myśli politycznej de Gaulle’a. Wpływ polityki zagranicznej Francji na proces integracji Europy Zachodniej 1953-1967;

 8. Małgorzata Kruczek, Samuela Huntingtona teoria demokracji;

 9. Jakub Mikołajczak, System konstytucyjny Nowej Zelandii;

 10. Kamila Brożek, Pozycja polityczno-ustrojowa frakcji partyjnych w Kongresie USA;

 11. Mikołaj Świerad, Ewolucja instytucji ustrojowych Irlandii Północnej w latach 1920-2004;

 12. Anna Dziewit, System wyborczy Związku Australijskiego na tle ustroju konstytucyjnego;

 13. Mikołaj Zaionc, Francuska Rada Konstytucyjna – geneza, kompetencje, ewolucja;

 14. Agnieszka Górska, System polityczny Republiki Turcji;


2005/2006

 1. Grzegorz Porębski, Instytucja impeachmentu w ustroju federalnym USA;

 2. Bartosz Szot, Władze terytorialne w państwach anglosaskich. Korzenie, ewolucja, postać obecna;

 3. Michał Bednarz, Podstawy ustroju Państwa Miasta Watykańskiego;

 4. Agnieszka Wnuk, Prawa i wolności obywatelskie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz ich ograniczenia w ustawodawstwie antyterrorystycznym;

 5. Krzysztof Zięba, Sądownictwo konstytucyjne w Republice Austrii;

 6. Bożena Gąsior, Pozycja ustrojowa monarchy w Wielkiej Brytanii;

 7. Eukhzaya Sukhbaatar, Status ustrojowy Ministerstwa Edukacji i Nauki;

 8. Bartłomiej Kucia, Unikameralizm w praktyce ustrojowej państwa skandynawskich;

 9. Karolina Białobrzeska, Ewolucja ustroju terytorialnego Republiki Włoskiej w latach 1946-2006;

 10. Anna Szerląg, Demokracja parlamentarna w Nowej Zelandii;


2006/2007

 1. Anna Diawoł, Nowa rola konstytucji w państwach Europy Wschodniej na przykładzie Rosji, Ukrainy i Białorusi;

 2. Liliana Kulińska, System praw i wolności obywatelskich w wybranych państwach anglosaskich: Wielka Brytania, USA i Kanada;

 3. Joanna Augustyniak, Status ustrojowy samorządu terytorialnego w Federacji Rosyjskiej;

 4. Katarzyna Schab, Partia Pracy w dobie przywództwa Tony’ego Blaira;

 5. Sebastian Kossowski, System partyjny Japonii;

 6. Krzysztof Nowak, Instytucja stanów nadzwyczajnych w konstytucjonalizmie RP;

 7. Rafał Sudoł, System polityczny Indii;

 8. Krzysztof Przeździk, System konstytucyjny Japonii na przełomie XX i XXI wieku;


2007/2008

 1. Catherina Nkandu, Proces dochodzenia do demokracji w Zambii i Zimbabwe. Sukcesy i niepowodzenia;

 2. Joanna Korepta, Pozycja ustrojowa prezydentów Finlandii i Islandii. Model konstytucyjny a praktyka polityczna;

 3. Witold Kubiniec, Polityczno-ustrojowa pozycja unikameralnych parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii;

 4. Małgorzata Krempa, Pozycja ustrojowa rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

 5. Magdalena Kocięba, Westministerski model rządów parlamentarnych w Austrii;

 6. Karolina Goćwin, Projekty konstytucji skodyfikowanej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

 7. Magdalena Kiryło, Reforma Parlamentu Europejskiego na tle zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej w latach 1996-2004;

 8. Agata Wiśniewska, System partyjny Kanady;

 9. Aleksandra Kozieł, Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej;

 10. Dorota Osetek, Dewolucja w Irlandii Północnej;

 11. Katarzyna Wojas, Ustrój terytorialny Republiki Włoskiej;

 12. Agata Janikowska, Dwa modele decentralizacji: federalizm w Belgii i regionalizm w Hiszpanii;

 13. Mirosława Starzycka, Prawa i status ludności rdzennej w Kanadzie. Ewolucja w latach 1763-1999;


Prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz


2004/2005

 1. Jakub Sórówka, Unia Gospodarcza i Walutowa w świetle dotychczasowych doświadczeń. Implikacje dla Polski;

 2. Julia Babiczewa, Polityka zagraniczna Łotwy po 1991 roku;

 3. Bartłomiej Znojek, Wybrane aspekty obecności Hiszpanii w procesie kształtowania polityki UE wobec Ameryki Łacińskiej;

 4. Kinga Mazur, Wpływ członkostwa w WE - UE na przemiany ekonomiczne i społeczne w Irlandii;

 5. Grzegorz Czubak, Konflikt żydowsko-palestyński: proces pokojowy i problemy z jego realizacją;

 6. Andrzej Klupa, Strategie Bezpieczeństwa USA wobec Europy w 1993-2000;

 7. Piotr Bajor, Stosunki polsko - ukraińskie po 1989 roku;

 8. Zoran Vukovic, Serbia i Czarnogóra w UE i NATO;

 9. Sebastian Stanio, Mechanizmy determinujące charakter współczesnych wojen domowych;

 10. Katarzyna Wątor, Miejsce i rola Hiszpanii w UE;

 11. Gabriela Górnicka, Wizja przyszłości Unii Europejskiej w świetle projektu Traktatu Konstytucyjnego opracowanego przez Konwent Europejski;

 12. Ewa Mistalska, Polityka Australii wobec uchodźców;

 13. Małgorzata Grajewska, Strategia Lizbońska – globalna strategia poprawy konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej;

 14. Piotr Pelczar, EU’s China Economic Policies;

 15. Anna Biegan, Polityka regionalna Unii Europejskiej - szanse rozwoju dla Polski;

 16. Michał Gubała, Strategia Lizbońska 2000-2006;

 17. Piotr Macki, Mniejszość muzułmańska we Francji;

 18. Joanna Królikowska, Walka z przestępczością zorganizowaną w ramach III filara Unii Europejskiej;


2005/2006

 1. Magdalena Cupiał, Departamenty i zbiorowości zamorskie w polityce Republiki Francuskiej oraz Unii Europejskiej po 1945 roku;

 2. Aleksandra Zoń, Partia Republikańska a polityka zagraniczna USA w II połowie XX wieku;

 3. Partycja Stuwczyńska, Wielka Brytania a powstanie państwa Izrael;

 4. Aleksander Rainieri , Imigracja do Włoch od lat 70 do 2006 r.;


2006/2007

 1. Paweł Polok, Region Azji Południowo-Wschodniej w polityce Unii Europejskiej;

 2. Iwona Grzywna, Kwestie etniczne i nacjonalizm w Pakistanie;

 3. Tomasz Świerzyński, Polsko-amerykańskie stosunki polityczne w latach 1989-2006;

 4. Monika Szczęsna, Rola Wielkiej Brytanii w kreowaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE;

 5. Agnieszka Ciołek, Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec reform ekonomicznych przeprowadzanych w UE;

 6. Katarzyna Pieczka, Wspólnota Narodów i jej znaczenie dla Wielkiej Brytanii;

 7. Krzysztof Koćwin, Polityka spójności UE w 2007-2013;

 8. Rafał Marczan, Konwersja kompleksu obronno - przemysłowego Federacji Rosyjskiej w latach 1990-2005;

 9. Filip Dutkowski, Polityka USA wobec Gwatemali w 1981-2007;


2007/2008

 1. Anna Łyżwa, Problem bezrobocia w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec;

 2. Jakub Majmurek, Nowoczesny system – świat w teorii Immanuela Wallersteina;

 3. Wojciech Ludera, Ochrona własności intelektualnej we Wspólnotach Europejskich;

 4. Michał Sztuk, Prywatyzacja wojny i bezpieczeństwa międzynarodowego. Charakterystyka i wpływ na międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa na początku XXI wieku. Wprowadzenie do problematyki;

 5. Barbara Ćapinska, United States counterdrug policy and Colombia;

 6. Piotr Braziewicz, Kosowo;

 7. Katarzyna Żak, Prezydencja Niemiec w Unii Europejskiej w 2007 r.;

 8. Maciej Łukasiak, Międzynarodowa współpraca w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu;


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconPojęcia szczęścia oraz roli komunikacji I przekonań w budowaniu szczęśliwego życia: prof dr hab. Aleksy Awdiejew (UJ), prof dr hab. Michał Fleischer (UWr), prof dr hab. Grażyna Habrajska (UŁ), prof dr hab. Anna Krupska-Perek (wshe łódź), dr Halina Kudlińska (UŁ), prof dr hab

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconProf dr hab. Marek stefan szyndel

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconGodz. 11. 00 – 11. 15 prof dr hab. Marek Michalski (uksw)

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconKomitet organizacyjny Prof dr hab. Marek Naruszewicz

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconProf dr hab. Marek Chmaj 737/10A

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconProf dr hab. Marek Derwich bibliografia (1980–2008)

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconProf. Uwm dr hab med. Ireneusz Marek Kowalski

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconI perspektywy. Prowadzenie: dr hab. Mirosław Strzyżewski [umk]; uczestniczą: prof dr hab. Anna Sobolewska [uksw], prof dr hab. Bogusław Dopart [uksw/UJ], dr hab. Magdalena Saganiak [uksw] I inni

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconProf dr hab. Marek Śliwiński Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej

Prof dr hab. Marek Bankowicz 2004/2005 iconProf. Uksw dr hab. Marek Michalski Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom