Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania
Pobierz 3.15 Mb.
NazwaUniwersytet medyczny w lublinie program nauczania
strona48/56
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar3.15 Mb.
TypProgram nauczania
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   56
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia

Medycyna sądowa z elementami prawa

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

kierunkowy

........................................................Katedra i Zakład Medycyny Sądowej..................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej uczelni realizującej przedmiot)

Poziom przedmiotu:

 • podstawowy

Rok studiów, semestr

Rok studiów: VI

Semestr studiów: 11

Studia:


Kierunek:


Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia ogółem

w tym: wykłady

ćwiczeniaLiczba godzin dydaktycznych

……………65………..

………15……

………50……

……………


Liczba punktów ECTS


……………5……………..

………………

……………..


Język wykładowy:

polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób prowadzących

prof. dr hab. Roman Mądro

dr hab. Piotr Kozioł

dr hab. Grzegorz Teresiński

dr med. Wojciech Chagowski

dr n.biol.-med. Grzegorz Buszewicz

dr n.biol.-med. Marzanna Ciesielka

lek.med. Karolina Zając

lek.med. Michał Leśniak

mgr Krzysztof Bańka

Wymagania wstępne (określenie przedmiotów wprowadzających):

Medycyna sądowa należy do tzw. nauk pomostowych. Posługując się wiedzą i metodyką dyscyplin medycznych (oraz z zakresu toksykologii i genetyki) jest zwrócona ku prawu, któremu służy rozwiązywaniu problemów z dziedziny prawnej ochrony zdrowia i życia oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy stan zdrowia ma znaczenie dla przebiegu postępowania dowodowego. W wyżej określonych celach medycyna sądowa wykorzystuje więc całokształt wiedzy medycznej przy zastosowaniu rygorów właściwych dla procedury prawnej, a ponadto ma wyłącznie swoje wąskie pola działalności, do których należą tanatologia i patomorfologia sądowa. W ramach medycyny sądowej nauczamy także podstaw genetyki sądowej (w aspekcie wykrywania i genotypowania śladów biologicznych) oraz rozstrzygania kwestii spornego ojcostwa i pokrewieństwa), jak również toksykologii sądowej (w aspekcie wykrywania i oznaczania poziomu różnych ksenobiotyków z wykorzystaniem najnowszej aparatury, ze szczególnym uwzględnieniem narkotyków i innych środków podobnie działających oraz etanolu - pod względem diagnostyki stanu nietrzeźwości u żywych i zmarłych).

Założenia i cele przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

Przekazanie studentom wiedzy na temat możliwości jakie w szeroko rozumianej prawnej ochrony zdrowia i życia stwarza współczesna medycyna sądowa we współpracy z toksykologią i genetyką sądową. Odrębnym celem jest nauczenie podstaw tzw. klasycznej medycyny sądowej, a zwłaszcza traumatologii i tanatologii oraz możliwości opiniowania odnośnie do związków między domniemanymi przyczynami a domniemanymi skutkami, okoliczności oraz mechanizmów powstania obrażeń jak również odnośnie do ich prawnej kategorii włącznie ze skutkiem śmiertelnym. Jednym z podstawowych celów jest również przekonanie przyszłych lekarzy o konieczności pogodzenia zaufania, które jest niezbędne lekarzowi klinicyście dla właściwej diagnozy i leczenia, z potrzebą odpowiedniego weryfikowania wszelkich ustaleń, a zwłaszcza wywiadu, gdyż w przypadku rozbieżności interesów pacjenta z interesami innych osób mamy nierzadko do czynienia z agrawacją, symulacją i dysymulacją. Równie ważne jest przekonanie studentów o potrzebie jasnego oddzielenia obszaru aspiracji (stosownie do którego należy kontynuować dalsze kształcenie) od obszaru kompetencji, w obrębie którego można się swobodnie realizować zawodowo ze świadomością, że ryzyko błędu zostało zredukowane do minimum, tj. także ryzyko błędu (w naszym przypadku odnośnie do rozpoznania i opartego na nim wnioskowania) we wszelkiego rodzaju opiniach dla sądów, prokuratury lub policji.

Metody i techniki dydaktyczne:

 • metody podające (wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie)

 • metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja; gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne; seminarium; dyskusja dydaktyczna)

 • metody eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem)

 • metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem maszyny dydaktycznej, z użyciem podręcznika programowanego)

 • metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, seminarium, symulacja)

 • metody i techniki kształcenia na odległość - „e-learning”

Podczas zajęć z „klasycznej” medycyny sądowej szczególny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy i umiejętności. Gros zajęć stanowią więc prezentacje rzeczywistych przypadków z bieżącej praktyki eksperckiej Zakładu (m.in. zwłok poddawanych sekcjom sądowo-lekarskim, osób w trakcie obdukcji, akt spraw opiniowanych przez nas aktualnie spraw „aktowych”, demonstracje badania śladów biologicznych na dowodach rzeczowych od ich oględzin po genotypowanie itd.).

W ramach wykładów, seminariów i ćwiczeń, w procesie dydaktycznym wykorzystywane są techniki multimedialne do przedstawiania mechanizmów powstania obrażeń (m.in. animacje 3 wymiarowe).

Podczas zajęć z osteologii traumatologicznej wykorzystywany jest zbiór wymacerowanych preparatów kostnych oraz stworzone na ich podstawie modele 3D.

W trakcie zajęć prosektoryjnych wykorzystywany jest system oświetlenia z torem wizyjnym oraz transmisją obrazu sekcyjnego na monitor LCD.

W nauczaniu toksykologii sądowej zwracamy uwagę na aspekty praktyczne poprzez demonstracje analiz wykonywanych z wykorzystaniem najnowszych technologii GC-MS i LC-MS, a w przypadku genetyki sądowej z wykorzystaniem aparatury służącej oznaczania ilościowego DNA metoda RT-PCR oraz sekwencjonowania i genotypowania DNA techniką elektroforezy kapilarnej.

Treści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: Zajęcia ogółem /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa).


Wykłady:

 1. Ogólne zasady opiniowania sądowo-lekarskiego

 2. Orzecznictwo lekarskie w sprawach karnych

 3. Zasady postępowania lekarskiego na miejscu znalezienia zwłok, zabezpieczanie materiałów biologicznych do dalszych badań

 4. Praktyczne aspekty badań genetycznych

 5. Wybrane zagadnienia z toksykologii sądowo-lekarskiej

 6. Sądowo-lekarska rekonstrukcja wypadków drogowych

 7. Rodzaje śmierci z uduszenia gwałtownego

Ćwiczenia:

 1. Prezentacja technik sekcyjnych

 2. Badania osób żywych dla potrzeb procesu karnego

 3. Techniki amplifikacji i hybrydyzacji

 4. Techniki identyfikacji śladów biologicznych

 5. Pobieranie i zabezpieczanie materiału biologicznego oraz dowodów rzeczowych do badań toksykologicznych

 6. Pobieranie próbek krwi i innego materiału biologicznego do badań w kierunku obecności alkoholu etylowego.

Prezentacja bieżącej działalności opiniodawczej Zakładu

 1. Informacja o przebiegu i celu zajęć oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć użytych w części ogólnej kodeksu karnego

 2. Wyjaśnienie wybranych artykułów kodeksu karnego, które chronią dobra inne niż zdrowie i życie oraz zasady opiniowania o zdolności do uczestniczenia w czynnościach procesowych, zdolności do osadzenia w areszcie i odbyciu kary

 3. Tanatologia sądowo-lekarska. Diagnostyka śmierci gwałtownej

 4. Następstwa urazu mechanicznego

 5. Opiniowanie sądowo-lekarskie

 6. Badania genetyczne dla potrzeb sądowych. Ustalanie spornego ojcostwa

 7. Identyfikacja śladów biologicznych

 8. Toksykologia alkoholu etylowego

 9. Toksykologia ogólna

 10. Zaliczenie zajęć
Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Student powinien:

 • znać:

- możliwości jakie w szeroko rozumianej prawnej ochrony zdrowia i życia stwarza współczesna medycyna sądowa we współpracy z toksykologią i genetyką sądową;

- podstawy tzw. klasycznej medycyny sądowej, a zwłaszcza traumatologii i tanatologii oraz możliwości opiniowania odnośnie do: związków między domniemanymi przyczynami a domniemanymi skutkami, okoliczności oraz mechanizmów powstania obrażeń, jak również odnośnie do kategorii włącznie ze skutkiem śmiertelnym;

 • rozumieć

- potrzebę jasnego oddzielenia obszaru aspiracji (stosownie do którego należy kontynuować dalsze kształcenie) od obszaru kompetencji, w obrębie którego można się swobodnie realizować zawodowo ze świadomością ryzyka popełnienia błędu we wszelkiego rodzaju opiniach dla sądów, prokuratury lub policji, także pośrednio przez sporządzenie nieodpowiedniej dokumentacji medycznej;

- konieczność pogodzenia zaufania, które jest niezbędne dla właściwej diagnozy i leczenia, z potrzebą odpowiedniego weryfikowania wszelkich ustaleń, a zwłaszcza wywiadu, gdyż w przypadku rozbieżności interesów pacjenta z interesami innych osób mamy nierzadko do czynienia z agrawacją, symulacją i dysymulacją;

 • umieć

- przeprowadzić oględziny zewnętrzne zwłok

- prawidłowo opisać znamiona śmierci

- udokumentować obrażenia ciała

- sformułować opinię nt. kategorii obrażeń

- zabezpieczyć odpowiedni materiał biologiczny w trakcie oględzin zwłok w miejscu ich znalezienia oraz od osób żyjących- zabezpieczyć odpowiedni materiał biologiczny w trakcie oględzin zwłok w miejscu ich znalezienia oraz od osób żyjących

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia :

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział we wszystkich ćwiczeniach i seminariach oraz zaliczenie cząstkowych sprawdzianów i końcowego egzamin testowy

W roku akademickim 2009/2010 wprowadzono do programu zajęć dydaktycznych system cząstkowych zaliczeń opartych na pisemnych sprawdzianach wiedzy nabytej w trakcie kursu.

Stosowany od szeregu lat system testowego zaliczania przedmiotu obejmuje 100 pytań zawierających przekrój zagadnień omawianych w trakcie zajęć z „klasycznej” medycyny sądowej, genetyki sądowej oraz toksykologii sądowej.

Wykaz literatury podstawowej:


 1. Jakliński A., Kobiela J.S.: Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL 1972.

 2. Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J.: Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów, PZWL 1993.

 3. DiMaio V.J., DiMaio D.: Medycyna sądowa, Urban & Partner 2003.

Wykaz literatury uzupełniającej:


 1. Bogdanik T. (red): Toksykologia kliniczna, PZWL 1988.

 2. Gubała W.: Toksykologia alkoholu etylowego – wybrane zagadnienia, IES 1997.

 3. Pawłowski R.: Medyczno-sądowe badanie śladów biologicznych, IES 1997.

 4. Kała M.: Analiza toksykologiczna środków uzależniających, IES 2000.

 5. Szczerkowska Z.: Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcostw, IES 1998

 6. Bal J.(red): Biologia molekularna w medycynie, PWN 2001.

 7. Teresiński G.: Biomechanika potrącenia pieszego, Wyd. AM w Lublinie 2004 (CD).

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie w/w informacji :

dr hab. Grzegorz Teresiński
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia

Neurologia i neurochirurgia /Neurochirurgia

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

Kierunkowy

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

(nazwa jednostki organizacyjnej uczelni realizującej przedmiot)

Poziom przedmiotu:

 • podstawowy

Rok studiów, semestr

Rok studiów: 6

Semestr studiów: 11 i 12

Studia:

Jednolite studia magisterskie

Kierunek:

Lekarski

Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia ogółem

w tym: wykłady

ćwiczeniaLiczba godzin dydaktycznych

…………50

…………10

…………40


Liczba punktów ECTS


………………2…………..

………………

……………..


Język wykładowy:

Polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób prowadzących

Tomasz Trojanowski/prof. Dr hab. n. med.

Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk/ mgr psych

Witold Janusz/dr n. med.

Bożena Jarosz/dr n. med.

Robert Kaczmarczyk/dr n. med.

Piotr Kamieniak/dr n. med.

Piotr Markiewicz/ dr n. med.

Anna Mosiewicz /dr n. med.

Arkadiusz Podkowiński/dr n. med.

Dariusz Szczepanek/dr n. med.

Wymagania wstępne (określenie przedmiotów wprowadzających):

Zakończony kurs z zakresu neurologii

Zaawansowany (minimum 2 lata) kurs z zakresu chirurgii

Założenia i cele przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

Uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie badania neurologicznego osób dorosłych i dzieci, umiejętności w postawieniu diagnozy i zaproponowaniu terapii. Poznanie zasad kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorób układu nerwowego wraz z zasadami postępowania operacyjnego i pooperacyjnego

Metody i techniki dydaktyczne:

 • metody podające (wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie)

 • metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja; gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne; seminarium; dyskusja dydaktyczna)

 • metody eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem)

 • metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem maszyny dydaktycznej, z użyciem podręcznika programowanego)

 • metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, seminarium, symulacja)

 • metody i techniki kształcenia na odległość - „e-learning”

Wykłady: wykład informacyjny


Ćwiczenia:

metoda przypadków,

wykład konwersatoryjny,

Pokaz,

ćwiczenia przedmiotowe przy łóżku choregoTreści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: Zajęcia ogółem /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), z uwzględnieniem podziału treści na - klinikę i pielęgniarstwo - w grupie treści kierunkowych.


Wykłady:

1.historia i dzień dzisiejszy neurochirurgii. Zakres działania neurochirurga – 2 godziny

2. neuroonkologia – guzy wewnątrzczaszkowe, guzy mózgu i kanału kręgowego – 2 godziny

3. malformacje naczyń mózgu i rdzenia. Sposoby ich zaopatrzenia – 2 godziny

4. urazy czaszkowo-mózgowe – przyczyny, diagnostyka, leczenie, powikłania – 2 godziny

5. choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa – diagnostyka i terapia. Rola leczenia operacyjnego – 2 godziny

Ćwiczenia:

1.badanie neurologiczne i wywiad chorobowy w ocenie pacjenta ze schorzeniami OUN – 2 godz (zajęcia praktyczne przy łóżku chorego)

2.diagnostyka obrazowa w neurochirurgii – ocena badań rtg, KT, MRI, angiografii – 2 godz (zajęcia praktyczne)

3.neuropatologia i jej rola w planowaniu terapii prognozowaniu losów chorego – 2 godz (wykład konwersatoryjny)

4.neuropsychologia – podstawowe zagadnienia, definicje, - objawy ogólnomózgowe i ogniskowe. podstawy rehabilitacji neuropsychychologicznej – 2 godz (wykład konwersatoryjny)

5.urazy czaszkowo-mozgowe – symptomatologia, diagnostyka, zasady kwalifikacji do operacji, postepowanie operacyjne – 2 godz (zajęcia praktyczne przy łóżku chorego)

6. schorzenia zwyrodnieniowe kręgosłupa, dyskopatie – symptomatologia, diagnostyka, zasady kwalifikacji do operacji, postepowanie operacyjne – 2 godz (zajęcia praktyczne na Sali operacyjnej)

7.malformacje tętnicze i tętniczo-żylne naczyń mózgu i rdzenia – diagnostyka, zasady leczenia, metody terapeutyczne – 2 godz (wykład konwersatoryjny)

8. malformacje tętnicze i tętniczo-żylne naczyń mózgu i rdzenia – diagnostyka, zasady leczenia, metody terapeutyczne – 2 godz (pokaz techniki operacyjnej)

9. neuroonkologia. Nowotwory OUN, przebieg choroby, diagnostyka, postępowanie terapeutyczne – 2 godz (zajęcia praktyczne przy łózku chorego)

10. neuroonkologia. Zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorych z guzami mózgu, podstawowe zasady postępowania neurochirurgicznego u tych chorych, techniki operacyjne – 2 godz (pokaz techniki operacyjnej)


Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Student powinien:

Student… Wykona biegle badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego z uwzględnieniem stanu świadomości i stanu psychicznego, badania neurologicznego, rozpozna podstawowe odchylenia od stanu prawidłowego

Ustali wskazania do wykonania oraz zinterpretuje wyniki badań wykonane przy pomocy innych technik obrazowania narządowego jak tomografia komputerowa, jądrowy rezonans magnetyczny; oceni możliwości i ograniczenia tych metod diagnostycznych

Ustali wskazania do wykonania badania rtg kręgosłupa oraz oceni obraz rtg kręgosłupa

Wykaże się umiejętnością rozpoznania podstawowych zespołów neurologicznych na podstawie badania neurologicznego; wykaże się umiejętnością wstępnego różnicowania choroby organicznej ośrodkowego układu nerwowego, choroby psychicznej i nerwicy

Omówi przydatność następujących badań laboratoryjnych w diagnostyce neurologicznej: badania płynu mózgowo-rdzeniowego, przeglądowych rtg czaszki i kręgosłupa, EEG, TCD, angiografii tętnic szyjnych i kręgowych, badań angio-KT i angio-MRI, KT oraz MRI mózgu i kręgosłupa

Wymieni przyczyny bólów głowy, przedstawi wskazania do skierowania na badania pomocnicze

Student… Postawi rozpoznanie i udzieli pierwszej pomocy w stanach naglących w neurologii/neurochirurgii

Udzieli pierwszej pomocy choremu z utratą przytomności

Omówi neurologiczne przyczyny zaburzeń oddychania/bezdechów

Omówi zasady postępowania i transportu do szpitala chorych nieprzytomnych, z urazem głowy, podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa

Rozpozna, udzieli doraźnej pomocy i skieruje do właściwego oddziału szpitalnego chorego z ilościowymi i jakościowymi zaburzeniami świadomości, zespołem oponowym, wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym

Wymieni choroby neurologiczne, w których może wystąpić ostra niewydolność oddechowa; udzieli pomocy w tych schorzeniach, które przebiegają z zaburzeniami oddychania

Rozpozna i udzieli pomocy w napadzie padaczki i stanie padaczkowym

Poda kryteria śmierci mózgowej i omowi zasady kwalifikowania zmarłego jako dawcy narządów

Student… Rozpozna i uzasadni podejrzenie otwartego złamania pokrywy czaszki, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu, wgłobienia kości czaszki, krwiaka zewnątrzmózgowego i śródmózgowego, złamania podstawy czaszki, uszkodzenia rdzenia; określi stopień nieprzytomności; udzieli pierwszej pomocy w tych stanach oraz przedstawi zasady transportu do szpitala tych chorych

Omówi najważniejsze rodzaje obrażeń nerwów obwodowych i ogólne zasady ich leczenia

Udzieli pierwszej pomocy i poda zasady leczenia w przypadku złamań kręgosłupa; omowi problematykę złamań patologicznych kręgosłupa

Wykaże się umiejętnością rozpoznania na podstawie badania neurologicznego podstawowych zespołów neurologicznych występujących po urazach czaszkowo-mózgowych

Omówi neurologiczne i psychiczne następstwa urazów czaszkowo-mózgowych i urazów kręgosłupa

Student… Wykaże się umiejętnością rozpoznania podstawowych zespołów neurologicznych na podstawie badania neurologicznego

Wymieni najczęściej występujące choroby naczyniowe mózgu i rdzenia dające wskazania do planowego leczenia operacyjnego

Omówi zasady postępowania operacyjnego i zabiegów endowaskularnych w chorobach naczyń mózgu i rdzenia

Rozpozna i udzieli pierwszej pomocy w krwotoku podpajęczynówkowym, pokieruje diagnostyką i leczeniem w pierwszym okresie choroby

Student… Wysunie podejrzenie choroby nowotworowej mózgu/rdzenia u dziecka i w trybie pilnym pokieruje do ośrodka neurochirurgii dziecięcej

Wymieni najczęściej występujące guzy mózgu i rdzenia; określi podstawowe wskazania do leczenia operacyjnego guzów wewnątrzczaszkowych i wewnątrzkanałowych

Właściwie zinterpretuje objawy uszno pochodnych i zatokowo pochodnych powikłań wewnątrzczaszkowych, poda zasady postępowania

Wykaże się umiejętnością rozpoznania podstawowych zespołów neurologicznych występujących w przypadku obecności guza wewnątrzczaszkowego i wewnątrzkanałowego na podstawie badania neurologicznego

Omówi symptomatologię i podstawy diagnostyki guzów mózgu i rdzenia kręgowego; omówi wartość badań KT, MRI, spektroskopii MRI, PET w rozpoznawaniu nowotworów układu nerwowego

Student… Wymieni najczęstsze dolegliwości występujące w przebiegu zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa

Rozpozna i pokieruje leczeniem w korzeniowych zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego i szyjnego kręgosłupa; zdiagnozuje rwę barkową, rwę udową i kulszową; zróżnicuje objawy cieśni z objawami guza kanału kręgowego

Student… Omówi zagadnienie wad wrodzonych układu nerwowego u noworodków i związanych z nimi stanów zagrożenia życia; wykaże się znajomością podstawowych wad układu nerwowego np. wodogłowia, przepukliny oponowo-rdzeniowej itp. I przedstawi zasady ich leczenia

Udzieli wskazówek pacjentowi jakie zabiegi rehabilitacyjne mogą być wykonane u chorych po zabiegach neurochirurgicznych, po urazach układu nerwowego, u osób z para- i tetraplegią; omowi zasady postępowania pielęgnacyjnego i przeciwodleżynowego, u chorych z porażeniami i niedowładami

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia :

Zaliczenie na podstawie obecności na wszystkich zajęciach i ocenie aktywności studenta w trakcie ich trwania

Zagadnienia z zakresu neurochirurgii są elementem testu egzaminacyjnego z chirurgii ogólnej

Wykaz literatury podstawowej:


M. Ząbek, Zarys Ne urochirurgii, PZWL

M. Ząbek, Urazy czaszkowo-mózgowe, PZWL

Wykaz literatury uzupełniającej:


M. Schirmer, Neurochirurgia, Urban & Partner

W. Maksymowicz, Neurochirurgia w zarysie, PZWL

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie w/w informacji :

Dr n. med. Witold Janusz
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia

Onkologia

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

kierunkowy


.......Zakład Onkologii UM w Lublinie...........................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej uczelni realizującej przedmiot)

Poziom przedmiotu:

 • podstawowy

Rok studiów, semestr

Rok studiów: VI

Semestr studiów: 11, 12

Studia:


Kierunek:


Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia ogółem

w tym: wykłady

ćwiczenia

seminarium


Liczba godzin dydaktycznych

44…………..

8………………

36……………..


Liczba punktów ECTS


……………3……………..

………………

……………..


Język wykładowy:

polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób prowadzących

Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz

Dr.n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Dr. n. med. Anna Brzozowska

Dr. n. med. Ireneusz Patyra

Lek. med. Dorota Bańkowska-Polak

Wymagania wstępne (określenie przedmiotów wprowadzających):

brak

Założenia i cele przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

Efekt kształcenia-uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej profilaktyki, wczesnego rozpoznawania oraz objawów najczęstszych nowotworów złośliwych. Znajomość zasad leczenia bólu nowotworowego. Umiejętność badania chorego na nowotwór złośliwy

Metody i techniki dydaktyczne:

 • metody podające (wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie)

 • metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja; gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne; seminarium; dyskusja dydaktyczna)

 • metody eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem)

 • metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem maszyny dydaktycznej, z użyciem podręcznika programowanego)

 • metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, seminarium, symulacja)

 • metody i techniki kształcenia na odległość - „e-learning”

Wykłady: metody podające


Ćwiczenia: metody praktyczne


Seminarium:

Treści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: Zajęcia ogółem /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa).


Wykłady:

 1. Etiopatogeneza nowotworów złośliwych

 2. Epidemiologia nowotworów złośliwych

 3. Rola i miejsce radioterapii w leczeniu nowotworów złośliwych

 4. Współczesne metody i taktyka leczenia skojarzonego nowotworów złośliwych

 5. Diagnostyka chorób nowotworowych i wczesne objawy najczęściej występujących nowotworów Polsce

 6. Nowotwory tytoniozależne – problem problem społeczny i epidemiologiczny

 7. Metody wczesnego rozpoznawania raka piersi

 8. Profilaktyka pierwotna i wtórna nowotworów złośliwych


Ćwiczenia:

 1. Rodzaje bólów nowotworowych

 2. Metody oceny nasilenia bólu nowotworowego

 3. Leczenie bólu nowotworowego wg zasad WHO

 4. Jakość życia chorego na nowotwór

 5. Leczenie objawów zawansowanej choroby nowotworowej

 6. Podstawy psychologii terminalnie chorego

 7. Metody komunikacji z chorym i jego rodziną

 8. Radioterapia ( podstawy fizyczne radioterapii, promienioczułość nowotworów nowotworów tkanek zdrowych, promienioczułość i promieniouleczalność, podział nowotworów zależności od ich promienioczułości, odczyny popromienne – zapobieganie i leczenie, narządy krytyczne)

 9. Teleradioterapia (sprzęt, zasady, planowanie napromieniania, techniki napromieniania, sposoby frakcjonowania dawki)

 10. Brachyterapia (rola brachyterapii w leczeniu nowotworów narządu rodnego, rodzaje, aparatura, technika afterloading, inne możliwości zastosowania brachyterapii)

 11. Radioterapia nowotworów wieku dziecięcego

 12. Rak płuca

 13. Nowotwory głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem raka krtani

 14. Rak szyjki macicy (profilaktyka, perspektywy szczepień, ocena stopnia zaawansowania, zasady leczenia)

 15. Rak trzonu macicy

 16. Ciążowa choroba trofoblastyczna

 17. Rak jajnika

 18. Nowotwory jądra

 19. Rak gruczołu krokowego (radioterapia radykalna, hormonoterapia)

 20. Rak pęcherza moczowego (radioterapia paliatywna, radykalna, chemioterapia)

 21. Rak odbytu – specyfika leczenia

 22. Rak piersi (skrining mammograficzny, zasady leczenia skojarzonego)

 23. Diagnostyka i leczenie przerzutów nowotworów do kości

 24. Przerzuty do mózgu (zasady leczenia)

 25. Epidemiologia i profilaktyka nowotworów złośliwych

 26. Zasady leczenia skojarzonego w onkologii (leczenie miejscowe, systemowe, radykalne, paliatywne, objawowe)

Seminarium:


Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Student powinien:

 • znać; Znajomość wczesnych i późnych objawów chorób nowotworowych. Znajomość metod i zasad skojarzonego leczenia onkologicznego. Znajomość zasad leczenia bólu nowotworowego. Umiejętność kontaktowania się z chorym onkologicznym i jego rodziną.

 • rozumieć Możliwości umiejętnego wykorzystania systemu badań przesiewowych w Polsce.

 • umieć Umiejętność zebrania wywiadu onkologicznego i badania pacjenta z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu złośliwego. Umiejętność dobrania metod diagnostycznych i stopniowania nowotworów.

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia :

Zaliczenie ustne z oceną

Obecność na ćwiczeniach, wykazanie się wiedzą w zakresie prezentowanej na wykładach i ćwiczeniach tematyki………………………………..

Wykaz literatury podstawowej:


„Onkologia – podręcznik dla studentów i lekarzy” pod redakcją Radzisława Kordka


Wykaz literatury uzupełniającej:


„Onkologia Kliniczna” pod redakcją Macieja Krzakowskiego …


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie w/w informacji :

Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   56

Powiązany:

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania iconUniwersytet medyczny w lublinie program nauczania

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania iconUniwersytet Medyczny w Lublinie Medical University of Lublin

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania iconPracownia Ratownictwa Medycznego Wydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania iconRatownik medyczny program nauczania 322[06] sp/MEiN/06. 02. 2006

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania iconPiotr P. kwiatkowski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie program „me-the slow learner” szansą

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania iconPomorski uniwersytet medyczny

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania iconPomorski uniwersytet medyczny

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania icon1. warszawski uniwersytet medyczny

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania iconWarszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet medyczny w lublinie program nauczania iconUniwersytet medyczny w łodzi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom