Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego
Pobierz 5.36 Mb.
NazwaStudium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego
strona5/39
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar5.36 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
3.2.2. Zagospodarowanie terenów

Dotychczasowe przeznaczenie terenów

Stan prawny w zakresie planowania przestrzennego

Do ko￱ca 2002r. w Krakowie obowiᄍzywaᄈ plan ogólny z 1994r. 10, plan ogólny z 1988r.11 oraz
plany szczegóᄈowe.

Po 1 stycznia 2003r. pozostaᄈy jako obowiᄍzujᄍce plany miejscowe i zmiany planów
uchwalone po 31 grudnia l 994r. Plany te pokrywajᄍ 1,4% powierzchni Miasta.

Tabela Obszary Miasta, na których obowizujprzeznaczenia i regulacje planów miejscowych
uchwalonych po 31 grudnia 1994 r.


Nazwa planu

Uchwaa i data Gówne zmiany objte planem Pow. obszaru

uchwalenia lub zmianplanu (ha)

Zmiana miejscowego planu ogólnego eXXIVl092/98 RMK z Dopuszczenie lokalizacji usᄈug

zagospodarowania przestrzennego Miasta dnia 17.06.98 r. komercyjnych (UC) w obsz. Urzᄍdze￱

Krakowa w zakresie ustale￱ dotyczᄍcych Komunikacyjnych (KU) tylko w przypadku

Obszarów Urzᄍdze￱ Komunikacyjnych parkingów wielopoziom. dla wybranych
terenów.

223,92

eXXIVI093/98 RMK z Umo﾿liwienie lokalizacji urzᄍdze￱

komunikacyjnych (stacja benzynowa) i usᄈug
komercyjnych (hotel).

Miejscowy plan szczegóᄈowy zagospodarowania
przestrzennego obszaru Olsza w rejonie ulic
Generaᄈa Bora Komorowskiego i Ksi↑﾿y Pijarów.

dnia 17.06.98 r.

7,93

XIV/I09/99 RMK z Rozwiᄍzanie ukᄈadu przestrzennego osiedla

oraz ustalenie zasad ksztaᄈtowania zabudowy,
ustalenie zakresu wielkoワci i rozmieszczenia
usᄈug, obsᄈugi komunikacyjnej, uzbrojenia
terenu, zachowanie walorów przyrodniczych
i kulturowych obszaru.

Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego osiedla Pychowice.

dnia 31.03.99 r.

130,22

Zmiana miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Krakowa (17 zmian) dla terenów

ogólnego LXVV561/00 RMK z Zmiany planu wymagajᄍce pilnego

Miasta dnia 6.12.00 r. uregulowania i merytorycznie uzasadnione, z
uwzgl
dnieniem nastpujcych kryteriów:
znaczenie strategiczne, korekta b
ᄈ↑dów planu,
korekty wynikaj
ce z przesdzedecyzyjnych
i wyroków NSA.


73,04

Miejscowy plan zagospodarowania LXXXVIV799/01 RMK

przestrzennego Bie￱czyce - Plac Targowy z 10.10.01

Uregulowania przestrzenne m.in. w zakresie
obsᄈugi komunikacyjnej obszaru, zasady
ksztaᄈtowania zabudowy o charakterze
komercyjnym.

12,28

Zmiana miejscowego planu ogólnego LXXXVIV800/01 RMK

zagospodarowania przestrzennego Miasta z 10.10.01 r.

Krakowa obszaru przy ul. Pod górki Tynieckie

Zmiana przeznaczenia terenu rolnego RP na

teren Usᄈug Komercyjnych ue, z

podstawowym przeznaczeniem pod park

technologiczny -centrum techniczne.

4,6

Zmiana miejscowego planu szczegóᄈowego eXV/I052/02 RMK z
zagospodarowania przestrzennego os. Skotniki 12.06.02 r.

dla obszaru pub l. usᄈug kultury.

Zmiana polegajᄍca na wᄈᄍczeniu dziaᄈki
przeznaczonej w planie pod ue w teren
Usᄈug Kultury UPK.

0,9

Zmiana miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Krakowa dla obszaru przy ul. Szczegów.

ogólnego eXVIII/l095/02 RMK
Miasta z 10.07.02 r.

Zmiana RP na M 4 - korekta bᄈ↑du planu po
wezwaniu UMK o usuni↑cie naruszenia
prawa.

0.4

Zmiana miejscowego planu szczegóᄈowego eXVIII/l096/02 RMK

zagospodarowania przestrzennego z 10.07.02 r.

os. Wróblowice dla obszaru przy

ul. Wróblowickiej.

Zmiana terenu RO na ZS w zwiᄍzku z
u﾿yczeniem Klubowi Sportowemu
.Wróblowianka'' terenu celem wybudowania
obiektów sportowych.

3.2

Zmiana miejscowego planu szczegóᄈowego eXXIIVI151102 RMK
zagospodarowania przestrzennego os. Skotuiki w z 9.10.02.

obszarze po wschodniej stronie

ul. Grzegorzewskiej.

Przywrócenie terenów mieszkaniowych M 4
zgodnie z wczeワniejszym etapem planu.

l.2

10 Uchwaᄈa Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994r. - obszarem wyᄈᄍczonym z
obowiᄍzywania planu ogólnego z 1994r. byᄈ teren ograniczony ulicami: Cheᄈmo￱skiego, Radzikowskiego,
Stachiewicza, i Murarskᄍ (w granicach okreワlonych na mapie Ul), w odniesieniu do którego zostaᄈa stwierdzona
niewa﾿noワ₩ przywoᄈywanej uchwaᄈy RMK - wyrokiem Naczelnego Sᄍdu Administracyjnego z dn. 14.1l.l995r.
\sygn. akt S.A./KrIl284/94)

1 Uchwaᄈa Nr XXXVII/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa (Plan ogólny obowiᄍzujᄍcy do ko￱ca 2002r.
w strefie ochronnej HTS)
Mimo utraty mocy planów miejscowych uchwalonych przed 1.01.1995 r. na terenie Krakowa
wyst↑pujᄍ obszary, na których nadal obowiᄍzujᄍ ograniczenia uwzgl↑dnione w tych planach,
lecz ustanowione innymi, szczególnymi aktami prawnymi i decyzjami, wyszczególnionymi
w tabeli12

Obszary szczególne

Strefa ochronna HTS

Podstawa prawna

- Dec. Nr 29/80 Naczelnika Dzielnicy Kraków

- Nowa Huta z dn. 14.07.80 r.

- Dec. znak UAN-1478/87/IT-13/88 Gᄈównego

Architekta Miasta Krakowa

- Dec. znak OS-I-7622/7/96

z
16.09.1996 r. Wojewody Krakowskiego
- Dec. znak フR.III.JD-66 l 7/2-8/02 z

17.04.2002 r.

dnia

Zachowanie wyjᄍtkowych, uniwersalnych wartoワci
historycznych, artystycznych oraz autentycznoワci
historycznego ukᄈadu urbanistyczno-architektonicznego
Krakowa.

Cel i zakres regulacji

Zapewnienie biernej ochrony terenów nara﾿onych na
negatywne oddziaᄈywanie zanieczyszcze￱, kierunek -
systematyczna likwidacja istniejᄍcej zabudowy oraz
upraw rolnych, wprowadzanie zadrzewie￱ jako
elementu ograniczajᄍcego rozprzestrzenianie si↑
zanieczyszcze￱.

dnia

Parków -Uchwaᄈa Rady Narodowej Miasta Krakowa Zachowanie najbardziej cennych zasobów

Nr 65 z dnia 2.12.1981 r. przyrodniczych, geologicznych, zabytkowych i

-Rozporzᄍdzenie Wojewody Krakowskiego krajobrazowych; stworzenie podstaw wykorzystania
Nr 6 z dnia 16.05.1997 r. tego obszaru dla zaspokajania potrzeb krajoznawczych,
-Rozporzᄍdzenie Wojewody Krakowskiego rekreacyjnych, dydaktyczno-naukowych i innych

Nr 28 z dnia 15.10.1998 potrzeb spoecznych.

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Historyczny Zespóᄈ Miasta

Zespóᄈ Jurajskich

Krajobrazowych

- Rozporzᄍdzenie Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia SSE w Krakowie z dnia
14.10.1997 r.(Dz.U. Nr 135, poz. 135),

- Rozporzᄍdzenie Rady Ministrów z dnia
21.08.2001 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 1171),

- Ustawa o specjalnych strefach
ekonomicznych z dnia 20.10.1994 r. (Dz.U.
Nr Nr 123, poz. 600),

- Ustawa z dnia

16.11.2000 r.(Dz. U. Nr 117 poz. 1228)-
zmiana ustawy z dn. 20.10.1994 r.

Zarzᄍdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 8.09.1994 r.

Stanowi₩ ma szczególny obszar zainteresowania
inwestorów poprzez ustanowienie trwaᄈych uprawnie￱
do zwolnie￱ i szczególnych ulg podatkowych.

Obszary
niebezpiecze￱stwem
wody Q 1%

zagro﾿one Uchwaᄈa Nr LXVI/554/00
powodzi Krakowa z dnia 6.12.2000 r.

Rady

Miasta

Strefa ochronna wysypiska Decyzja Wojewody Maᄈopolskiego z dnia

odpadów komunalnych 30 czerwca 1992 r. znak Oフ.I.7622/3/92

w Krakowie-Baryczy

Strefy ochronne
powierzchniowych
podziemnych

uj↑₩

wód - Dec. Wojewody Krakowskiego znak:

i OS.III.6210-1-29/96 z dnia 20.12.1996 r.
(uj↑cie wody z rzeki Sanki).

- Dec. Wojewody Krakowskiego znak:

OS.III.6210-1-29/97 z dnia 22.04.1997 r.
(uj↑cie wody z rzeki Rudawy).

- Dec. Wojewody Krakowskiego znak:

OS.III.6210-1-3/97 z dnia 17.11.1997 r. (uj↑cie
wody podziemnej mi↑dzy obiektami HTS S.A.,
a rzekᄍ Dᄈubniᄍ).

- Dec. Wojewody Krakowskiego znak:

OS.III.6210-1-9/98 z dnia 27.04.1998 r. (uj↑cie

wody podziemnej midzy obiektami

przemysowymi HTS S.A., a osiedlem

Ruszcza).

- Dec. Wojewody Krakowskiego znak:

OS.III.6210-1-58/98 z dnia 11.09.1998 r.
(uj↑cia wód podzienmych Mistrzejowice).

Profilaktyka powodziowa dla Krakowa, w tym m.in.:
uwzgl↑dnianie w dokumentach planistycznych Miasta
zada￱ wynikajᄍcych z Lokalnego Planu oraz
wprowadzenie procedury zapewniajᄍcej opiniowanie
i wydawanie decyzji WZiZT z uwzgl↑dnieniem
potencjalnego zagro﾿enia powodziᄍ.

Realizacja strefy ochronnej II etapu wysypiska
odpadów komunalnych jako pas strefy o szerokoワci
500 m. Decyzja okreワla warunki zagospodarowania i
u﾿ytkowania strefy.

Ochrona sanitarna obszaru w zasi↑gu strefy ochrony
poワredniej uj↑₩ wód wraz z okreワleniem warunków
u﾿ytkowania.

12 Inne akty prawne i decyzje dotyczᄍce ogranicze￱ wynikajᄍcych z przepisów szczególnych zostaᄈy wykazane
w Dokumentacji Informacyjnej Studium.
Struktura dotychczasowego przeznaczenia

Jak przedstawiono powy﾿ej ok. 80 % powierzchni Miasta podlegaᄈo uregulowaniom Planu
ogólnego z 1994r. Aby w sposób jednorodny scharakteryzowa₩ dotychczasowe przeznaczenie
terenów przeprowadzono agregacj↑ i kompilacj↑ uregulowa￱ innych planów (1988r. i planów
szczegóᄈowych).

T b l B-l

t

'l

h

'd ko￱ 2002

a e a-

l ans

erenow peszczego nyc

przeznaczen

o

onca

r_
Powierzchnia przeznacze

%pow.

Przeznaczeniewg planów
obsz.


Miasta

MW - tereny mieszkaniowe
2263
6,8

MN - tereny mieszkaniowe
5418
16,6

UP - usugi publiczne
1916
5,8

ue - usugi komercyjne
8702,6

PS - przemys, skady
3535
10,7

IT - infrastruktura techniczna z wyᄈᄍczeniem cmentarzy

8132,4

KT, KK, KU - trasy i urzdzenia komunikacyjne

3370
10,3

ZP- tereny zielone5332
16,3

ZL - Zielelena1178
3,6

RP - tereny rolne7580
23,2

Na wielkoワ₩, zakres i sposób wykorzystania (konsumpcji) przeznacze￱ terenów - poza
czynnikami ekonomicznymi, stanem wᄈasnoワci gruntów, dost↑pnoワciᄍ komunikacyjnᄍ
i infrastrukturalnᄍ - wpᄈyw miaᄈy regulacje planów dotyczᄍce sposobów ksztaᄈtowania
zabudowy i zainwestowania, oparte przede wszystkim na .Polityce rozwoju przestrzennego
i ochrony ワrodowiska Miasta Krakowa" - uchwaᄈa Nr LXXXI/523/93 RMK z dn. 30 kwietnia
1993r. Polityka ta ustalona równolegle z pracami nad Planem ogólnym w latach 1993 - 1994,
stanowiᄍca syntez↑ 9 polityk "sektorowych", byᄈa podstawᄍ wprowadzenia do Planu ogólnego
z 1994r. regulacji w formie 20 stref polityki przestrzennej. Strefy te tworzyᄈy 4 kategorie:
ochrony ワrodowiska i przyrody, ochrony krajobrazu i dóbr kultury, ochrony i ksztaᄈtowania
widoku, strefy intensywnoワci zabudowy.

Cel ustanowieniaNazwa i numer strefy

strefy
Ochrona

rodowiska

i

- l-strefa ochrony szczególnych wartoci przyrodniczych

przyrody

- 4-strefa zachowania ogólnomiejskich warunków równowagi ekologicznej,
- 8-strefa ochrony zieleni i warunków wentylacji o znaczeniu lokalnym,
- ID-strefa ochrony ekologicznej centrum Miasta
- II-strefa dopuszczalnej intensyfikacji zainwestowania miejskiego
- 14-strefa restrukturyzacji i rekultywacji terenów przemysowych i poprzemysowych

Ochrona

krajobrazu

i

dóbr

- 2-strefa ochrony wyjtkowych wartoci kulturowych,

kultury

- 3-strefa rewaloryzacji wysokich wartoci kulturowych,
- S-strefa ochrony wartoci krajobrazu naturalnego,
- 6-strefa rekultywacji wartoci krajobrazu naturalnego,
- 7 -strefa ochrony wartoci kulturowych,
- 9-strefa ochrony krajobrazu otwartego,
- l2-strefa kontynuacji istniejcego adu urbanistycznego,
- l3-strefa rekompozycji ukadu urbanistycznego,
- l-strefa ochrony szczególnych wartoci przyrodniczych,
- l-t-strefa restrukturyzacji i rekultywacji terenów przemysowych i poprzemysowych

Ochrona

i

ksztatowanie

- l S-strefa ochrony i ksztatowania przedpola widoku,

widoku

- 16-strefa ochrony i ksztatowania bliskiego planu widoku,
- 17-strefa ochrony i ksztatowania dalszego planu widoku jego ta i obrze﾿y

Ksztatowanie

struktury

- 18-strefa intensywnoci wielkomiej ski ej ,

Miasta

i

intensywnoci

- 19-strefa intensywnoci miejskiej,

zabudowy


- 20-strefa intensywnoci podmiejskiej.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Powiązany:

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconStudium Uwarunkowa￱ I Kierunków

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconRafiezna ze Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Za

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconRafiezna ze Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Za

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconGmina kramsk zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego tekst studium

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium Uwarunkowa￱ I Kierunków Ziagospodarowania Przestrzennego iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom