Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
Pobierz 43.02 Kb.
NazwaGimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
Data konwersji18.09.2012
Rozmiar43.02 Kb.
TypDokumentacja

Strona |


Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka

w Radzionkowie

1907-194


Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 8 / 2010

Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka

z dnia 26 kwietnia 2010 r.


KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY I UCZNIA

Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka

w Radzionkowie


Etyka (nauka o moralności)- dział filozofii, którego celem jest objaśnienie natury tego, co słuszne i niesłuszne, natury dobra i zła.


Etyka mówi, jak powinniśmy postępować:


 • rozwijać wrażliwości moralne,

 • doskonalić umiejętności odróżniania dobra od zła według przyjętych norm,

 • kształtować umiejętność przewidywania skutków swoich działań,

 • wdrażać do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji,

 • kształtować postawy odpowiedzialności na swoje postępowanie.


Pierwszy krok ku etyce do prób określenia, czym ona jest i cofa nas do zamierzchłej przeszłości, kiedy to w starożytnej Grecji Sokrates nauczył swoich wiernych naśladowców. Otóż człowiek, czyli wiedzący co jest dobre i piękne, a co złe i brzydkie, postępuje zgodnie z wiedzą. Pogląd ten bywa nazywany intelektualizmem etycznym. Przeciwko jego słuszności przemawia fakt, że można dobrze wiedzieć, co jest dobre, a czynić zło.

Jednakże Sokrates był zdania, że kto mówi, że wie, co trzeba robić, a robi inaczej, ten doznaje złudzenia, a jego rzekoma wiedza nie jest wiedzą żywą, lecz wiedzą martwą, odciętą od woli, uczuć i czynów, wiedzą tylko intelektualną i czczą na podobieństwo jałowych dociekań.

Rozum, wola, uczucia i czyny tworzą-zdaniem Sokratesa jedną zwartą całość.

Podążając za Sokratesem „uprawiajmy dialektykę i słowem i czynem”.


By być człowiekiem moralnym:


Postępuj wedle takiej zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym”

( I. Kant),


a wtedy słowo moralność - sposób postępowania zgodnie z przyjętymi w danej grupie, społeczności (kulturze) normami zachowań nie będzie pustym słowem.

Bądźmy życzliwi i wyrozumiali w stosunku do innych.

Stwarzajmy atmosferę sprzyjającą rozwijaniu więzów koleżeństwa, przyjaźni i współpracy zgodnie ze stwierdzeniem I. Kanta:


Traktuj człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu”

KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY

Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka

w Radzionkowie


Kodeks Etyczny nauczyciela, wychowawcy i ucznia dotyczy wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum im. Ojca ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie i jego uczniów.

Kodeks etyczny nauczyciela i ucznia jest dokumentem uzupełniającym do:

 • Statutu szkoły,

 • Regulaminu Rady Pedagogicznej,

 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.Zasady ogólne etyki nauczycielskiej


 1. Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.

 2. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia.

 3. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą.

 4. Nauczyciel szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i wychowania.

 5. Nauczyciel uznaje autonomię ucznia oraz jego rodziny.

 6. Nauczyciel stoi na straży realizacji wartości moralnych, uczy i wychowuje własną postawą i przykładem.

 7. Nauczyciel jest tolerancyjny wobec różnych przekonań religijnych i światopoglądów, respektujących ład społeczny i moralny.

 8. Nauczyciel w duchu prawdy uczy zasad współżycia społecznego i miłości Ojczyzny.

 9. Nauczyciel wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.

 10. Nauczyciel wychowuje w szacunku dla każdego człowieka i respektuje jego dobro osobiste.

 11. Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody.

 12. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.

 13. Powinnością moralną nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

 14. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa.Zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej


 1. Nauczyciel wobec ucznia.
 1. Nauczyciel szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy.

 2. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice lub ich opiekunowie prawni, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.

 3. Nauczyciel troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej.

 4. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia, starając się rozumieć jego potrzeby i możliwości. Szczególną troską otacza osoby niepełnosprawne.

 5. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę wspomaga ucznia w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni go współuczestnikiem i współtwórcą tego procesu.

 6. Nauczyciel ma świadomość, że oddziałuje wychowawczo także swoją godną postawą w życiu prywatnym.

 7. Nauczyciel wychowuje ucznia do odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów.

 8. Nauczyciel uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia.

 9. Nauczyciel wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie, ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego współzawodnictwa.

 10. Stosunek nauczyciela do ucznia cechuje życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.

 11. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdego ucznia bez względu na okoliczności.

 12. Nauczyciela obowiązują poprawne relacje interpersonalne z uczniami i ich rodzicami.

 13. Nauczyciel nie wykorzystuje dla własnych korzyści swojej pozycji zawodowej w stosunku do uczniów i ich rodziców. Nie wolno mu stosować wobec uczniów, wyzwisk, drwin, ośmieszania, kar cielesnych, szantażu lub nacisku psychologicznego.

 14. Jednym z zadań nauczyciela jest ukazywanie zagrożeń płynących z nałogów patologii społecznych.

 15. Nauczycielowi nie wolno rozpowszechniać negatywnych informacji o uczniu i jego środowisku rodzinnym ani ujawniać powierzonych mu w zaufaniu tajemnic z wyjątkiem sytuacji wyższej konieczności, np. gdy wymaga tego dobro ucznia lub szkoły.
 1. Nauczyciel wobec własnego środowiska.
 1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty tworzy zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie.

 2. Nauczycieli łączą więzy koleżeństwa, współpracy, pedagogicznej solidarności, szlachetnego współzawodnictwa i szacunku.

 3. Nauczyciel doświadczony winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą. Nauczyciel młodszy winien okazywać szacunek i uznanie kolegom z dłuższym stażem pracy.

 4. Nauczyciel nie powinien podważać autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty.

 5. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w ich postępowaniu powinien najpierw przekazać bezpośrednio zainteresowanym.

 6. Nauczyciel zobowiązany jest do nie rozpowszechniania informacji z posiedzeń rad pedagogicznych.

 7. Nauczyciel pełniący funkcje w nadzorze pedagogicznym zobowiązani są kierować się w swojej działalności zasadami niniejszego Kodeksu.
 1. Nauczyciel wobec praw i obowiązków.
 1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne wykonywanie swych zadań dydaktycznych i wychowawczych.

 2. Nauczyciel mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia od niego jakości swej pracy.

 3. Nauczyciel kieruje się takimi samymi zasadami etyki zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

 4. Nauczyciel nieustannie pracuje nad swym wszechstronnym rozwojem.

 5. Nauczyciela powinna cechować wysoka kultura osobista oraz kultura języka ojczystego.

 6. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy. Ujemna ocena nie może mieć cech zniesławienia.

 7. Nauczyciel ma prawo do obrony swoich praw, zadań i obowiązków oraz do sprostowania niesłusznej lub krzywdzącej go opinii.
 1. Nauczyciel wobec nauki.
 1. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania uczniom swojej wiedzy zgodnie z prawdą naukową i z własnym sumieniem.

 2. Nauczyciel powinien ujawniać i prostować wszelkie błędne informacje naukowe podawane do publicznej wiadomości.

 3. Nauczyciel korzystając z cudzych dzieł, opracowań i badan powinien być w zgodzie z prawem autorskim i dobrymi obyczajami obowiązującymi w pracy naukowej.

 4. Nauczyciel zapoznającymi się z najnowszymi osiągnięciami w nauce powinien odnosić się do nich z umiarem, krytycyzmem oraz odpowiedzialnością, wprowadzając do swojej pracy tylko te innowacje, które służą realizacji celu, jakim jest pozytywny rozwój moralny, duchowy, intelektualny i fizyczny ucznia.

 5. Nauczyciel powinien dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.

 6. Nauczyciel powinien uczestniczyć różnych formach doskonalenia.

 7. Wskazane jest aby nauczyciel rozpowszechniał swoje osiągnięcia poprzez rożne formy publikacji, przy zachowaniu swych praw autorskich. Publikacje nauczycieli powinny być obiektywne, rzetelne, mieć na uwadze dobro nauki i człowieka.KODEKS ETYCZNY UCZNIA

Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka

w Radzionkowie


Zgodnie z Kodeksem Etycznym uczeń:


 1. rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły,

 2. przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 3. z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – przestrzega kultury słowa,

 4. jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą,

 5. cechuje go schludny wygląd dostosowany do wymogów szkoły,

 6. na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,

 7. dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej,

 8. szanuje mienie szkolne - dba jak o swoje własne,

 9. nie przywłaszcza własności innych,

 10. jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych,

 11. dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny,

 12. przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom,

 13. godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolny i pozaszkolnych,

 14. szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych, a także godność i wolność drugiego człowieka,

 15. jest patriotą, zna hymn narodowy, szanuje symbole narodowe.Prawa ucznia:


Każdy uczeń Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie ma prawo do:


 1. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,

 2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole,

 3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,

 4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,

 5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,

 6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO,

 7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,

 8. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

 9. realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy,

 10. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,

 11. korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego,

 12. korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły,

 13. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

 14. zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

 15. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych,

 16. wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej,

 17. zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie,

 18. tego by być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu.Obowiązki ucznia:


Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.


W szczególności, każdy uczeń Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie ma obowiązek:


 1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły,

 2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

 3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,

 4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy,

 5. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

 1. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

 2. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

 3. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

 1. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

 2. przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu,

 3. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,

 4. usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w Statucie szkoły,

 5. uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych,

 6. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych,

 7. dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej,

 8. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,

 9. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających,

 10. pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,

 11. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.Kodeks Etyczny wchodzi w życie w dwa tygodnie po jego podaniu do publicznej wiadomości w postaci zarządzenia wewnętrznego dyrektora.


Dyrektor Gimnazjum


mgr Marek NapierajDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconGimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconMonasterzyska na kresach przyjazd ojca Czołgi z czerwoną gwiazdą Gimnazjum w Stanisławowie Dwie klasy 10 latki

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconList m iłosny od Ojca Wołanie Serca Ojca na bazie wersetów od Księgi Rodzaju do Objawienia Św. Jana

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconDzień 15: j 20,11-18
«Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci I powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego...

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconPlan ogólny pielgrzymki do grobu Ojca świętego I Ojca Pio rekolekcje w drodze ze św. Ojcem Pio I Janem Pawłem II

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconPlan ogólny pielgrzymki do grobu Ojca świętego I Ojca Pio rekolekcje w drodze ze św. Ojcem Pio I Janem Pawłem II

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconInternetowe Rekolekcje Paschalne 2010 Ukazanie się Marii Magdalenie – poniedziałek wielkanocny
«Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci I powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego...

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconRocznica śmierci ojca śWIĘtego jana pawła II portret Ojca Świętego

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconLudwika Węgierskiego

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie iconLudwika Laskowska Przedszkole Nr 1 w Gryfinie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom