Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza
Pobierz 141.84 Kb.
NazwaZapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza
strona3/10
Data konwersji18.09.2012
Rozmiar141.84 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Zmieniająca się sytuacja


Ogólne wnioski Komisji na temat wielkich zapór wodnych wywiedzione zostały z podstawowego zrozumienia relacji pomiędzy wodą, zaporą a rozwojem gospodarczym (definicję wielkiej zapory podano w ramce 1). Jednym z największych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się świat w nowym stuleciu, jest zrewidowanie zasad gospodarki zasobami wody słodkiej. Wiele światowych inicjatyw i raportów udowadniało, jak dramatyczne skutki może pociągnąć za sobą pobór wody z jezior, rzek i podziemnych zbiorników na świecie. Całkowity roczny pobór wody słodkiej szacowany jest dziś na 3800 km3, czyli dwa razy więcej niż 50 lat temu.

Konieczność dostarczania wody coraz większej liczbie ludzi i sprostania rosnącym potrzebom gospodarki w warunkach uszczuplenia zasobów wód gruntowych i pogarszania się jakości wód, a także rosnących poważnych ograniczeń w wykorzystaniu wód powierzchniowych doprowadziły do sytuacji, w której długotrwała i zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi stała się tematem przewodnim dyskusji dotyczących rozwoju globalnego. Naciski na zaopatrzenie w wodę niosą ze sobą całe spektrum zagrożeń, ale stanowią również przyczynek do tworzenia nowych możliwości i zmian w polityce.

Podczas ostatnich dziesięcioleci społeczeństwa zmieniły podejście do wody i zaczęły postrzegać ją nie jako bezpłatne dobro, ale bogactwo naturalne występujące w ograni-czonych ilościach, a ostatnio jako wartość ekonomiczną i uprawnienie człowieka. Tak więc woda została uznana za rzadkie bogactwo naturalne, a to wywołuje temat równomierności jej podziału.

Ile wody potrzebuje jedna osoba więcej czy jeszcze jeden mieszkaniec miasta? Zużycie wody na mieszkańca jest bardzo różne w różnych regionach świata. Jakkolwiek na to, co uznajemy za odpowiedni poziom konsumpcji wody w gospodarstwie domowym, wpływa klimat i kultura, kilka międzynarodowych instytucji i ekspertów zaproponowało przyjęcie 50 l na osobę na dzień jako ilość wystarczającą na pokrycie podstawowych ludzkich potrzeb w zakresie wody pitnej, w celach sanitarnych, kąpieli i gotowania. W 1990 roku ponad 1 mld ludzi miało mniejszą ilość wody. Jednocześnie gospodarstwa domowe w krajach uprzemysłowionych i bogaci mieszkańcy miast w krajach rozwijających się używali jej 4-14 razy więcej.

Raport ,Zapory a rozwój" odnotowuje prognozy czołowych analityków, którzy przepowiadają rosnącą rywalizację o dostęp do wody dla potrzeb rolnictwa, przemysłu i w celu uzyskania wody pitnej.

  • Pomiędzy trzema największymi użytkownikami w skali światowej - rolnictwem (67%), przemysłem (19%) i gospodarką komunalną (9%) - będzie rosnąć konkurencja, gdyż wszyscy oni będą kontynuować pobór wody potrzebnej do zasilania naturalnych systemów wodnych.

  • Czynnikiem konsumpcyjnym, który może mieć duże znaczenie w suchych klimatach, jest parowanie ze zbiorników, szacowane na blisko 5% ogólnego poboru wody.

  • Prognoza przygotowana dla ,Wizji w zakresie żywności i rozwoju terenów wiejskich" przewiduje, że samo nawadnianie może wymagać zwiększenia dostaw wody do 2025 roku o 15-20%.

  • W krajach dotkniętych ograniczeniami wody około 2025 roku będzie żyło ogółem

3,5 mld ludzi. Wnioski z badań empirycznych wskazują, że ograniczone zaopatrzenie w wodę, w połączeniu z obecnie stosowanymi praktykami rolniczymi i wzrostem populacji, w coraz większej liczbie krajów stanowią przeszkody w uzyskaniu samowystarczalności w zakresie produkcji żywności i powodują, że na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie żywności i innych zasobów środowiskowych zwraca się coraz większą uwagę.

  • 2 mld ludzi nie ma prądu elektrycznego, a zapotrzebowanie na elektryczność w krajach rozwijających się wykazuje tendencję rosnącą.

  • Słodkowodne gatunki zwierząt, a w szczególności ryby, są coraz bardziej zagrożone, gdyż znaczny procent terenów podmokłych i mokradeł został już utracony, a zdolność ekosystemów wodnych do produkowania wielu towarów i usług, od których zależą społeczeństwa, gwałtownie spada, przez co zapewnienie wody dla środowiska przyrodniczego staje się istotnym przedmiotem rozważań.

W ciągu ostatniego stulecia ku zaporom, jako sposobowi na sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na wodę, zwróciła się duża część świata. W latach 1930-70 budowanie wielkich zapór stało się w oczach wielu ludzi synonimem rozwoju i postępu gospodarczego. Liczba budowanych zapór - postrzeganych jako symbol nowoczesności oraz zdolności ludzi do panowania nad zasobami przyrodniczymi i ich użytkowania - gwałtownie rosła.

Trend ten osiągnął szczyt w 1970 roku, kiedy to każdego dnia gdzieś na świecie przekazywano do użytku przeciętnie dwie lub trzy nowe wielkie zapory. Od tego czasu nastąpił równie duży spadek liczby budowanych zapór, dający się zaobserwować zwłaszcza w Ameryce Północnej i Europie, gdzie większość technicznie atrakcyjnych miejsc została już zagospodarowana.

W pięciu krajach przodujących w budowie zapór powstało trzy czwarte wszystkich wielkich zapór na świecie (patrz: rysunek 1), przy czym około dwóch trzecich wielkich zapór na świecie znajduje się w krajach rozwijających się. W 24 krajach, takich jak np. Brazylia i Norwegia, energia pochodząca z hydroelektrowni stanowi ponad 90% wszystkich dostaw energii. Połowa wielkich zapór na świecie została zbudowana wyłącznie dla celów nawodnień i szacuje się, że przyczyniają się one do wyprodukowania 12-16% żywności na świecie. Poza tym w co najmniej 75 krajach wybudowano zapory w celach przeciwpowodziowych. Dla wielu narodów zapory pozostają największym pojedynczym przedsięwzięciem inwestycyjnym w kraju.

Korzyści wynikające z produkcji energii elektrycznej, nawadniania, dostaw wody i ochrony przed powodziami były szeroko postrzegane jako argumenty wystarczające do usprawiedliwienia poważnych inwestycji w budowę zapór. Wymieniano również inne korzyści, a wśród nich: wpływ na koniunkturę ekonomiczną w regionie jako wynik wielokrotnych zbiorów w rolnictwie, elektryfikację terenów wiejskich oraz rozwój elementów infrastruktury, takich jak drogi i szkoły. Korzyści były postrzegane jako oczywiste same przez się. Gdy porównywano je z kosztami budowy i eksploatacji - pod względem ekonomicznym i finansowym - uznawano, że korzyści te uzasadniały budowę zapory jako najsłuszniejsze rozwiązanie.

Ramka 1: Co to jest wielka zapora wodna?


Zgodnie z definicją Międzynarodowej Komisji ds. Wysokich Zapór (ICOLD), za wielką zaporę wodną uważa się zaporę o wysokości 15 m lub więcej (od poziomu posadowienia). Jeżeli zapora ma wysokość od 5 do 15 m, ale pojemność zbiornika jest większa niż 3 mln m3, to jest ona również klasyfikowana jako wielka zapora. Według tej definicji na świecie istnieje ponad 45 000 wielkich zapór.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconProces podejmowania decyzji

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconPojęcia z zakresu podejmowania decyzji

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconPojęcia z zakresu podejmowania decyzji

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconSystemy Wspomagania Podejmowania Decyzji

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconCzym jest system wspomagania podejmowania decyzji?

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconPodejmowania decyzji wg Mariana Mazura I Klemensa Szaniawskiego

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconZapory a powodzie. Raport Towarzystwa na rzecz Ziemi I Polskiej Zielonej Sieci, 2007

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconRola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconDylematy etyczne w pracy pielęgniarki – model podejmowania decyzji

Zapory a rozwój nowe zasady podejmowania decyzji raport światowej komisji ds. Zapór synteza iconProgram wykładów przedmiotu Teoria podejmowania decyzji menedżerskich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom