Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego




Pobierz 54.85 Kb.
NazwaMamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego
Data konwersji18.09.2012
Rozmiar54.85 Kb.
TypDokumentacja
Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas.

[ Florian Plit ]


PROGRAM

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

EKOMOSTŁĄCZY NAS

W RAMACH KONKURSU MENOTWARTA SZKOŁA


DZIERŻONIÓW, rok szkolny 2011/2012

Program edukacji ekologicznej „EKOMOST – ŁĄCZY NAS” w ramach projektu MEN „ Otwarta szkoła” będzie realizowany od 1 listopada 2011 do 1 czerwca 2012 roku.

Adresatami programu są:

PSOUU koło w Dzierżoniowie – OŚRODEK REHABILITACYJNO –EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY W DZIERŻONIOWIE

Uczniowie klas edukacyjnych szkoły podstawowej I i II etap edukacyjny (16 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym)

i grupa rewalidacyjno – wychowawcza ( 6 wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim)

rodzice uczniów i wychowanków

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W DZIERŻONIOWIE

Uczniowie klasy szóstej (16 uczniów)

Rodzice uczniów

Edukacja ekologiczna jest „ interdyscyplinarna”, treści podane w poszczególnych działach programowych muszą być ze sobą integralnie powiązane. Jednocześnie realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo – dydaktycznych stwarza możliwości wielostronnego intensywnego uczestnictwa ucznia w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.

Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym, jest w stanie naprawić lub zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na Ziemi

Naczelne zadanie podczas realizacji treści zawartych w tym programie i ich opracowanie przez nauczycieli jest takie, aby potrzeba poznania wynikała z zainteresowania samego dziecka. Uczeń Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego chętnie poznaje otaczający go świat ,a jego kolega ze Szkoły Podstawowej pomaga mu w tym aktywnie uczestniczyć. Razem poznają świat za pomocą działań i zmysłów , współpracują ze sobą poprzez popularyzowanie działań proekologicznych.


IDEE I CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ


„ EKOLOGIA - /gr.oikos – dom środowisko + logos – nauka/ - dziedzina biologii badająca wzajemne stosunki między organizmami otaczającym je środowiskiem”, początek swój biorąca w latach trzydziestych XX w., pod jego koniec znacznie rozszerzyła zakres swojego działania.


W zakres edukacji ekologicznej wchodzą wszelkiego rodzaju działania mające na celu m. in.:


 • Uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska;

 • Pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.

 • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody;

 • Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody

 • Wprowadzenie czystych technologii, oraz utylizacji odpadów;

 • Kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem;

 • Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury;

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;



CEL GŁÓWNY:  

Rozbudzenie ekologicznych zainteresowań uczniów, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą, wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka.


CELE POŚREDNIE:

 • kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody i uwrażliwianie na konieczność jej ochrony,

 • poznawanie piękna przyrody i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań przyrodniczych,

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego,

 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska i wszelkich form życia,

 • kształcenie umiejętności przewidywania skutków działalności człowieka w środowisku,

 • poznawanie form ochrony przyrody,

 • zachęcanie dzieci do aktywnej działalności na rzecz szkoły i środowiska

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat z różnych źródeł

 • propagowanie zdrowego stylu życia,

 • popularyzowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i gotowości uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów najbliższego otoczenia,

 • propagowanie idei wolontariatu – pomoc kolegom słabszym



PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE POPRZEZ :

 • wycieczki,

 • zajęcia w terenie,

 • projekcje filmów, wykorzystanie środków multimedialnych, programów komputerowych,

 • gry i zabawy ekologiczne,

 • uczestnictwo w spotkaniach, prelekcjach, pogadankach i dyskusjach,

 • obserwacje i doświadczenia,

 • wykonywanie gazetek prezentujących tematykę ekologiczną,

 • przygotowanie apeli i inscenizacji,

 • wykonanie prac plastycznych do określonych tematów,

 • udział w różnorodnych konkursach,

 • zbiórkę surowców wtórnych,

 • gromadzenie naturalnych eksponatów do kącika ekologicznego,

 • uczestnictwo dzieci w akcjach, obchodach i świętach ekologicznych,

 • opieka nad zwierzętami w czasie zimy.




Blok programowy

Tematyka

Metody, środki,

formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

I

PODRÓŻ PIERWSZA – „KILKA SŁÓW O EKOLOGII”

 1. Nawiązanie współpracy (propagowanie idei) wolontariatu, Udział w Gali Wolontariatu




 1. Spotkania integracyjne – zgodnie z blokami tematycznymi dla dzieci OREW i SP nr 9




 1. Prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenie przyszkolnym i dokarmianie ptaków w okresie zimowym




 1. Wykonanie gazetek tematycznych, plakatów związanych z działalnością ekologiczną.




 1. ABC higieny i zdrowia– propagowanie zdrowego stylu życia(dla uczniów OREW i SP nr 9)




 1. Obserwacje i doświadczenia przyrodnicze

poprzez udział wycieczkach i warsztatach ekologicznych do

(uczniowie OREW i SP nr 9):

- Szkoła Leśna w Bielawie

- Słoneczna Szkoła w Bielawie

- Aboretum w Wojsławicach

- zgpd7 w Dzierżoniowie

- udział w akcji informacyjnej - propagowanie właściwego segregowania śmieci



 1. Wycieczka edukacyjna połączona z warsztatami do Wsi Opolskiej : Bierkowice

(OREW i SP nr 9)

 1. Wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju




- pogadanka – spotkanie z rodzicami i z przedstawicielem z wolontariatu


- zabawy integrujące, plastyczne, ruchowe i odkrywcze


- zbieranie i segregowanie śmieci, recykling


- gazetki w klasach i na korytarzu szkolnym


Pogadanka z pokazem filmów i slajdów


Lekcje, pokazy, pogadanki

Wycieczki autokarowe


warsztaty

- Anna Szczepaniak

- Elżbieta Mikuczewska


- Anna Szczepaniak,

- Joanna Pazdańska

-Aneta Kunecka-Kramarz

- Katarzyna Kowalska

- Ewa Bałwas

- Anna Rybacka


- Anna Szczepaniak,

- Katarzyna Kowalska

- Ewa Bałwas


- Anna Szczepaniak

- Anna Rybacka

- Marta Winiarska


- Elżbieta Mikuczewska


-Iwona Dzwolak

- Anna Szczepaniak

- Ewa Bałwas

- Katarzyna Kowalska

- Marta Winiarska

- Aneta Kunecka-Kramarz

- Joanna Pazdańska


- Anna Szczepaniak

- Ewa Bałwas

- Katarzyna Kowalska

- Marta Winiarska


- listopad-grudzień


listopad, grudzień, styczeń, luty


Okres trwania programu


Okres trwania programu


grudzień


luty, marzec kwiecień, maj,


maj



Załącznik nr 1.


zdjęcia


Karty wycieczek, sprawozdania


Załącznik. 2

Dotacja

II.

PODRÓŻ DRUGA – „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKOLOGIEM- HAPPENING”



 1. Przygotowanie materiałów , pomocy, rekwizytów do zadań – spotkania integracyjne (SP nr 9 i OREW)




 1. Zaproszenia dla gości




 1. Impreza I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKOLOGIEM – (OREW i SP nr 9)

(goście: SOSW Piława Górna i SOSW Bielawa)



- zajęcia plastyczne


- zajęcia plastyczne, praktyczne, konkursy, zabawy


- pogadanka, dyskusja



- Anna Szczepaniak

- Aneta Kunecka-Kramarz

- Anna Rybacka

- Grażyna Wojtala – Karecka

- rodzice


Elżbieta Mikuczewska


- Anna Szczepaniak

- Joanna Pazdańska

- Elżbieta Mikuczewska

- Ewa Bałwas

- Katarzyna Kowalska

- Anna Rybacka

- Marta Winiarska

- Grażyna Wojtala – Karceka

- rodzice


-maj


- maj,


- maj





Załącznik nr 3

sprawozdanie

III.

PODRÓŻ TRZECIA – „PRZEZ SZTUKĘ DO EKOLOGII.”

 1. Tydzień Ekologiczny w SP nr 9

(udział uczniów z OREW)



 1. Przedstawienie teatralne pt: „ Zielona Prawda”. (przygotowane przez uczniów OREW i SP NR 9)




 1. Dekoracje do przedstawienia




 1. Piknik Integracyjny (Dzień Dziecka z Ekologią w OREW – udział uczniów SP. nr 9)




 1. Eko – Księga Wspomnień z projektu




- konkursy plastyczne i przyrodnicze, wystawy prac


Próby


Zajęcia plastyczne


Zabawy, gry poczęstunek


Zdjęcia, ekologiczny papier

-Iwona Dzwolak

-Anna Szczepaniak

- Aneta Kunecka-Kramarz, Joanna Pazdańska

-Ewa Bałwas


-Ewa Bałwas

-Anna Rybacka

-Rodzice


-Ewa Bałwas

-Katarzyna Kowalska

-Elżbieta Mikuczewska


-Marta Winiarska

-Katarzyna Kowalska

kwiecień


kwiecień, czerwiec


marzec


czerwiec


czerwiec

Sprawozdanie


Załącznik nr 4


Sprawozdanie


Kronika

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego iconMamy tylko jedną Ziemię a

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego iconZiemię mamy tylko jedną

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego icon21. 05. 2011 r Dla każdego zadania, tylko jedna z czterech podanych odpowiedzi jest prawidłowa

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego icon25. 04. 2009 r Dla każdego zadania, tylko jedna z czterech podanych odpowiedzi jest prawidłowa

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego iconEnergia jest jedna, tylko sposoby jej wykorzystania są różne” Konklawe

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego iconTest test ten zawiera 50 pytań, obejmujących tematycznie kilka dziedzin, związanych bezpośrednio z tematem Olimpiady. Do każdego zaproponowano trzy odpowiedzi: a, b, c, z których tylko jedna jest właściwa

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego iconZagrożenia gleb przyszłOŚĆ narodów zależy od pożywienia

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego iconFranciszek Ziejka, Przedmowa Część I skałka, jej dzieje, jej przyszłość

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego iconPrzez kilka lat po śmierci mamy miałam wrażenie, że wszystkim zależy na tym, żebym nawet o tym nie wspominała

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego iconNic więcej nie ma do dodania. Teraz wszystko zależy od Ciebie I mnie. Czy Ty I ja odpowiemy na łaskę wiary, którą otrzymaliśmy od Boga. A jak mamy odpowiedzieć Bogu?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom