1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały?
Pobierz 156.19 Kb.
Nazwa1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały?
strona2/5
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar156.19 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

7. Jakie rodzaje wsparcia wykorzystuje pielęgniarka w procesie pielęgnowania?


Wsparcie – to pomoc polegająca na łagodzeniu negatywnych emocji, oddziaływań i zdarzeń obejmująca wszystkie możliwe jej rodzaje tzn. pomoc emocjonalną, informacyjną, materialną i usługowo rzeczową świadczoną przez nieprofesjonalistów i profesjonalistów. Zakres i charakter wsparcia wynikają z diagnozy pielęgniarskiej, powinna ona ukazywać stan zapotrzebowania na wsparcie.


Typy wsparcia:


 1. psychiczne asystowanie

 2. fizyczne zachęcanie

 3. duchowe mobilizowanie

 4. materialne motywowanie

 5. religijne podtrzymywanieinformowanie

pouczanie

nauczanie

wychowanie


8. Źródła i metody gromadzenia informacji są najczęściej wykorzystywane w pracy pielęgniarki?


Dane to odzwierciedlenie faktów, zdarzeń, opinii zgłaszanych i odczuwanych przez podmiot opieki, dotyczących jego samego i środowiska, w którym żyje, na których można opierać się przy formułowaniu oceny stanu.

Źródłem danych jest podmiot opieki, a także osoby z najbliższego kręgu i środowiska, w którym żyje i pracuje.


1. W zależności od charakteru dane dzielimy na:

a) jakościowe- odzwierciedlają właściwości i cechy podmiotu opieki

b) ilościowe- podlegają liczeniu, mierzeniu, ważeniu


2. W zależności od sposobu pozyskiwania:

a) bezpośrednie- można dotrzeć do nich wprost

b) pośrednie- nie można dotrzeć do nich wprost, wymagają określonych, dodatkowych operacji


3. W zależności od czasu, którego dotyczą dane:

a) retrospektywne- to, co miało miejsce w przeszłości, wymaga przypomnienia faktów, zdarzeń, objawów, stanów z okresu, który minął

b) prospektywne- to, co będzie miało miejsce, przewidywanie zdarzeń, stanów, zmian, jakie mogą pojawić się u pielęgnowanego.


Metody pozyskiwania danych o pacjencie:


1. Obserwacja- to celowe, planowe i ukierunkowane spostrzeganie. Polega na gromadzeniu informacji o podmiocie opieki przez zamierzone spostrzeganie tego, co obserwowany robi, jak się zachowuje, jak reaguje w określonej sytuacji. Może mieć charakter obserwacji uczestniczącej i ukrytej.

2. Wywiad- to zaplanowana, ukierunkowana rozmowa pielęgniarki z podmiotem opieki, mająca doprowadzić do zgromadzenia wiarygodnych danych o badanym. Należy pytać o zdarzenie sprawdzalne, czyli takie, które można sprawdzić.

3. Pomiar- to zespół wyraźnie określonych czynności podejmowanych w celu dostarczenia danych do wyrażenia pewnych badanych cech w sposób ilościowy.

a) bezpośredni- odwzorowanie wyników pomiarów, np. temperatury, wzrostu, RR

b) pośredni- odwzorowanie wyników pomiarów musi być porównane z ustalonymi wartościami dla danego wieku, płci itp.

4. Analiza dokumentów- dotyczy dokumentów, z jakimi pacjent wchodzi w system ochrony zdrowia. Są to wytwory zawodowej działalności pracowników ochrony zdrowia, które w sposób zmaterializowany prezentują jego stan.


9. Współczesne problemy medyczne społeczeństwa to przede wszystkim:


- alkoholizm,

- choroby serca (głównie nadciśnienie),

- nowotwory,

- depresja,

- niepełnosprawność.

.

Pielęgniarstwo poprzez promowanie zdrowia i profilaktykę może przyczynić się do zminimalizowania wystąpienia wyżej wymienionych problemów. Jeśli natomiast dochodzi do sytuacji gdzie na zapobieganie jest za próżno cały proces pielęgnowania skupia się na konkretnej osobie i jego rodzinie. Indywidualne, holistyczne podejście do pacjenta pozwoli na świadczenie opieki na wysokim poziomie co ograniczy deficyty spowodowane chorobą.


10. Jakie są funkcje oceny osiągniętych działań pielęgniarskich w procesie pielęgnowania?


Ocena jest planowym, systematycznym porównaniem stanu pacjenta i środowiska z uprzednio założonymi celami opieki sprawowanej przez pielęgniarkę.


Ocena składa się z 2 faz:


 1. analizowanie wyników opieki, czyli tego co zostało zrobione w stosunku do pacjenta,

 1. formułowanie oceny odbywa się w postaci sądu wartościującego mogącego wyrażać aprobatę lub dezaprobatę, tego co zostało osiągnięte w odniesieniu do uprzednio założonego celu, a ostatecznie uzyskanego stanu pacjenta. Wyrażona ocena powinna zawierać/ wyjaśniać nie tylko to, co jest ale także wyrażać braki i niedociągnięcia. Ocena powinna być dla pielęgniarki wyznacznikiem tego co powinna zrobić aby w pełni zrealizować założone wcześniej cele opieki nad pacjentem


11. Jakie są różnice pomiędzy paternalistycznym a partnerskim modelem opieki?


Modele te różnią się pod względem podejścia pielęgniarki do odbiorcy jej usług. Paternalistyczny model pozwala jej na decydowanie co dla pacjenta jest najlepsze, w związku z czym jego potrzeby i problemy zdrowotne wcale nie muszą zostać rozwiązane. Natomiast partnerski model opieki charakteryzuje się akceptacją pełni praw pacjenta. Pielęgniarka informuje go o działaniach względem jego osoby oraz pozwala mu na wybór tych działań. Podmiot opieki jest dynamiczny, więc i pielęgniarka musi zmieniać swoje postawy


12. Jakie są różnice pomiędzy tradycyjnym pielęgnowaniem i procesem pielęgnowania?


W tradycyjnym pielęgnowaniu pielęgniarka jest podporządkowana zaleceniom lekarskim, a jej główną troską jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zaleceń.

Natomiast w procesie pielęgnacyjnym pielęgniarka pracuje jako samodzielna specjalistka w zakresie pielęgnowania we współpracy z pacjentem, rodziną, osobami bliskimi oraz członkami zespołu terapeutycznego.

W pielęgnowaniu tradycyjnym opieka pielęgniarska oparta jest na diagnozie lekarskiej; ma charakter rutynowej; zorientowana jest na chorobę pacjenta i likwidowanie jej; jest zazwyczaj realizowana bez udziału pacjenta, jego rodziny. Natomiast w procesie pielęgnacyjnym opieka oparta jest na planie, który wynika z rozpoznania stanu pacjenta i jego środowiska, dokonanym przez pielęgniarkę; opieka jest realizowana przy aktywnym udziale pacjenta i jego rodziny. Pacjent i rodzina są zachęcani do świadczenia samo opieki i opieki nieprofesjonalnej. W pielęgnowaniu tradycyjnym przy zaleceniu pielęgniarce zabiegów do wykonania nie uwzględnia się jej indywidualnych kwalifikacji; wiedzy, umiejętności, a wyniki pielęgnowania jest zbiorowa odpowiedzialność. Natomiast w procesie pielęgnowania bierze się pod uwagę indywidualne kwalifikacje, predyspozycje, zdolności pielęgniarki. Odpowiedzialność za pacjenta i środowisko jest indywidualna.

Proces pielęgnowania – jest systematycznym stosowaniem przez pielęgniarkę rozpoznania stanu bio-psycho-społecznego jednostki oraz podejmowania celnych i planowych działań wynikających z wcześniejszego rozpoznania, a także oceniania uzyskanych wyników.


13. Jaka jest rola pielęgniarki w procesie pielęgnowania?


Rola pielęgniarki polega na rozpoznaniu stanu bio-psycho-społeczny jednostki i środowiska oraz

podejmuje celowe i planowe działania wynikające z wcześniejszego rozpoznania, a także ocenia uzyskane wyniki zaistniałe w przebiegu prowadzenia procesu pielęgnowania.


W procesie pielęgnowania pielęgniarka występuje jako:

- niezależna od innych profesjonalistów w sprawach związanych z pielęgnowaniem pojedynczych osób lub całych grup ludzi

- współzależna od członków zespołu terapeutycznego w zakresie koordynowania prac podejmowanych na rzecz pacjenta i środowiska

- zależna od lekarza, ale tylko w zakresie zaordynowanych przez niego zleceń wynikających z rozpoznania lekarskiego.


14. Czym jest proces pielęgnowania? Podaj cechy procesu pielęgnowania.


Proces pielęgnowania:
jest systematycznym stosowaniem przez pielęgniarkę rozpoznania stanu bio-psycho-społecznego jednostki oraz podejmowania celowych i planowych działań wynikających z wcześniejszego rozpoznania, a także oceniania uzyskanych wyników.


Cechy procesu pielęgnowania:

-wieloetapowość

-ciągłość i dynamika

- logiczność i następstwo czasowe

- całościowe podejście do pielęgnowanego

- szerokie możliwośći realizowania procesu, ze względu na przedmiot i zakres działań


15. Omów l etap procesu pielęgnowania.


Proces pielęgnowania składa się z 4 etapów.


I etap procesu pielęgnowania – ROZPOZNANIE –składa się z 3 faz:


 1. To gromadzenia danych o pacjencie i jego środowisku. Dane powinny obejmowac informacje o stanie biologicznym, psychicznym i społecznym.


Dane te pozyskujemy poprzez:

-obserwację pielęgniarską

-wywiad

-dokonane pomiary

-analizę dokumentacji


 1. To analizowanie i syntetyzowanie zgromadzonych danych w celu precyzyjnego określenia zakresu i charakteru opieki, jakiej potrzebuje pacjent. Sprawdzenie danych pozwala także na wykrycie powstałych w zapisie luk, niejasności, pomyłek.
 1. To stawianie diagnozy pielęgniarskiej. Czyli wnioski z danych o pacjencie, wykazujące stan bio-psycho-społeczny, wymagający (lub nie) pielęgnowania z uwzględnieniem genezy i prognozy tego stanu.16. Scharakteryzuj II etap procesu pielęgnowania.


II etap procesu pielęgnowania – PLANOWANIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ.

Dane zgromadzone na I etapie procesu pielęgnowania pozwalają określić stan pacjenta, co stanowi punkt wyjścia do planowania opieki pielęgniarskiej. Bardzo ważnym elementem tego etapu jest współpraca z pacjentem, powinien on być zachęcany do współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby.


II etap procesu pielęgnowania składa się z 3 faz:

 1. Ustalanie celów opieki pielęgniarskiej do indywidualnego pacjenta i środowiska. Celem jest przedstawienie takiego stanu, jaki ma być osiągnięty lub zachowany.

 1. Dobieranie działań, osób i sprzętu do realizowania zadań wynikających z celów opieki pielęgniarskiej. Należy zaplanować: jakie zadnia będą realizowane i w jakiej kolejności, jaka wiedza zawodowa i umiejętności fachowe pielęgniarki będą potrzebne

 1. Formułowanie planu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego środowiskiem.

Plan to pewien projekt czy tez program dochodzenia do ustalonego celu, gdzie uwzględnia się stan ( problem) pacjenta stwierdzony przez pacjenta i / lub rozpoznany przez pielęgniarkę, cel/e opieki pielęgniarskiej, jakie zamierza się osiągnąć w wyznaczonym przedziale czasu, konkretne zadania, których wykonanie jest konieczne dla osiągnięcia założonego celu.


17. Na czym polegają czynności pielęgniarki w III etapie procesu pielęgnowania.


III etap procesu pielęgnowania – REALIZOWANIE


Podstawowym celem tego etapu jest doprowadzenie przez pielęgniarkę do osiągnięcia istotnych zmian w dotychczasowym stanie biologicznym, psychicznym lub społecznym pacjenta bądź utrzymanie/potęgowanie dotychczasowego. Realizowanie planu opieki daje pielęgniarce szanse zweryfikowania wcześniejszych ustaleń wynikających z podjętych decyzji zawodowych. Realizując zamierzone cele pielęgniarka dostarcza pacjentowi pewności, że realizowana przez nią opieka nad nim jest dokładnie przemyślaną działalnością profesjonalną.


W realizowaniu opieki nad pacjentem pielęgniarka podejmuje różnorodne działania opiekuńcze, lecznicze oraz psychopedagogiczne, których głównym celem jest kształtowanie pożądanych zachowań zdrowotnych pacjenta i wpływanie na polepszenie się jego samopoczucia. Dużo wnosi tu rozmowa z chorym oraz stwarzanie miłej atmosfery.


W tej fazie procesu pielęgnowania pielęgniarka musi znać cele, musi być zorientowana , które z działań może realizować samodzielnie, a do których potrzebuje pomocy innych osób, musi również dysponować odpowiednim sprzętem do wykonywania zaplanowanych działań.


Należy pamiętać, że nie wszystkie zaplanowane cele zawsze da się zrealizować. Wówczas pielęgniarka odnotowuje i uzasadnia ten fakt.


18. Jakie jest znaczenie IV etapu procesu pielęgnowania?


Czwarty etap to OCENIANIE WYNIKÓW OPIEKI świadczonej na rzecz pacjenta i jego środowiska.
Każdy dobrze przeprowadzony proces piel. zakańcza się oceną.


Etap ten pełni dwie role:

– zamyka i podsumowuje wszystko to co dotychczas miało miejsce,

– podkreśla postępy w leczeniu, poprawę bądź jej brak w stanie zdrowia pacjenta i zarazem otwiera to co ma nastąpić, a więc wyraża wskazówki na przyszłość które mogłyby posłużyć poprawie stanu zdrowia oraz przyszłemu ewentualnemu leczeniu.


Ocena wyników opieki – jest to analizowanie uzyskanych wyników opieki nad pacjentem. Czyli czy zamierzone cele zostały osiągnięte i czy udało się zrealizować plan opieki. Określa czy został osiągnięty cel opieki. Ocena powinna podkreślać nie tylko to, co zostało osiągnięte, ale również braki i wskazywać ich przyczyny bezpośrednie i pośrednie. Ocena powinna być prosta, czytelna i zrozumiana. Mogą w niej się znaleźć uwagi pacjenta lub rodziny. Ocena pozwala zatem wyciągnąć wnioski, uzyskać informacje o błędach, poszukiwać coraz to lepszych rozwiązań.


19. Jakie jest znaczenie modeli pielęgnowania dla współczesnego pielęgniarstwa?


W pielęgniarstwie światowym istnieje wiele teorii (modeli) pielęgniarstwa, są one znane i wykorzystywane do celów: naukowych, praktycznych, dydaktycznych.

Modele pielęgnowania ukazują, czym jest pielęgniarstwo i pielęgnowanie z punktu widzenia różnych autorów.
Są to logicznie spójnie uporządkowane zbiory twierdzeń, spełniających metodologiczne kryterium naukowości danej dyscypliny.

Dla teorii pielęgniarstwa centralne są 4 koncepcje: OSOBA, ŚRODOWISKO, ZDROWIE, PIELĘGNACJA.
Teorie służą do oceny i realizacji zaburzonych potrzeb człowieka w różnych sferach jego życia.


Znaczenie modeli:

1. określają czym jest pielęgniarstwo,

2. określają czym jest pielęgniarka i jaką rolę odgrywa,

3. wskazują podstawy filozoficzne w pielęgniarstwie,

4. określają w jaki sposób pomagać podmiotowi opieki, jak sprawować opiekę, aby otrzymać optymalne wyniki.


Zastosowanie teorii w praktyce i jej testowanie jest interesującą strategią pogłębiania wiedzy

o pielęgnowaniu. Teorie pielęgniarskie stanowią dla praktyki ważne ogniwo w perspektywie rozwoju pielęgniarstwa, mówią o tendencjach i możliwościach działania. W XXI wieku człowiekowi, który dzięki sukcesom medycyny może uniknąć śmierci, można również poprzez działania pielęgniarskie umożliwić powrót do stanu, w którym świadomość niemocy zostanie sprowadzona do minimum.


20. Jakie funkcji zawodowe skierowanych na działania opiekuńcze realizuje pielęgniarka?


Cel zadań funkcji opiekuńczej:

Pomaganie, towarzyszenie, asystowanie, wspieranie przy rozwiązywaniu problemów podopiecznego dotyczących zdrowia i życia.


Zakres zadań funkcji opiekuńczej:

 1. rozpoznanie stanu zapotrzebowania na opiekę, jej rodzaj (nieprofesjonalny, profesjonalny) zakres i charakter

 2. stwarzanie optymalnych warunków do podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych organizmu

 1. pomaganie w wykonywaniu (albo wykonywaniu za podopiecznego) tych czynności życia codziennego, które gwarantują komfort życia codziennego ( codziennego sferze biologicznej, psychicznej, społecznej)

 1. pomaganie w rozwiązywaniu problemów, wynikających z metody diagnozowania, leczenia i rehabilitacji

 1. ułatwienie podopiecznemu dostępu do informacji o stanie zdrowia, planowych działaniach opiekuńczych

 1. ułatwienie podopiecznemu i jego rodzinie wejścia do grup wsparcia

 1. wspierania, tworzenie warunków i uczestniczenie w opiece terminalnej- ta opieką obejmowane są osoby ciężko chore, umierające.


1   2   3   4   5

Powiązany:

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconZasad określających prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: co stanowi dowód ubezpieczenia oraz na podstawie jakich dokumentów osoby nieubezpieczone mogą uzyskać pomoc

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconInformacja o Prawach Pacjenta I. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconProgram wychowawczy przedszkola został opracowany na podstawie następujących dokumentóW

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconModel kompetentnego katechety na podstawie dokumentów Kościoła I literarury przedmiotu

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconPrawa pacjenta

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconWywiadu z klientem -identyfikowanie pojazdu na podstawie dokumentów numeru vin I tabliczki znamionowej

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconPrawa człowieka jako istoty ludzkiej w świetle dokumentów międzynarodowych

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconŹródła praw pacjenta Ustawa o prawach pacjenta I rzeczniku praw pacjenta

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconRóżnych budowli na podstawie tekstu I ilustracji. Szukanie w albumach, encyklopediach I internecie informacji na temat niezwykłych budowli w Polsce I na świecie – przygotowanie prezentacji opisywanie cech budowli, materiałów, z jakich zostały wykonane oraz ich przeznaczenia

1. Co to są prawa pacjenta I na podstawie jakich dokumentów powstały? iconWywiadu z osobą starszą, pamiętającą, jak to kiedyś w domu, szkole I na ulicy bywało, albo identyczny wątek na podstawie tekstów źródłowych I dokumentów; w obu przypadkach wyraźnie ukazać I zanalizować różnice

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom