Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo
Pobierz 455.49 Kb.
NazwaKierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo
strona2/5
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar455.49 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5


PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

15 pkt. ECTS


 1. Rok studiów:

I rok – semestr zimowy – 2 godz. – łącznie 30 godz. – 4 pkt. ECTS

– semestr letni – 2 godz. – łącznie 30 godz. – 4 pkt. ECTS

II rok – semestr zimowy – 2 godz. – łącznie 30 godz. – 3 pkt. ECTS

– semestr letni – 2 godz. – łącznie 30 godz. – 4 pkt. ECTS

Razem 120 godzin

 1. Forma zajęć: ćwiczenia.

 2. Cel zajęć: Utrwalenie i rozwijanie umiejętności językowych w zakresie mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także pisania. Koncentrowanie się na rozwijaniu umiejętności komunikacji.

 3. Metody oceny pracy studenta: zaliczenie testu po zakończeniu poszczególnych rozdziałów, zaliczone prace pisemne, wypowiedzi ustne (określone w programie), kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru.

 4. Prowadzący: mgr Ilona Delekta, mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka.

 5. Bibliografia podstawowa: J. Bell, R. Gower First Certificate Expert Coursebook Pearson Education Ltd. 2005, J. Bell, R. Gower First Certificate Expert Students Resource Book Coursebook Pearson Education Ltd. 2005., J. Flower First Certificate Organiser, Thomson Heinle 1996, M. McCarthy, F. O’Dell English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2001, Cambridge,M. Vince FC Language Practice Macmillan 2003, Oxford Advanced Learner’s Dictionary Oxford University Press 2003, S. Kay Inside Out – Upper Intermediate, MacMillan 2002, Słowniki: Longman Dictionary of Contemporary English Pearson Education Ltd. 2005, Słowniki: Longman Dictionary of Contemporary English Pearson Education Ltd. 2005, Oxford Advanced Learner’s Dictionary Oxford University Press 2003, V. Evans Succesful Writing, Express Publishing 1997, Materiały ze stron internetowych wydawnictw: Longman, Oxford University Press, Macmillan, a także BBC, British Council i inne, kasety i płyty CD-rom do podręczników, inne materiały: oryginalne teksty z czasopism, ulotki, rozkłady jazdy, instrukcje, fragmenty filmów etc. Materiały autorskie prowadzących.PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO


15 pkt. ECTS


 1. Rok studiów:


I rok – semestr zimowy – 2 godz. – łącznie 30 godz. – 4 pkt. ECTS

– semestr letni – 2 godz. – łącznie 30 godz. – 4 pkt. ECTS

II rok – semestr zimowy – 2 godz. – łącznie 30 godz. – 3 pkt. ECTS

– semestr letni – 2 godz. – łącznie 30 godz. – 4 pkt. ECTS

Razem 120 godzin

 1. Forma zajęć: ćwiczenia.

 2. Cel zajęć: Utrwalenie i rozwijanie umiejętności językowych w zakresie mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także pisania. Koncentrowanie się na rozwijaniu umiejętności komunikacji.

 3. Metody oceny pracy studenta: zaliczenie testu po zakończeniu poszczególnych rozdziałów, zaliczone prace pisemne, wypowiedzi ustne (określone w programie), kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru.

 4. Prowadzący: mgr Anna Machura-Szczerba.

 5. Bibliografia podstawowa: M. Perlmann-Balme, A. Tomaszewski, D. Weers: Themen Neu Zertifikatsband, Max Hueber Verlag Ismaning 2002; Zertifikat Deutsch, Lernziele und Testformat, WBT GmbH, Frankfurt am Main 1999; Themen Neu 2, Hueber Verlag, Ismaning 2001; Tatsachen über Deutschland, Societäts-Verlag, Frankfurt/Main 1998; Optimal A1; Optimal A2. Inne materiały: oryginalne teksty z czasopism, ulotki, rozkłady jazdy, instrukcje, fragmenty filmów etc. Materiały autorskie prowadzących.

ROSYJSKI JĘZYK BIZNESU


4 pkt. ECTS


1. Rok studiów: rok I, semestr letni, liczba godzin – 30.

2. Forma zajęć: ćwiczenia.

3. Cel zajęć: doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej poprzez zaznajomienie studentów z nowym specjalistycznym materiałem leksykalnym oraz praktyczne wykorzystanie wprowadzonego zasobu leksykalnego ( w ramach realizacji ćwiczeń typu: samodzielna wypowiedź, dialog, dyskusja, referat, notatka, komentarz itp.). Celem przedmiotu jest opanowanie poprawnego języka z dziedziny ekonomii, gospodarki i marketingu poprzez rozwijanie umiejętności gramatycznych i leksykalnych. Przyswajanie terminologii biznesowej, wzbogacenie słownictwa, a także poszerzenie wiedzy studentów w zakresie sytuacji gospodarczej i społecznej w Rosji ( na podstawie bieżących informacji prezentowanych w środkach masowej komunikacji).

Metody oceny pracy studenta: uczestnictwo w zajęciach, testy kontrolne, egzamin.

 1. Zajęcia prowadzą: pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

 2. Literatura podstawowa: Świrepo L., Rosyjska korespondencja handlowa, Warszawa 1997; Fast L., Zwolińska M., Biznesmeni mówią po rosyjsku dla zaawansowanych, Warszawa 2005; Bodnar N., Chwatow S., Бизнес - контакт , Warszawa 1998; Chwatow S., Hajczuk R., Русский язык в бизнесе, Moskwa 2000; Марсакова Г.Г. Русский язык для бизнеса, Moskwa 1994; Strony internetowe i prasa rosyjska o profilu biznesowym. Literatura uzupełniająca: Lubocha – Kruglik J., Zobek T., Zych A., Rosyjsko – polski słownik tematyczny. Ekonomia, Warszawa 2001; Kowalska N., Sławisz D., Repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2005.


GRAMATYKA KOMUNIKACYJNA


8 pkt. ECTS, sem. III3 pkt., sem. IV5 pkt.

 1. Rok studiów: II, semestry: zimowy i letni, 2 godziny tygodniowo - łącznie 60 godzin

 2. Forma zajęć – konwersatorium.

 3. Cel zajęć - Zapoznanie studentów z teorią gramatyki objaśniającej typu funkcjonalnego oraz z opisem w tym duchu znacznych obszarów systemu języka rosyjskiego. Tekst jako forma istnienia języka i obiekt opisu gramatycznego. Centralne miejsce składni w gramatyce. Jednostki składniowe. Rejestry komunikacyjne. Podstawowe typy strukturalno-semantyczne zdań rosyjskich. Teoria pola składniowego. Synonimiczne sposoby wyrażania typowego znaczenia zdania. Składniki (syntaktemy) luźne, uwarunkowane i związane. Typy zależności składniowych. Klasyfikacja semantyczna predykatów a funkcjonalno-semantyczna klasyfikacja czasowników. Kategorie gramatyczne czasownika w organizacji tekstu. Imienne części mowy w tekście. Środki zapewnienia spójności tekstu. Zdania polipredykatywne. Taxis. Zdanie złożone jako jedna z konstrukcji polipredykatywnych.

 4. Metody oceny pracy studenta: obserwacja aktywności na zajęciach, prace kontrolne, egzamin

 5. Zajęcia prowadzą: prof. dr hab. Henryk Fontański, dr Małgorzata Borek, dr Jolanta Lubocha-Kruglik.

 6. Podstawowa bibliografia: Г. A. Золотовa‚ Н. К. Онипенко‚ М. Ю. Сидоpовa: Коммуникaтивнaя гpaммaтикa pусского языкa‚ Москвa 1998; Т. В. Булыгинa: К постpоению типологии пpедикaтов в pусском языке // Семaнтихеские типы пpедикaтов. Москвa 1982; Г. A. Золотовa: Очеpк функционaльного синтaксисa pусского языкa. Москвa 1973; Г. A. Золотовa: Коммуникaтивные aспекты pусского синтaксисa. Москвa 1982; Г. A. Золотовa: Синтaксический словapь. Pепеpтуap элементapных единиц pусского синтaксисa. Москвa 1988;Ю. С. Степaнов: Именa. Пpедикaты. Пpедложения. Москвa 1981; A. Bogusławski, S. Karolak: Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym. Warszawa 1973.

GRAMATYKA PORÓWNAWCZA JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH


7 pkt. ECTS, sem. I3 pkt., sem. II4 pkt.


1. Rok studiów - I, semestr - letni, liczba godzin (2 godziny tygodniowo – łącznie 30 godzin)

2. Forma zajęć: konwersatorium.

3. Cel zajęć: Kurs jest poświęcony analizie podobieństw i różnic istniejących między systemami różnych języków słowiańskich – wschodnio-, zachodnio- i południowosłowiańskich. Szczególna uwaga zwraca się na opis poziomu fonologicznego i morfologicznego. Opisuje się i charakteryzuje procesy, które zachodziły w językach należących do poszczególnych grup języków słowiańskich. Kurs jest niejako podsumowaniem wiedzy zdobytej przez studenta w latach poprzednich w trakcie studiowania takich przedmiotów, jak gramatyka opisowa języka rosyjskiego, gramatyka opisowa języka polskiego, gramatyka języka SCS i in.

4. Metody oceny pracy studenta: na podstawie wyników pracy zaliczeniowej

5. Zajęcia prowadzą: prof. dr hab. Henryk Fontański, dr hab. Ewa Straś.

6. Podstawowa bibliografia: Stieber Z. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa 1979; Moszyński L. Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa 1984; Meje A. Obszczeslawjanskij jazyk. M., 2000; Pianka W., Tokarz E. Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich. T. 1-2. Katowice 2000-2001.

WSPÓŁCZESNE TEORIE PRZEKŁADOZNAWCZE


7 pkt. ECTS, I sem.3 pkt., II sem.4 pkt. 1. Rok studiów – I, semestr – letni i zimowy, 2 godziny tygodniowo, łącznie – 60.

 2. Forma zajęć: ćwiczenia.

 3. Cel zajęć: Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów najciekawszymi współczesnymi teoriami w zakresie przekładoznawstwa, traktowanego jako samodzielna dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest tłumaczenie ujmowane jako proces i produkt, a także wynik dialogu interdyscyplinarnego.

Na zajęciach analizowane będą teksty, które stanowią czytelną propozycję metodologiczną lub ideową. Omawiane będą teorie zarówno z perspektywy literaturoznawczej, jak też lingwistycznej (z uwzględnieniem analizy w duchu językoznawstwa kognitywnego i konfrontatywnych badań korpusowych).

 1. Metody oceny pracy studenta: uczestnictwo w zajęciach, testy kontrolne.

 2. Zajęcia prowadzą: dr Jolanta Lubocha-Kruglik, dr Oksana Małysa,

 3. Podstawowa bibliografia: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel. Kraków 2009; A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz: Współczesne teorie przekładoznawcze. Poznań 1996; E. Tabakowska: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków 2001.

SEMIOTYKA KULTURY


3 pkt. ECTS
1   2   3   4   5

Powiązany:

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconKierunek: kulturoznawstwo, specjalność: rosjoznawstwo, specjalizacja studiów: rosyjska

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconKierunek: kulturoznawstwo, specjalność: rosjoznawstwo Rok akademicki 2010/2011

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconKierunek kulturoznawstwo, specjalność rosjoznawstwo Rok akademicki 2010/2011

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconPrzedmiot wstęp do literaturoznawstwa kierunek studiów, specjalność filologia, filologia angielska

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconKatedra Neofilologii Kierunek: filologia, specjalność: filologia francuska, studia I stopnia

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconKatedra Neofilologii Kierunek: filologia, specjalność: filologia francuska, studia I stopnia

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconKierunek: filologia, specjalność: filologia angielska, studia stacjonarne pierwszego stopnia – I rok

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconKierunek: filologia, specjalność: filologia angielska, studia niestacjonarne drugiego stopnia – I rok

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconKierunek: filologia, specjalność: filologia angielska, studia stacjonarne pierwszego stopnia – II rok

Kierunek: Filologia Specjalność: Rosjoznawstwo iconKatedra Neofilologii Kierunek: Filologia, specjalność: filologia angielska, studia I stopnia Opisy przedmiotów (program nauczania)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom