Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!”
Pobierz 1.23 Mb.
NazwaPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!”
strona11/13
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.23 Mb.
TypWymagania
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

130.

Zielono mam w głowie i...

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Wiosna

s. 165


Słownik frazeologiczny

- Kazimierz Wierzyński, „Zielono mam w głowie”

zwyczaj topienia Marzanny, nastrój wiersza, przenośnia, podmiot liryczny, prezentacja

- wyjaśnia zwrot mieć zielono w głowie, korzystając ze słownika frazeologicznego

- określa nastrój utworu

- dokańcza zdania rozpoczynające się cytatami z wiersza

- omawia zwyczaj topienia Marzanny, wskazując jego źródła

- wskazuje przenośnie w utworze

- wyjaśnia znaczenie wyrażenia wichura zachwytu i szczęścia

- opisuje barwnie i szczegółowo marzenia podmiotu lirycznego

- w poetycki sposób dokańcza zdania rozpoczynające się cytatami z wiersza

- przedstawia w formie prezentacji zebrane informacje na temat zwyczaju topienia Marzanny

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

3.2

4.1

1

131. i 132.

W tajemniczym ogrodzie

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Wiosna

s. 165–167


Słownik poprawnej

polszczyzny

- Frances Eliza Hodgson Burnett, „Ogród”

bohater literacki, środki stylistyczne, funkcje środków stylistycznych, opis zwierzęcia, opis miejsca, odmiana czasownika pleć

- poprawia podane zdania, tak aby były one zgodne z treścią utworu

- określa czas akcji, wskazując odpowiednie fragmenty tekstu

- przedstawia uczucia towarzyszące bohaterce opowiadania

- opisuje wygląd i zachowanie wskazanego zwierzęcia, korzystając z tekstu i fotografii

- wyszukuje w słowniku poprawnej polszczyzny odmianę czasownika pleć

- wyjaśnia znaczenie określonych fragmentów tekstu, wskazując zastosowane w nich środki stylistyczne

- barwnie i sugestywnie opisuje ogród, o którym jest mowa w opowiadaniu

- wyszukuje w różnych źródłach porady na temat uprawy róż, które mogłyby być przydatne dla bohaterki tekstu

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

4.1

2

133.

Próbny sprawdzian po klasie szóstej: „Australia i Oceania”

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Test – czytanie ze zrozumieniem

s. 99–104
wyraz pochodny, przyrostek, przedrostek, formant, oboczność, synonim, liczebnik, zasady pisowni wielką i małą literą, zdanie pojedyncze, zdanie złożone, akcent, stopniowanie przymiotników, kolejność alfabetyczna, wykres zdania pojedynczego, grupa podmiotu i orzeczenia, części zdania, środki stylistyczne, podmiot liryczny, archaizm, notatka prasowa

- wskazuje poprawne dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- zapisuje słowami podany liczebnik wyrażony cyfrą

- wyjaśnia zasady pisowni przymiotników utworzonych od nazw własnych

- układa zdanie pojedyncze oraz zdanie złożone o wyznaczonej tematyce

- określa miejsce danego tytułu w katalogu alfabetycznym

- tworzy formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników

- redaguje notatkę na wskazany temat

- rozpoznaje poszczególne części wyrazu pochodnego

- wymienia synonimy, którymi można zastąpić wskazany wyraz

- zaznacza sylabę akcentowaną w wyrazie

- tworzy zdanie złożone, wyjaśniając znaczenie podanego wyrażenia

- sporządza wykres zdania pojedynczego, zaznaczając grupę podmiotu i grupę orzeczenia oraz nazywając wszystkie części zdania

- odczytuje informacje z diagramu

- określa funkcję środka stylistycznego w podanym wyrażeniu

- wskazuje w wierszu podmiot liryczny

- rozpoznaje w tekście archaizm

- redaguje notatkę prasową zgodną z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.5

1

134.

To było niesamowite przeżycie

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Wiosna

s. 168


Encyklopedia

Media informują...:

- Katarzyna Wiatroszak, „Jak doszło do spotkania z humbakiem”

artykuł prasowy i jego elementy (tytuł, śródtytuł, lead), opis zwierzęcia, relacja

- wyjaśnia znaczenie słowa humbak na podstawie encyklopedii

- opisuje wrażenia rybaków ze spotkania ze zwierzęciem, odnosząc się do odpowiednich fragmentów tekstu

- relacjonuje wydarzenia opisane w artykule

- proponuje temat artykułu prasowego związanego z ekologią

- opisuje zwierzę, o którym jest mowa w tekście

- wyjaśnia znaczenie słów: zelektryzować i relacje na podstawie kontekstu

- relacjonuje wymyślone przez siebie wydarzenie

- redaguje artykuł prasowy związany z ekologią, zawierający wszystkie niezbędne elementy oraz poprawny pod względem kompozycyjnym i językowym

1.1

2.1

2.3

2.5

4.1

5.1

1

135.

Przed egzaminami

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Wiosna

s. 169–171

- Jarosław Rudniański, „Jak zdawać egzaminy?”

notatka, tryb rozkazujący czasowników, zasady przygotowania się do egzaminu i technika zdawania

- sporządza notatkę w dowolnej formie dotyczącą właściwego przygotowania się do egzaminu

- omawia technikę rozwiązywania testów

- opisuje sposób przygotowywania się do napisania wypracowania

- formułuje rady dotyczące zapobiegania stresowi przed egzaminem, odwołując się do własnych doświadczeń

- sporządza notatkę w dowolnej formie dotyczącą właściwego przygotowania się do egzaminu, uwzględniając czynności, których nie należy wykonywać przed egzaminem

- wyjaśnia przyczyny pojawiania się stresu przed egzaminem

- odwołuje się do własnych doświadczeń podczas formułowania rad dotyczących zapobiegania stresowi

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.2

3.4

1

136.

Bo im kto ma więcej rozumu, tym bardziej wątpi, czy ma go dosyć

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 172–177

- Charles Perrault, „Knyps z czubkiem”

intencja wypowiedzi (obietnica, prośba, żart, namowa), komentarz i ocena w wypowiedzi, chronologia, synonim, baśń, charakterystyka postaci, morał, wydarzenia realistyczne i fantastyczne, notatka w formie schematu, zaproszenie

- formułuje wypowiedzi zgodne z podanymi intencjami

- układa chronologicznie zdania wypisane z opowiadania

- opowiada o zdarzeniach opisanych w tekście

- wymienia cechy baśni, korzystając z zamieszczonego schematu

- charakteryzuje głównego bohatera baśni

- tworzy w formie schematu notatkę na temat przeczytanego tekstu

- proponuje inne tytuły dla baśni

- rozpoznaje poprawne wyjaśnienia pojęć: intencja wypowiedzi, komentarz i ocena w wypowiedzi

- odszukuje w utworze synonimy podanych wyrazów

- wypisuje z tekstu słowa, które mogłyby stanowić morał baśni

- wskazuje w tekście przykłady zdarzeń oraz postaci realistycznych i fantastycznych

- wyjaśnia znaczenie cytatu na temat rozumu

- redaguje zaproszenie na wykład dotyczący baśni, zgodne z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.1

3.4

1

137.

Gość w dom, Bóg w dom

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 177–178

- Magdalena Grądzka, „Piast Kołodziej”

podanie, legenda, plan wydarzeń, chronologia, równoważnik zdania, zdanie, list

- opowiada o zdarzeniach opisanych w tekście

- porządkuje punkty planu zgodnie z chronologią

- uzupełnia zdania podanymi wyrazami we właściwej formie

- opowiada wybraną legendę własnego regionu, korzystając z różnych źródeł

- przekształca równoważniki zdań na zdania

- pisze list, w którym streszcza wybraną legendę własnego regionu, dostosowując zapis do formy wypowiedzi oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

4.1

1

138.

Dlaczego szczur został ukarany?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 179

- Ignacy Krasicki, „Szczur i kot”

cechy bajki, morał, cechy baśni, rzeczowniki odprzymiotnikowe, notatka w formie schematu

- wypisuje w punktach najważniejsze cechy bajki

- przedstawia własnymi słowami sytuację opisaną w utworze

- charakteryzuje bohatera bajki za pomocą wskazanych przymiotników

- tworzy rzeczowniki od określonych przymiotników

- podaje przykłady ludzkich zachowań podobnych do zachowania bohatera utworu

- wyjaśnia pojęcie: morał

- udowadnia, że prezentowany utwór jest bajką

- zapisuje definicję bajki w postaci schematu

- określa cechy charakterystyczne bajki oraz baśni

- formułuje morał bajki

1.1

1.2

2.1

2.3

3.1

3.2

1

139.

Co wydarzyło się na weselu Peleusa i Tetydy?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 180–182


Jan Parandowski, „Mitologia”

- Nikos Chadzinikolau, „Jabłko niezgody”

mit, cechy mitu, chronologia, plan wydarzeń, streszczenie, opowiadanie

- czyta tekst z podziałem na role

- opowiada o zdarzeniach przedstawionych w tekście

- wymienia cechy mitu

- uporządkowuje chronologicznie podane wypowiedzenia, tworząc plan wydarzeń

- redaguje streszczenie mitu zgodne z zasadami konstruowania tej formy wypowiedzi

- przedstawia, jak postąpiłby na miejscu bohatera mitu

- odszukuje w „Mitologii” wskazane informacje

- czyta tekst z podziałem na role, oddając charakter i uczucia postaci za pomocą odpowiedniej interpretacji głosowej

- wymienia elementy tekstu świadczące o tym, że jest on mitem

- udowadnia przydatność znajomości mitów, formułując odpowiednie argumenty

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

3.2

3.4

1

140.

Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki...

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Przed sprawdzianem

s. 182


Jan Parandowski, „Mitologia”

- Leopold Staff, „Odys”

przesłanie wiersza, adresat wiersza, strofa, rym dokładny, środki stylistyczne

- odczytuje tekst głośno i wyraźnie

- przedstawia własnymi słowami treść wiersza

- określa rodzaj rymów i liczbę strof w utworze

- wyróżnia nazwy środków stylistycznych wśród podanych pojęć

- opowiada historię tytułowego bohatera wiersza, korzystając z „Mitologii”

- rozpoznaje adresata wiersza

- wyjaśnia przesłanie utworu

- nazywa środki stylistyczne występujące w wierszu

- z zaangażowaniem recytuje tekst, dbając o właściwą interpretację głosową

1.1

1.2

2.1

4.1

1

141.

Śpieszmy się kochać ludzi

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Porozmawiajmy o wartościach

s. 183–186

- Eric-Emmanuel Schmitt, „Pierwszy list”

sentencja, przesłanie utworu

- wymienia wartości, które ceni w życiu najbardziej

- opowiada o uczuciach towarzyszących mu w trakcie czytania tekstu

- przedstawia bohatera utworu

- odszukuje w tekście informacje na temat zachowania osób z otoczenia bohatera

- wypisuje z tekstu wypowiedź o charakterze sentencji

- porządkuje wymienione nazwy wartości w odpowiedniej hierarchii

- wypowiada się na temat zachowania różnych osób w obliczu śmierci, odwołując się do treści utworu

- omawia główną myśl utworu

- nazywa wartość, o której jest mowa w tekście

- wyjaśnia przesłanie wiersza Jana Twardowskiego „Śpieszmy się”

1.1

2.1

3.1

3.4

1

142.

Czy dzieci epoki atomu rozumieją ten wiek?

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Porozmawiajmy o wartościach

s. 187

- Czesław Janczarski, „Nie mijam”

podmiot liryczny

- opisuje zachowania podmiotu lirycznego świadczące o wrażliwości na cierpienia innych

- określa na podstawie treści wiersza, czym charakteryzuje się epoka atomu

- wyjaśnia sens sformułowania mijam, nie mijam, dopisując do poszczególnych części odpowiednie nazwy postaw

- porównuje postępowanie ludzi z zachowaniami zwierząt, wskazując podobieństwa między nimi

- opisuje uczucia podmiotu lirycznego

- wymienia znane osoby, które są wrażliwe na krzywdę innych, i podaje przykłady ich zachowań

- wyjaśnia znaczenie wskazanego cytatu

1.1

1.2

2.1

3.1

5.1

1
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Powiązany:

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconKryteria ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV zgodne z Programem nauczania języka polskiego „Słowa na start! w klasach IV- vi szkoły podstawowej

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika netz 3

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconZgodny z programem nauczania języka polskiego „SŁowa na start! W klasach IV-VI szkoły podstawowej

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom