Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie
Pobierz 168.4 Kb.
NazwaProblemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie
strona2/4
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar168.4 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4
Rehabilitacja osób z inwalidztwem mowy i słuchu – w ramach działań Oddziału Polskiego Związku Głuchych w Lublinie – Stefan Nowacki.

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE.

Problemy związane z inwalidztwem mowy i słuchu były znane społeczeństwu od zarania ludzkości. Stosunek społeczeństwa pełnosprawnego do głuchych i niemych na przestrzeni wieków był zmienny nie zawsze życzliwy, często nawet bardzo wrogi. Z czasem uznano jednak, że osoby głuchonieme są normalnymi ludźmi - wymagają jednak pewnego rodzaju pomocy.

Jak wynika z zapisów historycznych, w Europie od XV wieku zwrócono większą uwagę na rozwiązywanie problemów, w wyniku czego stopniowo został opracowany sposób porozumiewania się za pomocą języka migowego. Również podjęto starania leczenia tego inwalidztwa. Są duże osiągnięcia, zarówno w zapobieganiu powstawaniu tego inwalidztwa, jak i jego leczenia, a także zmniejszanie uciążliwości niedosłuchu poprzez konstruowanie coraz lepszych protez – aparatów wzmacniających głos. Nie można dzisiaj powiedzieć, że problem inwalidztwa jest całkowicie rozwiązany i opanowany. Raczej szybki rozwój cywilizacji powoduje konieczność zwiększania zakresu świadczeń rehabilitacyjnych, aby wyrównać szansę do normalnego funkcjonowania osób źle słyszących w obecnej społeczności. Inwalidztwo mowy i słuchu dotyka ludzi w różnym okresie życia i może być wrodzone lub nabyte. Dlatego rehabilitacja jest procesem bardzo złożonym i długotrwałym. Rehabilitacją zajmują się m.in.:

- rehabilitację leczniczą prowadzą różnego szczebla placówki służby zdrowia,

 • rehabilitację społeczną i zawodową - Polski Związek Głuchych a także Ministerstwo Edukacji poprzez specjalistyczne placówki.

 1. ZADANIA I ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH W REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY A TAKŻE DOROSŁYCH

Polski Związek Głuchych PZG powołany 25.08.1946r. jest spadkobiercą i kontynuatorem zadań realizowanych przez Regionalne Stowarzyszenia Głuchoniemych działających przed II-gą wojną światową.

Celem PZG jest „zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych" § 10 Statutu.

W świetle powyższego zapisu są świadczone usługi i pomoce w następującym zakresie:

a/ dla dzieci i młodzieży poprzez:

- diagnozę, udzielanie porad logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych.

 • szkolenie rodziców i opiekunów do samodzielnej pracy rehabilitacyjnej z dzieckiem w domu

 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu rehabilitacji

 • prowadzenie banku aparatów słuchowych - wypożyczenie na czas oczekiwania na własny aparat,

 • prowadzenia akcji douczenia, współpraca z. nauczycielami szkół ogólnodostępnych,

 • prowadzenie badań sondażowych dotyczących problemów dzieci źle słyszących

 • inicjuje i pobudza działania w zakresie produkcji sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych i dydaktycznych

 • organizuje turnusy rehabilitacyjno - szkoleniowe.

b/ dla dorosłych niesłyszących poprzez:

- działania realizujące wolę samych niesłyszących celem utrzymania więzi i tożsamości środowiskowej,

 • utrzymuje placówki kulturalno oświatowe dla realizacji form życia środowiskowego,

 • udziela usługi w zakresie porad i pomocy w załatwianiu spraw bytowych socjalnych, zatrudnienia, nauki szkolenia a także przekwalifikowania zawodowego,

 • wywiady środowiskowe i pomoc w tłumaczeniu na język migowy w urzędach, sądach, w placówkach służby zdrowia,

 • organizacja turnusów rehabilitacyjnych, spotkań integracyjnych, szkolenia, kursy oświatowe, itp.

 • prowadzi własną działalność gospodarczą w zakładach szkoleniowo produkcyjnych mających status zakładu pracy chronionej.P.Z.G. szczyci się ponad 53 letnią działalnością i jest jednym z największych w Polsce Stowarzyszeniem prowadzącym tak szeroką i pełną działalność rehabilitacyjną wobec swoich członków i podopiecznych której głównym celem jest realizowanie prawa tych ludzi do w miarę pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jednak realizacja powyższych zadań jest z każdym rokiem coraz trudniejsza z uwagi na ciągle zmieniające się zasady finansowania tej działalności.

 1. REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH NIEDOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.

Polski Związek Głuchych O/Lublin prowadzi swoją działalność ponad pięćdziesiąt lat. Aktualnie sprawuje opiekę nad osobami prawie od urodzenia do późnej starości. W budynku mają siedzibę: - Zarząd Oddziału Wojewódzkiego P.Z.G. – Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

- Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących,

- Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Lublinie,

- Klub Kultury „Gest” dla dorosłych, młodzieży i dzieci,

- oraz będący na osobnym rozliczeniu Klub Sportowy PZG „SPARTAN"

Zakres świadczonych usług warunkowany jest wysokością posiadanych środków finansowych. Aktualnie sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Zarząd Oddziału ma poważne problemy związane z brakiem własnych środków finansowych zarówno na działalność statutową jak i na konieczność przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku. Sytuację finansową pogarsza fakt, że budynek stanowi zabytek architektury - dodatkowe koszty związane z inwentaryzacją.

Aktualnie po zmianie systemu gospodarczego Polski w ostatnich latach sytuacja finansowa naszego związku uległa zmianie na minus. Nie byliśmy przygotowani na szybką zmianę zasad finansowania i szybkie wypracowanie lub pozyskanie wymaganej wysokości środków własnych. Obecnie nasza działalność jest finansowana z kilku źródeł:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON,

- Kasa Chorych,

- Ministerstwo Kultury i Sztuki

- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, Miejskiego,

- drobne kwoty od Sponsorów,

- środki własne

Oczywiście pozyskanie tych środków wymaga dużo pracy przy opracowaniu wymaganych wniosków a potem wykonania czasochłonnych rozliczeń i sprawozdań finansowych. Koniecznym zatem jest aby tą pracę wykonywała osoba o wymaganych kwalifikacjach. Niestety obecne przepisy np. PFRON przy przyznaniu środków na zadania celowe nie pozwalają na częściowe obciążenie kosztów administracyjnych.

REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Lublinie prowadzi zajęcia z 383 osobami, z tego systematycznie korzystają 122 osoby. Są to dzieci z terenu Lublina, Puław, Chełma i Lubartowa, oraz z całej południowej części województwa Lubelskiego.


Zamiejscowy Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej prowadzi zajęcia z 141 osobami z tego systematycznie korzysta 44 osoby z pomocnej części województwa.

Ośrodki Diagnozy i Rehabilitacji realizują program rehabilitacji poprzez działania psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne. Celem tych działań jest osiągnięcie jak najlepszego poziomu rozwoju mowy dziecka, wspomaganie rozwoju umysłowego i przygotowanie do nauki w szkole w tym w szkole powszechnej. Rehabilitacja dzieci niesłyszących jest rozpoczynana jak najwcześniej, często w wieku niemowlęcym, gdyż jest to jeden z warunków skuteczności i trwa w zależności od potrzeb od kilku do kilkunastu lat. Czas rehabilitacji zależny jest od kilku czynników między innymi stopnia niedosłuchu, poziomu inteligencji oraz defektów sprzężonych np.;

upośledzenie umysłowe, zaburzenia emocjonalne, autyzmem, afazją dziecięcą czy też zespołem Downa. Duża różnica pomiędzy ilością dzieci objętych opieką a systematycznie korzystających jest związana warunkami rodzinnymi, sytacją finansową rodziców lub opiekunów, miejscem zamieszkania i związaną z tym uciążliwości dojazdu. Nie bez znaczenia jest fakt że prywatni przewoźnicy nie honorują uprawnień do bezpłatnych przejazdów na zajęcia rehabilitacyjne.

W ciągu dziewięciu miesięcy 1999 roku wykonano usług – porad:

Usługi

Ośrodek Lublin

Ośrodek Biała Podlaska

Razem

Ogółem

6529

4174

10703

Logopedyczne


3688

1167

4855

Psychologiczne

1611

1253

2864

Pedagogiczne i Inne

1230

1754

2984

Specjalistyczne Ośrodki Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży świadczą usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

REHABILITACJA DOROSŁYCH

P.Z. G. O Lublin zadania statutowe realizuje poprzez następujące Terenowe Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących:

-20-068 Lublin ul. K. Leszczyńskiego 50

-21-500 Biała Podlaska ul. H. Sienkiewicza l

-22-100 Chełm ul. Obłońska 3/5

-21-400 Łuków ul. J.Piłsudskiego 26

-24-100 Puławy ul. H. Kołłątaja 18

-22-400 Zamość ul. S.Żeromskiego 11

Ponadto prowadzona jest działalność w Klubie „Gest” w budynku oddziału PZG.

Rehabilitacja poprzez propagowanie czytelnictwa prowadzona jest w Lublinie w Klubie Czytelników Niesłyszących. Zajęcia prowadzone są w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Filia Biblioteczna nr.6 i nr.31.

Podopieczni i członkowie PZG a także inne zainteresowane osoby mogą korzystać z pomocy i porady w siedzibie Związku w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7^° do 20Ł)0. Na życzenie członków związku świetlica jest dodatkowo udostępniana w sobotę s niedzielę.

Z terenu województwa lubelskiego z usług Oddziału PZG korzysta ponad 5 tysięcy podopiecznych w tym 1,5 tysiąca członków.

Oczywiście na teranie naszego działania jest znacznie większa ilość osób dotkniętych inwalidztwem słuchu. Znaczna część tych osób daje sobie radę sama w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, bądź korzysta z usług sporadycznie. W zależności od potrzeb pracownicy udzielają porad bezpośrednio w terenie – wszędzie tam gdzie jest niezbędny tłumacz języka migowego. Członkowie chętnie korzystają ze świetlicy, gdzie mogą się skontaktować, wymienić poglądy uzyskać informacje niezbędne w życiu codziennym. W świetlicy są organizowane spotkania i prelekcje na których omawiane są zagadnienia ochrony zdrowia, higieny, zasad prawnych, i inne szkolenia. Są udzielana porady indywidualne, o różnej problematyce. W skali roku pracownicy takich porad udzielają ponad 60 tysięcy. Zatem od tłumacza wymaga się nie tylko biegłej znajomości języka migowego, ale też dużego doświadczenia w rozwiązywaniu wielu problemów. Nadmienić należy również iż znaczna ilość osób niesłyszących posiada dodatkowo inne schorzenia (aparat ruchu, epilepsja, schorzenia psychiczne) co powoduje konieczność dodatkowej pomocy przy rozwiązywaniu ich problemów. Planujemy więc rozszerzyć jakość i ilość świadczonych usług. Będzie to możliwe po wykonaniu remontu budynku, usunięciu barier architektonicznych. Zostaną wygospodarowane pomieszczenia na salkę ćwiczeń gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Planujemy również utworzenie warsztatu terapii zajęciowej.

Będziemy zabiegać o szersza likwidację barier w terenie np. tablice informacyjne świetlne, pętle indukcyjne itp. W województwie lubelskim nie ma np. ani jednego obiektu z tzw. pętlą indukcyjną umożliwiającą osobom z głębokim niedosłuchem a korzystających z aparatu słuchowego poprawne odbieranie dźwięków. Pierwszy obiekt, który ma mieć taką pętlę to Teatr w Budowie.

PODSUMOWANIE

Rehabilitacja dzieci i Dorosłych to problem społeczny wymagający systemowego modelu działania na rzecz zmniejszenia skutków inwalidztwa mowy i słuchu. Społeczne zaangażowanie osób -WOLONTARIUSZY nie gwarantuje rozwiązania ciągle narastającego problemu. Również zmniejszanie środków finansowych utrudnia realizację zadań statutowych PZG. Wypracowany model rehabilitacji społecznej i zawodowej do końca lat 80-ch po zmianie systemu gospodarczego Państwa uległ zmianie na minus. Środowisko osób niesłyszących uważa, że koniecznym jest wypracowanie właściwego i stabilnego modelu zasad finansowania rehabilitacji w taki sposób, aby nastąpiły zmiany na plus. Nie może być mowy o skutecznej rehabilitacji społecznej bez „własnego drugiego domu" jakim jest obiekt PZG i pracująca w nim KADRA oddanych sprawie pracowników.

Powyższe określenie nie jest nowe. Tak uważano już znacznie wcześniej bo już w XIX wieku kiedy były czynione starania aby Państwo finansowało koszty leczenia i rehabilitacji osób głuchych.

Stefan Nowacki


Problemy osób z ciężkimi urazami kręgosłupa – możliwości rehabilitacji. Rola Stowarzyszania Grupy Aktywnej Rehabilitacji w procesie rehabilitacji tych osób.Adam Orzeł

Następstwem urazów kręgosłupa są najczęściej wstrząsy, stłuczenia lub całkowite przerwanie rdzenia kręgowego - najniższej części ośrodkowego układu nerwowego położonego w kanale kręgowym. Wstrząs objawia się analogicznie jak wstrząs mózgu i powoduje porażenie ruchów, utratę czucia i porażenie zwieraczy pęcherza i odbytu. Czynności te stopniowo powracają nie powodując najczęściej trwałych zmian w funkcjonowaniu organizmu.

Stłuczenie rdzenia kręgowego może być następstwem złamania i przemieszczenia się kręgów. Występują w tym przypadku ciężkie objawy zaburzeń czynności rdzenia z niedowładami, porażeniami mięśni, zniesieniem czucia i innymi. Proces powrotu do normalności wymaga długiego okresu czasu i Intensywnej rehabilitacji. Ponadto nie kończy się on zawsze całkowitym sukcesem zostawiając niekiedy trwałe ślady.


architektonicznych. Nowatorskie metody Aktywnej Rehabilitacji przyjęte zostały przez środowisko osób skazanych na wózek inwalidzki z wielkim entuzjazmem, z wielką rezerwą zaś przez lekarzy i rehabilitantów. Trzeba było upływu paru lat, aby również w naszym świecie medycznym uznano je nie jako zagrożenie, a niezbędną kontynuację dotychczasowych metod rehabilitacji. Dalsze działania ze strony naszych instruktorów spowodowały podjęcie produkcji tzw. wózków do aktywnej rehabilitacji. Wieloletnie starania i stosowanie różnego rodzaju presji, a przede wszystkim akcji uświadamiającej znaczenie odpowiedniej jakości i ilości sprzętu urologicznego przyniosły wymierne efekty. Sprzęt ten stał się standardem i był osiągalny w odpowiednich Ilościach, a co najważniejsze nieodpłatnie dla każdego niepełnosprawnego mającego problemy z nietrzymaniem moczu. Również pozostały sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze były w miarę dostępne dla osób potrzebujących takiej pomocy, najczęściej nieodpłatnie. Wprowadzone w 1999 roku reformy wpłynęły bardzo niekorzystnie na prawidłowe funkcjonowanie stowarzyszenia. Zabrakło funduszy na organizowane przez nas obozy, również działalność w grupach regionalnych została mocno ograniczona. Największą jednak bolączką dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich było wprowadzenie częściowej odpłatności za sprzęt urologiczny stanowiący podstawę naszego normalnego funkcjonowania. Nasz gwałtowny sprzeciw we wszystkich organach władzy ustawodawczej i wykonawczej spowodował częściowe złagodzenie tego problemu. Nadal jednak nasze skromne finanse zostały mocno okrojone. Będziemy czynić starania dalsze w tym kierunku. W Polsce liczbę osób zmuszonych do korzystania z wózka inwalidzkiego, w tym po urazach kręgosłupa szacuje się na około sto tysięcy, co stanowi 0.26% ogółu mieszkańców. Oblicza się, że co roku przybywa 1600-1800 nowych przypadków wymagaj ach kompleksowej rehabilitacji. Nie jest ona możliwa na oddziałach szpitalnych lecznictwa zamkniętego, która zakłada niewielki czynny udział osoby niepełnosprawnej w tradycyjnie pojętej metodzie rehabilitacji. Działalność Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen datująca się od jedenastu lat na terenie całej Polski została zaakceptowana i jest popierana w chwili obecnej przez środowisko lekarskie jako niezbędna kontynuacja rehabilitacji medycznej. Swoje sukcesy zawdzięcza przede wszystkim temu, że wszyscy instruktorzy są osobami niepełnosprawnymi poruszającymi się tak samo na wózkach jak i osoby, które wprowadza się w tajniki Aktywnej Rehabilitacji. Oni sami również byli szkoleni tymi samymi metodami przez swoich kolegów. Sukcesem jest także całkowicie społeczna praca wszystkich członków w Stowarzyszeniu na rzecz innych. Celem głównym nie jest pozyskanie jak największej liczby członków do Stowarzyszenia, lecz objęcie naszą metodą rehabilitacji wszystkich potrzebujących. Odbywa się to poprzez działalność grup regionalnych rozlokowanych po całym kraj u. U podstaw teoretycznych podejmowanych działań usprawniających legło przekonanie o konieczności maksymalnego wykorzystania zachowanych mchów czynnych, oraz wytworzenia umiejętności kompensujących przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Efektem ma być wytworzenie Takiej sprawności, która uniezależniałaby ich w najwyższym stopniu od osób drugich. Nowatorski system Aktywnej Rehabilitacji wpływa bardzo znacząco na przyśpieszenie, a niejednokrotnie decyduje o efekcie końcowym kompleksowej rehabilitacji osób z urazem rdzenia kręgowego. Na tej podstawie zakłada się miedzy innymi że:

 • właściwy dobór ćwiczeń z zakresu Aktywnej Rehabilitacji stymuluje wytworzenie nowych granic możliwości kompensacyjnych i usprawniających w tetraplegii i paraplegii

 • stosowane przez Aktywną Rehabilitację metody mogą przynieść korzystne rezultaty nawet po okresie kilku lat usprawniania pacjenta według tradycyjnych metod rehabilitacji leczniczej.Działalność instruktorów Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w procesie kompleksowej opieki nad osobami bezpośrednio po urazach przebiega w trzech dających się wyróżnić etapach.

1   2   3   4

Powiązany:

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconDofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na rzecz osób niepełnosprawnych

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconO dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji I turystyki osób niepełnosprawnych

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconO wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconOtwarty konkurs ofert w celu powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „iii śląskie Zawody Sportowo Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconProjekt „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start – wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zleconych nr 7

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconProjekt „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start – wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zleconych nr 7

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconZałącznik nr 3 do Wniosku o dofinansowanie projektu „Turystyka bez barier –Dolny Śląsk dla niepełnosprawnych” w ramach programu pn. Promocja Integracji Osób Niepełnosprawnych

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconSytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconFunkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Problemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie iconKomunikacja osób niepełnosprawnych alternatywne I wspomagające sposoby porozumiewania się osób niesłyszących

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom