Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”)
Pobierz 238.83 Kb.
NazwaPlan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”)
strona2/2
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar238.83 Kb.
TypDokumentacja
1   2PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W KLASIE TRZECIEJ, SEMESTR PIERWSZY część 2 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”)


TEMATY DNI


UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

(wynikające z realizacji zapisów podstawy programowej)

UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

(wykraczające poza podstawę programową)

Krąg tematyczny: CZAS NA ZMIANY45. Ptasie odloty i ptasie przyloty


46. Jak zwierzęta szykują się do snu?


47. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę


48.Czym różni się złota polska jesień od jesiennej szarugi?


49. Kalosze? Bardzo proszę!Uczeń:

 • wyszukuje potrzebne informacje w dostępnych źródłach popularnonaukowych;

 • uczestniczy w wypowiedziach swobodnych i kierowanych pytaniami;

 • uczestniczy w rozmowach na temat przeczytanych utworów, bogacąc słownictwo w tym zakresie;

 • czyta wiersze z uwzględnieniem ich nastroju, interpunkcji i właściwej intonacji;

 • opisuje przedmioty (wybrany rodzaj obuwia);

 • korzysta ze słownika ortograficznego;

 • pisze poprawnie wybrane wyrazy z ó niewymiennym;

 • pisze poprawnie nazwy wybranych ptaków;

 • rozumie pojęcia: iloczyn, czynniki, iloraz, dzielna, dzielnik;

 • wykonuje dzielenie liczb w zakresie 30;

 • porównuje iloczyny;

 • rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste;

 • rozpoznaje ptaki po ich sylwetkach, opisach wyglądu i usposobieniu;

 • wie, w jaki sposób wybrane zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimy;

 • wie, gdzie leżą Kujawy, rozpoznaje muzykę, tańce i stroje kujawskie;

 • śpiewa piosenki w zespole;

 • zna wybraną piosenkę ludową;

 • gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy;

 • wyraża barwą nastrój utworów poetyckich;

 • odmierza potrzebne ilości materiałów i wykonuje pracę według instrukcji;

 • tworzy kompozycję przestrzenną z papieru;

 • potrafi dbać o obuwie;

 • wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami;

 • kozłuje i toczy piłkę w biegu.
Uczeń:

 • wie, że podjęte zadania należy wykonywać systematycznie i wytrwale;

 • pomaga zwierzętom przetrwać zimę;

 • pisze pozdrowienia z podróży;

 • samodzielnie układa i zapisuje dialog;

 • tworzy pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym;

 • rozpoznaje wyrażenia przyimkowe;

 • zapisuje ortogramy z rz po spółgłoskach, zna wyjątki od tej reguły;

 • wyjaśnia przysłowia związane z ptakami;

 • wie, gdzie i w jaki sposób ptaki spędzają zimę;

 • wie, jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy;

 • wie, czym i jak dokarmiać zwierzęta zimą;

 • wskazuje różnice między złotą polską jesienią a szarugą jesienną;

 • wie, jak się nazywają i do czego służą różne rodzaje obuwia;

 • tworzy muzykę z wykorzystaniem własnych efektów akustycznych;

 • wykonuje prawidłowo zmiany podczas sztafety wahadłowej;

 • wykonuje karmnik dla ptaków.


Krąg tematyczny: DBAMY O ZDROWIE I DOBRY NASTRÓJ


50. Uśmiechnięci żyją dłużej


51. Dbam o zdrowie swoje i innych


52. Nie warto być przesądnym


53. Wybiorę się do kina


54. Kurtyna w górę!Uczeń:

 • zna zwyczaj katarzynkowych i andrzejkowych wróżb;

 • bogaci słownictwo o pojęcia związane z powstawaniem filmu;

 • wie, jakie osoby pracują nad powstaniem filmu i na czym polega ich rola;

 • wyjaśnia różnicę między filmem a spektaklem teatralnym;

 • recytuje z pamięci fragmenty tekstu;

 • czyta z podziałem na role teksty przeznaczone do wystawienia na scenie teatralnej;

 • redaguje i zapisuje zaproszenie;

 • wyodrębnia pierwszą i ostatnia głoskę w wyrazie;

 • wyróżnia w utworze dramatycznym tekst główny i poboczny (didaskalia) oraz omawia ich funkcje;

 • ustala w utworze dramatycznym miejsce, czas akcji i bohaterów wydarzeń;

 • wskazuje w tekście morał i wyjaśnia go;

 • tworzy liczbę mnogą wybranych rzeczowników;

 • pisze poprawnie wybrane wyrazy z ż i rz wymiennym

 • zapisuje imiona wielką literą;

 • wykonuje mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50;

 • sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia;

 • potrafi zmierzyć długość miarką centymetrową i za pomocą kratek;

 • przestrzega zasad zdrowego stylu życia;

 • wie, jak prawidłowo się odżywiać;

 • wykonuje proste kukiełki z warzyw;

 • bierze udział w zabawach bieżnych oraz grach i zabawach rzutnych kształtujących siłę ramion i orientację w przestrzeni.
Uczeń:

 • wie, że uśmiech ułatwia kontakty społeczne i służy zdrowiu;

 • rozumie, dlaczego nie można wyśmiewać się i żartować z innych ludzi;

 • wie, że do przesądów i wróżb należy podchodzić z przymrużeniem oka;

 • wie, jakie były początki filmu;

 • wie, jak należy zachować się w kinie i teatrze;

 • uczestniczy w zabawie teatralnej;

 • wyjaśnia na czym polegają dowcipy;

 • rozpoznaje czasowniki w zdaniu;

 • poprawnie zapisuje zmiękczenie przez i przed samogłoską;

 • tworzy pary wyrazów bliskoznacznych;

 • uzupełnia i wyjaśnia związki frazeologiczne z różnymi formami wyrazu śmiech i wyrazami do niego pokrewnymi;

 • bierze udział w zabawach i grach matematycznych;

 • wie, że należy ubierać się stosownie do pogody;

 • podaje piłkę górą i dołem z chwytaniem piłki jednorącz i oburącz.
Krąg tematyczny: GDYBY ZABRAKŁO…


55.Jakie bogactwa kryje Ziemia?


56. Gdyby zabrakło węgla…


57.Skąd się wziął ten zwyczaj?


58. Pomoc niejedno ma imięUczeń:

 • wie, że należy w sposób rozsądnych korzystać z zasobów naturalnych Ziemi;

 • wie, co to znaczy pomagać innym i jak powinno się to robić;

 • wie, na czym polega tradycja mikołajkowa;

 • wręcza i odbiera prezenty tak, by nie urazić innych;

 • tworzy rodzinę wyrazu sól;

 • wyszukuje informacje w Internecie;

 • czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne;

 • prezentuje swoje zdanie, argumentuje swoją opinię, uzasadnia sądy, wyjaśnia wybory;

 • przyjmuje argumenty innych;

 • tworzy opowiadanie na podstawie historyjek obrazkowych;

 • tworzy ustny opis bohatera przeczytanego tekstu;

 • układa regulamin;

 • porządkuje i czyta ze zrozumieniem instrukcję;

 • opowiada legendę;

 • układa plan wydarzeń przedstawionych w legendzie;

 • liczy sylaby w wyrazach;

 • wyjaśnia pojęcie legenda, wskazuje w legendzie elementy prawdopodobne i fantastyczne;

 • zna najpopularniejsze legendy związane z dziejami naszego kraju;

 • wie, że opowiadanie ma trójdzielną budowę;

 • zapisuje liczby dwucyfrowe;

 • dodaje i odejmuje w zakresie 100, podejmuje próbę dodawania typu: 47 + 28;

 • mnoży w zakresie 50;

 • rozumie rozdzielność mnożenia względem dodawania;

 • wskazuje na mapie Polski Śląsk;

 • wie, jakie są naturalne bogactwa Ziemi – minerały i surowce (sól, glina, piasek, węgiel); zna sposoby wydobywania bogactw naturalnych;

 • wie, do czego wykorzystywane są węgiel i sól;

 • wykonuje upominki z papieru;

 • rozróżnia tempo w muzyce;

 • zna nutę c, potrafi wskazać jej położenie na pięciolinii;

 • śpiewa z fonogestyką.
Uczeń:

 • jest świadomy zagrożeń jakie niesie nadmierna eksploatacja złóż węgla;

 • wie, jak prezent powinien być wykonany, opakowany i wręczony, by sprawić obdarowywanemu radość;

 • tworzy definicję pojęcia pomoc;

 • rozumie symbolikę przedstawioną na portretach św. Mikołaja;

 • wyjaśnia pojęcia: wiano, mężny, oręż, szczodrość, zrękowiny, opoka;

 • dobiera wyrazy bliskoznaczne do wyrazu prezent;

 • wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych, wyrażeń i określeń związanych ze słowem węgiel;

 • wie, że przymiotnik jest określeniem rzeczownika;

 • tworzy związki wyrazowe składające się z rzeczownika i przymiotnika;

 • zapisuje rzeczowniki oznaczające nazwy zwierząt w liczbie mnogiej;

 • uzupełnia zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie;

 • zna legendę o św. Kindze;

 • uczestniczy w zabawie w kalambury;

 • rozwiązuje krzyżówkę;

 • wie, co to są liczby lustrzane i wskazuje ich przykłady;

 • wie, w jaki sposób wydobywa się wybrane bogactwa naturalne;

 • wie, gdzie są położone największe kopalnie w Polsce i potrafi wskazać je na mapie;

 • wskazuje Wieliczkę na mapie Polski i określa jej położenie w stosunku do Warszawy, Krakowa i swojej miejscowości;

 • mocuje się z partnerem.Krąg tematyczny: SKĄD SIĘ TEGO DOWIEMY59.Czy wszyscy lubią zimę?


60.Jak wygląda płatek śniegu?


61.Zima tuż, tuż


62.Piszemy świąteczne życzenia


63.Jak można przesłać świąteczne życzenia?Uczeń:

 • zna różne sposoby przekazywania informacji dawniej i dziś;

 • wie, czym jest wigilia i jakie tradycje są z nią związane;

 • składa życzenia;

 • stosuje formy grzecznościowe w rozmowie;

 • wypowiada się na temat zimowej pogody, bogacąc słownictwo w tym zakresie;

 • czyta cicho ze zrozumieniem;

 • czyta utwory poetyckie;

 • dostrzega niecodzienność języka poetyckiego;

 • redaguje i zapisuje życzenia świąteczne;

 • adresuje kopertę, wyjaśnia pojęcia adresat i nadawca;

 • uzupełnia zdania różnymi formami wyrazu mróz;

 • tworzy rodziny wyrazów mróz i śnieg;

 • nazwy świąt i zwroty grzecznościowe w korespondencji zapisuje wielką literą;

 • wie, co jest potrzebne, by list dotarł do adresata;

 • zapisuje wniosek na podstawie przedstawionej sytuacji;

 • uzupełnia zdania na podstawie przeczytanego tekstu;

 • zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, stosując odpowiednią interpunkcję;

 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej;

 • rozpoznaje i nazywa trójkąty;

 • oblicza długość boków figury;

 • tworzy obrazy z figur geometrycznych;

 • wskazuje elementy zimowej pogody, takie jak: śnieg, mróz, zamieć, zawieja, śnieżyca, szron;

 • zna symbole elementów zimowej pogody;

 • wie, że mróz i śnieg mogą być groźne;

 • wyjaśnia znaki i symbole stosowane w urzędach np. zakaz wejścia z lodami;

 • potrafi zachować się w urzędzie i korzystać z urządzeń pocztowych;

 • wie, na czym polega praca urzędu pocztowego;

 • wie, jak należy zachować się na poczcie;

 • rytmizuje teksty;

 • tworzy obrazy, posługując się takimi środkami jak barwa i faktura

 • posługuje się w pracy plastycznej pojęciami: plan pierwszy, plan drugi, horyzont, pejzaż;

 • doskonali celność rzutów.
Uczeń:

 • wie, że należy utrzymywać korespondencję z bliskimi i znajomymi;

 • docenia wagę własnoręcznie napisanych i wysłanych pocztą tradycyjną życzeń;

 • rozumie, dlaczego zima może sprawiać i radość i kłopoty;

 • tworzy poetyckie odpowiedzi na podane pytania;

 • wyszukuje informacje na temat znaczka pocztowego;

 • wie, jaką drogę przebywa list od nadawcy do adresata;

 • prowadzi sondę uliczną i analizuje jej wyniki;

 • rozpoznaje i nazywa rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki;

 • układa i pisze zdania o znaczeniu przeciwnym;

 • pisze rozdzielnie przeczenie nie z czasownikami;

 • pisze ą i ę w zakończeniach wybranych czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej;

 • objaśnia związki frazeologiczne związane z mrozem i lodem;

 • wie, w jakiej postaci występuje woda w przyrodzie;

 • wie, jak powstają płatki śniegu i dlaczego mają zróżnicowany wygląd; opisuje właściwości śniegu;

 • wyjaśnia mechanizm powstawania szronu;

 • wyjaśnia, dlaczego posypuje się chodniki piaskiem i solą i jakie są tego skutki;

 • wykonuje rzut oburącz do kosza;

 • uczestniczy w grach i zabawach na śniegu.

Krąg tematyczny: W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU64. Wigilia u Muminków – spotkanie z lekturą


65. Jak wyglądała choinka w domu dziadków?


66. Wigilia w naszych domach


67. Boże Narodzenie na świecie


68. Wigilia w naszej klasieUczeń:

 • niesie pomoc potrzebującym;

 • aktywnie uczestniczy w uroczystości szkolnej;

 • zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem i wie, dlaczego należy je pielęgnować;

 • objaśnia pojęcie tradycja na podstawie dostępnych źródeł;

 • wypowiada się na temat świątecznych tradycji i zwyczajów kultywowanych w rodzinie i w Polsce;

 • twórczo opowiada dalszy ciąg zdarzeń;

 • ocenia zachowanie bohaterów;

 • opisuje choinkę;

 • redaguje notatkę z przebiegu uroczystości;

 • poprawnie zapisuje nazwy wybranych państw europejskich;

 • dokonuje analizy danych matematycznych;

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z obliczeniami w zakresie 100;

 • bierze udział w zabawie w sklep, wykonuje obliczenia pieniężne;

 • śpiewa najpopularniejsze polskie kolędy i pastorałki;

 • wykonuje ozdoby choinkowe z papieru i dostępnych materiałów;

 • dekoruje salę na wigilijne spotkanie, nakrywa stół;

 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę;

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

Uczeń:

 • zna najważniejsze tradycje bożonarodzeniowe z wybranych krajów Europy;

 • organizuje kolędowanie;

 • poprawnie zmiękcza spółgłoski przed innymi spółgłoskami;

 • wyjaśnia pisownię wyrazów z utratą dźwięczności;

 • objaśnia reguły pisowni za pomocą wyrazów pokrewnych;

 • tworzy kaligramy o tematyce świątecznych ozdób;

 • konstruuje gry planszowe;

 • dostosowuje ubiór do okoliczności;

 • potrafi wymienić i scharakteryzować gatunki drzew iglastych, w tym ostrokrzew jako przykład krzewu zimozielonego;

 • wie, jakie gatunki drzew i krzewów wiążą się ze świętami Bożego Narodzenia;

 • wykonuje ćwiczenia kształtujące z piłkami rehabilitacyjnymi;

 • uczestniczy w grach z krążkami i kółkiem ringo;

Krąg tematyczny: NOWY ROK, DOBRY ROK


69. Skąd się wzięły nazwy pór roku i miesięcy?


70. Poznajemy baśń i jej autora – spotkanie z lekturą


71. Opowiadamy przygody Gerdy i Kaja


72. Niech żyje bal!


73. Zaproszenie do tańcaUczeń:

 • planuje swoje zamierzenia;

 • wie, co to jest kotylion i bal kotylionowy;

 • wie, jaką rolę pełnił i pełni taniec;

 • bogaci słownictwo o pojęcia związane z tańcem;

 • wypowiada się na temat przeczytanych lub słuchanych baśni Andersena, posługując się odpowiednim słownictwem;

 • układa pytania do quizu;

 • układa i zapisuje zaproszenie na bal;

 • pisze krótką notatkę o autorze;

 • nadaje tytuły kolejnym wydarzeniom z tekstu;

 • wskazuje bohaterów głównych i drugoplanowych;

 • ustala osobę mówiącą w wierszu;

 • zapisuje noworoczne postanowienia;

 • pisze poprawnie nazwy miesięcy;

 • pisze poprawnie wybrane wyrazy z z, rz, ó, u, h i ch;

 • tytuły wybranych baśni pisze w cudzysłowie i wielką literą;

 • sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50;

 • posługuje się kalendarzem, poprawnie zapisuje i porządkuje daty;

 • poprawnie odczytuje godziny;

 • wykonuje proste obliczenia zegarowe;

 • rozpoznaje czworokąty wśród innych figur;

 • zna własności czworokątów;

 • rozpoznaje metrum i rytm tańców;

 • bierze udział w zabawach bieżnych;

 • wykonuje rytmiczne ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.
Uczeń:

 • wie, jak należy zachować się podczas zabaw tanecznych;

 • potrafi kulturalnie zaprosić do tańca;

 • buduje definicję pojęcia choreograf;

 • objaśnia etymologię nazw miesięcy i pór roku;

 • tworzy wyrazy pokrewne wyrazu muzyka i jego przymiotnikowe określenia;

 • objaśnia związki frazeologiczne z wyrazami rok, serce;

 • dobiera odpowiednie przymiotniki jako określenia rzeczowników;

 • odmienia rzeczowniki;

 • konstruuje twórcze zdania warunkowe na temat: „co by było, gdyby…”;

 • wie, kim był Hans Christian Andersen;

 • rozpoznaje i wymienia z tytułu najpopularniejsze baśnie Andersena;

 • rozpoznaje walca;

 • wykonuje starty do biegu z różnych pozycji wyjściowych.
Krąg tematyczny: KTO JEST KIM


74. To warto wiedzieć


75. Czym oni

się zajmują ?


76. Zabawa słowami


77. Kochana babciu, kochany dziadku


78. Poczęstunek dla babci i dziadkaUczeń:

 • zdaje sobie sprawę z wartości zdrowia;

 • wie, że ludzie mogą różnić się wyglądem i stanem zdrowia;

 • identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami;

 • wie, kiedy jest Dzień Babci i Dzień Dziadka, wie, jak je uczcić;

 • samodzielnie czyta opowiadania dla dzieci;

 • na podstawie zdjęć i informacji wypowiada się na temat zawodów wykonywanych przez ludzi, bogacąc słownictwo w tym zakresie;

 • czyta przepis i ustala kolejne etapy pracy;

 • przepisuje tekst drukowany, dbając o poprawność graficzną i ortograficzną zapisu;

 • zapisuje kilkuzdaniową wypowiedź na temat swoich dziadków;

 • redaguje i zapisuje życzenia dla dziadków;

 • zna i zapisuje nazwy lekarzy różnych specjalności;

 • poprawnie pisze nazwy wybranych zawodów z końcówką -arz;

 • uzupełnia przysłowia, poprawnie zapisując wybrane wyrazy z ó, rz i ż;

 • oblicza iloczyny w zakresie 100;

 • intuicyjnie rozpoznaje własności mnożenia;

 • rozumie zależności między ilością ceną i wartością;

 • oblicza obwód figury;

 • wie, co to jest milimetr;

 • wie, jak zapobiegać chorobom poprzez właściwe odżywianie się, ubieranie stosownie do pogody i ruch;

 • wie, do czego służą okulary;

 • tworzy listę zawodów wykonywanych dawniej i dziś;

 • wie, jakie zwody wykonują osoby z najbliższego otoczenia;

 • utrwala dźwięki gamy i określa ich położenia na pięciolinii;

 • tworzy własne linie melodyczne z poznanych dźwięków;

 • improwizuje na instrumentach proste melodie w oparciu o poznane dźwięki;

 • ćwiczy równowagę ciała;

 • prowadzi piłkę nogą.
Uczeń:

 • poznaje przeszłość swojej rodziny;

 • tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny;

 • wie, jak wnuki mogą pomóc babci i dziadkowi;

 • wypowiada się na temat współczesnych i dawnych zabaw i zabawek, bogacąc słownictwo w tym zakresie;

 • odgrywa scenki dramowe przedstawiające wizytę u lekarzy specjalistów;

 • układa dialog między „lekarzem” a „pacjentem”;

 • wie, że niektóre wyrazy mogą brzmieć tak samo, ale zapisuje się je inaczej;

 • wie, że są wyrazy występujące wyłącznie w liczbie mnogiej;

 • tworzy wyrazy pokrewne do podanych wyrazów;

 • tworzy zdrobnienia;

 • wyszukuje przysłowia związane ze zdrowiem i wyjaśnia je;

 • korzysta ze słownika frazeologicznego;

 • wyszukuje wyrazy ukryte w innych wyrazach: synonimy, palindromy; tworzy nowe wyrazy na podstawie podanych i z liter innych wyrazów;

 • układa zagadki;

 • wie, na czym polega badanie wzroku u okulisty;

 • wskazuje zawody dawne i zanikające;

 • rozpoznaje rekwizyty związane z poszczególnymi zawodami;

 • wykonuje sałatkę owocową według przepisu;

 • gra w „piłkę chińską”.
Krąg tematyczny: NAJPIERW POMYŚL, POTEM ZRÓB


79. Na złość Tobie, odmrożę sobie uszy


80. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?


81. Słowa, które mogą ranić…


82. A miało być tak wesoło…Uczeń:

 • rozumie i stosuje zasady dobrego współżycia w grupie;

 • dostrzega swoje mocne i słabe strony;

 • wyraża emocje za pomocą słów, gestów i mimiki;

 • nazywa pozytywne i negatywne cechy charakteru;

 • bogaci słownictwo związane z Internetem i komputerem;

 • wie, co to są dane osobowe;

 • bierze udział w dyskusji klasowej;

 • pisze list do bohatera przeczytanego tekstu;

 • wie, kiedy stosować akapit;

 • tworzy wyrazy pokrewne do wyrazu list;

 • uzupełnia porównania;

 • rozpoznaje przewodnią myśl tekstu;

 • wskazuje w opowiadaniu części jego kompozycji;

 • wyjaśnia przysłowia związane ze zdrowiem;

 • rozkłada liczby na 3 i więcej równych składników;

 • sprawnie wykonuje obliczenia zegarowe;

 • uczestniczy w grach logicznych;

 • wie, w jaki sposób rozsądnie korzystać z komputera;

 • wie, jakie zagrożenia może spowodować nierozsądne korzystanie z Internetu;

 • improwizuje akompaniament rytmiczny;

 • rzuca do celu;

 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw.
Uczeń:

 • dostrzega zależności pomiędzy emocjami a zachowaniem;

 • potrafi opanować negatywne emocje;

 • dopasowuje przysłowia do myśli przewodniej tekstu;

 • rozwiązuje quiz sprawdzający zrozumienie tekstu;

 • rozumie pojęcia etykieta i netykieta;

 • redaguje i zapisuje zasady mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu;

 • udziela rad bohaterce wiersza;

 • wie, co to jest przymiotnik i na jakie pytania odpowiada;

 • rozpoznaje przymiotniki w zdaniu;

 • porównuje zachowanie ludzi i zwierząt z wiersza (alegorie);

 • rozumie zagrożenia związane z ujawnianiem w Internecie danych osobowych;

 • wyjaśnia różnice pomiędzy muzyką wokalną i instrumentalną.
Krąg tematyczny: ZIMNO, ZIMNIEJ, NAJZIMNIEJ


83. Góralskie opowieści


84. Jak można spędzać czas w górach?


85. Zimą jest pięknie nie tylko w górach


86. Bezpieczne ferieUczeń:

 • potrafi sprawdzić i ocenić swoje umiejętności;

 • przewiduje skutki różnych zachowań i sytuacji;

 • wypowiada się na temat muzyki góralskiej, bogacąc słownictwo w tym zakresie;

 • opisuje zimowy krajobraz;

 • uzupełnia zdania wyrazami z rodziny wyrazu góra;

 • pisze poprawnie wybrane wyrazy z ó niewymiennym;

 • sprawdza pisownię wyrazów w słowniku ortograficznym;

 • charakteryzuje elementy rzeczywiste i fantastyczne w legendzie;

 • dzieli w zakresie 50;

 • oblicza obwód prostokąta i kwadratu;

 • rysuje figurę symetryczną;

 • rozpoznaje proste i odcinki równoległe;

 • opisuje elementy krajobrazu górskiego (góry, doliny, kotliny, hale, wąwozy);

 • zna najpopularniejsze rośliny i zwierzęta górskie;

 • zna numery alarmowe;

 • rozróżnia bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe;

 • potrafi powiadomić dorosłych o zaistniałym zagrożeniu, niebezpieczeństwie, wypadku;

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń na torze przeszkód;

 • jeździ na sankach i bawi się na śniegu z zachowaniem ustalonych zasad.
Uczeń:

 • planuje swoje ferie;

 • opowiada legendę o śpiących rycerzach;

 • czyta tekst legendy i porównuje go z nagraniem w gwarze góralskiej;

 • wie, co to jest gwara i zna przykłady wyrazów z gwary góralskiej;

 • opisuje strój góralski, używając określeń i nazw gwarowych;

 • tworzy przymiotnikowe określenia rzeczowników;

 • dostrzega humor sytuacyjny w tekście;

 • wskazuje na mapie Polski pasma górskie, wybrane szczyty i miejscowości położone w górach (m.in. Tatry, Giewont i Zakopane);

 • wskazuje na mapie Polski tereny nadmorskie, Mazury, Puszczę Białowieską, Suwałki, Tarnów;

 • wie, czym są i gdzie leżą polskie bieguny zimna i ciepła;

 • rozpoznaje muzykę góralską;

 • tworzy symboliczne rysunki;

 • pokonuje zwinnościowy tor przeszkód z elementami skoków, przeplotów, balansowania i manipulacji przyborem.

1   2

Powiązany:

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi część 1 „Raz, dwa, trzy, teraz my!”

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi część 2 „ Raz, dwa, trzy, teraz my!”

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr pierwszy

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr pierwszy

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie 3, semestr 1 (Nowe Już w szkole)

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconRozkład materiału I plan wynikowy nauczania historii w klasie trzeciej gimnazjum

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia

Plan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”) iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom