Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz 0.53 Mb.
NazwaSprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej
strona21/27
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar0.53 Mb.
TypSprawozdanie
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 25 – PATRZ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10
  1. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 26 – WIĘZIENNICTWO


podpunkt a)


 1. Od roku 2008 do końca 2010 r. w ramach działalności remontowej wyremontowano ok. 1100 miejsc zakwaterowania. Przeprowadzono także inne prace remontowe modernizując m. in. kąciki sanitarne dla skazanych i szpitale więzienne.

 2. Baza zakwaterowania osadzonych w oddziałach systematycznie z roku na rok się zwiększa. W bieżącym roku środki przeznaczone na ten cel w budżecie Służby Więziennej pozwolą na utworzenie ok. 308 nowych miejsc zakwaterowania.

 3. Na dzień 29 lipca 2011 r. liczba osób pozbawionych wolności wynosiła  82000, przy zaludnieniu oddziałów mieszkalnych wynoszącym  79783, co stanowi 97,1% pojemności oddziałów mieszkalnych wynoszącej  82124. W liczbie tej nie uwzględnia się   2217 osadzonych przebywających w izbach chorych, celach i oddziałach dla niebezpiecznych, szpitalach, domach dla matki i dziecka, oddziałach tymczasowego zakwaterowania stanowiących 61,1% pojemności wynoszącej  3628.

 4. Służba Więzienna na bieżąco podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skutków przeludnienia. Przyjęto nowe regulacje dotyczące tzw. polityki transportowej (nie przenosi się skazanych do zakładów karnych, w których nie ma wolnych miejsc) i zainicjowano zmiany przeznaczenia jednostek penitencjarnych tak, aby ich profil odpowiadał rzeczywistym potrzebom polityki karnej państwa (Dyrektor Generalny Służby Więziennej w drodze zarządzenia na bieżąco ustala nowe przeznaczenie już funkcjonujących zakładów karnych, likwidując na przykład oddziały dla recydywistów i tworząc w ich miejsce oddziały dla odbywających karę po raz pierwszy).

 5. Dodatkowo poprawie warunków odbywania kary pozbawienia wolności służyć ma także szereg inicjatyw ustawodawczych podejmowanych w ostatnich latach przez Rząd:

 • Zgodnie z nowelizacją Kkw z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. 2009, nr. 206, poz. 1589), która weszła w życie w czerwcu 2010 r. każdy skazany odbywający karę pozbawienia wolności ma możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu co najmniej połowy kary. Dotychczas z uprawnienia tego mógł skorzystać jedynie skazany na karę pozbawienia wolności orzeczoną w wymiarze powyżej 6 miesięcy.

 • W okresie ostatnich lat wprowadzono w krajowym porządku prawnym zmianę zasad wykonywania kary ograniczenia wolności. Skarb Państwa od czerwca 2010 r. pokrywa część kosztów związanych z wykonaniem tego rodzaju kary, wynikających wprost z obowiązku wykonywania przez skazanych pracy na cele społeczne (koszty badań lekarskich, ubezpieczenia skazanych pracowników), dodatkowo poszerzono krąg podmiotów na rzecz, których praca ta może być wykonywana, między innymi o instytucje kościelne, związki wyznaniowe czy też organizacje pozarządowe.

 1. W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej od 2008 r. systematycznie wdrażany jest System Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET, który pozwala od października 2010 r. na precyzyjne wskazanie, jaka była podstawa prawna osadzenia w warunkach przeludnienia, jak długo osadzony przebywał w tych warunkach i  w  której jednostce penitencjarnej. Prawo do humanitarnego traktowania, o którym mowa w  art. 40 Konstytucji RP, było jedną z przesłanek do zmiany brzmienia art. 110 Kkw (zmiana weszła w życie z dniem 6 grudnia 2009 r.; Dz. U. Nr 190, poz. 1475). Obecne brzmienie art. 110 Kkw zmieniono w ten sposób, że:

 • precyzyjnie określono przesłanki umieszczania skazanych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi poniżej 3 m2, podkreślając wyjątkowy charakter takiej decyzji;

 • określono maksymalny czas umieszczenia skazanego w tych wyjątkowych warunkach;

 • określono tryb postępowania organów postępowania wykonawczego w przedmiocie umieszczenia skazanych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi poniżej 3 m2 (patrz niżej – odpowiedź na pytanie 26 podpunkt c)).

 1. Regulacja art. 110 § 5 Kkw obligowała Ministra Sprawiedliwości do wydania w dniu 25 listopada 2009 r. rozporządzenia w sprawie trybu postępowania właściwych organów w  wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów (Dz. U. Nr 202, poz. 1564). Rozporządzenie określa w szczególności tryb postępowania:

 • dyrektora generalnego Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych oraz dyrektorów zakładów karnych lub aresztów śledczych w zakresie zawiadamiania o przekroczonej pojemności odpowiednio w skali kraju, obszaru działania okręgowego inspektoratu oraz zakładu karnego lub aresztu śledczego;

 • dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych w zakresie organizowania dodatkowych cel mieszkalnych;

 • prezesów sądów i kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury w wypadku przeludnienia zakładów karnych lub aresztów śledczych ponad ustaloną pojemność w  skali kraju.

 1. Postanowienia rozporządzenia mają na celu przede wszystkim unormowanie przepływu informacji między wymienionymi organami i podejmowanie czynności o charakterze nadzorczym w wypadku przeludnienia rozumianego jako sytuacji, gdy liczba osadzonych zakwaterowanych w zakładach karnych lub aresztach śledczych oraz podległych im oddziałach zewnętrznych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Wskazane w rozporządzeniu czynności inicjuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przekroczenia pojemności, przedstawiając stosowną informację Ministrowi Sprawiedliwości, dyrektorom okręgowym Służby Więziennej oraz dyrektorom zakładów karnych i aresztów śledczych.

 2. W celu zmniejszenia skali zjawiska przeludnienia ustalono w § 11 Instrukcji Nr 7/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r., w sprawie transportowania skazanych, jakie warunki muszą być spełnione do realizacji prośby osadzonego o przeniesienie do innego zakładu karnego w celu zapobieżenia nieuzasadnionemu wzrostowi stanu zaludnienia w poszczególnych jednostkach penitencjarnych.


System dozoru elektronicznego


 1. Rozwiązaniu problemu przeludnienia więzień w Polsce służą również działania Rządu mające na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego kar alternatywnych.

 2. W dniu 1 września 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. Nr 191, poz.1366 ze zm.), która wprowadziła nowy system wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, orzekany przez sąd penitencjarny i pozwalający na pobyt skazanego poza zakładem karnym. Wprowadziła ona jednocześnie daleko idące ograniczenie swobody skazanego przez kontrolę przebywania przez niego w wyznaczonym przez sąd miejscu i czasie (wg stanu na dzień 31 lipca 2011 r. karę odbywało 1420 skazanych, a 1022 już te karę odbyło, łącznie od momentu wprowadzenia systemu, objął on 2442 osoby). Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz.647) zwiększyła się 4-krotnie potencjalna populacja skazanych mogących składać wnioski o odbywanie kary w tym systemie: nowelizacja podwyższyła próg wymiaru kary skazanych, którzy mogą zostać poddani dozorowi elektronicznemu, z 6 do 12 miesięcy, rozszerzyła zakres podmiotowy na recydywistów (z wyjątkiem wielokrotnych) i skazanych za przestępstwa umyślne oraz skarbowe oraz zniosła wcześniejszą opłatę przez skazanego za odbywanie kary w tym systemie.

 3. Aktualnie System Dozoru Elektronicznego funkcjonuje w wybranych apelacjach sądowych i według stanu na dzień na dzień 31.07.2011 r. systemem tym objęto 2442 osoby, w tym 1420 skazanych aktualnie odbywa karę, a 1022 zakończyło jej odbywanie.

 4. Dodatkowo planuje się, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. System Dozoru Elektronicznego obejmie swym działaniem całe terytorium Polski i maksymalnie 7.500 skazanych.


podpunkt b)


 1. W ramach „Programu pozyskania 17000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w  latach 2006–2009” (realizowanego do roku 2010) uzyskano ok. 15.000 miejsc.podpunkt c)


 1. Program Modernizacji Służby Więziennej w latach 2009 – 2011 nie został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów.


podpunkt d)

Ograniczenie przebywania skazanego w warunkach niespełniających 3 m2 na jednego skazanego

 1. W dniu 9 października 2009 r. została uchwalona zmiana przepisów Kkw stanowiąca wykonanie wyroku TK z dnia 26 maja 2008 r. (SK 25/07), stwierdzającego niezgodność art. 248 § 1 Kkw z przepisami Konstytucji RP (patrz odpowiedź na pytanie 1 Komitetu dot. orzecznictwa). Ustawa weszła w życie w dniu 6 grudnia 2009 roku (Dz. U. nr 190, poz. 1475). Ustawa przewiduje ściśle określone standardy umieszczania skazanych w warunkach przeludnienia. Zmianie uległ art. 110 k.k.w., zgodnie z którym umieszczenie skazanego w celi mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca na  skazanego wynosi poniżej 3 m² (nigdy jednak nie mniej niż 2 m²) jest możliwe tylko na czas określony - nie dłuższy niż 90 dni i jedynie w sytuacjach wyjątkowych, ściśle określonych w tym przepisie. Decyzję taką podejmuje dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, który jest przy tym zobligowany do minimalizowania pogorszenia warunków wykonywania. Decyzja tego rodzaju musi określać czas oraz przyczyny umieszczenia skazanego w takich warunkach, a  także oznaczać termin, do którego skazany ma w tych warunkach przebywać. Skargę na decyzję rozpoznaje sąd w terminie 7 dni. Celem poprawy warunków osadzenia wprowadzono nadto zapis, w myśl którego, w  przypadku umieszczenia skazanego w warunkach celi o powierzchni poniżej 3 m² na  osobę, należy takiemu skazanemu zapewnić codzienne spacery dłuższe o pół godziny oraz korzystanie z dodatkowych zajęć kulturalno-oświatowych lub z zajęć z  zakresu kultury fizycznej i sportu.1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

Powiązany:

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconSprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconSprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconSprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconSprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconVi sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich I Politycznych

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconMam zaszczyt I przyjemność przedstawić dostojnemu Komitetowi łączne XV i XVI okresowe sprawozdanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconVademecum dla wyborców wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej I do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconSprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconO zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej I do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej iconWybory do sejmu rzeczypospolitej polskiej I senatu rzeczypospolitej polskiej 9 października 2011 roku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom