Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach
Pobierz 33.69 Kb.
NazwaProgram naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar33.69 Kb.
TypDokumentacja
PROGRAM NAPRAWCZY

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH


W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW


Podstawy konstruowania programu


 1. Wytyczne organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opracowane na podstawie dokonanego przeglądu szkoły pod względem bezpieczeństwa.

 2. Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

 3. Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego (zapisy różnego rodzaju przypadków agresji słownej i czynnej występujących wśród uczniów).Cele programu

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.

 2. Doskonalenie procesu wychowawczego.

 3. Uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa .

 4. Zwiększenie zaufania uczniów do siebie w sytuacjach potencjalnej przemocy

 5. Zapoznanie z różnymi formami agresji, nie tylko czynnej.

 6. Nauka radzenia sobie w groźnych społecznie sytuacjach.

 7. Wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji ze stosowania w mowie wulgaryzmów.

 8. Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję.

 9. Rozwijanie przez dzieci samoświadomości własnych emocji i uczuć.

 10. Uwrażliwienie nauczycieli na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorów przemocy słownej i czynnej wśród uczniów.

Założenia programu

 1. Intensyfikacja pracy wszystkich podmiotów szkoły: dyrekcji, nauczycieli, pedagoga, uczniów i rodziców w procesie wychowawczym.

 2. Kształtowanie współpracy między wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie wychowania.

 3. Umiejętne wykorzystywanie pomocy organu prowadzącego, instytucji, organizacji i osób wspierających szkołę.

 4. Ewaluacja programu i umiejętność wyciągania wniosków do konstruowania kolejnych etapów programu.

Treści programu

 1. Działania dyrektora:

  1. organizacja czasu pracy, pozwalająca na bezpośredni kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami,

  2. zapewnienie nauczycielom możliwości doskonalenia swojego warsztatu pracy, w zakresie zdobywania umiejętności i poznawania nowych metod wychowawczych,

  3. analiza i modyfikacja WSO, szczególnie przepisów dotyczących punktowego oceniania zachowania.

  4. informowanie uczniów o przejawach agresji w szkole,

  5. stosowanie nagród motywujących uczniów do zmiany negatywnego zachowania,

  6. wspomaganie uczniów z rodzin niedostosowanych społecznie,

  7. organizacja zajęć pozalekcyjnych, imprez, uroczystości z wyraźnie zaznaczonym celem wychowawczym.

  8. zapoznanie rodziców z programem wychowawczym i programami profilaktycznymi realizowanymi w szkole,

  9. zapoznanie rodziców z WSO i wymaganiami dotyczącymi zachowania się ucznia w szkole,

  10. umożliwienie kontaktów rodziców z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami,

  11. organizowanie prelekcji dla rodziców o efektywności wychowywania, organizacji czasu wolnego dziecka i możliwości pomocy ze strony szkoły w sytuacjach wychowawczych, trudnych dla rodzica.

 2. Działania pedagoga, wychowawców i nauczycieli:

  1. współdziałanie pedagoga z wychowawcami, innymi nauczycielami i rodzicami,

  2. dzielenie się doświadczeniami w obszarze poprawy efektywności wychowania,

  3. analiza stosowanych metod pod kątem dążenia do optymalizacji procesu wychowawczego w szkole,

  4. sprecyzowanie wymagań i kryteriów oceniania zachowania i konsekwencja w ich stosowaniu,

  5. troska o wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych,

  6. doskonalenie własnego warsztatu pracy,

  7. zapoznanie uczniów z zasadami oceniania zachowania,

  8. motywowanie uczniów do poprawy zachowania przez stosowanie systemu nagród i kar,

  9. dbanie o dobre relacje z uczniami i między uczniami,

  10. wspieranie dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc rodziców,

  11. organizowanie pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze i wykazującym problemy w nauce,

  12. ustalenie jasnych zasad komunikowania się z rodzicami,

  13. bieżące przekazywanie rodzicom informacji na temat zachowania ich dziecka szkole,

  14. wspieranie rodziców w indywidualnej pracy wychowawczej z dzieckiem w domu,

  15. pedagogizacja rodziców.

 3. Działania uczniów:

  1. wdrażanie do samooceny swojego zachowania,

  2. uczenie się pożytecznej organizacji czasu wolnego, pożytecznego korzystania ze zdobyczy techniki: internet, telewizja itp.,

  3. sygnalizowanie nauczycielom, zauważonych nieprawidłowości w zachowaniu kolegów i koleżanek w szkole.

 4. Działania rodziców:
  1. organizowanie swoich zajęć w taki sposób, aby wygospodarować czas na rozmowę i zajęcia ze swoimi dziećmi,

  2. określenie systemu wymagań względem swojego dziecka, wypracowanego np.

z wychowawcą, pedagogiem, dyrekcją,

c) dbanie o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego swojego dziecka,

d) systematyczna kontrola osiągnięć i zachowania dziecka poza domem,

e) sprawdzanie wykorzystania czasu wolnego,

f) częste kontakty ze szkołą, odpowiadanie na uwagi nauczyciela,

g) podejmowanie wspólnych działań z innymi rodzicami z klasy,

h) współdziałanie ze szkołą w sprawach wychowawczych i bezpieczeństwa uczniów.


Realizacja działań


DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI TERMINY

 1. Podejmowanie działań naprawczych:

- utrwalenie zachowań asertywnych,

- uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

- nauka prawidłowego porozumiewania się, okazywanie innym szacunku, życzliwości,

przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych,

- uświadomienie uczniom konieczności dbania o własne i cudze zdrowie fizyczne i psychiczne.


Zajęcia o charakterze terapeutycznym.


Treningi umiejętności,

Program Profilaktyki Agresji, zajęcia dla szóstoklasistów „Próg egzaminacyjny - radzenie sobie ze stresem”


Lekcje wychowawcze.


Organizacja zajęć pozalekcyjnych.


Apele i gazetki profilaktyczne.


Spotkania profilaktyczno-prewencyjne z przedstawicielami sekcji ds. nieletnich.

Pedagog szkolny.


Pedagog szkolny, psycholog.


Wychowawcy klas.


Nauczyciele.

Dyrekcja szkoły.


Pedagog szkolny.


Pedagog szkolny.


W miarę potrzeb, przez cały rok szkolny.

 1. Pedagogizacja rodziców- współpraca z rodzicami .

Pedagogizacja rodziców na zebraniach klasowych.


Warsztaty organizowane przez szkołę dla rodziców.

Wychowawcy klas.


Specjaliści- trenerzy, psychologowie, pedagodzy.


W miarę potrzeb, przez cały rok szkolny.

3. Uczenie świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków masowego przekazu i

Internetu.

Lekcje wychowawcze.

Koło informatyczne.

Zajęcia biblioteczne.Wychowawcy klas.

Nauczyciel informatyki.

Bibliotekarz szkolny.

Akcje plakatowe.


Przez cały rok szkolny.

4. Wdrażanie do czytelnictwa – wzbogacanie słownictwa ucznia.

Propagowanie literackiego języka polskiego.

Lekcje języka polskiego.


Zajęcia czytelnicze biblioteczne.

Konkursy czytelnicze.

Konkursy recytatorskie.

Nauczyciele języka polskiego.


Bibliotekarz szkolny.


Przez cały rok szkolny.

 1. Realizacja dotychczas już sprawdzonych programów profilaktyczno-wychowawczych:

- „Nie przemocy i używkom”,

- Programu Zapobiegania Niepowodzeniom Szkolnym,

- Programu adaptacyjnego dla uczniów kończących naukę w I i rozpoczynających w II etapie edukacyjnym,

- Sportowych projektów edukacyjnych „Bicie rekordów”

- „Olimpiady Sportowej”.

Pogłębianie wiedzy z zakresu profilaktyki.

Wszyscy pracownicy szkoły.


Przez cały rok szkolny.Ewaluacja


Należy ocenić efekty dokonanych zmian poprzez analizę dokumentacji pedagoga, wychowawców klasowych oraz analizę ocen zachowania uczniów po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego.


Program opracowała


wicedyrektor szkoły

Elżbieta Wydmuch

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconProgram naprawczy dla uczniów klas I iii szkoły podstawowej nr 1 w bełchatowie

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconZmodyfikowany program rozwoju szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconProgram naprawczy szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconProgram nauczania języka angielskiego dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program naprawczy dla szkoły podstawowej nr 1 w pieszycach iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom