Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Pobierz 100.62 Kb.
NazwaTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Data konwersji19.09.2012
Rozmiar100.62 Kb.
TypDokumentacja


TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

Z JĘZYKA POLSKIEGO


sesja wiosenna 2012/2013 1. Literatura
 1. Poeta - buntownik w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw podłoże buntu oraz zastosowane w jego literackiej prezentacji środki ekspresji artystycznej, analizując celowo wybrane przykłady.
 1. Antysemityzm Polaków. Scharakteryzuj źródła i formy nienawiści do Żydów na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł historycznych.
 1. Scharakteryzuj różne koncepcje roli pisarza w literaturze polskiej, odnosząc je do światopoglądu lub programu epoki, z której pochodzi omawiane dzieło. Przywołaj przykłady z dwóch - trzech epok.
 1. Przedstaw i omów funkcje mitologizacji dzieciństwa w wybranych utworach różnych epok.
 1. Ocena moralności mieszczańskiej w utworach Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw problem, opierając się na analizie kilku wybranych utworów.
 1. Motyw powstań narodowych. Interpretując celowo wybrane przykłady literackie z co najmniej dwóch epok, wyjaśnij przyczyny jego obecności w literaturze oraz sposoby wykorzystania.
 1. Wskaż wybrane koncepcje opisu rzeczywistości (od naśladownictwa do deformacji). Określ rodzaje użytych środków oraz ich funkcje, opierając się na kilku wybranych utworach.
 1. Motywy antyczne w literaturze współczesnej. Dokonaj charakterystyki wybranego motywu. Określ jego funkcje na przykładzie kilku utworów.
 1. Tragizm jako forma zdeterminowania człowieka. Określ i zinterpretuj tę kategorię w wybranych utworach literackich.
 1. Wskaż i zinterpretuj różnice lub podobieństwa w sposobie wykorzystywania motywu przemijania i śmierci w literaturze średniowiecza i współczesności.
 1. Motyw tułacza, wygnańca i emigranta w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Dokonaj analizy i interpretacji losów kilku wybranych postaci.
 1. Parabola jako sposób mówienia pisarzy XX wieku o człowieku i świecie. Przedstaw kilka przykładów, zanalizuj funkcjonalność zastosowanego gatunku.
 1. Tradycja romantyczna jako wzorzec lub przedmiot polemiki w literaturze następnych epok. Omów problem, interpretując celowo wybrane utwory literackie.
 1. Twórczość Szekspira jako źródło inspiracji polskiej literatury romantycznej. Rozpoznaj, przedstaw i wyjaśnij zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 1. Omów funkcje motywu tańca w literaturze polskiej i/lub obcej, analizując wybrane utwory literackie.
 1. Konformiści w dziejach literatury - scharakteryzuj kilku wybranych bohaterów, których można ocenić tym mianem. Zbadaj przyczyny i skutki konformistycznej postawy wskazanych postaci, dokonaj oceny moralnej ich wyborów.
 1. Buntownicy w literaturze - scharakteryzuj kilka postaci z wybranych utworów literackich, skupiając się na pobudkach oraz skuteczności ich buntu.
 1. Przeszłość jako pretekst do mówienia o współczesności - przedstaw kilka wybranych utworów, w których obraz przeszłości jest maską współczesności. W każdym przypadku uzasadnij taki zabieg, przywołując różne konteksty..
 1. Społeczeństwo i państwo jako temat literatury XVI i XVIII wieku. Przedstaw sądy i opinie zawarte w wybranych utworach z tych stuleci.

 2. Wskaż i zinterpretuj lektury głoszące pochwałę życia i potrzebę zgody człowieka ze światem. Oprzyj się na wybranych tekstach z co najmniej dwóch epok literackich.
 1. Groteskowe przedstawianie świata i człowieka na przykładzie wybranych utworów literackich. Określ środki artystyczne budujące groteskę we wskazanych tekstach.
 1. Przywołując stosowne przykłady wybranych tekstów literackich, odpowiedz na pytanie, czy ideały to życiowy drogowskaz, czy też zbędny balast? Odpowiedź poprzyj charakterystyką wskazanych bohaterów.
 1. Opierając się na kilku dowolnie wybranych utworach, przedstaw wizerunek inteligencji w literaturze polskiej.
 1. Scharakteryzuj model powieści historycznej uprawianej przez dowolnie wybranego pisarza XIX lub XX wieku.
 1. Wskaż i zanalizuj nawiązania do tradycji antycznej i romantycznej w dramatach i pismach teoretyczno - teatralnych Stanisława Wyspiańskiego.
 1. Przedstaw koncepcję artysty i sztuki w wybranych programach i utworach modernistycznych.
 1. Wskaż i scharakteryzuj funkcje motywów średniowiecznych w wybranych dziełach literatury epok późniejszych.
 1. Przedstaw sposób wykorzystania motywu rycerza i pojedynku rycerskiego w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku.
 1. Zidentyfikuj i zanalizuj związki kultury odrodzenia z tradycją antyku w wybranych dziełach literatury XVI wieku.
 1. Zidentyfikuj i zanalizuj związki kultury odrodzenia z tradycją chrześcijańską w wybranych utworach literackich.
 1. Dokonaj analizy porównawczej wizji świata i człowieka zawartej w wybranych utworach renesansu i baroku polskiego.
 1. Omów sposób wykorzystania i funkcje opisu krajobrazu w różnych rodzajach literackich. Oprzyj się na wybranych utworach reprezentatywnych dla danego rodzaju literackiego.
 1. Prześledź i scharakteryzuj przemiany motywu domu w literaturze polskiej na przykładzie wybranych utworów literackich z dwóch następujących po sobie epok literackich.
 1. Rola legend i mitów narodowych w twórczości S. Wyspiańskiego lub S. Żeromskiego. Omów problem, interpretując celowo wybrane utwory literackie.
 1. Kontrast jako zasada kompozycji w literaturze baroku oraz jego związek ze światopoglądem epoki. Omów problem, analizując wybrane teksty literackie.
 1. Scharakteryzuj funkcje komizmu w kreacji świata przedstawionego w wybranych utworach co najmniej dwóch epok literackich.
 1. Scharakteryzuj funkcje ironii w kreacji świata przedstawionego w wybranych utworach literackich co najmniej dwóch epok.
 1. Scharakteryzuj funkcje kategorii tragizmu w kreacji świata przedstawionego na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
 1. Zanalizuj funkcje motywów ludowych w wybranych utworach literackich polskiego romantyzmu.
 1. Scharakteryzuj różne formuły patriotyzmu zawarte w wybranych utworach literackich co najmniej dwóch odrębnych epok.
 1. Motyw kresów wschodnich w literaturze polskiej. Omów problem, analizując wybrane dzieła literackie.
 1. Omów rolę i charakter portretów dzieci, analizując wybrane utwory literackie.
 1. Scharakteryzuj formy i funkcje literackich przekazów rozmowy z Bogiem kilku wybranych bohaterów powieściowych, dramatycznych lub lirycznych.
 1. Rozpoznaj i zanalizuj techniki pisarskie wykorzystywane w wybranych powieściach literatury polskiej i obcej XIX i XX wieku.
 1. Różne oblicza dramatu współczesnego - dokonaj analizy formy, języka i obecności tradycji literackiej w wybranych utworach T. Różewicza i S. Mrożka..
 1. W oparciu o wybrane teksty literackie scharakteryzuj motyw kamienicy mieszczańskiej jako wyznacznika określonego stylu życia.
 1. Na wybranych przykładach scharakteryzuj funkcje konwencji onirycznej w kreacji świata przedstawionego.
 1. Rozróżnij i przedstaw warianty literackich rozrachunków z dziedzictwem sarmackim w tekstach różnych epok.
 1. Polacy w satyrze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania karykaturalnych portretów i ich funkcje, opierając się na przykładach z co najmniej dwóch epok.
 1. Scharakteryzuj różne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. Określ ich rolę jako autorskiego komentarza do czasów im współczesnych.

 2. Oświeceniowy krytycyzm wobec instytucji społecznych i politycznych. Zanalizuj wybrane dzieła.
 1. Absurd i groteska jako narzędzia opisu współczesnego świata. Omów problem, interpretując celowo wybrane dramaty polskie i obce z XX w.
 1. Świat przed i po Holocauście. Przedstaw i zanalizuj tematykę, wizerunki bohaterów i cechy formy reportaży Hanny Krall.
 1. Bohaterki powieści Jane Austin. Analiza portretów psychologicznych oraz typowych problemów z życia kobiet w pierwszej połowie XIX wieku.
 1. Wizerunek społeczności żydowskiej ukazany w powieściach Izaaka Singera. Prezentacja warunków życia, obyczajowości i kultury Żydów w pierwszej połowie XX na podstawie analizy wybranych wątków i postaci.
 1. Kultura Orientu jako źródło inspiracji artystycznej pisarzy europejskich. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych dzieł z różnych epok.
 1. Portret dwóch pokoleń zawarty w tekstach piosenek Kazika Staszewskiego. Dokonaj analizy porównawcza i interpretacja wybranych utworów.
 1. Sposób kreacji oraz funkcje motywów zwierzęcych w literaturze. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.
 1. Artysta jako bohater literacki. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
 1. Motyw pokory w Biblii i innych wybranych dziełach literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie.
 1. Rola poezji w dziejach narodu. Omów problem na przykładzie utworów z różnych epok literackich.
 1. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Dokonaj analizy postawy bohaterów wybranych dzieł.
 1. Portrety zbiorowości w literaturze polskiej. Omów na podstawie analizy wybranych dzieł.
 1. Wielkie monologi w literaturze. Przedstaw ich wpływ na charakterystykę postaci, analizując i interpretując wybrane teksty z różnych epok.
 1. Scharakteryzuj przyczyny i oceń skutki mezaliansów prezentowanych w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 1. Niepokoje ludzi żyjących u schyłku wieków. Dokonaj analizy zjawiska na przykładzie wybranych utworów.
 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 1. Od herosa do pantoflarza –różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów.
 1. Sposoby funkcjonowania w literaturze toposu ogrodu. Analiza wybranych przykładów.
 1. Dokumentaryzm i paraboliczność - omów dwa sposoby prezentacji świata w literaturze współczesnej, odwołując się do wybranych utworów.
 1. Przedstaw literacki wizerunek Kolumbów, interpretując wybrane utwory XX wieku.
 1. Literatura staropolska o problemie powinności obywatela wobec państwa. Omów, analizując wybrane przykłady.
 1. Motyw franciszkański w literaturze. Analizując właściwe przykłady, omów jego funkcję w utworach różnych epok.
 1. Szaleńcy, obłąkani, nadwrażliwi… jako bohaterowie literaccy. Omów zagadnienie, odwołując się do celowo dobranych przykładów bohaterów z różnych (2-3) epok.
 1. Alegoria w dawnym piśmiennictwie polskim. Omów temat, opierając się na analizie i interpretacji wybranych utworów.
 1. Wykaż wpływ tytułu i motta na interpretację wybranych utworów literackich. Omów, analizując celowo dobrane przykłady.
 1. Marzyciele, społecznicy, straceńcy jako bohaterowie literaccy różnych epok. Zaprezentuj ich portrety, analizując wybrane (3-4) przykłady.
 1. Różne sposoby funkcjonowania motywu postawy prometejskiej. Omów, analizując celowo dobrany materiał literacki.
 1. Różnorodne ujęcia motywu rodziny w literaturze. Analizując problem, odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok literackich.
 1. Różne sposoby wykorzystania motywu szaleńca/szaleństwa w literaturze. Przedstaw problem, odwołując się do analizy wybranych przykładów.
 1. Bohaterowie, których nikt nie słucha - profetyzm i jego funkcja w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane przykłady.
 1. Echa motywów i idei starotestamentowych w literaturze polskiej. Omów, analizując odpowiednie teksty.
 1. Różne sposoby wykorzystania motywów biblijnych w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady z kilku epok.
 1. Motyw samotności w literaturze. Przedstaw sposób jego funkcjonowania, analizując utwory różnych epok.
 1. Zwycięzcy i przegrani. Przedstaw problem bohaterów literackich uwikłanych w konflikty swoich czasów, analizując stosowne przykłady.
 1. Różne sposoby ukazywania wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane utwory.
 1. Polskie obrzędy, tradycje i obyczaje jako źródło inspiracji literackich. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów.
 1. Motyw nieśmiertelności artysty i jego twórczości. Omów, analizując wybrane utwory.
 1. Etos walki i etos pracy jako wartości popularyzowane przez literaturę polską w XIX wieku. Przedstaw, interpretując wybrane teksty.
 1. Egzystencjalizm – trudna koncepcja ludzkiego życia i jej literackie realizacje. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
 1. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych przykładów.
 1. Motyw przyjaźni. Omów sposób jego funkcjonowania w literaturze, przywołując analizę dzieł różnych epok.
 1. Bohater czytający. Na podstawie analizy tekstów, omów rolę książki i jej lektury w kreacji wybranych postaci literackich.

 2. Obraz mniejszości narodowych w literaturze polskiej. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory różnych epok.
 1. Rola didaskaliów w dramacie. Porównaj na przykładzie analizy trzech utworów reprezentujących różne epoki..
 1. Wybory moralne bohaterów literackich. Porównaj ich konsekwencje, interpretując wybrane utwory.
 1. Miasto i jego mieszkańcy w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie, porównaj sposób funkcjonowania w nich wymienionego motywu.
 1. Kreacja świata przedstawionego w literaturze fantasy. Omów temat, odwołując się do analizy wybranych utworów.
 1. Portret władcy w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy kilku utworów.
 1. Różne sposoby mówienia o wojnie. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy przykładów z literatury faktu i literatury pięknej.
 1. Jakim narodem jesteśmy? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
 1. Kat i ofiara. Zaprezentuj ich portrety w literaturze współczesnej, analizując celowo dobrane teksty.
 1. Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw zagadnienie, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki.
 1. Różnorodne funkcje opisów przyrody. Omów problem, na podstawie analizy celowo dobranych dzieł literackich.
 1. Życie po zbrodni. Przedstaw sylwetki wybranych bohaterów literackich z kryminalną przeszłością, przeanalizuj motywy ich postępowania oraz wpływ popełnionego przestępstwa na ich dalsze losy.
 1. Problem narkomanii i/lub innych uzależnień jako temat literatury. Omów na podstawie analizy wybranych dzieł.
 1. Twórcy literatury fantasy i ich dzieło. Przedstaw sylwetkę wybranego pisarza tego nurtu oraz dokonaj analizy jego wybranych tekstów.II . Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Omów kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości. Wykorzystaj odpowiednie przykłady literackie i filmowe.
 1. Zaprezentuj funkcje, jakie może pełnić w literaturze i sztukach wizualnych zwykły przedmiot. Odwołaj się do wybranych dzieł.
 1. Postać karierowicza w literaturze i filmie XX wieku. Dokonaj analizy postaw wybranych bohaterów.
 1. Literackie i filmowe obrazy braku tolerancji. Omów problem na podstawie analizy i interpretacji wybranych dzieł.
 1. Przedstaw postać i twórczość artysty, który realizował się w co najmniej dwóch różnych dziedzinach sztuki (np. St. Wyspiański, Witkacy, S. Mrożek).
 1. Kreacje herosa w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

 2. Bohaterstwo i tragizm pokolenia Kolumbów w świetle utworów literackich i filmów. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich, plastycznych i filmowych.
 1. Różne sposoby kreowania scen batalistycznych w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza.
 1. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Odwołując się do wybranych przykładów, porównaj sposoby ukazywania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość utworów.
 1. Brzydota w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Wyjaśnij jej funkcje w różnych tekstach kultury.
 1. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.
 1. Motyw pojedynku w literaturze i filmie. Omów temat, przywołując wybrane dzieła.
 1. Motyw Syberii w literaturze i malarstwie polskim. Określ podobieństwa i różnice zastosowanych znaków (analiza wybranych dzieł).
 1. Estetyka ekspresjonizmu i utrzymane w niej wizje świata i człowieka. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych celowo dzieł literackich, plastycznych i filmowych.
 1. Pop kultura, jej przejawy i wytwory. Na podstawie oglądu wybranych dzieł literackich i reprezentujących różne sztuki wizualne dokonaj oglądu zjawiska oraz jego miejsca i funkcji w codziennym życiu współczesnych odbiorców.
 1. Socrealizm i jego wytwory. Zanalizuj tematykę i formy wybranych dzieł literackich i plastycznych.
 1. Formy prezentacji oraz celowość wykorzystania motywu przemocy w dziełach kultury masowej. Zanalizuj i zinterpretuj celowo wybrane utwory literackie i teksty kultury.
 1. Ewolucja sposobów przedstawiania i wykorzystania motywów przyrody w dziełach literackich i malarskich. Zanalizuj i zinterpretuj celowo wybrane przykłady z przynajmniej dwóch epok.
 1. Motyw postaci fantastycznych w literaturze i sztukach wizualnych. Zanalizuj wybrane przykłady z co najmniej dwóch epok.
 1. Kontrast jako zasada kompozycji w dziełach sztuki baroku - wykaż obecność tej zasady w celowo wybranych dziełach XVII wieku oraz jej związek ze światopoglądem epoki.
 1. Literatura XX wieku w roli komentatora dzieł sztuki. Omów, analizując wybrane utwory literackie.
 1. Wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
 1. Zaprezentuj na wybranych przykładach i omów różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce.
 1. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce XX wieku. Zinterpretuj wybrane dzieła.
 1. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie XIX wieku. Zinterpretuj wybrane dzieła.
 1. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Zinterpretuj wybrane dzieła.
 1. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Zanalizuj wybrane dzieła.
 1. Inspiracje biblijne w kulturze. Zinterpretuj wybrane przykłady współczesnej literatury i filmu.
 1. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze i kinematografii XX wieku. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
 1. Filmy A. Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Zanalizuj wybrane adaptacje filmowe.
 1. Kultura ludowa - źródło inspiracji dla literatury i sztuki. Zanalizuj wybrane przykłady z XVIII i XIX wieku.
 1. Motyw cierpienia hiobowego w kulturze. Zinterpretuj wybrane przykłady filmowe.
 1. Arcydzieła sztuki średniowiecznej zainspirowane przez legendy o świętych. Zinterpretuj dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, teatralne).
 1. Współcześni sławni artyści. Ich życie, inspiracje i dzieła. Przedstaw sylwetkę wybranego twórcy.
 1. Teatr jako synteza sztuk. Rozważ przedstawioną w temacie myśl, analizując i interpretując wybrane spektakle lub/i dorobek wybitnego kreatora teatru. Uwzględnij kontekst kulturowy.
 1. Czy istnieje współczesna parenetyka? Scharakteryzuj kultowych bohaterów literatury i kina XX i XXI wieku.
 1. Problem narkomanii i/lub innych uzależnień jako temat literatury i filmu. Omów na podstawie analizy wybranych dzieł.
 1. Słynne pary miłosne w literaturze i filmie. Omów ich kreacje na wybranych przykładach obu dziedzin sztuki.
 1. Adaptacja utworów literackich jako sposób ich interpretacji przez reżysera. Porównaj wybrane dzieło literackie i jego wersję filmową, zwracając uwagę na język filmu i język literatury.
 1. Impresjonizm i sposoby jego funkcjonowania w malarstwie i literaturze. Omów temat, analizując i interpretując wybrane dzieła.
 1. Polska poezja i piosenka patriotyczna na przestrzeni wieków. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.
 1. Śmierć jako motyw w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj sposób jej przedstawienia na przykładzie analizy dzieł różnych epok.
 1. Literatura w malarstwie, malarstwo w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
 1. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Omów, zagadnienie, analizując kilka wybranych przykładów.
 1. Portret matki w literaturze i sztuce. Omów, dokonując analizy i interpretacji porównawczej.
 1. Portret ojca w literaturze i sztuce. Omów, dokonując analizy i interpretacji porównawczej.
 1. Obraz końca XIX wieku w filozofii, literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

 2. Sposoby przedstawiania Boga w filozofii, literaturze i sztuce wybranej epoki. Scharakteryzuj, analizując celowo dobrany materiał.
 1. Obraz zaświatów w literaturze i malarstwie i/lub filmie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
 1. Obraz polskich powstań narodowych (powstania listopadowego, powstania styczniowego) w literaturze i malarstwie. Omów, analizując wybrane dzieła. Uwzględnij kontekst historyczny.
 1. Koncepcje piękna w literaturze i sztuce. Omów na przykładzie wybranej epoki, analizując stosowny materiał reprezentujący literaturę, malarstwo oraz architekturę lub muzykę.
 1. Autoportret w malarstwie, autobiografia w literaturze. Omów sposoby kreacji „ja” artysty, analizując wybrane teksty literackie i kultury.
 1. Portrety kobiet w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane utwory i obrazy, prezentujące postacie kobiece, omów sposoby pisania o nich i portretowani ich. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
 1. Obraz totalitaryzmu w literaturze i filmie. Omów, analizując wybrane dzieła. Uwzględnij kontekst historyczny.
 1. Różne sposoby realizacji motywu szatana w literaturze, malarstwie i filmie. Omów, analizując odpowiednio dobrany materiał. Porównaj, wyciągnij wnioski.
 1. Prowokatorzy XX/XXI wieku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów, analizując dzieła reprezentujące dwie – poza literaturą - dziedziny sztuki.
 1. Klasycyzm jako kanon estetyczny w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów, analizując wybrane przykłady. Uwzględnij, w miarę możliwości, zabytki architektoniczne naszego regionu.
 1. Biedni, poniżeni, skrzywdzeni... Omów temat, dokonując analizy porównawczej dzieł różnych dziedzin sztuki.
 1. Powstanie warszawskie i jego obrazy w literaturze, filmie, fotografii lub piosence. Zaprezentuj temat na podstawie analizy wybranych przykładów.
 1. Między dziełem sztuki a kiczem. Przedstaw swoje rozważania na temat kultury masowej, odwołując się do celowo dobranych przykładów z dziedziny literatury, filmu i/lub muzyki.
 1. „Polaków portret własny” w literaturze i malarstwie. Przedstaw problem, analizując przykłady z wybranej epoki/epok.III. Język

 1. Oceń poprawność i funkcjonalność innowacji frazeologicznych oraz słowotwórczych wybranych tekstów prasowych.
 1. Scharakteryzuj zasób środków językowych tekstów reklamowych. Oceń ich poprawność i estetykę językową.
 1. Scharakteryzuj słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność i funkcjonalność jako narzędzia komunikacji na podstawie analizy wybranych materiałów.
 1. Bogacenie polszczyzny poprzez dążenie do skrótu i precyzji wypowiedzi. Omów zagadnienie, analizując celowo wybrane teksty literackie i/lub kulturowe.
 1. Przedstaw cechy charakterystyczne poetyki tekstów renesansowych i barokowych, opierając się na analizie wybranych przykładów tekstów z tych epok.
 1. Język bohaterów powieści Sienkiewicza. Zanalizuj język wybranych postaci sienkiewiczowskich ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
 1. Komizm słowny i sposoby jego realizacji. Omów na przykładzie twórczości wybranego polskiego komediopisarza.
 1. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na wybranych przykładach z literatury współczesnej.
 1. Język współczesnej prasy. Przedstaw różne odmiany stylu publicystycznego.
 1. Staropolska frazeologia we współczesnej publicystyce. Omów jej zastosowanie, analizując wybrane przykłady.
 1. Zapożyczenia językowe. Dokonaj charakterystyki zjawiska i oceń jego wpływ na współczesną polszczyznę.
 1. Język współczesnej reklamy społecznej. Zanalizuj wybrane przykłady.
 1. Typy i funkcje stylistyczne neologizmów. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł z twórczości B. Leśmiana.
 1. Język kronik naszej szkoły. Scharakteryzuj przemiany językowe, analizując wybrane przykłady.

 2. Nazewnictwo poznańskich firm. Przedstaw mody i mechanizmy kształtowania nazw.
 1. Estetyka brzydoty. Zanalizuj język wybranych tekstów współczesnej poezji lingwistycznej.
 1. Perswazyjne możliwości języka. Rozpoznaj we współczesnych przemówieniach politycznych i przedstaw wybrane przykłady.

 2. Skandale artystyczne. Zanalizuj język wybranych prowokacji literackich ostatnich lat.
 1. Omów sposoby wykorzystywania stylizacji biblijnej w literaturze polskiej. Odwołaj się do co najmniej trzech przykładów.
 1. Eksperymenty językowe współczesnej poezji lingwistycznej (np. twórcze wykorzystanie homonimii, frazeologii, słowotwórstwa przez Nową Falę, M. Białoszewskiego).
 1. Omów funkcję i rolę wulgaryzmów (ekspresywizmów) w literaturze i w języku potocznym.
 1. Język sprawozdawców sportowych. Określ jego cechy na podstawie analizy wybranych wypowiedzi (co najmniej 3).
 1. Język porozumienia, język agresji – wskaż różne możliwości użycia języka, analizując wybrane przykłady tekstów prasowych lub radiowych i TV.
 1. Dokonaj charakterystyki wybranej gwary środowiskowej, analizując zebrany przez siebie materiał językowy.
 1. Bezbronne słowa – funkcja nowomowy w narzucaniu sposobu wartościowania i kreowania rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach.
 1. Gwara Twojego regionu. Omów zagadnienie i wskaż formy językowe, które zadomowiły się w mowie potocznej.
 1. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.
 1. Zanalizuj język różnych reklam i wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.
 1. Omów funkcje neologizmów artystycznych i słowotwórczych, odwołując się do utworów literackich i polszczyzny mówionej.
 1. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na konkretnych przykładach. Zapożyczenia językowe. Omów zagadnienie i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.
 1. Ekspansja języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie – Twoje za i przeciw.
 1. Związki frazeologiczne i ich rola w poezji S. Barańczaka. Oprzyj się na analizie konkretnych przykładów.
 1. Poprawność językowa a odmiany języka. Omów na wybranych przykładach (np. gwary, języki profesjonalne, młodzieżowe).
 1. Językowy savoir – vivre. O poprawnych sposobach zwracania się do różnych osób, o właściwej, wzajemnej prezentacji, werbalnej i pozawerbalnej kulturze języka. Realizując ten temat, zaprezentuj wiedzę, a scenkami sytuacyjnymi zilustruj zachowania i wypowiedzi poprawne.
 1. Stylizacje językowe. Scharakteryzuj, odwołując się do "Potopu" H. Sienkiewicza, "Chłopów" W. Reymonta, "Ferdydurke" W. Gombrowicza.
 1. Język prasy młodzieżowej. Dokonaj analizy wybranych tekstów i przedstaw cechy pokoleniowej odmiany języka.
 1. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język trzech wybranych postaci ze szczegółowym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
 1. Nowomowa – zaprezentuj pochodzenie i funkcję zjawiska językowego i socjologicznego na podstawie wybranych tekstów prasowych i literackich.

 2. Na wybranych przykładach omów zjawisko stylizacji gwarowej i jej funkcje w literaturze.
 1. Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych poetów (np. C. K. Norwid, B. Leśmian, M. Białoszewski).
 1. Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji.
 1. Ekspansja języków obcych na język polski na progu XXI wieku. Omów zjawisko na podstawie obserwacji języka prasy, telewizji, radia, reklam itp.
 1. Poezja śpiewana – powrót do źródeł sztuki czy sztuczna hybryda? Dokonaj analizy i interpretacji zjawiska wykorzystując wybrane utwory.
 1. Różne środowiska - różne sposoby komunikowania się, np. gwara uczniów szkół średnich, kibiców sportowych, informatyków - komputerowców itp. Omów, analizując wybrane przykłady.
 1. Analizując zebrany materiał, omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.
 1. Bogactwo i różnorodność środków artystycznych w twórczości wybranego poety/pisarza. Omów, analizując wybrane przykłady.
 1. Kolokwializmy w twórczości wybranego pisarza. Omów ich funkcje oraz wpływ na interpretację dzieła, analizując wybrane teksty.
 1. Prozaizmy w poezji, poetyzmy w prozie. Omów i oceń zjawisko, analizując wybrane przykłady dzieł literatury polskiej.
 1. Błąd językowy jako źródło komizmu. Dokonaj analizy wybranego materiału językowego, np. tekstów zapożyczonych z zeszytów szkolnych, tekstów kabaretowych i in.

 2. Manipulacja językowa w tekstach propagandowych dawniej i dziś. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 1. Najpopularniejsze imiona ostatnich lat. Analizując wybrane przykłady, omów źródła popularności i znaczenie współczesnych imion.
 1. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj zjawisko na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy na egzamin ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy na egzamin ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2008/2009

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2009 r

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2010 r

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2008r

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2009 r

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2011 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom