Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie
Pobierz 50.09 Kb.
NazwaGimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar50.09 Kb.
TypDokumentacja


KONCEPCJA PRACY


GIMNAZJUM NR 2

IM. POKOLENIA KOLUMBÓW

W CZĘSTOCHOWIE

na lata 2010 - 2015


Dokument przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2010 z dnia 10.02.2010 r.

I. Dokumenty, na podstawie których opracowano plan rozwoju szkoły.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r., poz. 2572) z późniejszymi zmianami. Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458).

 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. nr 97 z 2006 r., poz. 674) z późniejszymi zmianami.

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4 z 2009 r., poz. 17).

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 51, poz. 458) z późniejszymi zmianami.

 5. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 z 2009 r., poz. 1324).

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. nr 89, poz. 730).

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U. nr 39, poz. 1131).

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400).

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 142, z późn. zm.).

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. nr 136, poz. 1116).

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.).

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

 14. Priorytety Ministra Edukacji.

 15. Plan nadzoru Śląskiego Kuratora.

 16. Wnioski z realizacji nadzoru pedagogicznego w Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie.


Dokumenty szkolne:

 1. Statut Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie

 2. Program wychowawczy szkoły

 3. Program profilaktyki szkoły

 4. Harmonogram zajęć dodatkowych

 5. Plan nadzoru pedagogicznego


II. Budowanie planu rozwoju szkoły.

Struktura i zasady planowania rozwoju szkoły.

Struktura planu rozwoju:

 1. Określenie celów głównych szkoły i wyodrębnienie spośród nich celów priorytetowych na czas, którego dotyczy plan.

 2. Odniesienie się do wyników ewaluacji i kontroli oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, na jakim poziomie jest szkoła.

 3. Określenie celów szczegółowych (operacjonalizacja zamiarów – nie działań).

 4. Zaplanowanie działań – sporządzenie harmonogramu uwzględniającego czas, konkretne zadania i środki umożliwiające osiągnięcie celów szczegółowych.

 5. Zaplanowanie monitorowania stopnia realizacji celów.


Zasady planowania:

 1. Planowanie rozwoju można rozpocząć w dowolnym miejscu.

 2. Monitorowanie jest najważniejszym elementem planowania.

 3. Planowanie rozwoju może dotyczyć różnych poziomów działania szkoły: osobistych planów rozwoju ucznia i nauczyciela, planów rozwoju zespołu nauczycieli oraz planu rozwoju całej szkoły.

 4. Planowanie musi być realistyczne, opierać się na posiadanych zasobach.


III. Kryteria sukcesu dla programu rozwoju szkoły.

Cele i zadania zawarte w PR są odpowiedzią na wyzwania, wobec których staje placówka. PR dotyczy wszystkich istotnych dziedzin funkcjonowania placówki. Cele i zadania są wykonalne w określonym dla nich czasie.

Z realizacji PR wynika rozwój placówki.


Co wspomaga planowanie rozwoju?

Co utrudnia planowanie rozwoju?

- Czytelna polityka lokalna

- Sprzyjający klimat dla innowacji tworzony przez władze oświatowe

- Znana z paroletnim wyprzedzeniem sytuacja demograficzna

- Zrozumienie przez pracowników, że los ich placówki w dużej mierze leży w ich rękach

- Pośpiech

- Brak wiedzy o wyzwaniach przyszłości płynących z otoczenia

- Negatywne nastawienie nauczycieli do przyszłości

- Brak wprawy w zakresie: planowania rozwoju oraz myślenia kategoriami przyszłości


IV. MISJA SZKOŁY:

W naszej szkole każdy uczeń ma możliwość:

- uczenia się,

- osiągania postępów,

- rozwijania swoich zainteresowań,

- kształtowania samodzielności i odpowiedzialności.


V. WIZJA SZKOŁY:

Nasza szkoła stwarza uczniom warunki do zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności; zapewnia dostęp do informacji i wskazówek, organizuje proces uczenia na poziomie uwzględniającym warunki ucznia, traktuje ucznia jako wartościową jednostkę społeczną, szanując jego decyzje i dając szansę do samodzielności, tak organizuje życie szkoły, aby dała mu możliwość współuczestnictwa i odpowiedzialności w zbiorowym wysiłku, rozwija w nim tolerancję i gotowość do dialogu, nie zapominając o rozwoju fizycznym swych wychowanków.


VI. CEL OGÓLNY WYNIKAJACY Z WIZJI:

NASZ ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO DALSZEJ NAUKI I ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Uczeń:

- osiąga odpowiedni poziom wiedzy;

- potrafi się uczyć i wykorzystywać wiedzę i umiejętności w praktyce;

- potrafi organizować proces samokształcenia;

- korzysta ze źródeł informacji;

- zna i rozwija swoje zainteresowania;

- jest dojrzały do samooceny;

- jest pozytywnie nastawiony do świata, ukierunkowany na sukces;

- odporny na stres, asertywny;

- potrafi pracować w grupie i łatwo nawiązuje kontakty;

- zna języki obce i potrafi korzystać z technik multimedialnych.


Osiągamy to poprzez:

- zatrudnienie kompetentnych, operatywnych, otwartych na zmiany nauczycieli;

- przestrzeganie praw człowieka;

- respektowanie obowiązujących przepisów prawa;

- prowadzenie obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

- organizowanie pracowni językowych, klasopracowni wykorzystanie technik multimedialnych i komputerowych;

- diagnozowanie możliwości intelektualnych dziecka;

- pozytywne nastawienie do ucznia;

- ocenianie, które uwzględnia możliwości, wkład pracy, zdolności i zainteresowania;

- motywowanie i docenianie udziału ucznia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, w tym wyrównawczych;

- dostrzeganie każdego sukcesu ucznia;

- wprowadzanie programów profilaktycznych;

- bogato wyposażoną bibliotekę, której integralną częścią jest Centrum Informacji Multimedialnej;

- kontakty z innymi placówkami oświatowymi, targi edukacyjne, prelekcje, wycieczki;

- kontakty międzynarodowe;

- dobrą organizację pracy placówki;

- szacunek do indywidualnych pomysłów nauczycieli i uczniów;

- szacunek i tolerancję dla innych;

- możliwość wypowiadania własnych myśli i sądów;

- motywowanie, zaangażowanie i nagradzanie nauczycieli;

- zapewnienie uczniom opieki medycznej oraz psychologicznej, pomocy pedagoga szkolnego;

- pomoc socjalną;

- ustawiczne wzbogacanie bazy dydaktycznej placówki oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

- stwarzanie warunków bezpieczeństwa, przyjaźni i otwartości.

VII. W jaki sposób można osiągnąć główne cele wizji?

SZKOŁA PRZYGOTOWUJĄCA DO DALSZEJ NAUKI I ŻYCIA

WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

Co to znaczy?

Jak to osiągnąć?

Uczeń:

- osiąga odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności

- potrafi się uczyć i wykorzystywać wiedzę i umiejętności w praktyce

- potrafi organizować proces samokształcenia

- korzysta ze źródeł informacji

- zna i rozwija swoje zainteresowania

- jest dojrzały do samooceny

- pozytywnie nastawiony do świata

- ukierunkowany na sukces

- odporny na stres, asertywny

- potrafi pracować w grupie

- łatwo nawiązuje kontakty

- zna języki obce

- potrafi korzystać z technik multimedialnych

- samodzielnie myśli

- zatrudnienie kompetentnych, operatywnych, otwartych na zmiany nauczycieli

- obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

- międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli

- pracownie językowe i technik multimedialnych

- bogato wyposażona biblioteka zintegrowana z Centrum Informacji Multimedialnej

- prowadzenie programów profilaktycznych

- kontakty z innymi placówkami oświatowymi, targi edukacyjne, prelekcje, wycieczki
SZKOŁA ROZBUDZA ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW”

Co to znaczy?

Jak to osiągnąć?

Nauczyciel gromadzi wokół siebie grupę uczniów, którzy wspólnie z nim lub pod jego kierownictwem rozwijają swoje zainteresowania, hobby i uzdolnienia, czynnie się włączają w prace kół zainteresowań, realizację projektów, uczestnictwo w konkursach itp.

- mieć wiedzę o predyspozycjach i zainteresowaniach nauczyciela

- przeprowadzić sondaż o zainteresowaniach i uzdolnieniach uczniów

- przeprowadzenie rozmowy z rodzicami o możliwościach wsparcia, jakiego mogą udzielić szkole (finansowe, rzeczowe, osobiste)

Działania:

- odpowiednio zaplanować pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych

- poinformować uczniów i rodziców o zamierzeniach i uzyskać ich akceptację

- przypisać nauczycielom opiekę nad danym kołem

- opracować plan pracy kół zainteresowań
W SZKOLE MA MIEJSCE SPRAWIEDLIWE OCENIANIE Z POZYTYWNYM NASTAWIENIEM DO DZIECKA”

Co to znaczy?

Jak to osiągnąć?

- pozytywne nastawienie nauczyciela do ucznia

- ocenianie, które uwzględnia możliwości, wkład pracy, zdolności i zainteresowania

- ustalenie kryteriów oceniania na poszczególnych etapach nauczania

- respektowanie ustalonych kryteriów,

- diagnozowanie możliwości intelektualnych dziecka

- motywowanie i docenianie osiągnięć dzieci

- docenianie udziału dziecka w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (w tym wyrównawczych)

- dostrzeganie każdego sukcesu dziecka
SZKOŁA STWARZA WARUNKI DO WSPÓŁPARTNERSTWA

W ZARZĄDZANIU”

Co to znaczy?

Jak to osiągnąć?

- tworzenie warunków dla pedagogicznego działania

- wspólne opracowywanie i zatwierdzanie do realizacji wszystkich dokumentów szkoły

- decyzje podejmowane po przedyskutowaniu problemu

- umiejętne rozwiązywanie konfliktów (umiejętność pracy w grupach)

- określenie jasnych celów dotyczących dobrej organizacji placówki

- szacunek dla indywidualnych pomysłów

- umiejętność prowadzenia dialogu.

- szacunek i tolerancja dla innych

- możliwość wypowiadania własnych myśli i sądów

- wspieranie procesu rozwoju grupy

- dobrowolny i twórczy udział w pracach komisji Rady pedagogicznej

- prowadzenie szkoleń Rady pedagogicznej

- motywowanie – zaangażowanie – nagradzanie


VIII. PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY UWZGLĘDNIA OCZEKIWANIA:

uczniów:

- szkoła bezpieczna;

- ocenianie sprawiedliwe z pozytywnym nastawieniem do ucznia;

- dostrzeganie pracy ucznia;

- ciekawe zajęcia;

- wycieczki, rajdy, zielone szkoły, dyskoteki;

- koła zainteresowań, SKS, basen, komputery, boisko;

- wyposażenie szkoły w nowe meble i pomoce dydaktyczne;

- nauka jednozmianowa;

- aktywne działanie samorządu uczniowskiego;

- funkcjonowanie w szkole rzecznika praw ucznia.


rodziców:

- szkoła przygotowująca uczniów do dalszej nauki;

- szkoła bezpieczna, przyjazna, otwarta;

- nauka dwóch języków obcych;

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne;

- zajęcia wyrównawcze;

- mało liczne klasy;

- wysoko wykwalifikowana kadra;

- bogata baza dydaktyczna;

- opieka medyczna, psychologiczna, wsparcie uczniów przez pedagoga szkolnego;

- szkoła bez barier;

- pomoc socjalna;

- udział rodziców w życiu szkoły;

- nauka jednozmianowa.


nauczycieli:

- szkoła przyjazna dla wszystkich;

- miła i zdrowa atmosfera;

- jasno określone cele i obowiązki nauczycieli;

- środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne w każdej klasopracowni;

- nieograniczony dostęp do fachowej literatury na terenie placówki;

- praca jednozmianowa;

- możliwość samorealizacji;

- nieograniczone możliwości wprowadzania innowacji;

- nieograniczony dostęp do pracowni komputerowej;

- możliwość prowadzenia kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych;

- pomoc uczniom zdolnym i słabym;

- realizowanie programu nauczania poprzez dostęp do placówek kulturalnych;

- klasy z niewielką liczbą uczniów;

- rodzice współpartnerami w procesie wychowawczym.


dyrektora:

- dbałość o wysoki poziom nauczania;

- uczniowie i nauczyciele są bezpieczni na terenie placówki;

- współpraca ze środowiskiem;

- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego;

- wykorzystanie radiowęzła szkolnego;

- diagnozowanie jakości pracy szkoły;

- wzbogacanie bazy szkoły.


IX. Plan rozwoju szkoły obejmuje następujące sfery działania:

- organizacyjną:

- dydaktyczną,

- wychowawczo – opiekuńczą.


W sferach tych uwzględniono:

- bazę materiałową szkoły,

- Statut szkoły,

- program wychowawczy,

- program profilaktyki,

- programy przedmiotowe,

- zajęcia pozalekcyjne,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- współpracę ze środowiskiem lokalnym,

- plan nadzoru pedagogicznego.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconGimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconPlan pracy samorządu uczniowskiego w gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbóW

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconPlan pracy samorządu uczniowskiego w gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbóW

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconPoezja baczyńskiego jako zapis stanu świadomościi pokolenia kolumbów pokolenie. Utwór ten ukazuje pokolenia wojny I okupacji, pokolenia Baczyńskiego. W świecie

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconM tego utworu sa przezycia pokolenia Kolumbow podczas 2 wś oraz opis wojennej rzeczywistości. P lir jest pokolenie Kolumbow w imieniu których wypowiada się poeta. Jest to przykład lir pod zbiorowego. Adresatem sa ludzie, przyszle pokolenia. Pod lir wypowiada się w chwili zadumy, refleksji, smutku

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconCentrum kształcenia ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconGimnazjum nr 22 w częstochowie

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconGimnazjum nr 22 w częstochowie

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconLucyna Kożuch Gimnazjum nr 11 w Częstochowie

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbów w częstochowie iconTematy projektów edukacyjnych realizowanych w Gimnazjum nr 22 w Częstochowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom