Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego)
Pobierz 91.68 Kb.
NazwaPlan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego)
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar91.68 Kb.
TypWymagania
PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4015-139 (AUTORSTWA R. SOBIECKIEGO)


PROPOZYCJĘ PLANU WYNIKOWEGO OPRACOWAŁA

JANINA MIERZEJEWSKA-MAJCHEREKTemat jednostki metodycznej

Wymagania programowe podstawowe Uczeń potrafi:

Wymagania programowe ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

Dział programowy: Przedsiębiorczość

 1. Co motywuje człowieka do pracy?
 1. Jakie czynniki są konieczne w procesie gospodarowania?
 1. Kto to jest człowiek przedsiębiorczy?
 1. Czy jesteś osobą przedsiębiorczą?
 1. Kto i co może pomóc w rozwoju przedsiębiorczości?
 1. Czy gospodarstwo domowe sprzyja przedsiębiorczości?
 1. Co to znaczy inwestować w siebie?
 1. Dlaczego „przezorny zawsze ubezpieczony”?

9/10 Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca:

Zaplanuj rozwój własnej przedsiębiorczości.

  • posługiwać się pojęciem potrzeby,

  • scharakteryzować potrzeby człowieka,

  • omówić motywy aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka,

  • wymienić i scharakteryzować czynniki produkcji (pracę i przedsiębiorczość, kapitał i ziemię),

  • posługiwać się pojęciem przedsiębiorczości w różnych znaczeniach,

  • wymienić cechy, umiejętności i sposób działania człowieka przedsiębiorczego,

  • określać na czym polega kształtowanie postawy przedsiębiorczej,

  • określać słabe i mocne strony swojej osobowości oraz poziom przedsiębiorczości,

  • wyjaśnić, jak nauka w szkole i studia pomagają w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych,

  • uzasadnić, dlaczego gospodarstwo domowe jest podmiotem gospodarczym,

  • wymienić źródła dochodów gospodarstwa domowego i rodzaje wydatków,

  • objaśnić, jak racjonalnie gospodarować budżetem w gospodarstwie domowym,

  • określić istotę kapitału ludzkiego,

  • wyjaśnić na czym polega sens inwestowania w siebie,

  • wymienić i scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń występujących w Polsce,

  • podać przykłady firm ubezpieczeniowych.

 • wskazać zależności między zachowaniem człowieka a jego potrzebami,

 • wymienić czynniki mające wpływ na zmianę hierarchii potrzeb,
 • uzasadnić wzrost znaczenia kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym,

 • uzasadnić, dlaczego warto być przedsiębiorczym,

 • przygotować plan rozwoju własnej przedsiębiorczości,
 • wskazać, jaką pomoc można uzyskać z Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz od państwa,

 • scharakteryzować przejawy postaw przedsiębiorczych w gospodarstwie domowym,
 • wyjaśnić, jak obliczyć efektywność inwestycji w człowieka,
 • wyjaśnić i uzasadnić sens ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,

 • porównać oferty firm ubezpieczeniowych dla wybranego ubezpieczenia i uzasadnić wybór jednej z nich.

Dział programowy: Komunikacja interpersonalna

 1. Dlaczego ludzie powinni porozumiewać się?
 1. Jak „mówić” bez słów?
 1. Co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się?

 2. Kiedy lepiej pracować zespołowo?
 1. Czy potrafisz zorganizować pracę zespołu?
 1. Jak pozytywnie zaprezentować siebie?17/18. Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca:

Elementarne umiejętności społeczne.

  • określić istotę komunikacji interpersonalnej,

  • objaśnić czynniki wpływające na sprawne porozumiewanie się,

  • scharakteryzować podstawy dobrej komunikacji,

  • wymienić i omówić podstawowe formy komunikacji niewerbalnej,

  • wymienić bariery utrudniające skuteczne porozumiewanie się,

  • wskazać cele i zasady pracy zespołowej,

  • wyjaśnić, kiedy praca zespołowa ma przewagę nad indywidualną,

  • wymienić cechy i umiejętności lidera,

  • scharakteryzować podstawowe style kierowania,

  • określić zasady pracy zespołowej,

  • uzasadnić rolę pozytywnego myślenia i samoakceptacji w życiu człowieka,

  • wskazać, jakie informacje o sobie wpływają na pozytywną autoprezentację.
 • scharakteryzować przebieg procesu komunikowania się,
 • objaśnić, jak interpretować język ciała,

 • wskazać źródła barier komunikacyjnych i sposoby ich pokonywania,
 • wyjaśnić na czym polega efekt synergii,
 • zająć stanowisko w kwestii, czy każdy człowiek może być liderem,

 • uzasadnić w jaki sposób najlepiej zorganizować pracę zespołową,

 • objaśnić w jaki sposób można dokonać pozytywnej autoprezentacji,

 • dokonać trafnej i uzasadnionej autoprezentacji.

Dział programowy: Rynek

 1. Co to znaczy, że rynek kieruje gospodarką?
 1. Kto ustala cenę towaru?
 1. Co to jest elastyczność cenowa popytu?
 1. Co to jest elastyczność dochodowa i mieszana popytu?
 1. Co to jest elastyczność cenowa podaży?
 1. Jak poziom dochodu wpływa na strukturę wydatków?
 1. Jak funkcjonuje giełda?
 1. Jak zarobić na Giełdzie Papierów Wartościowych ?
 1. Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca: funkcjonowanie mechanizmu rynkowego.
 1. Test sprawdzający: funkcjonowanie mechanizmu rynkowego.
  • określić istotę rynku z ekonomicznego punktu widzenia,

  • objaśnić cechy rynku,

  • scharakteryzować działanie mechanizmu rynkowego,

  • określić wady i zalety gospodarki rynkowej,

  • wyjaśnić pojęcia: popyt, podaż, cena,

  • określić rodzaje cen,

  • objaśnić wpływ monopolu i oligopolu na ustalanie ceny,

  • wyjaśnić, co to jest elastyczność cenowa popytu,

  • obliczyć wskaźnik elastyczności cenowej popytu i dokonać jego interpretacji,

  • wyjaśnić, co to jest elastyczność dochodowa i elastyczność mieszana popytu,

  • obliczyć wskaźnik elastyczności dochodowej popytu i dokonać jego interpretacji,

  • obliczyć wskaźnik elastyczności mieszanej popytu i dokonać jego interpretacji dla dóbr komplementarnych i dóbr substytucyjnych,

  • wyjaśnić, co to jest elastyczność cenowa podaży,

  • obliczyć wskaźnik elastyczności cenowej podaży i dokonać jego interpretacji,

  • wyjaśnić, jak zmiana poziomu dochodów wpływa na strukturę wydatków (prawo Engla),

  • wyjaśnić, czy można określić hierarchię wydatków,

  • określić istotę giełdy,

  • odróżnić dwa segmenty rynku kapitałowego,

  • omówić zasady funkcjonowania WGPW,

  • wymienić podstawowe wskaźniki giełdowe,

  • wyjaśnić jak zarobić na giełdzie,

  • złożyć zlecenie kupna-sprzedaży w biurze maklerskim.

  • objaśnić rolę (funkcje) rynku w gospodarce,

  • wyjaśnić graficznie prawo popytu i podaży,

  • scharakteryzować czynniki wpływające na popyt i podaż,

  • przedstawić na wykresie punkt równowagi rynkowej,

  • scharakteryzować funkcje ceny,

  • objaśnić czynniki wpływające na ustalenie ceny,

  • wyjaśnić zjawisko giętkości ceny,

  • uzasadnić wpływ rodzaju dóbr na elastyczność cenową popytu i zachowania sprzedawców (producentów),

  • wskazać czynniki mające wpływ na elastyczność dochodową popytu,

  • określić do czego potrzebna jest znajomość elastyczności dochodowej popytu,

  • określić do czego potrzebna jest znajomość elastyczności mieszanej popytu,

  • uzasadnić konieczność badania elastyczności cenowej podaży (zwłaszcza w odniesieniu do produktów pochodzenia rolniczego),

  • określić wskaźnik elastyczności dochodowej popytu dla dóbr niższego rzędu i dóbr normalnych oraz dokonać jego interpretacji,

  • odróżnić paradoks Giffena i paradoks Veblena,

  • odróżnić rynek pieniężny od rynku kapitałowego,

  • scharakteryzować funkcje giełdy,

  • wskazać zasady gry na giełdzie,

  • interpretować i ocenić wskaźniki kondycji finansowej firmy i wskaźniki giełdowe.

Dział programowy: Firma

 1. Skąd firma bierze pieniądze na działalność?
 1. Co to jest: koszt, przychód, dochód?
 1. Do czego potrzebna jest firmie rachunkowość?
 1. Po co firma sporządza bilans oraz rachunek

zysków i strat? 1. Jak ocenić kondycję finansową firmy?
 1. Czy potrafisz ocenić kondycję finansową firmy?
 1. Co to znaczy, że „pieniądz robi pieniądz”?
 1. Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce?
 1. W jakiej formie można prowadzić działalność gospodarczą?
 1. Do czego potrzebny jest biznesplan?
 1. Jak skutecznie sprzedać towar?

 2. Lekcja powtórzeniowo-utrwalająca:

Podejmowanie i prowadzenie działalności

gospodarczej.

 1. TSW: Podejmowanie i prowadzenie

działalności gospodarczej.


  • posługiwać się terminami: przedsiębiorstwo, firma, osobowość prawna, spółka,

  • wymienić i scharakteryzować formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw,

  • wymienić składniki aktywów trwałych i aktywów obrotowych,

  • wymienić własne i obce źródła finansowania firmy,

  • określić istotę kosztu produkcji,

  • odróżnić i obliczyć koszty materialne i osobowe, stałe i zmienne oraz jednostkowe,

  • określić istotę i źródła przychodów,

  • wyjaśnić, jak obliczyć dochód,
  • wyjaśnić do czego potrzebna jest w firmie rachunkowość,

  • wymienić zasady i funkcje rachunkowości,

  • scharakteryzować działy (części składowe) rachunkowości,

  • określić istotę bilansu i jego elementy,

  • wymienić elementy sprawozdania finansowego,

  • określić istotę rachunku zysków i strat oraz jego elementy,

  • określić istotę wskaźnika finansowego,

  • wymienić podstawowe grupy wskaźników finansowych,

  • obliczyć wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności i wskaźniki zadłużenia,

  • wyjaśnić pojęcia: koszt alternatywny, inwestycja, rodzaje inwestycji,

  • wskazać i objaśnić formy inwestowania,

  • wymienić i objaśnić podstawowe kroki osoby fizycznej, która chce założyć własną firmę,

  • objaśnić, kim jest przedsiębiorca,

  • wymienić formy prawnoorganizacyjne przedsiębiorstw,

  • określić różnice między spółkami,

  • scharakteryzować funkcje biznesplanu,

  • wymienić i objaśnić elementy z jakich składa się biznesplan,

  • wymienić elementy planu marketingowego,

  • określić pojęcie i omówić znaczenie marketingu,

  • scharakteryzować elementy marketingu-mix dla dóbr,

  • wymienić czynniki wpływające na konkurencyjność produktu.

  • szczegółowo scharakteryzować składniki aktywów i pasywów firmy,

  • objaśnić, czym jest amortyzacja środków trwałych i odróżnić metody amortyzacji,
  • objaśnić zależność między kosztami a rozmiarami produkcji,

  • objaśnić i obliczyć koszty krańcowe,

  • obliczać przykłady dotyczące ustalania wyniku finansowego brutto i netto,

  • wskazać cele i kierunki podziału zysku netto,

  • scharakteryzować zasady i funkcje rachunkowości,
  • scharakteryzować składniki bilansu,

  • dokonać analizy pionowej bilansu,

  • scharakteryzować składniki rachunku zysków i strat,
  • określić i objaśnić wzory wskaźników finansowych,

  • dokonać interpretacji wskaźników finansowych,

  • dokonać kompleksowej oceny kondycji finansowej firmy,

  • obliczyć i zinterpretować zysk ekonomiczny,

  • uzasadnić, które inwestycje są najkorzystniejsze,

  • wskazać przesłanki uruchomienia działalności gospodarczej,

  • wskazać warunki uruchomienia opłacalnej działalności gospodarczej,

  • odróżnić osoby fizyczne i osoby prawne,

  • scharakteryzować warunki i procedurę zakładania poszczególnych spółek,

  • uzasadnić sens planowania działalności firmy,

  • scharakteryzować czynniki mające wpływ na powodzenie przedsięwzięcia biznesowego,

  • scharakteryzować elementy marketingu-mix dla usług,

  • analizować zachowania nabywcze konsumentów,

  • uzasadnić konieczność planowania marketingowego.

Dział programowy: Kariera zawodowa

 1. Czy potrafisz zaplanować swoją karierę zawodową?
 1. Jak skutecznie ubiegać się o pracę?
 1. Czy potrafisz przygotować list motywacyjny i CV?
 1. Czy wiesz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
 1. Na jakiej podstawie możesz podjąć pracę?
 1. Na czym polega mobilność siły roboczej?
 1. Czy potrafisz stworzyć miejsce pracy dla siebie?
 1. Dlaczego praca i biznes powinny być etyczne?50/51. Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca:

Zaplanuj własną karierę zawodową.

  • uzasadnić sens planowania własnej kariery zawodowej,

  • wymienić elementy planu kariery zawodowej,

  • posługiwać się pojęciami i terminami: rynek pracy, podaż pracy, popyt na pracę,

  • wymienić i scharakteryzować czynniki wpływające na podaż pracy i popyt na pracę,

  • określić, gdzie poszukiwać informacji o wolnych miejscach pracy,

  • wskazać co robić aby pracodawcy dowiedzieli się o Twojej ofercie pracy,

  • scharakteryzować elementy listu motywacyjnego,

  • wymienić informacje, które w CV są najważniejsze,

  • określić o czym powinno się wiedzieć przed rozmową kwalifikacyjną,

  • objaśnić zasady zachowania i wyglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

  • wyjaśnić, czy wolno pracować bez umowy o pracę,

  • podać podstawowe obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy,

  • wymienić wszystkie rodzaje umów o pracę,

  • wskazać podstawy prawne zatrudnienia i zwolnienia z pracy,

  • wymienić czynniki decydujące o mobilności siły roboczej,

  • uzasadnić, że warto być mobilnym,

  • wymienić kroki, jakie musi podjąć osoba fizyczna, aby założyć własną firmę,

  • scharakteryzować cechy psychofizyczne przedsiębiorcy,

  • podać normy decydujące o etyce pracy i biznesu,

  • wymienić metody walki z nieetycznymi działaniami.

  • scharakteryzować elementy planu kariery zawodowej,

  • wyjaśnić od czego zależy skuteczność wdrażania planu kariery zawodowej,
  • wyjaśnić relację między wysokością płacy a wielkością popytu na pracę i wielkością podaży pracy,

  • wykazać wpływ polityki rządu na rynek pracy,

  • objaśnić specyfikę rynku pracy na tle innych rynków gospodarki narodowej,

  • aktywnie i skutecznie poszukiwać pracy,

  • określić cel przygotowania CV i listu motywacyjnego,

  • bezbłędnie napisać CV oraz list motywacyjny,

  • wyjaśnić, czy można pytać o wysokość wynagrodzenia,

  • zaprezentować przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zanalizować konsekwencje zatrudnienia pracownika na czas określony i nieokreślony dla niego i pracodawcy,

  • odróżnić sposoby rozwiązania umowy o pracę,
  • objaśnić, dlaczego mobilność zwiększa szansę na rynku pracy,

  • wyjaśnić co znaczy „dać komuś wędkę, a nie rybę”,

  • objaśnić, jak rozumieć zdanie „najskuteczniejszą formą pomocy jest pomoc samemu sobie”,

  • wskazać korzyści wynikające z samozatrudnienia,

  • wyjaśnić, jak powinien postępować przedsiębiorca przestrzegający reguł etyki w biznesie,

  • ocenić, czy etyka w biznesie jest powszechnie przestrzegana.

Dział programowy: Państwo w gospodarce

52. Dlaczego państwo powinno być aktywne w

gospodarce?


53. Jak mierzyć efekty gospodarki w skali

państwa?


54. Dlaczego należy płacić podatki?


55. Czy potrafisz wypełnić deklarację PIT?


56. Na co wydaje się pieniądze z budżetu?


57. Do czego potrzebne są banki?


58. Ile pieniądza powinno być w obiegu?


59. Jak skutecznie walczyć z bezrobociem?

60/61. Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca: Rola

państwa w gospodarce.

62. Test sprawdzający: Rola państwa

w gospodarce.

 • wyjaśnić, czy rynek może rozwiązać problemy socjalne społeczeństwa i problemy bezrobocia,

 • przedstawić zakres roli państwa w gospodarce rynkowej,

 • określić istotę oraz sposób obliczania PNB i PKB,

 • odróżnić nominalny i realny PKB,

 • obliczyć dynamikę realnego PKB,

 • wskazać podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego,

 • wyjaśnić, czy bez podatków może funkcjonować państwo,

 • wymienić źródła dochodów budżetu w Polsce oraz określić ich wielkość w wyrażeniu nominalnym i procentowym,

 • dokonać szczegółowej klasyfikacji i charakterystyki podatków,

 • określić istotę i rolę polityki fiskalnej,

 • wyjaśnić pojęcia: przychód, dochód brutto i dochód netto,

 • scharakteryzować główne źródła przychodów osób fizycznych i osób prawnych,

 • określić istotę i rodzaje deklaracji podatkowej PIT,

 • wskazać rodzaje wydatków budżetowych państwa,

 • wyjaśnić pojęcia: równowaga budżetowa, nadwyżka i deficyt budżetowy,

 • wymienić sposoby finansowania deficytu budżetowego,

 • określić istotę banku i jego funkcje,

 • odróżnić funkcje pasywne, funkcje aktywne i usługowe banku,

 • określić istotę banku centralnego i jego funkcje,

 • określić relacje między Narodowym Bankiem Polskim, Radą Polityki Pieniężnej a Sejmem i Prezydentem RP,

 • określić istotę pieniądza i motywy zapotrzebowania na pieniądz,

 • scharakteryzować „poziomy” (miary) podaży pieniądza,

 • wyjaśnić pojęcie inflacji,

 • uzasadnić, dlaczego bezrobocie jest ogromnym problemem społeczno-ekonomicznym,

 • odróżnić aktywną i pasywną politykę państwa na rynku pracy,

 • uzasadnić znaczenie aktywności osób bezrobotnych,

 • scharakteryzować możliwości zatrudniania Polaków w krajach Unii Europejskiej.

 • ocenić w jakim stopniu państwo polskie wywiązuje się z zadań wobec obywateli,
 • scharakteryzować czynniki, które decydują o wzroście poziomu dobrobytu całego społeczeństwa,

 • objaśnić wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto,

 • przedstawić dynamikę PKB w Polsce,

 • scharakteryzować wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę (ekspansywnej i restrykcyjnej),

 • określić istotę i rozmiary szarej strefy,

 • uzasadnić, jaki rodzaj polityki fiskalnej jest prowadzony obecnie w Polsce,
 • wyjaśnić, czy każdy koszt działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów,

 • wskazać, jakie wydatki można odliczyć od przychodów, dochodów lub podatku,

 • wypełnić wybraną deklarację podatkową,
 • scharakteryzować kompetencje gmin, powiatów i województw oraz kierunki ich wydatków budżetowych,

 • scharakteryzować sposoby finansowania deficytu budżetowego,
 • scharakteryzować funkcje pasywne, funkcje aktywne i usługowe banku,

 • scharakteryzować funkcje banku centralnego,

 • określić, czy oszczędzać i pożyczać można tylko w banku,
 • scharakteryzować formy rozliczeń pieniężnych,

 • objaśnić równanie wymiany,

 • analizować przyczyny i skutki inflacji,
 • scharakteryzować instrumenty polityki makroekonomicznej i polityki mikroekonomicznej,

 • określić istotę naturalnej stopy bezrobocia,

 • określić wysokość stopy bezrobocia w Polsce i jej tendencje.
Dział programowy: Integracja i globalizacja

63. Co to jest bilans płatniczy kraju?


64. W jakim celu istnieje Unia Europejska?


65. Co Polska zyskuje, a co traci na integracji z

Unią Europejską?


66/67. Na czym polega proces globalizacji

gospodarki?


68/69. Lekcja powtórzeniowo-uzupełniająca:

Procesy integracji i globalizacji.

70. Test sprawdzający: Procesy integracji i

globalizacji

71/72. (2 godziny do dyspozycji nauczyciela).


 • wyjaśnić, dlaczego kraje handlują ze sobą,

 • określić istotę kursu walutowego,

 • zdefiniować pojęcia: bilans płatniczy, bilans handlowy, barter,

 • wymienić elementy bilansu płatniczego,

 • przedstawić główne cele Unii Europejskiej,

 • wymienić trzy filary Unii Europejskiej,
 • objaśnić, czy Polska mogłaby rozwijać się bez przynależności do Unii Europejskiej,

 • wymienić korzyści i koszty przystąpienia do Unii Europejskiej,

 • wyjaśnić istotę globalizacji

gospodarki,

 • scharakteryzować przyczyny i skutki globalizacji.

 • objaśnić podstawy ustalania kursu walutowego,

 • określić istotę salda bilansu płatniczego i zasady kompensacji,
 • wyjaśnić, czy Unia Europejska jest „nowym” państwem,

 • uzasadnić, dlaczego połowę budżetu Unia przeznacza na rolnictwo,

 • porównać korzyści i koszty przystąpienia do Unii Europejskiej,
 • analizować wpływ nowoczesnych technologii oraz międzynarodowych organizacji gospodarczych i finansowych na tempo procesów globalizacyjnych,

 • wyjaśnić, czym różnią się globalizacja i integracja.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconDo Programu nauczania (dkos-4015-39/02) I Podręcznika do liceów I techników

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconZakres materiału nauczania kształcenie w zakresie podstawowym (nr programu: dkos-4015-33/02) Klasa I (Liceum Zaoczne)

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconWymagania edukacyjne z chemii dla klas II liceum Ogólnokształcącego zakres podstawowy wynikające z realizowanego programu nauczania (nr dkos-4015-33/02)

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconRozkład materiału do klas pierwszych w roku szkolnym 2007/2008 opracowany na podstawie programu nauczania: dkos-4015-164/02

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconPlan wynikowy treści nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum do programu nauczania „ kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej (koss) ”, zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconKlasa druga liceum Rozkład materiału nauczania opracowany w oparciu o program nauczania w zakresie podstawowym (dkos-4015-126/02)

Plan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego) iconNauczyciel: mgr Regina Zagórniak Zestawienie treści nauczania z podstawy programowej według działów programu dkw-4015-41/01

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom