Spis treści
Pobierz 2.76 Mb.
NazwaSpis treści
strona14/14
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar2.76 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Najczęściej stosowane typy wskaźników ewaluacji

Prawidłowo przeprowadzona ewaluacja wymaga nie tylko dobrze dobranego momentu jej przeprowadzenia dla uchwycenia istotnych dla jej efektów zjawisk
oraz nie tylko odpowiednich metod i kryteriów dokonywania oceny. Niezwykle istotne
w ewaluacji znaczenie mają zastosowane typy wskaźników. Wszystkie stosowane
w ocenie stopnia realizacji Strategii wskaźniki, wymienione w części zasadniczej niniejszego dokumentu oraz te, które będą opracowane podczas wdrażania Strategii, zaliczyć można do następujących typów wskaźników:

 • Trafność (relevance) – pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele Strategii odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym
  tą Strategią i realnym potrzebom odbiorców efektów jej wdrażania.

Odpowiada na pytanie: Czy i w jakim stopniu osiągnięte efekty (rezultaty) odpowiadają na realne potrzeby?

Przykładowe wskaźniki ewaluacji: Wskaźniki jakościowe – ocena tworzona
w oparciu o zespół specjalistów zewnętrznych; Stopień realizacji planów współpracy pomiędzy instytucjami kultury a NGO itp.

 • Efektywność (efficiency) – pozwala ocenić poziom skutków ekonomicznych Strategii, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników
  i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie
  i poświęcony czas na realizację poszczególnych zadań oraz całej Strategii. Odpowiada na pytanie: Czy wypracowane efekty (rezultaty) są bardziej efektywne niż stosowane dotychczas?Przykładowe wskaźniki ewaluacji: Udział procentowy wydatków na kulturę
w stosunku do ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie miasta; Udział procentowy wydatków na gminne instytucje kultury w stosunku do ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie miasta; Wartość pozyskiwanego wsparcia zewnętrznego przez instytucje kultury; Struktura finansowania wspólnych przedsięwzięć pomiędzy różnymi partnerami.

 • Skuteczność (effectiveness) – pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte. Konieczne przy tym jest ustalenie (przynajmniej szacunkowo) wartości docelowych, które z punktu widzenia realizatorów i odbiorców Strategii
  są konieczne do osiągnięcia, w podziale na poszczególne cele. Należy też określić, czy są to wartości maksymalne czy też minimalne.

Odpowiada na pytanie: Czy osiągnięte efekty (rezultaty) skutecznie rozwiązały zidentyfikowane na etapie diagnozy problemy?

Przykładowe wskaźniki ewaluacji: Liczba imprez/wydarzeń oferowanych przez miejskie instytucje kultury w przeliczeniu na dni sezonu letniego; Stopień realizacji planów; Stopień digitalizacji zbiorów.

 • Oddziaływanie/wpływ (impact) – pozwala ocenić związek pomiędzy celami Strategii i celami programów strategicznych wyższych rzędów. Kryterium to pozwala ocenić stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych beneficjentów miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w danym sektorze, regionie lub w całym kraju.

Odpowiada na pytanie: czy osiągnięte efekty (rezultaty) są zgodne
z aktualnymi potrzebami grup docelowych i jakie dodatkowe korzyści przyniosło realizowanie Strategii?

Proponowane wskaźniki ewaluacji: Wzrost frekwencji/uczestników/ zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi w Toruniu; Liczba projektów realizowanych ogółem do liczby współfinansowanych
przez Miasto; Wartość budżetu promocyjnego Miasta na promocję kultury.

 • Trwałość efektów (sustainability) – pozwala ocenić, czy pozytywne efekty Strategii na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania
  w ramach środków przekazanych na jej realizację, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego Programu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu, kraju.

Odpowiada na pytanie: w jakim stopniu osiągnięte efekty (rezultaty) będą funkcjonować po zakończeniu realizacji Strategii?

Proponowane wskaźniki ewaluacji: Liczba doniesień medialnych w Europie
o życiu kulturalnym Torunia i organizowanych wydarzeniach; Skala przedsięwzięć w zakresie kultury realizowana bez konieczności wsparcia
ze strony budżetu Miasta.


Pomiar wskaźników osiągnięć dla Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia
do
roku 2020 będzie prowadzony w trzech systemach:

 • Monitoring – stałe zbieranie danych przez realizatorów poszczególnych zadań zgodnie z przyjętymi miernikami i przekazywanie danych do jednostki koordynującej realizację Strategii, czyli Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia oraz co najmniej dwa razy do roku Centrum Koordynacji Wdrażania Strategii i co najmniej raz w roku Zespołowi Konsultacyjnemu ds. Realizacji Strategii

 • Autoewaluacja – sesje ewaluacyjne odbywające się raz w roku
  za zakończony rok kalendarzowy. Dokonywana przez Centrum Koordynacji Wdrażania Strategii i Zespół Konsultacyjny ds. Realizacji Strategii. Realizowane jako ewaluacja:

  • Ex-ante – przed faktycznym rozpoczęciem realizacji z ustaleniem wartości docelowych zadań, szczegółowego harmonogramu wdrażania oraz ustalenia podziału Strategii na plany roczne

  • On–going – dokonywana co roku, przy czym w połowie realizacji powinna mieć charakter rozszerzony jako przegląd strategiczny
   (z możliwościami dokonania modyfikacji realizowanego Programu)

  • Ex–post – dokonana w końcowej fazie realizacji Strategii
   jako jej podsumowanie i faktyczna ocena osiągniętych efektów
   i ewentualnych różnic w stosunku do założeń programowych
   oraz powodów ich zaistnienia.

Wszystkie trzy wymienione rodzaje autoewaluacji będą realizowane
z wykorzystaniem przede wszystkim: analizy SWOT, matrycy logicznej, analizy dokumentów, analizy danych, analizy korzyści do nakładów, wywiadów indywidualnych, badań ankietowych, obserwacji, FGI, panelu ekspertów. Konstruowanie poszczególnych narzędzi ewaluacji uzależnione będzie od zastosowania przyjętych wskaźników.

 • Ewaluacja zewnętrzna realizowana przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny jako ewaluacja ex-post na podstawie przyjętych wskaźników
  z wykorzystaniem następujących metod: wywiady indywidualne, badania ankietowe, FGI, analiza danych zastanych, analiza dokumentów, inne. Konstruowanie poszczególnych narzędzi ewaluacji uzależnione będzie
  od zastosowania poszczególnych wskaźników.

1 Throsby D., „Ekonomia i kultura”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010 r.

2 Tamże.

3 J.w.

4 J.w.

5 Jałowiecki B., „Magia miejsc”, w: „Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym”, materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac
w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca zbiorowa, Warszawa 2009 r., str.9

6 J.w.

7 Według rozumienia Richarda Floridy, „Narodziny klasy kreatywnej”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010 r.

8 Skórzyńska A., „Kultura na czas kryzysu. Niedopowiedziany projekt polityczny”, w: Kultura Współczesna. Kwartalnik. Wydanie specjalne. Europejski Kongres Kultury, nr 5(71)/2011, str. 149-154.

9 Zygmunt Bauman, „Kultura w płynnej nowoczesności”, Narodowy Instytut Audiowizualny i Agora S.A., Warszawa, 2011

10 Marc Fumaroli, „Państwo kulturalne. Religia nowoczesności”, Uniwersitas, Kraków, 2008 r.

11 Throsby D., „Ekonomia i kultura”, op. Cit. Str. 71

12 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, Paryż, 20.10.2005r.

13 Rekomendacja nr 1509 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy , 1.07.1987 r.

14 Deklaracja Bremeńska przyjęta przez Stałą Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Europy
w dniu 27.05.1983r

15 Deklaracja Florencka przyjęta przez Stałą Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Europy
w dniu 17.05.1989r.

16 Konkluzje Rady UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym
i regionalnym

17 Throsby D., „Ekonomia i kultura”, op. Cit. Str. 70

18 Za Trosby D, op.cit. str.72

19 J.w., str. 59-62, 71.

20 J.Stoner, R.Freeman, D.Gilbert Jr., “Kierowanie”, PWE, Warszawa 2001, str.266

21 J.w.

22 J.w., str.267.

23 Ansoff H.I., McDonnell E., “Implanting Strategic Management” (1990) za: Lundy O., Cowling A., “Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi”, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2001, str.42

24 J.w., str. 42.

25 Zygmunt Bauman, „Kultura w płynnej nowoczesności”, Narodowy Instytut Audiowizualny i Agora S.A., Warszawa, 2011.

26 Kees van der Heijden, „Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym”, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2000, str. 36-37.

27 J.Stoner, R.Freeman, D.Gilbert Jr., “Kierowanie”, str.263

28 J.w.

30 Źródło: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, http://www.fr.org.pl stan na 2.06.2012r.

31 J.w.

32 Należy wpisać odpowiednią ilość dni (roboczych lub kalendarzowych)

33 Wykorzystano publikację „Partnerstwo w rozwoju lokalnym”, wydaną przez Fundację Wspomagania Wsi, Warszawa, czerwiec 2003

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 27 czerwca 2001 r. nr 2001/42/KE dotycząca oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Powiązany:

Spis treści iconSpis treści spis treści error: Reference source not found

Spis treści iconSpis treści Spis treści 2 Wstęp 2

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treśCI

Spis treści iconSpis treśCI

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treści

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom