Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego
Pobierz 139.2 Kb.
NazwaZetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar139.2 Kb.
TypDokumentacja
ZETAW PYTAŃ NA EGZAMINY SEMESTRALNE

Z JĘZYKA POLSKIEGO


DLA SŁUCHACZY CKU NR 1


Zakres materiału z języka polskiegoTyp szkoły

Semestr

Zakres materiału (epoki)LO

I

Starożytność, Średniowiecze

II

Renesans, Barok, Oświecenie

III

Romantyzm

IV

Pozytywizm

V

Młoda Polska, XX-lecie międzywojenne

VI

Literatura wojny i okupacji, WspółczesnośćSEMESTR I

Starożytność, Średniowiecze

 1. Wskaż postacie mitologiczne, które są symbolami wartości uniwersalnych.

 2. Wskaż wzory zachowań i postaw ludzi utrwalone w mitach.

 3. Ukaż wyobrażenia starożytnych Greków o świecie, bogach i ludziach odzwierciedlone w wybranych mitach.

 4. Odwołując się do wybranych mitów przedstaw obraz ludzkich marzeń, pragnień, leków, tęsknot, oczekiwań.

 5. Mitologia, jako źródło inspiracji twórców różnych epok – podaj kilka nawiązań (literatura, muzyka, malarstwo…)

 6. Wyjaśnij, na czym polega istota konfliktu tragicznego w dramacie Sofoklesa.

 7. Główni bohaterowie „Iliady” – przedstaw charaktery i postawy życiowe.

 8. Wyjaśnij, na czym polega istota konfliktu tragicznego w dramacie Sofoklesa.

 9. Tragedia Edypa to jego niewiedza, klęska – to poznanie. Rozwiń myśl wykazując, że Edyp jest postacią tragiczną.

 10. Kreacja bohatera tragicznego. Omów zagadnienie, odwołując się do dramatu Sofoklesa.

 11. Zastanów się, jaką wartość dla współczesnego człowieka mają myśli, problemy występujące w „Królu Edypie” Sofoklesa.

 12. „Biblia – uniwersalną księgą mądrości” - rozwiń myśl.

 13. Przedstaw różne oblicza miłości zawarte w Biblii.

 14. Na czym polega uniwersalny charakter wybranych opowieści i przypowieści biblijnych?

 15. Wymień i scharakteryzuj gatunki literackie charakterystyczne dla Biblii.

 16. Jakie idee i jakie nurty filozoficzne ukształtowały epokę średniowiecza?

 17. Jakie były dążenia i pragnienia ludzi średniowiecza? Odpowiedz, odwołując się do wybranych utworów.

 18. Przedstaw motyw cierpienia w literaturze średniowiecznej.

 19. Przedstaw motyw maryjny w literaturze (i sztuce) średniowiecza.

 20. Oceń średniowieczne wzorce osobowe z pozycji człowieka współczesnego.

 21. Stosunek człowieka średniowiecza do śmierci. Omów na wybranych przykładach.

 22. Uzasadnij, że Bogurodzica jest najstarszym polskim zabytkiem narodowym i językowym.SEMESTR II

Renesans, Barok, Oświecenie

 1. W wybranych pieśniach Jana Kochanowskiego wskaż elementy epikurejskie i stoickie.

 2. Światopogląd renesansu i jego odbicie w poznanych utworach.

 3. Przedstaw obraz człowieka, świata i Boga w literaturze renesansu.

 4. Przedstaw nową wizję świata i człowieka wykreowaną w twórczości Kochanowskiego.

 5. Ukaż przeżycia i przemyślenia filozofa w „Trenach” J. Kochanowskiego.

 6. Z pozycji człowieka współczesnego dokonaj oceny ideałów człowieka renesansu.

 7. Cierpienie, jako sytuacja graniczna. Twoje uwagi po lekturze „Trenów” J. Kochanowskiego.

 8. Przedstaw motyw państwa i odpowiedzialności za jego losy twórczości J. Kochanowskiego i P. Skargi.

 9. Dokonaj porównania ideałów średniowiecznych i renesansowych. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

 10. Uroda życia ziemianina polskiego w utworach Reja i Kochanowskiego. Rozwiń myśl w oparciu o utwory.

 11. Wymień i scharakteryzuj gatunki literackie uprawiane w renesansie.

 12. Wymień charakterystyczne cechy baroku jako formacji kulturowej.

 13. Zastanów się, dlaczego określa się barok epoką kontrastów.

 14. Przedstaw różnorodność nurtów w poezji barokowej; omów jeden z nich.

 15. Przedstaw J. A. Morsztyna jako polskiego marinistę.

 16. Przedstaw motyw śmierci i przemijania w wybranych utworach barokowych.

 17. Na przykładzie poezji D. Naborowskiego omów nurt refleksyjny w literaturze baroku.

 18. Na przykładzie poezji J.A. Morsztyna wymień cechy poezji barokowej.

 19. Na czym polega uniwersalizm problemów egzystencjalnych w dramacie Szekspira „Makbet”?

 20. Na czym polega tragizm Makbeta? Zbierz argumenty, odwołaj się do tekstu dramatu.

 21. Scharakteryzuj Makbeta, bohatera dramatu Szekspira.

 22. Przedstaw dwa oblicza sarmatyzmu w literaturze barokowej.

 23. Przedstaw krytyczny obraz Sarmaty w literaturze baroku.

 24. Rozterki i wątpliwości człowieka baroku. Rozwiń myśl, odwołując się do poezji Sępa Szarzyńskiego.

 25. Dokonaj analizy sonetu J.A. Morsztyna „Do trupa”.

 26. Wyjaśnij znaczenia pojęć: konceptyzm, antyteza, oksymoron, hiperbolizacja, paradoks, anafora.

 27. Ukaż różnorodność realizacji motywu miłości w literaturze renesansu i baroku.

 28. Przedstaw barokową realizacje motywu „vanitas”.

 29. Scharakteryzuj oświecenie jako formację kulturową.

 30. „I śmiech niekiedy może być nauką…” – jak tę myśl wykorzystał Krasicki w swoich utworach?

 31. Przedstaw I. Krasickiego jako obserwatora i krytyka społeczeństwa polskiego XVIII wieku.

 32. Omów egzystencjalną zadumę nad człowiekiem i światem w „Bajkach” I. Krasickiego.

 33. Krytyka wad ludzkich w bajkach I. Krasickiego.

 34. Walka o odnowę moralną społeczeństwa. Omów na wybranych przykładach z oświecenia.

 35. Na czym polegał dydaktyzm utworów doby oświecenia? Odwołaj się do wybranych utworów.

 36. Przedstaw gatunki literackie charakterystyczne dla oświecenia, wskaż ich charakterystyczne cechy.

 37. Podaj przykłady utworów i uzasadnij ich dydaktyczny charakter.

 38. Komedie Moliera nie tylko śmieszą… Rozwiń myśl, odwołując się do „Świętoszka”.

 39. Czy znajdujesz w komediach Moliera ponadczasowe problemy? Uzasadniając odwołaj się do treści utworu.SEMESTR III

ROMANTYZM


 1. Przedstaw romantyzm jako formację kulturową. Wskaż charakterystyczne cechy tej epoki.

 2. Uzasadnij bunt Fausta przeciwko racjonalizmowi oświecenia.

 3. „(…) nic na świecie nie czyni człowieka potrzebnym, jeno miłość” – słowa te uczyń mottem refleksji dotyczących historii Wertera.

 4. Zastanów się, dlaczego Werter popełnił samobójstwo. Odwołuj się do tekstu.

 5. Czym dla bohatera powieści Goethego jest miłość?

 6. Uzasadnij, że „Oda do młodości” A. Mickiewicza jest manifestem młodego pokolenia.

 7. Uzasadnij, że ballada „Romantyczność” A. Mickiewicza jest manifestem polskiego romantyzmu.

 8. Jaką rolę pełnią prawdy „żywe” zawarte w wybranych balladach A. Mickiewicza?

 9. Wyjaśnij na wybranym przykładzie, że ballada jest synkretycznym gatunkiem literackim.

 10. Uzasadnij, że dramat Krasińskiego jest utworem o rewolucji, jako rozpadzie ładu społecznego.

 11. Wyjaśnij, odwołując się do treści dramatu Krasińskiego, znacznie sceny finałowej.

 12. Scharakteryzuj Hrabiego Henryka i Pankracego – przywódców przeciwnych obozów.

 13. Przedstaw motyw pielgrzyma w wybranych sonetach A. Mickiewicza.

 14. Odwołując się do realistycznych scen z III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza, przedstaw martyrologię młodzieży polskiej.

 15. Odwołując się do sceny zatytułowanej „Widzenie księdza Piotra” (III cz. „Dziadów”), wyjaśnij pojęcie mesjanizmu.

 16. Odwołując się do wybranych scen z III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza, przedstaw obraz społeczeństwa polskiego.

 17. Uzasadnij, że III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza jest dramatem o cierpieniu, tyranii i nadziei…

 18. Na wybranym przykładzie wskaż cechy charakterystyczne dramatu romantycznego.

 19. Uzasadnij stwierdzenie: Jacek Soplica jest nowym typem bohatera romantycznego.

 20. Omów przemianę bohatera romantycznego na przykładzie Jacka Soplicy- Księdza Robaka.

 21. Uzasadnij, że „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jest epopeją narodową i romantyczną.

 22. Przedstaw Kordiana, bohatera dramatu J. Słowackiego, jako człowieka poszukującego swojego miejsca na ziemi.

 23. Przedstaw motyw pielgrzyma, emigranta, tułacza w wybranych lirykach romantycznych.

 24. Uzasadnij sens hołdu złożonego wybitnym indywidualnościom w liryce C. K. Norwida.

 25. „Więcej widzą i głębiej czują”. Przedstaw i oceń postawy polskich bohaterów romantycznych.

 26. Przedstaw różne wizje wolności ojczyzny zawarte w poznanych utworach romantycznych.

 27. Uzasadnij, że przemiana wewnętrzna jest szczególną cechą bohatera romantycznego.

 28. Przedstaw motywy i oceń postępowanie bohaterów romantycznych.

 29. Przedstaw koncepcje romantycznego patriotyzmu.

 30. Wyjaśnij pojęcie i podaj przykłady synkretyzmu w literaturze romantycznej.

 31. Jakie gatunki literackie są charakterystyczne dla literatury romantycznej? Podaj przykłady.

 32. Przekaż swoje refleksje na temat adaptacji filmowych wielkich dzieł romantycznych.SEMESTR IV

POZYTYWIZM 1. Ukaż wpływ filozofii zachodnioeuropejskiej i myśli krytycznej na ukształtowanie się ideologii pozytywizmu w Polsce (jej założenia, hasła).

 2. Przedstaw obraz Warszawy w „Lalce” B. Prusa.

 3. Ukaż trzy pokolenia – trzy dramaty ludzkie w „Lalce” B. Prusa.

 4. Zastanów się nad postacią Wokulskiego i uzasadnij, że powieść Prusa stanowi studium samotności człowieka w społeczeństwie.

 5. Przedstaw i scharakteryzuj bohatera nowel i opowiadań pozytywistycznych.

 6. Ukaż różnorodność tematyczną noweli pozytywistycznej.
 1. Przedstaw dwa nurty polskiego pozytywizmu (realizm i naturalizm).

 2. W wybranych utworach ukaż dramat narodu po klęsce powstania.

 3. Uzasadnij, że „Potop” H. Sienkiewicza jest powieścią historyczną
  z elementami westernu, baśni i eposu.

 4. Przedstaw Andrzeja Kmicica jako bohatera podlegającego metamorfozie.

 5. „Kwestia żydowska” w literaturze pozytywizmu. Omów na kilku reprezentatywnych przykładach.

 6. Rozważ problem winy i kary w powieści Dostojewskiego.

 7. Czy człowiek ma prawo tworzyć nowe normy moralne? Rozwiń myśl, odwołując się do powieści Dostojewskiego.

 8. Wyjaśnij pojęcie stylizacji i podaj przykłady w literaturze.SEMESTR V


MŁODA POLSKA, XX-lecie międzywojenne


 1. Przedstaw Młodą Polską jako formację kulturową, uwzględniając filozofię, prądy i kierunki artystyczne.

 2. Symbolizm w literaturze młodopolskiej. Omów, odwołując się do utworów poetyckich i prozy.

 3. Impresjonizm w literaturze i sztuce modernizmu. Omów na przykładach.

 4. Na czym polega nowatorstwo dramaturgiczne „Wesela”
  S. Wyspiańskiego?

 5. Wyjaśnij rolę symboliki w dramacie Wyspiańskiego.

 6. Przedstaw cechy stylizacji gwarowej na przykładzie „Chłopów” W. Reymonta.

 7. „Chłopi” Reymonta –powieścią - epopeją. Uzasadnij.

 8. Jaką funkcję pełnią trzy typy narratora w powieści Reymonta?

 9. Odwołując się do treści opowiadania Conrada „Jądro ciemności”, podejmij próbę odczytania metaforycznego tytułu. Skomentuj słowa: „Kurtz zajął wysokie miejsce wśród szatanów tego kraju”.

 10. Przedstaw obraz XIX – wiecznego kolonializmu na podstawie „ Jądra ciemności” J. Conrada..

 11. Wyjaśnij pojęcia: modernizm, dekadentyzm, neoromantyzm.

 12. Przedstaw katastroficzny obraz końca wieku XIX w hymnie pt. „ Dies irae” Jana Kasprowicza.

 13. Symbolika w „Weselu” S. Wyspiańskiego i jej znaczenia dla wymowy ideowej dramatu.

 14. „Wesele” S. Wyspiańskiego – dramatem o polskich marzeniach i polskiej niemocy. Uzasadnij tę myśl.

 15. Scharakteryzuj Judyma, bohatera powieści Żeromskiego.

 16. Wskaż symbole w „Ludziach bezdomnych” Żeromskiego

i określ ich rolę.


XX-lecie międzywojenne

 1. Przedstaw dwudziestolecie międzywojenne jako formację kulturową.

 2. Poeci dwudziestolecia międzywojennego w poszukiwaniu nowych motywów tematycznych i oryginalnego wyrazu artystycznego.

 3. Rozwiń myśl: Cezary Baryka – bohaterem poszukującym swojego miejsca w życiu.

 4. Ukaż wpływ historii na postawę życiową C. Baryki, bohatera powieści S. Żeromskiego.

 5. Przedstaw wybory życiowe głównych bohaterów „ Przedwiośnia” Żeromskiego i „Granicy” Nałkowskiej.

 6. Zinterpretuj tytuły powieści S. Żeromskiego „Przedwiośnie” i Z. Nałkowskiej „Granica”.

 7. Omów symboliczną wymową ostatniej sceny „Przedwiośnia”.

 8. Uzasadnij, że „Ferdydurke” Gombrowicza jest powieścią awangardową.

 9. Józio K., bohater powieści W. Gombrowicza, poszukuje tożsamości. Rozwiń myśl, odwołując się do treści utworu.

 10. Jaką rolę w wizji świata pełnia parodia i groteska? Odpowiadając, odwołaj się do powieści Gombrowicza.SEMESTR VI

Literatura wojny i okupacji

Współczesność


 1. W oparciu o wybrane utwory K.K. Baczyńskiego ukaż przyczyny tragizmu pokolenia Kolumbów.

 2. Przedstaw obraz okupacyjnej rzeczywistości w oparciu o opowiadanie „ Pożegnanie z Marią” Tadeusza Borowskiego.

 3. Na podstawie wybranych utworów II połowy XX wieku ukaż mechanizmy zniewalania człowieka.

 4. Przedstaw zachowanie człowieka w sytuacjach krańcowych, odwołując się do wybranych tekstów.

 5. Scharakteryzuj bohatera-narratora opowiadań obozowych T. Borowskiego.

 6. Odwołując się do opowiadań T. Borowskiego wyjaśnij pojęcie: „człowiek zlagrowany”.

 7. Przedstaw związek motta i tytułu książki G. Herlinga Grudzińskiego „Inny świat” z jej treścią.

 8. Przedstaw obrazy lub przykłady walki o ocalenie moralne w „Innym świecie” G. Herlinga Grudzińskiego.

 9. Ukaż odmienność postawy narratora w opowiadaniach T. Borowskiego i „Innym świecie” G. Herlinga Grudzińskiego.

 10. Uzasadnij myśl, iż obozy hitlerowskie były miejscem deprawacji człowieka.

 11. Przedstaw obraz Holocaustu w literaturze współczesnej. Odwołaj się do znanych utworów.

 12. Przedstaw motyw zagłady Żydów w relacji Marka Edelmana.

 13. Scharakteryzuj cechy językowe narracji behawioralnej na podstawie opowiadań Borowskiego.

 14. Przedstaw bohatera lirycznego wierszy T. Różewicza, człowieka obciążonego wojną.

 15. Przedstaw przesłanie moralne poezji Cz. Miłosza.

 16. Zaduma nad życiem w poezji Wisławy Szymborskiej. Zinterpretuj wybrane liryki.

 17. Scharakteryzuj język poezji Mirona Białoszewskiego.

 18. Uzasadnij rolę świata antycznego w reinterpretacjach poetyckich Zbigniewa Herberta.

 19. Uzasadnij, że „Pan Cogito” Z. Herberta jest dekalogiem współczesnych.

 20. Uzasadnij, że „Tango” S. Mrożka jest dramatem o różnorodnych przesłaniach.

 21. Wskaż elementy groteski w dramacie S. Mrożka.

 22. Uzasadnij, że poezja polska II połowy XX wieku jest zapisem przeżyć i niepokojów współczesnego człowieka.

 23. Przedstaw przesłanie moralne „Dżumy” A. Camus.

 24. Wyjaśnij różne znaczenia tytułu powieści A. Camus „Dżuma”.

 25. Scharakteryzuj postawy bohaterów wobec zła na podstawie „Dżumy” A. Camus.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconEgzaminy semestralne w poszczególnych typach szkół odbędą się w dniach od 11-22. 06. 2012r

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconZasady obowiązujące maturzystów zdających egzaminy maturalne z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconZestawy pytań na matura ustna z języka polskiego Zestaw 1

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconZestaw pytań na egzaminy dyplomowe w Katedrze Systemów Automatyki

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconPrace semestralne z języka rosyjskiego

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla uczniów klas IV -vi zgodny z Programem nauczania języka polskiego

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconLekcja języka polskiego w klasie V opracowana przez Bognę Korf, nauczycielkę języka polskiego w sp7 w Ełku Temat

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconKryteria ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV zgodne z Programem nauczania języka polskiego „Słowa na start! w klasach IV- vi szkoły podstawowej

Zetaw pytań na egzaminy semestralne z języka polskiego iconPowstania polskiego języka ogólnego. Rola Kościoła w rozwoju języka polskiego. Polszczyzna w żywiole innych języków. Język polski w oświacie. Problemy związane z prognozowaniem zmian językowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom