ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej
Pobierz 63.84 Kb.
NazwaProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar63.84 Kb.
TypProtokół
PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

w dniu 05.06.2012 r.


Dnia 5 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej Muzeum Kinematografii w Łodzi przy pl. Zwycięstwa 1 o godz. 12:00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków IPBBS. Zgromadzenie rozpoczęto w II terminie, ponieważ w I terminie o godz. 11:45 nie było wymaganej ilości członków, bowiem wobec łącznej ilości 71 członków Izby, w I terminie powinno być obecnych 36 osób.


Obecni byli:


Zarząd IPBBS:


 1. Robert Baran (COLOP POLSKA)

 2. Tomasz Kisielewski (NC KOPERTY)

 3. Wiesław Kozanecki (PANTA PLAST)

 4. Leszek Ozioro (OSAA)

 5. Marek Stachowicz (POLPENTEL)Członkowie IPBBS:


 1. Janusz Rychter (TADEO TRADING)

 2. Grzegorz Wrzosek (TADEO TRADING)

 3. Arkadiusz Buczyński (3M POLAND)

 4. Adam Banaszczyk (EMERSON POLSKA)

 5. Grzegorz Orwat (OSAA)

 6. Krystyna Szulakiewicz (SPIRAL)

 7. Leszek Demski (GLOBAL BIURO)

 8. Mieczysław Irek (FENIKS)

 9. Michał Mrowiński (ZIEMIA OBIECANA)

 10. Grzegorz Orwat (OSAA)

 11. Ryszard Piechutta (INTER)

 12. Artur Romanowski (AMEX STATIONERY)

 13. Dariusz Strączyński (HAMELIN POLSKA)

 14. Andrzej Szeremeta (INAHON)

 15. Krystyna Szulakiewicz (SPIRAL)

 16. Kazimierz Wiatrowski (LEVIATAN-POLIGRAFIA)


oraz


 1. Ilona Abratańska (MB MEDIA BRONISZ MULARSKI) w części spotkania

 2. Paweł Bronisz (MB MEDIA BRONISZ MULARSKI) w części spotkania

 3. Agnieszka Szcześniak (MB MEDIA BRONISZ MULARSKI) w części spotkania

 4. Sławomir Fal (IPBBS)

 5. Sławomir Lachowski w części spotkania

 6. Mirosław Szydłowski w części spotkaniaOd początku w Walnym Zgromadzeniu prawo głosu posiadało 19 osób.


Do protokołu dostarczono:


 1. Upoważnienie do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Arkadiusza Buczyńskiego (3M POLSKA) dla Tomasza Dutkowskiego

 2. Upoważnienie do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Dariusza Strączyńskiego (HAMELIN POLSKA) dla Małgorzaty Michalskiej

 3. Upoważnienie do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Grzegorza Orwata (OSAA) dla Jacka Kozanowskiego

 4. Upoważnienie do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Andrzeja Szeremety (INAHON) dla Wiesława Kozaneckiego

 5. Upoważnienie do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Krystyny Szulakiewicz (SPIRAL) przez Grzegorza Postóła

 6. Upoważnienie do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Kazimierza Wiatrowskiego (LEVIATAN-POLIGRAFIA) przez Tomasza SiedleckiegoPorządek Zgromadzenia (projekt)


 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i powitanie zebranych

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 3. Głosowanie nad proponowanym porządkiem Walnego Zgromadzenia

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej Przewodniczącego

 5. Informacja Zarządu o miejscu, termie i programie (speakerach) tegorocznego VIII Forum PBS

 6. Informacja o najbliższych przedsięwzięciach firmy MB Media i jej specjalnej, zniżkowej ofercie dla członków IPBBS

 7. Wykład Sławomira Lachowskiego „Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie”

 8. Prezentacja stanowiska Komisji Rewizyjnej – informacja o sprawozdaniu finansowym za rok 2011

 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Izby za rok 2011

 10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku finansowego za rok 2011

 11. Wolne wnioski

 12. Uroczyste wręczenie Nagrody Specjalnej Zarządu IPBBS za rok 2011

 13. Lunch w salach recepcyjnych Muzeum KinematografiiAd. 1)

Spotkanie zainaugurował Prezes Wiesław Kozanecki (PANTA PLAST), który w imieniu Zarządu Izby powitał zebranych i przedstawił kandydaturę Artura Romanowskiego (AMEX STATIONERY) na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.


Ad. 2)

Po wyrażeniu zgody i przy braku innych kandydatur, A. Romanowski został wybrany na Przewodniczącego WZC przez aklamację. Po dokonanym wyborze Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu programu spotkania.


Ad.3)

Po jego uprzednim odczytaniu, A. Romanowski przystąpił do głosowania nad proponowanym porządkiem Walnego Zgromadzenia. Zasugerował zarazem przegłosowanie dokumentu w poniższym, nieco zmienionym brzmieniu, uwzgledniającym niewielką korektę kolejności następujących po sobie punktów spotkania.


 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i powitanie zebranych

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 3. Głosowanie nad proponowanym porządkiem Walnego Zgromadzenia

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej Przewodniczącego

 5. Informacja Zarządu o miejscu, termie i programie (speakerach) tegorocznego VIII Forum PBS

 6. Prezentacja stanowiska Komisji Rewizyjnej – informacja o sprawozdaniu finansowym za rok 2011

 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Izby za rok 2011

 8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku finansowego za rok 2011

 9. Wolne wnioski

 10. Uroczyste wręczenie Nagrody Specjalnej Zarządu IPBBS za rok 2011

 11. Informacja o najbliższych przedsięwzięciach firmy MB Media i jej specjalnej, zniżkowej ofercie dla członków IPBBS

 12. Wykład Sławomira Lachowskiego „Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie”

 13. Lunch w salach recepcyjnych Muzeum Kinematografii


Wszyscy zebrani głosowali za przyjęciem tak sformułowanego programu przez aklamację.


Ad. 4)

Przewodniczący WZC zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej Grzegorza Wrzoska (TADEO TRADING) oraz Mieczysława Irka (FENIKS). Obaj wyrazili zgodę, a zebrani zaakceptowali te kandydatury w następujący sposób:

GŁOSOWANIE

Za 17

Przeciw 0

Wstrzymało się 2


Przewodniczący A. Romanowski poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o dokładne policzenie ilości uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem posiadanych przez nich pełnomocnictw.

M. Irek stwierdził, że na sali znajduje się 19 osób uprawnionych do udziału w głosowaniach.


Ad. 5)

Przewodniczący A. Romanowski udzielił głosu Prezesowi W. Kozaneckiemu prosząc go o zreferowanie stanu przygotowań do tegorocznego Forum PBS w Warszawie.

W. Kozanecki poinformował, że VIII Forum PBS odbędzie się w hotelu Marriott w Warszawie 22 i 23 listopada br. Jego sponsorami głównymi będą firmy Eseelte, Pentel oraz 3M, a w istotny sposób wesprą Forum także firmy BIC i Verte Company jako sponsorzy. Prezes Kozanecki zaapelował do zebranych o szerokie włączenie się w sponsoring Forum poprzez wykup podstawowego pakiety „Partner”. Powiedział także, że spikerami eventu będą Ryszard Petru, Sławomir Lachowski oraz dwaj goście zagraniczni – reprezentanci firm 3M i Staples. Tradycyjnie jako goście VIP Forum zaproszeni zostaną przedstawiciele wiodących firm dystrybucyjnych branży.

Wiceprezes Zarządu Izby Tomasz Kisielewski (NC Koperty) zaapelował o zapoznanie się z regulaminami konkursów towarzyszących Forum, które kolportuje Biuro Izby oraz poinformował, że w drugim dniu Forum – 23 listopada nie zaplanowane są żadne spotkania merytoryczne, a po śniadaniu nastąpi powrót uczestników do ich miejsc zamieszkania.


Ad. 6)

Na wniosek Przewodniczącego A. Romanowskiego stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące sprawozdania finansowego IPBBS za rok 2011 zaprezentował zebranym dyrektor Biura IPBBS Sławomir Fal:


PROTOKÓŁ


z posiedzenia Komisji Rewizyjnej IPBBS w dniu 20 kwietnia 2012 r.


Komisja Rewizyjna Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami finansowymi IPBBS i wyjaśnieniami p. Sławomira Fala, zgodnie z ustawą o rachunkowości Dz. U. 121 p. 591 z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, akceptuje sprawozdanie finansowe IPBBS za rok 2011.

Komisja stwierdza zmniejszenie przychodów względem 2010 r. o 141 383 złote (- 27,8 %), co jednak przy jednoczesnych oszczędnościach w kosztach usług obcych o 13 038 złotych (- 17,5 %) oraz redukcji kosztów reprezentacji i reklamy o 2 667 złotych (- 55,1 %), przyniosło w minionym roku dodatni wynik operacyjny i finansowy.

Tym samym, w obliczu znacząco mniejszych przychodów z organizacji Forum Branży PBS w 2011 Komisja stwierdza wykonanie przez Zarząd jej zaleceń dotyczących utrzymania dodatniego wyniku operacyjnego i finansowego.


Komisja konsekwentnie zaleca Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu Członków IPBBS ciągłe poszukiwanie nowych, pozaskładkowych rozwiązań mających wpływ na zwiększenie przychodów Izby w przyszłych latach.


Podpisani:


Zbyszko Brzostowski Toma

Artur Romanowski Amex Stationery

Marek Szlendak UHU Kleje Polska


Ad. 7)

Wobec braku uwag dotyczących zaprezentowanego sprawozdania KR Przewodniczący A. Romanowski zaproponował podjęcie uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego IPBBS o następującej treści:


UCHWAŁA 01/12

Walne Zgromadzenie Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej zgodnie z paragrafem 19 punkt 3B Statutu IPBBS zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Izby za rok obrachunkowy 2011.


GŁOSOWANIE

Za 19

Przeciw 0

Wstrzymało się 0


Ad. 8)

Realizując kolejny punkt programu spotkania A. Romanowski stwierdził, iż powstał zysk finansowy Izby za rok poprzedni i wobec tego konieczna jest decyzja o jego przeznaczeniu. Zaproponował więc przyjęcie kolejnej uchwały:

UCHWAŁA 02/11

Walne Zgromadzenie Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej przeznacza zysk finansowy za rok obrachunkowy 2011 w wysokości 14114,85 PLN na fundusz zasobowy.


GŁOSOWANIE

Za 19

Przeciw 0

Wstrzymało się 0


Po głosowaniach A. Romanowski przeszedł do kolejnego punktu spotkania.


Ad. 9)

W ramach wolnych wniosków głos zabrał Marek Stachowicz (POLPENTEL), który stwierdził, że mimo ubiegłorocznej akcji dostawców w bieżącym roku tzw. targi regionalne mają się nadal bardzo dobrze, a członkowie IPBBS godząc się na to, co szykują im w tym zakresie odbiorcy, zapędzają się w błędne koło.

A. Romanowski zauważył, że targom tym towarzyszy mniejszy niż poprzednio entuzjazm, bowiem trudny rynek niweluje ich korzystne dla wystawców rezultaty.

W. Kozanecki dodał, że podejmowane w minionym roku próby zredukowania ilości targów regionalnych nie napawają optymizmem, bowiem (m.in. według dystrybutorów) sytuacji rozprzestrzeniania się tego zjawiska winni są sami dostawcy. W rezultacie ilość tragów nie zmniejszyła się, lecz uległa dalszemu powiększeniu.

Mirosław Szydłowski (gość WZC) opowiedział o jednej z największych imprez targowych w branży tworzyw sztucznych w Europie, która ostatnio odbyła się w Kielcach. Ta czterodniowa duża impreza zgromadziła wystawców ze 160 krajów. W odczuciu M. Szydłowskiego branża biurowa ma także potencjał do zorganizowania takich ogólnokrajowych targów z wkomponowanymi weń elementami pragmatycznych, ukierunkowanych spotkań B To B. Natomiast liczne imprezy regionalne godzą w sukces takiego przedsięwzięcia.

W. Kozanecki stwierdził, że bez udziału w dowolnej imprezie targowej głównych graczy danej branży event taki z góry skazany jest na niepowodzenie. W naszym środowisku od kilku lat brak jest tego typu poparcia dużych firm dla idei targów ogólnopolskich.

Leszek Ozioro (KONKRET PLUS) zabrał głos jako przedstawiciel dystrybutorów branży PBS. Jego sieć OSAA organizuje taką ogólnopolską imprezę i jest ona postrzegana jako święto tej grupy. Według mówcy brakuje jednak jej ogólnobranżowego odpowiednika, centralnego miejsca wymiany doświadczeń. W opinii L. Ozioro imprezy regionalne w ich aktualnej postaci nie mają sensu.

A. Romanowski pozytywnie ocenił działania targowe grupy OSAA prowadzące do ograniczania imprez w regionach. Przyznał także, że ubiegłoroczna akcja limitowania imprez targowych nie zakończyła się sukcesem, ale przynajmniej zostało głośno powiedziane, że ta masa eventów nie spotyka się z powszechną aprobatą. Wyraził nadzieję, że w rezultacie tych negatywnych opinii z czasem dojdzie może do swoistego przesilenia i część dystrybutorów zrezygnuje z organizowania targów doprowadzając do ich częściowej koncentracji.

M. Stachowicz określił imprezę OSAA jako swoisty ewenement, w trakcie którego czterdziestu dostawców i podobna ilość dystrybutorów spotyka się jednego dnia. Dodał także, że w porównaniu z jednym ze swych kluczowych konkurentów wziął w tym roku udział w 28, a nie w 49 imprezach regionalnych i zaoszczędził dzięki temu ok. 50 tys. złotych, a mimo to nie poniósł start w ujęciu obrotowym.

Kończąc część merytoryczną spotkania A. Romanowski podziękował Zarządowi IPBBS za kolejny rok pracy i dobrze przygotowany bilans oraz rachunek wyników Izby, a następnie poprosił o wręczenie nagrody specjalnej Zarządu IPBBS za rok 2011.


Ad. 10)

Prezes W. Kozanecki poinformował, że ideą tego wyróżnienia jest honorowanie osobowości naszej branży tzn. ludzi, którzy przyczynili się do skonstruowania i rozwoju tego rynku, a także kierowali się w swych działaniach zasadami etyki. Taką postacią jest w ocenie Zarządu Mirosław Szydłowski – współzałożyciel IPBBS i współtwórca targów Meeting Premiera, wieloletni wiceprezes Zarządu Izby oraz długoletni prezes firm Donau i Biella - kluczowych graczy na krajowym rynku PBS. Dlatego też Zarząd IPBBS postanowił właśnie jemu wręczyć nagrodę specjalną.

M. Szydłowski serdecznie podziękował Zarządowi za wyróżnienie i życzył wszystkim zebranym dużo pomyślności w ich działalności gospodarczej. Samą nagrodę zadedykował byłym pracownikom firmy Donau, który pomogli mu zbudować firmę o tak istotnej pozycji na polskim rynku PBS.

W. Kozanecki zapowiedział, że wyróżnienie Zarządu będzie także przyznawane w przyszłości. Poprosił następnie o zapoznanie się zebranych z propozycją (ofertą) firmy MB Media.


Ad. 11)

Troje reprezentantów firmy MB Media (Ilona Abratańska, Agnieszka Szcześniak i Paweł Bronisz) przedstawiło zebranym następującą prezentacje wizualną:

Konferencja Nowoczesne Biuro 2012


Cele, uczestnicy, założenia

Konferencja „Nowoczesne Biuro” jest imprezą dedykowaną osobom zarządzającym pracą biur w przedsiębiorstwach i urzędach. Jej celem jest doskonalenie umiejętności office managerów z wielu dziedzin należących do zakresu ich obowiązków. W naszych konferencjach biorą udział osoby pracujące na stanowiskach:

 • dyrektorów administracyjnych

 • office managerów

 • kierowników ds. administracji

 • office coordinators

 • specjalistów ds. technicznych i zakupów

 • dyrektorów zarządzających i finansowych

 • prezesów i członków zarządu oraz inne osoby zarządzające pracą biur w instytucjach.

W prezentowanych przez nas panelach tematycznych pokazujemy przede wszystkim, jak w łatwy sposób usprawnić pracę biura, ale również podkreślamy, że usprawnienia w krótkim czasie zaowocują oszczędnościami finansowymi w firmie.


Organizator konferencji

MB Media jest spółką działającą na polskim rynku komunikacji „business-to-business” od 6 lat. Naszą ofertę kierujemy do zarządów, office managerów, dyrektorów i kierowników administracji oraz specjalistów odpowiedzialnych za zakupy wyposażenie, zaopatrzenie i sprawne funkcjonowanie nowoczesnego biura. Aktualnie docieramy do ponad 66.000 przedsiębiorstw za pośrednictwem:

 • branżowego miesięcznika Modern Office Manager

 • portalu internetowego officemanager.pl

 • newsletterów wysyłanych cyklicznie do 107.000 odbiorców

 • portalu internetowego OnetBiznes.pl

 • targów i konferencji branżowych, w których bierzemy czynny udział.


Nasze doświadczenie

Wykorzystując nasze doświadczenie, znajomość potrzeb oraz oczekiwań czytelników miesięcznika Modern Office Manager z sukcesem zorganizowaliśmy:

 • w 2010 roku cztery edycje Konferencji Nowoczesne Biuro w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Warszawie. W konferencjach wzięło udział blisko 386 dyrektorów, managerów i specjalistów z 342 firm i instytucji.

 • w 2011 roku dziesięć edycji Konferencji Nowoczesne Biuro w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu i Łodzi. W konferencjach wzięło udział 922 dyrektorów, managerów i specjalistów z 835 firm i instytucji.

Staramy się organizować Konferencje w hotelach o wysokim standardzie takich jak: MERCURE lub NOVOTEL.


Tematyka konferencji

 • Ergonomia i aranżacja przestrzeni biurowej

 • Kontrola i redukcja kosztów

 • Optymalizacja procesu obiegu dokumentów i archiwizacji

 • Zarządzanie drukiem

 • Outsourcing

 • Negocjacje w biznesie

 • Zarządzanie personelem

 • Finanse dla niefinansistów

 • Zarządzanie projektem

 • Bezpieczeństwo danych w firmie

 • Zarządzanie flotą

Uczestnicy konferencji mają wpływ na kształtowanie tematyki kolejnych edycji poprzez wyrażanie opinii i propozycji za pomocą specjalnie przygotowanych ankiet.


Office Fair oferta dla wystawców

„Office Fair” to jedyne w Polsce targi kompleksowo ukierunkowane na wyposażenie i zarządzanie pracą biura. 21-22 listopada 2012 roku na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI szerokie grono krajowych i zagranicznych wystawców specjalnie na potrzeby polskich office managerów zaprezentuje: nowości produktowe, najnowsze trendy na rynku, sprawdzone i uznane rozwiązania oraz specjalistyczną wiedzę. Celem „Office Fair” jest stworzenie idealnego miejsca do nawiązania długotrwałych kontaktów handlowych pomiędzy klientami biznesowymi a dostawcami z całej Europy. Targi pełnią funkcję międzynarodowego miejsca spotkań i wymiany wiedzy między managerami i ekspertami. Udział w targach to przede wszystkim:

 • możliwość spotkania się w krótkim czasie z szerokim gronem kluczowych klientów,

 • uwiarygodnienie Wystawcy dzięki bezpośredniej konfrontacji z rynkiem,

 • szacowanie popytu i obserwacja trendów,

 • możliwość przedyskutowania swoich projektów z klientami,

 • budowanie zaufania i długoterminowych relacji między dostawcami i odbiorcami.

Nowoczesna formuła dwudniowych spotkań biznesowych minimalizuje czas i koszty, jakie trzeba ponieść w związku z pozyskaniem nowych klientów.


Kto nas odwiedzi?

Celem "Office Fair" jako kluczowej imprezy targowej sektora biurowego w Polsce, najistotniejsze jest zapewnienie Państwu klientów, którzy podejmują w swoich firmach decyzje zakupowe. Dlatego głównymi odwiedzającymi będą:

 • office managerowie, dyrektorzy administracyjni, dyrektorzy zarządzający

 • managerowie i specjaliści z firm i instytucji

 • osoby odpowiedzialne za zakupy i organizację pracy w jednostkach samorządowych, urzędach

 • prezesi i członkowie zarządów

 • asystenci i szefowie biur zarządów

 • właściciele MŚP

Jako doświadczony organizator, mający stały kontakt z ponad 150 tyś. decydentów za pośrednictwem miesięcznika Modern Office Manager, portalu officemanager.pl i newsletterów, dołożymy wszelkich starań aby na nasze targi przybyły osoby mające wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji biurowych. Kluczowych klientów z całego kraju zapraszamy telefonicznie i mailowo.


Wystawcy w podziale na branże:

 • office design

 • office stationary

 • office technology

 • office services


Konferencje i prelekcje

Targi „Office Fair” to nie tylko powierzchnie wystawiennicze, ale także wiele imprez towarzyszących. W ciągu dwóch dni targów odbędzie się prawie 20 prelekcji i paneli dyskusyjnych będących częścią dwóch konferencji. Program imprez towarzyszących zawierać będzie spotkania z psychologiem biznesu, coachem kadry managerskiej, który udzieli wskazówek dotyczących osobistego rozwoju managerów oraz specjalistami od prawa pracy. Do dyskusji w panelach zapraszać będziemy m.in. specjalistów z zakresu:

 • ergonomii i aranżacji przestrzeni biurowej

 • outsourcingu

 • kontroli i redukcji kosztów

 • optymalizacji procesu obiegu dokumentów i archiwizacji

 • zarządzania drukiem

 • bezpieczeństwa danych w firmie

 • zarządzania flotą

Zapraszamy do skorzystania z oferty sponsoringu Konferencji i do współpracy

Zespół Targów i Konferencji MB Media

tel.: + 48 (22) 867 27 55

mobile: + 48 795 373 403

fax: + 48 (22) 824 70 16

e-mail: konferencja@mbmedia.pl; officefair@mbmedia.pl; biuro@mbmedia.pl


Po zakończeniu prezentacji zebrani uczestnicy WZC wyrazili przekonanie, że ceny za powierzchnię i usługi dodatkowe zaproponowane członkom IPBBS są zbyt wysokie (nawet mimo 10 % rabatu) i zobligowali członków Zarządu do ich renegocjacji.


Ad. 12)

Sławomir Lachowski, gość WZC, wygłosił wykład zatytułowany „Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie”, dedykowany każdemu, kto myśli o karierze menedżera i chciałby zajrzeć za kulisy zarządzania wielkimi korporacjami. Sławomir Lachowski przedstawił słuchaczom swoją autorską wizję zarządzania, w której fundamentalną rolę odgrywają wartości i drugi człowiek. Według naszego gościa nie można być skutecznym menedżerem, jeśli nie dąży się do bycia dobrym człowiekiem. Dlatego należy w oparciu o konkretne wartości budować kulturę korporacyjną, która wykorzystuje w pełni potencjał kapitału ludzkiego organizacji i przekłada się na trwałą przewagę konkurencyjną.


Po wykładzie, kończąc spotkanie, A. Romanowski podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w obradach i zaprosił ich na lunch w muzealnej restauracji. Tym samym zamknięto Walne Zgromadzenie Członków IPBBS.


.............................................


Artur Romanowski

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia IPBBS


Opracował: Sławomir Fal

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconAnkieta kandydata na członka izby przedsiębiorców branży biurowo szkolnej

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconProtokóŁ z II walnego zgromadzenia członkóW

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconProtokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, bilans I rachunek wyników są dostępne w siedzibie banku, a w dniu Zebrania będą wyłożone do wglądu w sali obrad Walnego Zgromadzenia

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconProtokół z walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia Demokracji Bezpośredniej, które odbyło się we Wrocławiu dn. 20 marca 2011r

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconTekst jednolity uwzględniający uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11. 03. 2012 r

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconProgram pobytu uczestników Forum Polsko-Rosyjskiej Branży Turystycznej – ipatp oraz XXII walnego Zgromadzenia pit

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconXiv zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ptfit oraz Sympozjum "Fitopatologia: zdrowe rośliny zdrowi ludzie"

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconLista członków Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich I Odnowy Wsi arge

ProtokóŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej iconProtokół z Walnego Zebrania Członków

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom