Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11
Pobierz 272.42 Kb.
NazwaPrzewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11
strona2/5
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar272.42 Kb.
TypPrzewodnik
1   2   3   4   5

Tabela dopełniony cykl życia według Erika Homburgera Eriksona (część I)


Stadia

A

Stadia i funkcje psychoseksualne

B

Kryzysy

psycho-społeczne

C

Zasięg znaczących relacji z innymi

D

Podstawowe siły życiowe

I

Okres niemowlęcy

Oralno - oddecho-

we, czuciowo -kinestetyczne (funkcje przyjmowania)

Podstawowa ufność a podstawowa nieufność

Osoba pełniąca rolę matki

Nadzieja

II

Wczesne dzieciństwo

Analno –uretralne, mięśniowe (funkcje zatrzymywania

i wydalania)

Autonomia

a wstyd

i zwątpienie

Osoby pełniące role rodziców

Wola

III

Wiek zabawy

Dziecięco-genitalne, lokomotoryczne (funkcja intruzyjna oraz włączania)

Inicjatywa

a poczucie winy

Najbliższa rodzina

Stanowczość

IV

Wiek szkolny

LatencjiPracowitość

a poczucie niższości

Sąsiedzi, szkoła

Kompetencja

V

Wiek dojrzewania

Dojrzewania płciowegoTożsamość

a rozproszenie tożsamości

Grupy rówieśnicze i zewnętrzne, wzory przywódcze

Wierność

VI

Wczesna dorosłość

GenitalneIntymność

a izolacja

Przyjaciele, partnerzy seksualni, współpracownicy, rywale,

Miłość

VII

Dorosłość

(funkcja rozrodcza)

Generatywność

a stagnacja

Praca dzielona z innymi, wspólnie prowadzony dom

Troska

VIII

Starość

(Uogólnienie funkcji zmysłowych)

Integralność

a rozpacz

„Gatunek ludzki”, „mój gatunek”

Mądrość


Źródło : E. H. Erikson, Dopełniony cykl życia, Rebis, Poznań 2002


Tabela dopełniony cykl życia według Erika Homburgera Eriksona (część II)


Stadia

E

Podstawowe patologie i wartości negatywne

F

Pokrewne zasady porządku społecznego

G

Rytualizacje wiążące

H

Rytualizmy

I

Okres niemowlęcy


WycofaniePorządek kosmiczny

Ubóstwiająca

Idolizm

II

Wczesne dzieciństwoPrzymus„Prawo

i porządek”

Rozsądzająca

Legalizm

III

Wiek zabawyZahamowanieWzorce idealne

Dramatyzująca

Moralizm

IV

Wiek szkolny


InercjaPorządek technologiczny

Formalna

(techniczna)

Formalizm

V

Wiek dojrzewaniaNieuznawanieIdeologiczna wizja świata

Ideologiczna

Totalizm

VI

Wczesna dorosłość


WykluczanieWzorce współpracy

i rywalizacji

Afiliatywna

Eliytyzm

VII

Dorosłość


OdrzucaniePrądy edukacyjne

i tradycja

Pokoleniowa

Autorytaryzm

VIII

Starość


Pogarda

Mądrość

Filozoficzna

Dogmatyzm


Źródło : E. H. Erikson, Dopełniony cykl życia, Poznań 2002

WYKŁAD V.

TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNOŚCI JAKO PUNKT WYJŚCIA DLA TEORETYCZNEJ REFLEKSJI NAD WYCHOWANIEM

SPOŁECZEŃSTWO KONSUMPCYJNE A WYCHOWANIE:

Producent i konsument jako dwie podstawowe postaci procesu gospodarowania w gospodarce rynkowej.

Przejście od dominacji producenta do dominacji konsumenta jako podstawowy proces wyznaczający przemiany współczesnego świata.

Kryzys cywilizacyjny spowodowany poszukiwaniem nowych rynków zbytu. Teoria imperializmu Johna A Hobsona( 1902). Propozycja nie rozszerzania ale pogłębiania rynku.

Wojny o rynki zbytu jako przesłanka kryzysu cywilizacji przemysłowej w pierwszej połowie XX wieku. Społeczeństwo zdyscyplinowanych producentów jako zaplecze autorytarnych tendencji militarystycznych i rewolucyjnych. Zerwanie z dyscypliną i oszczędnością i konsumpcjonizm jako droga rozładowania społecznych napięć i pacyfikacji społeczeństwa (B. Suchodolski)

Zmiana stosunku producentów do wychowania związana z przejściem od rynku konsumenta do rynku producenta. Monopol państwowych/społecznych instytucji wychowawczych jako najlepsza, z punktu widzenia indywidualnego producenta, formuła przygotowania siły roboczej dla produkcji w fazie dominacji producenta i dążenie do wychowania konsumenta przez indywidualnych producentów do wychowania konsumenta swoich towarów jako zjawisko rewolucjonizujące sferę wychowania. Upadek autorytetu państwowych/ społecznych instytucji wychowawczych jako konsekwencja przemian gospodarczych Społeczeństwo konsumpcyjne i jego mechanizmy. Potlacz. Jean Baudillard – prestiż i zbytek jako czynniki napędzające konsumpcję. Thorstein Veblen – Teoria klasy próżniaczej. Konsekwencje wychowawcze – wychowanie między gospodarką a społeczeństwem obywatelskim. Pytanie o alternatywne modele gospodarowania – kontestacja młodzieżowa lat sześćdziesiątych i jej następstwa. Tragizm jako konsekwencja konfliktów wychowania.

SPOŁECZEŃSTWO POSTINDUSTRIALNE JAKO PRÓBA CAŁOŚCIOWEJ DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI.

TEORIA SPOŁECZENSTWA POSTINDUSTRIALNEGO (Daniel Bell, Alain Touraine, Zbigniew Brzeziński, Alvin Toffler, i inn.)

Sfery życia społecznego


Społeczeństwo preindustrialne (przedprzemysłowe)

Tradycyjne

Społeczeństwo industrialne

(przemysłowe)

Nowoczesne

Społeczeństwo postindustrialne

(poprzemyslowe)

Ponowoczesne

GOSPODARKA

Gospodarczy punkt wyjścia danej fazy

Rewolucja neolityczna

(pojawienie się rolnictwa i hodowli)

Rewolucja przemysłowa

(pojawienie się maszyn )

Rewolucja informatyczna

(pojawienie się komputera i komputeryzacja) dawniej rewolucja naukowa

Dominująca forma gospodarowania

Rolnictwo

Przemysł

Handel, usługi, nauka

Dominująca forma własności

Własność ziemska

Kapitał przemysłowy

Kapitał intelektualny

Dominujący rodzaj wykorzystywanej energii i jej źródła

Energia odnawialna siła mięśni ,siły natury

Energia mechaniczna

I elektryczna Nieonawialne źródła energii

Racjonalizacja wykorzystanie zasobów kompilacja źródeł odnawialnych i nieodnawialnych

Rodzaj pracy

Ręczna indywidualna

Obsługa maszyn zestandaryzowana

Umysłowa twórcza

Dominująca zasada racjonalności ekonomicznej

Odnowienie zasobów

Rozszerzenie zasobów

Efektywne wykorzystywanie zasobów

Dominujący zakres działań gospodarczych

Społeczność lokalna, rynek lokalny

Rynek narodowy,

Rynek światowy,

(globalny)

SPOŁECZEŃSTWO

Społeczeństwo

Feudalne, rolnicze wiejskie,

Przemysłowe, kapitalistyczne,

Poprzemysłowe,

Społ. Klasy średniej

Dominujące grupy społeczne

Właściciele ziemscy,

Chłopi

Kapitaliści, robotnicy przemysłowi,

Klasa średnia, ludzie prowadzący własne przedsiębiorstwa usługowe, bądź działalność opartą na profesjonalnych umiejętnościach

Rodzaj struktury społecznej

Stanowa, zróżnicowana lokalnie i hierarchicznie

Klasowa, Biegunowa, wielkie grupy społeczne,

Spłaszczona, dominuje klasa średnia , traci znaczenie wielka własność i praca fizyczna

Więź społeczna, Wartości społeczne

Solidarność grupowa, partykularyzm

Solidarność klasowa uniwersalizm

Poszanowanie indywidualności,

Indywidualizm

Konflikt społeczny

Rywalizacja miedzy stanami

Walki klasowe

Dialog poszukiwanie konsensusu

Rodzaj uspołecznienia

Społeczności lokalne

Naród

Społeczeństwo globalne

POLITYKA

Zasady organizacji politycznej

Autorytet -władza pochodzi od boga

Suwerenność narodu, suwerenność ludu, wola większości

Porozumienie podmiotów, konsensus, poszanowanie praw mniejszości

Forma państwa - ustrój poltyczny,

Monarchia, republika stanowa, arystokratyczna, rycerska, mieszczańska

Republika demokratyczna, dyktatura wodzowska, lub partyjna (klasowa)

Demokracja liberalna

Organizacje polityczne

Stany, związki, korporacje, gildie, zakony

Partie polityczne,

Związki zawodowe

Organizacje oparte na wspólnocie wartości luźne koalicje, itd.

Forma państwa - ustrój społeczno-gospodarczy

Państwo stanowe walka o przywileje, koalicje lub dyktatury stanów.

Walka o prawa, Państwa liberalne, socjalistyczne, albo państwo opiekuńcze

Zasada każdy troszczy się o siebie, państwo liberalne – minimalne

Opieka społeczna

Dobroczynność - jałmużna jako obowiązek społeczny

Prawo stanowione przez państwo, bezpieczeństwo socjalne jako wynik walki między klasami

Bezpieczeństwo socjalne jako wynik własnej zapobiegliwości, rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako wyniku rozwoju wrażliwości

KULTURA

Wzory kultury

Kultura partykularna

Wzorce klasowe, kultura masowa

Indywidualizacja wzorów kulturowych

Autorytety intelektualne

Magia, religia, tradycja, mit - kapłan, szaman, starzec,

Nauka, Filozofia, ideologia - naukowiec ekspert, filozof, polityk, terapeuta

Indywidualizacja przekonań - poleganie na samym sobie, i na własnym wyborze

Sposób rozumienia świata

Tradycjonalizm, przekonanie o cykliczności rozwoju, wszystko rodzi się dojrzewa, starzeje, zamiera, po dniu następuje noc, są lata tłuste i chude, jest wiosna lato itd.

Wiara w postęp, człowiek może udoskonalić świat dzięki wiedzy i technice, tradycja jest wynikiem słabości i źródłem przesądów i zabobonów które trzeba zwalczać, stare jest gorsze niż nowe,

Trzeba być nowoczesnym

Człowiek może doskonalić się indywidualnie, nie można uszczęśliwić wszystkich, zmiany globalne są niebezpieczne, przynoszą tyle szkody co i pożytku.

Stosunek do prawdy

Każdy ma swoją prawdę przekazaną przez ojców i siły nadprzyrodzone, której powinien być wierny, tradycja tolerancji związanej z pogardą lekceważeniem inności,(np. chrześcijanie i żydzi), lub prozelityzm tj. nawracanie na swoją wiarę.

Przekonanie, ze istnieje jedna niezależna od ludzi obiektywna prawda, która ma znaczenie uniwersalne, wzorcem jej jest nauka, to co nie daje się udowodnić może być przedmiotem przekonań prywatnych, jedynie to co obiektywne ma wartość - nauka, filozofia naukowa, ideologia oparta na nauce itd.

Istnieje wielość prawd, każdy m prawo do swoich przekonań, ale też nie powinien ich narzucać innym, podstawowa zasada Pluralizm

Stosunek do wartości

Partykularyzm - każdy ma swoje, bo z nimi się urodził

Uniwersalizm - istnieje jeden kanon, który każdy myślący człowiek powinien uznać

Pluralizm - każdy ma prawo do własnych przekonań i stylu życia, który zasługuje na szacunek

Systemy wartości

Moralność grupowa, każda społeczność ma tradycyjne zasady, które bezwzględnie egzekwuje

Etyka - istnieje jeden zbiór zasad które każdy rozsądny człowiek powinien uznać

Moralność indywidualna każdy ma prawo do własnego stylu życia, pod warunkiem, że nie szkodzi innym

Style myślenia

Tradycjonalizm

Modernizm

Postmodernizm

Edukacja i wychowanie

Edukcja tradycyjna, rodzinna, w domu obcym, terminatorstwo

Edukacja powszechna,

Scholaryzacja,

Oparta na powszechnym obowiązku i jednolitych programach

Indywidualizacja edukacji ?, deskolaryzacja ?, edukacja przez internet ?

Oprac. Andrzej Ciążela Teorie rozwoju społecznego - Teoria społeczeństwa postindustrialnego (poprzemysłowego) w oparciu o :K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002


Teoria społeczeństwa postindustrialnego jako przesłanka koncepcji Ponowoczesności –Postmodernizmu jako obecnej fazy rozwoju cywilizacyjnego dyktującej nowe ujęcie celów wychowania.


Problemem, który z dzisiejszej perspektywy budzi najwięcej wątpliwości co do perspektyw społeczeństwa postindustrialnego jest stopień uwzględnienia przez teoretyków społeczeństw postindustrialnego procesów uniwersalizacji stosunków społecznych prowadzących do przerastania społeczeństw narodowych w społeczeństwo globalne.

GLOBALIZACJA

Globalizacją nazywamy proces uniwersalizacji stosunków społecznych które przekraczając wymiar lokalny, narodowy, czy międzynarodowy osiągają wymiar globalny tzn. obejmują one swoim zakresem całą ludzkość wiążąc ją w jeden spójny układ dający się zrozumieć tylko jako całość, jedynie w tej skali, gdyż każdy układ lokalny zaczyna stanowić jedynie niesamodzielny składnik globalnej całości.

Procesy globalizacji obejmują wszystkie wymiary życia społecznego szerokim sensie : gospodarczy, społeczny, polityczny, kulturowy (w tym globalizację mediów jako wiodący proces). Jest to jednak proces nierównomierny – globalizacja jest najbardziej zaawansowana w dziedzinie gospodarczej i rozwoju mediów w dziedzinach – społecznej, politycznej i kulturalnej jest procesem pełnym niekonsekwencji i zwrotów. Procesy globalizacji prowadza do globalizacji zjawisk patologicznych – mówi się o globalizacji przemocy, terroryzmu, przestępczości i handlu narkotykami.

Globalizacja jest procesem ambiwalentnym – prowadzącym do przeciwstawnych ocen. Ma ona swoich zwolenników „globaliści”, przeciwników - „antyglobaliści” i krytyków próbujących wymusić kontrolę procesów globalizacji i zapewnić równomierny rozkład kosztów i zysków idących za tym procesem „alterglobalistów”.

Najważniejszym wymiarem globalizacji jest globalizacja ekonomiczna. Na tym polu procesem wiodącym jest liberalizacja handlu światowego i obrotu kapitałowego. Prowadzi ona do gwałtownej intensyfikacji stosunków gospodarczych – do powstania światowej konkurencji, która przyspieszając rozwój gospodarczy, prowadzi do gwałtownego rozwoju procesów polaryzacji społecznej zwiększając rozziew między biegunami Bogactwa (zwycięzcy) i nędzy (przegrani).

Konkurencja prowadzi do rozwoju koncentracji kapitału znajdującej wyraz w rozwoju potężnych ponadnarodowych korporacji stających się głównymi aktorami na scenie nie tylko gospodarczej alei społecznej, politycznej i kulturalnej współczesnego świata.

Konkurencja na rynku pracy prowadzi do obniżania dochodów grup pracowniczych w krajach tradycyjnie bogatych i wzrostu produkcji w krajach biednych, gdzie przenoszona jest produkcja ze względu na niższe koszty. Zwolennicy globalizacji uważają, że procesy te wynikają z hamowani globalizacji, które zwiększa koszty. Krytycy „alterglobalistyczni” uważają że jedynym wyjściem jest obciążanie biznesu społecznymi kosztami dzięki czemu z efektów globalizacji będą mogli korzystać wszyscy.

Efektem wzrostu konkurencyjności jest przede wszystkim dążenie do ograniczania kosztów pracy – wzrost wydajności, zstępowanie pracy żywej przez automaty itd. Prowadzi to do najgłębszej rewolucji w istniejących stosunkach społecznych jakim jest koniec gospodarki opartej na stabilnym zatrudnieniu „na całe życie”. Pojawia się coraz więcej ludzi zbędnych a zdaniem analityków perspektywę wyznacza formuła 20:80. Pytanie czy wiek XXI będzie „końcem pracy” w tradycyjnym sensie tego zjawiska jest najważniejszym pytaniem stojącym nie tylko przed cywilizacją ale i wychowaniem.

W sferze społecznej najpoważniejszymi zmianami jest wyodrębnianie się warstwy szeroko rozumianych beneficjentów globalizacji i warstwy wykluczonych. Wykluczenie i stygmatyzacja zdają się stanowić zjawiska najbardziej doniosłe zjawiska reorganizujące scenę społeczną.

W sferze politycznej zjawiskiem dominującym zdaje się rozziew między globalizacją gospodarki a państwem narodowym które zdaje się stanowić relikt poprzednich faz rozwoju. Pytanie w jakim kierunku pójdzie ewolucja polityczna procesów globalizacji jest również problemem wychowania, które chronicznie zdaje się znaczenia wychowania obywatelskiego nie dostrzegać.

Globalizacja w sferze kultury wywołuje najbardziej zajadłą opozycję antyglobalistów i jest najbardziej złożona jako, że na płaszczyźnie kultury najdobitniej ujawnia się zarówno dominacja ekonomii w dzisiejszym świecie jak i opór ofiar globalizacji ekonomicznej. Na płaszczyźnie kulturowej manifestuje się również opór przybierający postać fundamentalizmów religijnych i nacjonalistycznych. Jest ona przesłanką modelu policentrycznej koegzystencji kręgów cywilizacyjnych Samuela P. Huntingtona – Zderzenie cywilizacji.

Zjawiska globalizacji w najwyraźniejszym stopniu zdają się stanowić kontekst zjawisk wychowawczych pozwalających określać ich perspektywę i musi stanowić dla nich centralny punkt odniesienia.

Źródła informacji na temat globalizacji:

Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego wynika, Warszawa 2000.

L. S. Thurow, Nowa rewolucja, nowe średniowiecze, Rozmowa z Jackiem Żochowskim, "Gazeta Wyborcza" 27 - 28 września 1997.

J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001.

H. P. Martin, H. Schuman, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 1999.

N. Chomsky, Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny, Wrocław 2000.

Ostatnim problemem jest w tym kontekście problematyka ekologiczna, która zdaje się wyznaczać ostateczne imperatywy współczesnych teoretycznych podstaw wych

WYKŁAD VI
1   2   3   4   5

Powiązany:

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconLinie produktów Humana Mleka początkowe humana 1

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconTrans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., 2004, 98: 540–543. Albonico, M., Bickle, Q., Ramsan, M., et al

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconMateriały pomocnicze dla in żynierantów, magistrantów, doktorantów I habilitantów

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconZakres egzaminu dyplomowego dla magistrantów studiów niestacjonarnych II – go stopnia

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconDotychczasowe okshw: 2003 I gdańsk, 2004 II białystok, 2005 III warszawa, 2006 IV kraków, 2007 V gdańsk

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconPrzewodnik dla aplikujących o Advanced Grant call 2010. Przewodnik zawiera pewne zmiany odnośnie spraw etycznych oraz elektronicznego systemu składania wniosków

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconPrzewodnik? Przewodnik z prądem umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym. Oblicz indukcję magnetyczną tego pola, jeśli długość przewodnika wynosi 0,1 m, natężenie prądu I = 6 A, a siła działająca na ten przewodnik f = 2 N

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconAgencja Celna “trans perfect”

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconRozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 31 marca 2004 r w sprawie detergentówTekst mający znaczenie dla eog

Przewodnik dla magistrantów I dyplomantów, Trans Humana, Białystok 2004 s. 11 iconPrzewodnik dla nauczyciela dla klas I iii gimnazjum, Gdańsk 1999

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom