Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011
Pobierz 280.38 Kb.
NazwaInformacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011
strona3/4
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar280.38 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego
w roku szkolnym 2010/2011


 1. Wstęp.

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły unormowany jest zapisami art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na :

 1. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;

 2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

 3. udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 4. inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

  1. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:

 1. zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;

 2. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;

 3. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

 4. przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;

 5. uchylony;

 6. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

Instrumentalne zasady sprawowania nadzoru określa akt wykonawczy do ustawy o systemie oświaty – Rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

W rozporządzeniu określono:

 • formy nadzoru ( ewaluacja, kontrola, wspomaganie);

 • konstrukcję planu nadzoru;

 • obowiązek przedstawienia Radzie Pedagogicznej wyników nadzoru i wniosków.

Plan Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 dyrektor szkoły przedstawił Radzie Pedagogicznej na jej posiedzeniu we wrześniu 2010 roku. Prócz zaplanowanych czynności nadzoru, dyrekcja szkoły dokonywała kontroli i obserwacji w trybie uproszczonym ( nieplanowanym).

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2010/2011 był realizowany z uwzględnieniem zasad:

 1. jawności wymagań i sposobów ich realizacji,

 2. obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkoły w wybranych obszarach, a także pracy poszczególnych nauczycieli;

 3. sprzyjania i wyzwalania samodzielności i aktywności nauczycieli na rzecz pobudzania i umacniania poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy;

 4. etyki zawodowej.

Nadzór pedagogiczny był sprawowany planowo i systematycznie.

Czynności dyrektora szkoły, wynikające z obowiązku sprawowania nadzoru, w całym roku szkolnym miały różny charakter. Wynikało to z wielorakich funkcji nadzoru. Wśród nich uznać należy za najważniejsze:

  • funkcję diagnostyczną w zakresie badania stopnia spełniania przez szkołę standardów oceny jakości jej pracy; diagnozowania problemów i przyczyn ich powstawania; prowadzenia ewaluacji służącej diagnozowaniu, ocenie procesów i efektów pracy szkoły;

  • funkcję wspomagającą w zakresie: doskonalenia pracy nauczycieli; realizacji zadań ujętych w planach rozwoju, uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego. Funkcja wspomagająca realizowana była poprzez organizację szkoleń wewnętrznych, kierowanie na formy doskonalenia zewnętrznego, doradztwo zawodowe, wymianę doświadczeń.

  • funkcję kontrolno – oceniającą w zakresie:

   • przestrzegania prawa oświatowego, w tym określonego w statucie szkoły,

   • realizacji postaw programowych, ramowych planów nauczania,

   • stosowania wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania,

   • przestrzegania praw dziecka i ucznia,

   • realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej zarówno uczniom, jak i rodzicom,

   • realizacji indywidualnego programu i indywidualnego nauczania,

   • przestrzegania dyscypliny pracy.

Znajomość i czytelność zasad, trybu i przedmiotu nadzoru sprawiło, że cele nadzoru zostały osiągnięte, a nauczyciele dostrzegali w nim charakter wspomagający i diagnostyczno–oceniający, a nie tylko kontrolujący.

 1. Wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego.

KONTROLA

Wyniki z kontroli.

Planowanej kontroli podlegało:

    1. przestrzeganie przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

    2. dokumentacja pedagogiczna,

    3. realizacja podstaw programowych,

    4. spełnianie funkcji opiekuna stażu i przestrzeganie regulaminu awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego,

    5. realizacja nauczania indywidualnego.

ad.1 „przestrzeganie przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania”

Przedmiotowe systemy oceniania są skorelowane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Dotyczy to w szczególności: skali ocen, form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, systematyczności oceniania, zasad przeprowadzania i zwracania pisemnych prac uczniowskich.

Wszyscy nauczyciele w miesiącu wrześniu zapoznali uczniów i rodziców ze szczegółowymi zasadami oceniania z poszczególnych edukacji przedmiotowych, co potwierdzają wpisy w dziennikach lekcyjnych.

Z protokołów spotkań z rodzicami wynika, że rodzice niechętnie wysłuchują długich wypowiedzi wychowawców na temat oceniania, a szczególnie ich nużą informacje o wymaganiach edukacyjnych. W mojej ocenie, przekazywanie tych treści jest bardzo sformalizowane i polega w większości wypadków na odczytaniu ustępów ze statutu szkoły i rozkładu materiału.

Należy rozważyć wprowadzenie od przyszłego roku szkolnego zwizualizowanej bądź elektronicznej formy przekazu np. wykonanie wydruku, nagranie na nośnikach elektronicznych( CD).

Prace pisemne zapowiadane były z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie w terminie otrzymywali informacje o wynikach sprawdzianów. Obowiązkiem nauczyciela, zgodni z rozporządzeniem z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania w publicznych szkołach ze zm. jest dokonywanie uzasadniania oceny, które ma dostarczyć informacji uczniowi o brakach w wiedzy czy umiejętnościach.

Ocenianie okresowe i roczne dokonywane jest na podstawie ocen cząstkowych. Generalnie jest zachowana logiczność pomiędzy ocenami cząstkowymi, a końcowymi.

Nauczyciele w terminie przewidzianym w statucie szkoły poinformowali rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach rocznych. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniach zostały wysłane zawiadomienia pisemne listami poleconym

Nauczyciele systematycznie dokonywali oceny uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami „oceniania wewnątrzszkolnego”. Aczkolwiek były takie przedmioty jak: informatyka, w-f czy plastyka, gdzie niektórzy uczniowie mieli tych ocen dużo, a niektórzy tylko kilka. Należałoby się zastanowić, co jest powodem zróżnicowania liczby ocen? I co zrobić, aby każdy uczeń wywiązywał się rzetelnie ze swoich zadań?

Nauczyciele klas 1-3 bardzo dokładnie sporządzili ocenę opisową uczniów.

W roku szkolnym 2010/2011 wpłynęła ustna skarga na zasadność wystawienia ocen przedmiotowych WF, nie mniej jednak nie skutkuje to koniecznością przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego.

Z dokonanych obserwacji wynika, że w większości:

1. Ocenianie szkolne nastawione jest najczęściej na wynik uczenia się, czyli na statyczne ujęcie osiągnięć ucznia, bowiem wynik ten jest łatwiej sprawdzić, a zwłaszcza porówna z wynikami innych uczniów, niż wartość sposobu dojścia do takiego czy innego wyniku. To nastawienie wynikowe jest umacniane dodatkowo poprzez egzaminy zewnętrzne, które z konieczności uwzględniają jedynie takie właśnie nastawienie, a z racji swego doniosłego charakteru silnie wpływają na postawy społeczne i pośrednio na dydaktykę.

2. Nauczyciele w zdecydowanej większości skupiają się na wytworze ucznia, na jakości efektu działań, a bardzo rzadko na obserwacji samego procesu twórczości, a ogólnie - na działaniach ucznia w ramach procesu uczenia się. W ocenianiu nie tak ważna jest jakość wytworu, jak znaczenie samego rodzaju działań uczniowskich dla wspierania rozwoju ucznia.

3. W procesie oceniania kształtowana jest u uczniów orientacja na wynik, a w niewielkim stopniu orientacja na uczenie się. Taka rola oceny szkolnej prowadzi do stresów i dysharmonii rozwojowej ucznia z powodu rywalizacji wewnątrz klasy.

WNIOSKI:

 1. Nauczyciele systematycznie oceniają uczniów z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym względzie.

 2. Rodzice są informowani o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania.

 3. Skala ocen używana przez nauczycieli jest prawidłowa

 4. Nauczyciele nie w pełni realizują obowiązek uzasadniania każdej oceny cząstkowej.

 5. We właściwym czasie rodzice są zawiadamiani o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach zachowania.

 6. Ocenianie postrzegane jest jako sprawiedliwe i obiektywne

ZALECENIA DO PRACY w roku szkolnym 2011/1012

 1. Przeprowadzić szkolenie nauczycielom nt. funkcji ocen szkolnych i oceniania motywującego.

 2. Uzmiennić technikę zapoznawania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi poprzez wprowadzenie innych form komunikacji

ad.2. „dokumentacja pedagogiczna”

Wyniki z kontroli: Dzienników lekcyjnych:

Podczas kontroli dzienników zwracano uwagę na:

 1. Rzetelność zapisów realizacji tygodniowego planu nauczania.

 2. Frekwencję uczniów na zajęciach.

 3. Realizację wycieczek.

 4. Zapis wydarzeń z życia klasy.

 5. Kontakty wychowawcy klasy z rodzicami.

 6. Tabele końcowe-zestawienia.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że większość dzienników jest prowadzona prawidłowo. Nauczyciele zapisują różne informacje w odpowiednich rubrykach zgodnie z ich przeznaczeniem.

Najwięcej braków było w dziennikach klas: 4b, 5a, 5c.

Wszystkie uwagi pokontrolne odnotowano na ostatnich stronach dzienników lekcyjnych celem uzupełnienia.

W II półroczu w kl. I-VI i oddziale przedszkolnym zorganizowano 205 wycieczek, w tym 153 w kl. 0-III, 52 w kl. IV-VI. Cztery klasy 2a i 3b oraz 6b i 6d były na „Zielonej szkole”.

Jeżeli chodzi o spotkania indywidualne z rodzicami, to ich ilość kształtuje się różnie w zależności od zespołu klasowego.

W niektórych klasach tych spotkań jest bardzo dużo, a w innych znacznie mniej.

Najważniejsze jest to, aby każdy problem w zespole został dostrzeżony przez wychowawcę i odpowiednio rozwiązany, a następnie potwierdzony wpisem do dziennika lekcyjnego.

W dalszym ciągu nie wszyscy nauczyciele wpisują tematy lekcji z przyrody, l. wych., religii, j. polskiego i techniki.

Nie wszyscy systematycznie podliczają frekwencję.

Nie wszyscy systematycznie odnotowują ważniejsze wydarzenia z życia klasy.

W przypadku kilku kontrolowanych zeszytów przedmiotowych – nie ma pełnego potwierdzenia na realizację wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2009/2010 ; w tym poprawianie zeszytów przedmiotowych, (kontrole pod względem poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej) .

Tematy lekcyjne wpisywane są w miarę systematycznie i są zgodne z tematami rzeczywiście realizowanymi na zajęciach.

Wnioski do dalszej pracy wynikające z kontroli:

 1. Zwiększyć częstotliwość kontroli doraźnych w zakresie poprawności stosowania przez nauczycieli zasad oceniania (częstotliwość oceniania, formy oceniania, realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników ewaluacji egzaminów zewnętrznych jak również wyników własnych ewaluacji – z roku szkolnego 2010/2011 w kontekście dydaktyki);

 2. Objąć kontrolą doraźną wszystkich nauczycieli w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do treści zawartych w opiniach i orzeczeniach jakie posiadają uczniowie szkoły

 3. Objąć kontrolą doraźną opracowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne nauczanych przedmiotów w odniesieniu do nowej podstawy programowej oraz treści opinii i orzeczeń posiadanych przez uczniów;

 4. Objąć systematyczną kontrolą doraźną zajęcia pozalekcyjne pod względem doboru form i metod pracy do potrzeb uczniów

Ad. 3. „Realizacja podstaw programowych”

Nauczyciele w terminie do 15 września opracowali programy nauczania dla poszczególnych klas ze wszystkich przedmiotów. Z kontroli przedłożonych materiałów wynika, że programy nauczania uwzględniają treści podstaw programowych dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. Zasadniczo programy nauczania danego przedmiotu w klasach jednakowego poziomu są identyczne, co oznacza, że nauczyciel nie dokonał przystosowania go do poziomu klasy i wyników z diagnoz wstępnych umiejętności uczniów. W roku szkolnym 2010/2011 wszystkie programy nauczania były programami z listy MEN-owskiej, żaden nie został napisany, czy adaptowany przez nauczyciela. Za wyjątkiem programu z WF-u

Podstawy programowe realizowane są we właściwym tempie z zachowaniem zasady stopniowania trudności.

Wnioski:

 1. Przyjęte do realizacji programy nauczania uwzględniają podstawy programowe.

 2. Nauczyciele dokonują samokontroli realizacji podstaw programowych.

ZALECENIA DO PRACY w roku szkolnym 2011/2012

 1. Wszystkie programy nauczania obowiązujące w konkretnej klasie, przed przedstawieniem ich na Radzie Pedagogicznej należy uzgadniać w Zespołach Przedmiotowych

 2. Podejmować próby pisania własnych programów nauczania uwzględniających specyfikę szkoły i czynniki kontekstowe (tradycje, obyczaje, lokalizacja szkoły, oczekiwania rodziców, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne).

Ad. 4 „spełnianie funkcji opiekuna stażu” i „przestrzeganie regulaminu Awansu Zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego”

Dyrektor szkoły zatwierdzając plany rozwoju zawodowego nauczycieli stawiał wymagania, aby pozaszkolne formy doskonalenia służyły pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, które będą przydatne do realizacji programów nauczania , zajęć pozalekcyjnych i realizacji planów wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Wymogi te znalazły odzwierciedlenie w planach rozwoju.

W szkole przestrzegane były przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, choć jeden nauczyciel stażysta nie dokumentował systematycznie realizowanych działań w zakresie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego w zakresie przedłożenia sprawozdania cząstkowego z realizacji dotychczasowych zadań zawartych we własnym planie rozwoju zawodowego.

Nie wszyscy opiekunowie nauczycieli stażystów prawidłowo i rzetelnie wywiązują się z powierzonej funkcji, co mogło mieć wpływ na realizację indywidualnych planów zawodowych przez stażystów.

Wszyscy uzyskali pozytywną ocenę za staż. W roku szkolnym 2010/11 staż na kolejny stopień awansu zawodowego ukończyło:

- jeden nauczyciel - na stopień nauczyciela mianowanego,

- dwie nauczycielki na stopień nauczyciela kontraktowego.

Wszyscy nauczyciele uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego i spełnili wymagane kryteria uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

WNIOSEK:

 1. Opiekunowie nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego raczej dobrze realizowali swoje zadania. Nie wszyscy nauczyciele odbywający staż w terminie składali sprawozdania cząstkowe. Wszyscy nauczyciele stażyści zaliczyli staż, zaś pozostali otrzymali pozytywną opinię za staż.

 2. Na zajęcia obserwowane przez stażystę prowadzący te zajęcia jest zobowiązany opracowywać szczegółowy konspekt lekcji.
1   2   3   4

Powiązany:

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconZałącznik do koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2010/2011

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconProgram wychowawczy szkoły rok szkolny 2010/2011 Założenia ogólne

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconSprawozdanie z działalności młodzieżowego domu kultury w gorzowie wlkp. Rok szkolny 2010/2011

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconSzkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich na rok szkolny 2010/2011

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconPlan wynikowy z geografii dla zasadniczej szkoły zawodowej kl. 1A,Ib na rok szkolny 2010/2011

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconSzkolny zestaw programów nauczania I podręczników na rok szkolny 2010/2011

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconSzkolny zestaw podręczników do klas I-IV rok szkolny 2010/2011

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconSzkolny program wychowawczy rok szkolny 2010/2011 I obszar: Współpraca z rodzicami

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconGimnazjum Nr 2 im. Leona Kąkola w Gdyni szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2010/2011

Informacja o działalności szkoły za rok szkolny 2010/2011 iconGimnazjum nr 2 im. Leona Kąkola w Gdyni szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2010/2011

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom