Klucz do kwestionariusza samooceny
Pobierz 120.62 Kb.
NazwaKlucz do kwestionariusza samooceny
Data konwersji20.09.2012
Rozmiar120.62 Kb.
TypDokumentacja
Klucz do kwestionariusza samooceny

Przenieś wyniki wpisane do tablicy wyników do tablicy-klucza. Podlicz punkty w każdej kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych poszczególnym rolom grupowym.

Część


PO
NL
CZA
SIE
CZK

CZG
PER
1

g
d

f
c
a
h
b
e
2

a
b

e
g
c
d
f
h
3

h
a

c
d
f
g
e
b
4

d
h

b
e
g
c
a
f
5

b
f

d
h
e
a
c
g
6

f
c

g
a
h
e
b
d
7

e
g
a
f
d
b
h
c
Razem


PO - praktyczny organizator NL - naturalny lider

CZA - człowiek akcji

SIĘ - siewca (człowiek idei)


CZK - człowiek kontaktów SĘ - sędzia

CZG - człowiek grupy

PER - perfekcjonista

Interpretacja


Najwyższy wynik w określonej kolumnie świadczy o najczęściej przyjmowanej KONSTRUK­TYWNEJ roli grupowej. Następny w kolejności dotyczy roli, którą przyjmuje się, jeśli 7. jakichś po­wodów istnieje mniejsze zapotrzebowanie na tę najbardziej preferowaną. Dwa najniższe wyniki doty­czą obszarów, jakie należałoby rozwijać i prawdopodobnie najsłabszych. Być może jednak, zamiast je ,,na siłę" wzmacniać, lepiej poszukać kolegów, którzy mogliby w grupie stanowić dla nas najlepsze dopełnienie.

Wyniki

Rola


Wyniki


niskie

średnie

wysokie

bardzo wysokie

PO


0-6

7-11

12-16

17-23

NL

0-6

7-10

11-13

14-23

CZA

0-8

9-13

14-17

18-36

SIE

0-4

5-8

9-12

13-29

CZK

0-6

7-9

10-11

12-21
0-5

6-9

10-12

13-19

CZG


0-8

9-12

13-16

17-25

PER


0-3

4-6

7-9

10-17


Opis ról grupowych


Naturalny lider — sprawuje pieczę i kontrolę nad sposobem, w jaki grupa stara się osiągnąć cele. Potrafi efek­tywnie wykorzystać zasoby zespołu; rozpoznaje, gdzie tkwią zalety a gdzie słabości grupy; potrafi wykorzystać potencjał indywidualny każdego pracownika. Cechy: zrównoważony, dominujący, ekstrawertyk. Charakteryzu­je go raczej zdrowy rozsądek aniżeli rozważania intelektualne, w kierowaniu nie jest agresywny.


Człowiek akcji — kształtuje sposób, w jaki wykorzystany zostanie wysiłek grupy; kieruje swoją uwagę bezpo­średnio na ustalanie celów i priorytetów; pragnie wywierać wpływ na kształt lub wzorzec dyskusji grupowej i na wynik aktywności grupowej. Cechy: niespokojny, dominujący, ekstrawertyk, impulsywny, łatwo się irytuje. Chce szybko widzieć rezultaty. Rywalizuje i bywa arogancki, ale dzięki niemu „coś się rzeczywiście dzieje”.


Praktyczny organizator — zamienia koncepcje i plany na praktyczne działanie i realizując uzgodnione plany w sposób systematyczny i efektywny. Cechy: zrównoważony i zdyscyplinowany. Dzięki niemu następuje prak­tyczne wdrożenie projektów i planów rozwiązań. Pragnie konkretów, nie lubi zmienności planów.


Siewca (człowiek idei) — wysuwa nowe pomysły i strategie ze szczególnym uwzględnieniem najistotniej­szych problemów i próbuje „przedzierać” się ze swoją wizją przez grupowe podejście do problemu na zasadzie konfrontacji. Cechy: dominujący, inteligentny, introwertyk. Może „gubić” szczegóły i robić błędy, a także krytykować pomysły innych. Im większy problem, tym większe wyzwanie, żeby go rozwiązać. Uważa, że do­bre pomysły mogą na początku wydawać się dziwne i nieprawdopodobne. Roztacza wokół siebie aurę „geniusza”.


Człowiek kontaktów — bada, analizuje i przytacza informacje na temat pomysłów, stanu wiedzy i działań na zewnątrz grupy; nawiązuje kontakty zewnętrzne, które mogą być użyteczne dla zespołu; potrafi prowadzić nie­zbędne negocjacje. Cechy: zrównoważony, dominujący, ekstrawertyk. Popiera innowacje i jest dobrym improwizatorem. Trochę cyniczny w poszukiwaniu zysku dla grupy — często mawia: „nowe możliwości powsta­ją w wyniku błędów innych”.


Sędzia — analizuje problem, ocenia pomysły i sugestie, dzięki memu grupa startuje z lepiej przygotowanej po­zycji do podjęcia wyważonej decyzji. Cechy: inteligentny, zrównoważony, introwertyk. Jest najbardziej obiek­tywny, bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie, lubi mieć czas do namysłu, czasami brak mu entuzjazmu, ale jego spokój pozwala na podjęcie wyważonych decyzji.


Człowiek grupy — wspiera członków grupy, wspiera morale grupy, jeśli są jakieś niedociągnięcia i braki, po­trafi zapobiegać konfliktom, kształtuje „ducha” grupy, wzmacnia współpracę i lepszą komunikację, jest lojalny wobec zespołu. Cechy: ekstrawertyk, zrównoważony, niskie pragnienie dominacji i rywalizacji, zdolność em­patii. Może jego wkład nic jest zbyt wyraźny, ale nieoceniona jest jego lojalność i oddanie wobec grupy, nie lubi konfrontacji.


Perfekcjonista — nastawiony na konkretny efekt: na zakończenie zadania w określonym czasie i zapewnienie mu jak najwyższego standardu wykonania; może być trudny w kontaktach ze względu na to, że jest wrogiem przypadku i grzęźnie w szczegółach, które nie są najistotniejsze dla ukończenia zadania, zawsze świadomy ce­lu. Cechy: niespokojny, napięty, introwertyk, zdyscyplinowany.


Jakie osoby warto mieć w zespole?Rola


Typowe cechy


Pozytywne strony


Możliwe słabości


Praktyczny organiza­tor


Konserwatywny, obowiąz­kowy, praktyczny


Zdolności organizacyjne, zdrowy rozsądek, samokontrola


Brak plastyczności, możliwe powątpiewanie w nowe pomysły i zmiany


Naturalny lider


Spokojny, pewny siebie, zdyscyplinowany


Zdolność dostrzegania poten­cjału tkwiącego w ludziach i sil­ne skupienie na celach


Przeciętny, jeśli chodzi o zdolno­ści intelektualne i twórcze


Człowiek akcji


Bardzo napięty, stawiający wyzwania, dynamiczny


Pragnienie i gotowość do przez­wyciężania inercji, braku efek­tywności, samozadowolenia


Skłonności do prowokowania, irytacji, niepokoju


Siewca (człowiek idei)


Indywidualista, poważny, niekonwencjonalny


Geniusz, wyobraźnia, intelekt, wiedza


Bujanie w obłokach, możliwe pomijanie praktycznych

szcze­gółów


Człowiek kontaktów


Ekstrawertyk, entuzjasta, komunikatywny, ciekawy świata


Zdolność do kontaktowania się z ludźmi i odkrywania tego, co nowe. Umiejętność reagowania na wyzwania


Szybko traci zainteresowanie sprawą, gdy mija pierwsza fa­scynacja


Sędzia


Trzeźwy, bez emocji, ostrożny


Umiejętność oceny, dyskrecja, praktyczność i niebawienie się w sentymenty


Brak mu umiejętności, inspiracji i zdolności do motywowania in­nych


Człowiek grupy


Zorientowany na społeczną stronę pracy, łagodny, wrażliwy

Umiejętność wczuwania się w ludzi i w sytuacje, umiejętność wzbudzenia „ducha” zespołu


Brak zdecydowania w

sytu­acjach kryzysowych


Perfekcjonista


Staranny, uporządkowany, sumienny, niespokojny


Zdolność doprowadzania do skutku, perfekcjonizm


Skłonność do martwienia się

drobiazgami, napięcie


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Klucz do kwestionariusza samooceny iconInformacje pomocne w wypełnieniu punktu 3 Opis systemu poprawy jakości kształcenia w jednostce w odniesieniu do zgłoszonego programu kształcenia Kwestionariusza samooceny jednostki, który stanowi załącznik nr 1 do wniosku w konkursie mnisw na działania projakościowe

Klucz do kwestionariusza samooceny iconRaport z przeprowadzenia ankiet samooceny I cel samooceny

Klucz do kwestionariusza samooceny iconDo każdego człowieka można dopasować jakiś klucz. Ten klucz to po prostu najlepszy sposób dotarcia do kogoś. Wszyscy mamy jakiś profil osobowości określony I

Klucz do kwestionariusza samooceny iconKlucz do świata, klasa III ewa Juszczak Wynikowy plan nauczania do klasy III klucz do świata

Klucz do kwestionariusza samooceny iconObjaśnienia do kwestionariusza mg-09

Klucz do kwestionariusza samooceny iconObjaśnienia do kwestionariusza mg-06

Klucz do kwestionariusza samooceny iconFormularz kwestionariusza osobowego1

Klucz do kwestionariusza samooceny iconObjaśnienia do kwestionariusza mg 10 Informacje ogólne

Klucz do kwestionariusza samooceny iconZałącznik do Kwestionariusza osobowego Wnioskodawcy (Poręczyciela)

Klucz do kwestionariusza samooceny iconSamooceny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom