Rachunek sumienia dla dorosłych
Pobierz 131.73 Kb.
NazwaRachunek sumienia dla dorosłych
Data konwersji21.09.2012
Rozmiar131.73 Kb.
TypDokumentacja
RACHUNEK SUMIENIA DLA DOROSŁYCH

opracował ks. Mateusz Tonder


Sumienie – Boży dar dla mojego rozumu – jest zwierciadłem, w którym odbijają się wszystkie ważne dziedziny ludzkiego życia. Światłem, które pozwala je właściwie je rozpoznać i ocenić jest Boża prawda. Dzięki niej wiem, że całe moje Zycie winno świadczyć o miłości Boga i bliźnich. Świadomy niedoskonałości tej miłości muszę pytać przede wszystkim o zło, które wyrządziłem, a także o dobro, które zaniedbałem.

Rachunek sumienia – codzienny czy przed spowiedzią – winien zawierać trzy główne elementy, które można wyrazić w następujących pytaniach:

 • Za co, patrząc na miniony okres, mogę Bogu podziękować?

 • Za co muszę przeprosić?

 • Nad czym powinienem szczególnie pracować (biorąc pod uwagę moje główne wady)?


Modlitwa przed rachunkiem sumienia


Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał(a) grzechy,
które popełniłem(am) i przemień moje serce, abym szczerze nawrócił(a) się do Ciebie.

Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem(łam) krzywdę.

Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, pomożemy pokonać moją słabość.

Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


MÓJ STOSUNEK DO BOGA


Miłości Boga zawdzięczam wszystko:
to, że żyję, że mogę korzystać z rzeczy stworzonych przez Niego, że na drodze ziemskiego życia, w radości czy w cierpieniu, chce mnie prowadzić do świętości,
że
Jego Syn mnie zbawił i powołał do swojego Kościoła.


I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną


 • Czy jestem wdzięczny za to, że mogę wierzyć w Boga i należeć do Kościoła?
 • Czy troszczę się o rozwój mojej wiary i formacji chrześcijańskiej, czy staram ją pogłębić (lektura Pisma św., udział w nabożeństwach, udział
  w katechizacji młodzieży (lub dorosłych), literatura i czasopisma religijne, katolickie programy w TV itp.)?
 • Czy nie narażam swojej wiary przez bezkrytyczne czytane pism, książek,

oglądanie filmów, programów telewizyjnych, czynne lub bierne

uczestniczenie w rozmowach wrogich wierze, przez przyjmowanie

błędnych opinii, ażeby uchodzić za człowieka „nowoczesnego”?


 • Czy staram się znaleźć wyjaśnienie swoich wątpliwości, trudności w wierze (rozmowa z osobami kompetentnymi, lektura)
 • Czy zawsze wyznawałem odważnie i bez lęku wiarę w Boga, w Chrystusa i Jego Kościół, a może się tej wiary wstydziłem lub zaparłem?
 • Czy nie „kłaniam się obcym bogom”, np. bardziej cenię rzeczy materialne i pokładam w nich większą nadzieję niż w Bogu? Czy pieniądze powodzenie, kariera są dla mnie ważniejsze niż Bóg i Jego przykazania?
 • Czy jako chrześcijanin moim niewłaściwym zachowaniem lub postawą nie zgorszyłem drugiego człowieka i stałem się przeszkoda na jego drodze do Boga?
 • Czy starałem się w miarę swoich możliwości, pomóc w odnalezieniu Boga tym, którzy nie wierzą lub utracili wiarę? Czy zależy mi na wzrastaniu w wierze moich najbliższych i osób w moim środowisku?
 • Czy jestem przesądny i zabobonny?
 • Czy szukam rady i pomocy we wróżbach, zabobonach, amuletach, astrologii, spirytyzmie?
 • Czy lekceważyłem grzech licząc na łatwość uzyskana rozgrzeszenia?
 • Czy poddałem się rozpaczy lub zwątpieniu w miłosierdzie Boże?
 • Czy w życiu codziennym liczę się z wolą Pana Boga? Czy staram się powierzać siebie Bogu także w sytuacjach trudnych, pozornie bez wyjścia? Czy w pokusach zwracam się do Boga?
 • Czy i jak się modlę? Czy bezmyślne powtarzam tylko formułki? Czy pamiętam, że rozmawiam z Bogiem – Osobą? Czy rozmawiam z Bogiem także o moich trudnościach potrzebach (również duchowych)? Czy czynię to codziennie?
 • Czy w moich modlitwach jest także miejsce na uwielbienie i dziękczynienie?

 • Dla narzeczonych: Czy na temat wiary i praktyk religijnych rozmawiałem z narzeczoną/narzeczonym? Czy uzgodniliśmy nasze poglądy? Czy troszczę się o pogłębienie wiary mojej narzeczonej/narzeczonego? Czy modlimy się za siebie?


II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno


 • Czy bluźniłem przeciw Bogu i Świętym?

 • Czy przyjąłem świętokradzko (w stanie grzechu ciężkiego) sakramenty święte?

 • Czy nadużywałem imienia Boga, strasząc nim innych?

 • Czy używałem klątw (w gniewie, z przyzwyczajenia, w żartach)?

 • Czy dowcipkuję o Bogu? Czy przywołuję dla żartów słowa Pisma świętego?

 • Czy wymawiam imiona Boga i świętych bez uszanowania, bezmyślnie?


III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił


 • Jak świętuję niedzielę – Dzień Pański oraz inne święta kościelne?

 • Czy uczestniczę we Mszy św. w każdą niedzielę i święta nakazane?

 • Czy spóźniam się na Mszę św. lub wychodzę przed jej zakończeniem?

 • Czy moje uczestnictwo we Mszy św. jest czynne, pobożne, uważne? Czy może uczestniczę w niej w sposób bezmyślny, niedbały, bierny?

 • Czy przeszkadzam innym w uczestniczeniu we Mszy św.

 • Czy niedziela jest dla mnie dniem odpoczynku, czy może wykorzystuję ten dzień na prace bez rzeczywistej potrzeby?

 • A może „świętuję” niedzielę robieniem zakupów w marketach? Czy zdaję sobie sprawę, że w ten sposób zmuszam (często wbrew ich woli) innych do pracy w dzień święty i odbieram im możliwość przebywania tego właśnie dnia z rodziną?

 • Czy znieważam dzień świąteczny udziałem w grzesznych rozrywkach (np. pijaństwo, rozpusta)?ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE

To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was umiłowałem (J 15,12)


Nie żyję dla siebie samego, lecz zawsze jako członek wspólnoty; rodziny, Kościoła, społeczeństwa, państwa, ludzkości. W każdej społeczności mam prawa, ale też obowiązki, bo każdej z tych społeczności wiele zawdzięczam.


IV. Czcij ojca swego i matkę swoją

Odpowiedzialność za współżycie pokoleń

Rodzice

 • Czy szanuję rodziców?

 • Czy doceniam ich pracę, wysiłki, poświęcenie?

 • Czy pamiętam, że moje niewłaściwe postępowanie może zaszkodzić opinii o nich?

 • Czy wyrządziłem rodzicom krzywdę fizyczną lub psychiczną? Czy moje słowa ranią ich?

 • Czy lekceważyłem rodziców lub się ich wstydziłem?

 • Czy w chorobie i starości zapewniam im opiekę i możliwość przystępowania do sakramentów świętych?Przełożeni, współpracownicy, nauczyciele

 • Czy szanuję tych, którzy mają prawo wydawać mi polecenia?

 • Czy wypełniam solidnie obowiązki w pracy zawodowej lub w szkole? Czy nie marnuję czasu przeznaczonego na pracę lub naukę?


Kościół

 • Czy mam świadomość, że przez chrzest święty wszedłem w społeczność

 • I tworzę wraz z innymi wierzących Kościół Chrystusowy, za który

 • jestem współodpowiedzialny?

 • Czy uczestniczę w życiu wspólnoty parafialnej, do której należę (np. rekolekcje,

 • akcje charytatywne, inne nabożeństwa poza Mszą św., grupy

 • duszpasterskie)?

 • Czy mówiąc o kościele myślę „my” a nie „oni”?

 • Czy modlę się za Kościół, papieża, biskupów, kapłanów? Czy interesuję się życiem Kościoła powszechnego, parafii, diecezji, Kościoła w Polsce?

 • Czy krytykowałem naukę Kościoła? Czy niesprawiedliwie lub bez zastanowienia krytykowałem duchowieństwo?

 • Czy do ludzi niewierzących, innych wyznań czy Religi odnoszę się z szacunkiem, jak do braci, którzy jeszcze nie znają Chrystusa? Czy modlę się o zjednoczenie chrześcijan?


Ojczyzna , społeczeństwo

 • Czy czuję się dumny, że jestem Polakiem?

 • Jak wypełniam moje obowiązki obywatelskie (przepisy prawa, sprawiedliwe podatki, odpowiedzialny udział w wyborach)?

 • Czy w pełnieniu powierzonych mi urzędów lub zadań społecznych staram się w duchu służby zabiegać o dobro innych? A może staram się czerpać stąd korzyści jedynie dla siebie?

 • Czy pamiętam w modlitwie o tych, którzy życie swe oddali za Ojczyznę?

 • Czy troszczę się, aby w życiu społecznym i działalności politycznej kierować się zasadami chrześcijańskimi?

 • Czy troszczę się o dobro i pomyślność wspólnot w środowisku, w którym żyję?

 • Czy szanuję własność społeczną?


V. Nie zabijaj


A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1,26).


Życie ludzkie jest święte. Jedynym jego dawcą jest Pan Bóg. Człowiek jest jedyniedzierżawcątego Bożego daru, także w przekazywaniu życia. Stąd wypływa nasza odpowiedzialność przed Bogiem za Zycie i zdrowie własne i bliźnich od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.


 • Czy jestem świadomy wielkiej godności każdego człowieka?

 • Czy narażam lekkomyślnie życie i zdrowie własne lub innych (nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków, palenie papierosów, niewłaściwy do pory roku strój, naruszanie przepisów drogowych, przepisów bhp, pracoholizm)?

 • Czy spowodowałem pośrednio lub bezpośrednio czyjąś śmierć lub kalectwo?

 • Czy uciekłem z miejsca spowodowanego przeze mnie wypadku? Czy pomogłem bliźniemu w potrzebie?

 • Czy zdaję sobie sprawę z obowiązku ochrony życia nienarodzonych? Czy moje przekonania są zgodne z Ewangelią i nauką Kościoła? Czy swoimi wypowiedziami przyczyniłem się do lekceważenia tej sprawy w swoim środowisku?

 • Czy doradzałem lub namawiałem do zabicia dziecka nienarodzonego, a może sam dopuściłem się tego czynu?

 • Czy wiem, że w życiu małżeńskim jestem zobowiązany do odpowiedzialnego rodzicielstwa? Czy wiem, że dla etycznej regulacji poczęć możemy stosować jedynie metody naturalne, zgodne z prawem Bożym (wykluczając np. środki antykoncepcyjne, wczesnoporonne, stosunki przerywane), oparte na wstrzemięźliwości okresowej?

 • Czy poważnie, z godnością i szacunkiem myślę i mówię o sprawach miłości, małżeństwa, narzeczeństwa, rodzicielstwa?

 • Czy mam świadomość, że eutanazja jest zabójstwem i jako taka jest moralnie niedopuszczalna? Czy przyczyniłem się do zadania komuś śmierci?

 • Czy jestem gotowy, by przyjąć wszystkie choroby, również nieuleczalne, jako zadanie od Boga i szansę duchowego dojrzewania (np. ofiarując cierpienie jako zadośćuczynienie)?

 • Czy bronię się stanowczo przed próbami samobójczymi (np. szukając rozmowy z inną osobą, spowiednikiem)?

 • Czy pozwalałem sobie na nadmierne jedzenie (obżarstwo)?

 • Jaki jest mój stosunek do przyrody? Czy niszczyłem moje naturalne otoczenie (zaśmiecanie, zanieczyszczanie gleby, wód, powietrza, zagrożenie pożarowe)?

 • Pan Bóg na chrzcie świętym obdarzył mnie życiem nadprzyrodzonym. Czy dbam o rozwój tego życia w sobie i w innych? Czy lekkomyślne nie odkładam pojednania z Bogiem?


VI. Nie cudzołóż

IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego


 • Czy pamiętam, że dla chrześcijan małżeństwo jest świętym sakramentem

i związkiem nierozerwalnym, trwającym aż do śmierci?

 • Czy zdaję sobie sprawę z tego, że ślub miłości, wierności i uczciwości

małżeńskiej zobowiązuje mnie do dozgonnego szacunku, wzajemnej

pomocy, wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za drugą osobę?

 • Czy pamiętam, że współżycie seksualne poza małżeństwem jest grzechem

ciężkim, godzącym w świętość małżeństwa i godność osoby ludzkiej?

 • Czy popełniłem grzechy seksualne (stosunki przedmałżeńskie,

onanizm, homoseksualizm)?

 • Czy poniżam swoją godność lub drugiego człowieka przez nieczystość, niegodne słowa lub myśli (np. cudzołóstwo w myślach), złe pragnienia?

 • Czy moja lektura, rozmowy, oglądane spektakle i rozrywki sprzeciwiają się ludzkiej i chrześcijańskiej przyzwoitości?

 • Czy brakiem skromności pobudzam innych do grzechu (złe towarzystwo, nieskromne poufałość, zmysłowe pocałunki, pornografia, tańce, stroje itp.)?

 • Czy z upodobaniem zabiegam, o podsycanie myśli lub pragnień

erotycznych?

 • Czy jako człowiek nieżonaty/niezamężny zachowuję się godnie wobec

drugich, czy też budzę w nich oczekiwania, których spełnić nie mogę?

 • Czy byłem/byłam powodem rozbicia małżeństwa, rodziny?

 • Czy w narzeczeństwie nie szantażowałem drugiej strony odejściem, jeśli nie da „dowodów miłości”?

 • Czy nadużywałem czyichś uczuć lub swego stanowiska, by skłonić kogoś do grzechu?

 • Czy jestem przekonany, że czystość przedmałżeńska jest podstawą prawdziwej miłości?


VII. Nie kradnij

X. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest


 • Czy przywłaszczyłem sobie cudzą własność?

 • Czy pragnąłem w niegodziwy sposób cudzej rzeczy?

 • Czy niszczyłem dobro społeczne lub cudzą własność?

 • Czy zwróciłem przywłaszczoną sobie własność prywatną lub społeczną?

 • Czy oddałem rzecz znalezioną?

 • Czy naprawiłem wyrządzoną komuś krzywdę?

 • Czy poczuwam się do dzielenia się dobrami materialnymi z bardziej potrzebującymi?

 • Czy pracuję uczciwie, z oddaniem i zaangażowaniem?

 • Czy pogłębiam i doskonalę moje kwalifikacje zawodowe? Czy może przez moje lenistwo lub niedopełnienie obowiązków naraziłem mój zakład pracy na straty materialne?

 • Czy przywłaszczałem sobie cudze zasługi?

 • Czy wykorzystuję stanowisko lub okazję do wyłudzania pieniędzy, darów, pochwał?VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu


 • Czy jestem prawdomówny i wierny prawdzie?

 • Czy okłamałem innych?

 • Czy dochowałem tajemnicy? Czy nie zaszkodziłem komuś przez wyjawienie powierzonej mi tajemnicy lub sekretu?

 • Czy przez plotki, pomówienia, obmowy, oczernianie zaszkodziłem bliźniemu w jego dobrym imieniu i sławie?

 • Czy niszczyłem więzy łączące mnie z innymi przez kłótnie, zniewagi, złości?

 • Czy swoim słowem lub postępowaniem poróżniłem ludzi?

 • Czy odwołałem niesłuszne podejrzenia i przeprosiłem a to?

 • Czy mam odwagę przeciwstawić się kłamstwu moim środowisku, stanąć obronie niesłusznie posądzanych?

 • Czy przyjmowałem bezmyślnie i bezkrytycznie opinie innych?Przykazania kościelne


 • Czy zachowuję przykazania kościelne dotyczące spowiedzi świętej

przynajmniej raz w roku i Komunii św. w okresie wielkanocnym?

 • Czy zachowałem w określone dni nakazaną przez Kościół

wstrzemięźliwość od potraw mięsnych? Czy zachowałem post ścisły (od 18 do

60 roku życia) w dni nakazane?

 • Czy powstrzymywałem się od zabaw w piątki i w czasie pokutnym?

 • Czy spieszyłem Kościołowi z pomocą materialną granicach moich możliwości (parafia, misje, itp.)Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rachunek sumienia dla dorosłych iconRachunek sumienia dla dorosłych grzechy wobec boga

Rachunek sumienia dla dorosłych iconSzczegółowy rachunek sumienia dla dorosłych pierwsze przykazanie boże nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

Rachunek sumienia dla dorosłych iconRachunek sumienia dla dzieci

Rachunek sumienia dla dorosłych iconRachunek sumienia dla młodzieży

Rachunek sumienia dla dorosłych iconRachunek Sumienia dla Młodzieży z modlitewnika „Droga do nieba” 1986

Rachunek sumienia dla dorosłych iconRachunek sumienia dla narzeczonych Przystępując do Spowiedzi trzeba zastanowić się

Rachunek sumienia dla dorosłych iconRachunek sumienia nastolatka

Rachunek sumienia dla dorosłych iconRachunek sumienia /codzienny

Rachunek sumienia dla dorosłych iconH a r m o n o g r a m z j a z d ó w w Szkole Policealnej dla Dorosłych, zsz dla Dorosłych, ulo dla Dorosłych, lo dla Dorosłych

Rachunek sumienia dla dorosłych iconIgnacjański rachunek sumienia Wprowadzenie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom