Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym
Pobierz 187.4 Kb.
NazwaCharakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym
strona1/6
Data konwersji21.09.2012
Rozmiar187.4 Kb.
TypCharakterystyka
  1   2   3   4   5   6


Możliwości matematyczne

uczniów upośledzonych umysłowo

w stopniu lekkim


Lucyna Biernacka


Bielsko-Biała 2006 r.

Spis treści:


wstęp........................................................................................................................................3
 1. Problem upośledzenia umysłowego w świetle literatury...........5

  1. Pojęcie upośledzenia umysłowego................................................................5

  2. Kryteria i klasyfikacja upośledzeń umysłowych.....................................9

  3. Etiologia upośledzenia umysłowego.........................................................11

  4. Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym..........................................................................12I.Problem upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim w świetle literatury..............................................................................................................14

  1. Charakterystyka dziecka upośledzonego w stopniu lekkim................14

  2. Charakterystyka środowiska rodzinnego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.........................................................................17

  3. Zainteresowania i aspiracje dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim............................................................................................19

  4. Zdolność do pracy osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.20

  5. Podstawowe założenia pracy rewalidacyjnej z upośledzonymi umysłowo........................................................................................................21II.Edukacja matematyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.................................................................................................23

  1. Potrzeba nauczania matematyki................................................................23

  2. Rola gier i zabaw w nauczaniu matematyki w klasach początkowych dzieci upośledzonych umysłowo.................................................................25

  3. Operacyjne rozumowanie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a edukacja matematyczna w pierwszych latach nauki................................................................................................................27

  4. Cele edukacyjne i procedury osiągania celów uczniów klas IV – VI z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim........................................30

  5. Cele edukacyjne i procedury osiągania celów uczniów gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim........................................33

  6. doświadczenie przestrzeni dzieci z upośledzeniem umysłowym............36

  7. Specyfika matematycznych środków dydaktycznych oraz sposoby ich wykorzystania........................................................................................37Zakończenie.......................................................................................................................39Bibliografia.......................................................................................................................41


Wstęp


Dziecko nie jest naczyniem,

do którego można wlać wiedzę,

ale ogniem, który należy rozpalić”


/Plutarch/


W słowach wielkiego filozofa i matematyka G. W. Leibniza: „na całym świecie wszystko przebiega matematycznie” można dostrzec uzasadnienie potrzeby nauczania matematyki. Jednym z celów nauczania tego przedmiotu w szkole jest umożliwienie stosowania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów w zakresie różnych dziedzin edukacji szkolnej oraz praktyki życia codziennego.

Jednym z ważniejszych zadań kształcenia specjalnego jest dobre przygotowanie dzieci do radzenia sobie w sytuacjach życiowych, wyposażenie je w odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności do wykonywania codziennych czynności. Należeć do nich będą wiadomości matematyczne, gdyż matematyka stanowi narzędzie poznania świata. Umiejętności matematyczne ułatwiają planowanie, a także dostrzeganie związków i zależności zachodzących w najbliższym środowisku.

Należy więc podkreślić, że celem nauczania matematyki jest nie tylko przekazywania treści merytorycznych, ale przede wszystkim formowanie pożądanej postawy intelektualnej. Należy pobudzać aktywność umysłową, kształcić logiczne myślenie oraz wdrażać do samodzielnego pokonywania trudności. U dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim należy wyrabiać umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi mającymi praktyczne zastosowanie w życiu codziennym, pracy zawodowej. Trzeba uświadamiać dzieciom, że praca w różnych zawodach i w życiu codziennym wymaga od nas ciągłego rozwiązywania problemów matematycznych: liczenia, mierzenia, porównywania. Dzieci i młodzież należy aktywizować, rozwijać sprawność samodzielnego myślenia, umiejętność uczenia się oraz odnajdowania się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonałam przeglądu literatury dotyczącej pojęcia upośledzenia umysłowego. Wymieniłam najważniejsze kryteria i klasyfikacje upośledzeń umysłowych. Opisałam etiologię upośledzeń umysłowych oraz scharakteryzowałam poszczególne stopnie upośledzeń umysłowych.

W rozdziale drugim skupiłam się na problemie upośledzeń umysłowych w stopniu lekkim. Scharakteryzowałam osoby upośledzone w stopniu lekkim oraz ich środowiska rodzinne. Przedstawiłam zainteresowania i aspiracje tych osób. Opisałam, jaka jest zdolność do pracy osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz jakie są podstawowe założenia pracy rewalidacyjnej z upośledzonymi umysłowo.

Rozdział trzeci opisuje edukację matematyczną uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Opisałam, jaka jest potrzeba nauczania matematyki oraz jakie znaczenie mają gry i zabawy w nauczaniu tego przedmiotu w klasach początkowych. Starałam się przedstawić, jakie są cele i procedury osiągania celów uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w nauczaniu zintegrowanym, w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Opisałam, jaką rolę spełniają środki dydaktyczne i metody aktywizujące w nauczaniu matematyki. W zakończeniu pracy starałam się przedstawić jakie jest wykorzystanie wiedzy matematycznej w szkole i w życiu.


  1   2   3   4   5   6

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym iconOgraniczenia, możliwości rozwojowe I potrzeby psychiczne osób z umiarkowanym I znacznym upośledzeniem umysłowym

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym iconCharakterystyka osób z niepełnosprawnością umysłową (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim)

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym iconPrzysposobienie do pracy osób głębiej upośledzonych umysłowo w aspekcie ich możliwości psychofizycznych w świetle lektury pod red. Marii Piszczek „ Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym I znacznym ”

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym iconProgram nauczania religii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym I znacznym, skorelowany z treścią materiałów dydaktycznych pt. "W ramionach Ojca" autorstwa Aleksandry M. Kielar

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym iconOpis I analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym icon§ Przepisy rozporządzenia nie dotyczą kształcenia dzieci I młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. § 3

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym iconMowa osób z upośledzeniem umysłowym”

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym iconCharakterystyka ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym iconProgram działalności środowiskowego domu samopomocy działAJĄcego w strukturach polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym koło w przemyślu dla osób przewlekle psychicznie chorych typ a

Charakterystyka osób z umiarkowanym, znacznym I głębokim upośledzeniem umysłowym iconKoncepcja jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym w niektórych współczesnych ujęciach teoretycznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom