Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia
Pobierz 127 Kb.
NazwaPodstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia
strona4/4
Data konwersji21.09.2012
Rozmiar127 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

Tabela 4.6. Dziedziny poziomu i jakości życia oraz wskaźniki w badaniu Diagnoza Społeczna.


Dziedziny poziomu

i jakości życia

Wskaźniki

Kapitał społeczny

aktywność na rzecz środowiska lokalnego, udział w wyborach; udział w nieobowiązkowych zebraniach i zabieranie na nich głosu; pozytywny stosunek do demokracji; przynależność do organizacji i pełnienie w nich jakichś funkcji; przekonanie, że większości ludzi można ufać

Dobrostan psychiczny

poczucie szczęścia; zadowolenie z dotychczasowego życia; nasilenia depresji psychicznej; ocena minionego roku

Dobrostan fizyczny

liczba symptomów somatycznych występujących co najmniej przez pół miesiąca; poważna choroba w minionym roku; niepełnosprawność

Dobrostan społeczny

brak poczucia osamotnienia; poczucie, że jest się kochanym i szanowanym; liczba przyjaciół

Poziom cywilizacyjny

poziom wykształcenia; posiadanie nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych i obycie z nimi (telewizja satelitarna lub kablowa, laptop, komputer stacjonarny, tel. komórkowy, podłączenie do internetu, posługiwanie się komputerem, korzystanie z internetu); czynna znajomość języków obcych; posiadanie prawa jazdy

Dobrobyt materialny

dochód gospodarstwa domowego na osobę; liczba posiadanych przez gospodarstwo dóbr i urządzeń od pralki automatycznej po łódź motorową i dom letniskowy (z wyłączeniem urządzeń wchodzących w skład wskaźnika poziomu cywilizacyjnego)

Stres życiowy

suma 5 kategorii stresu mierzonego doświadczeniami w zakresie: pracy, kontaktów z urzędami, wychowania dzieci, relacji w małżeństwie, ekologii (mieszkanie, okolica)

Patologie

nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków; wizyty u psychiatry lub psychologa; bycie sprawcą lub ofiarą łamania prawa (włamania, napady, kradzieże)

Źródło: opracowanie własne na podstawie (RMS, 2011).


Tabela 4.7. System wskaźników poziomu i jakości życia OECD.


Dziedziny poziomu

i jakości życia

Wskaźniki

Dochody i zamożność

dochód gospodarstw domowych - skorygowany dochód do dyspozycji netto na osobę, zasoby finansowe netto gospodarstw domowych na osobę

Praca i wynagrodzenie

wskaźnik pracujących osób w wieku 15-64lata, wskaźnik długotrwale bezrobotnych

Warunki mieszkaniowe

Liczba osób na pokój, mieszkania bez podstawowych instalacji sanitarnych (łazienka lub prysznic, toaleta)

Stan zdrowia

przeciętne dalsze trwanie życia, samoocena stanu zdrowia

Równowaga między życiem zawodowym i osobistym (równowaga między czasem pracy a czasem poświęconym życiu osobistemu)

udział osób pracujących najemnie dłużej niż 50 godzin tygodniowo, czas przeznaczony na wypoczynek, sen, higienę osobistą i inne czynności fizjologiczne (osoby w wieku 25-64 lata), wskaźnik pracujących wśród matek z dziećmi w wieku 6-14 lat

Edukacja i umiejętności

osiągnięty formalny poziom wykształcenia osób w wieku 15-64 lata, wskaźnik kompetencji uczniów w wieku 15 lat (umiejętność czytania ze zrozumieniem)

Relacje społeczne

częstotliwość kontaktów z innymi osobami, brak wsparcia ze strony innych osób (w przypadku, kiedy konieczna jest pomoc)

Zaangażowanie obywatelskie i jakość rządzenia

udział obywateli w wyborach, zasięg formalnych konsultacji społecznych w opiniowaniu propozycji regulacji prawnych

Jakość środowiska

zanieczyszczenie powietrza (koncentracja pyłu PM10)

Bezpieczeństwo osobiste

wskaźnik zabójstw, ofiary przestępstw (zgłoszenia osób dotkniętych przestępczością)

Subiektywna jakość życia

poczucie zadowolenia z życia (ogólny poziom satysfakcji z życia)

Źródło: opracowanie własne na podstawie (OECD, 2011).


Tabela 4.8. Dziedziny i poddziedziny poziomu i jakości życia oraz przykładowe wskaźniki w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego.


Dziedziny poziomu

i jakości życia

Poddziedziny i przykładowe wskaźniki

Materialne warunki życia

dochody (poziom, nierówności rozkładu dochodów), zasobność (w tym zadłużenie), konsumpcja, warunki mieszkaniowe, ubóstwo, deprywacja materialna. Wskaźniki monitorujące realizację strategii Europa 2020 (zagrożenie ubóstwem relatywnym lub deprywacją materialną).

Zdrowie

samoocena stanu zdrowia, niepełnosprawność (według samooceny), przewidywana długość życia w zdrowiu, dostęp do usług w zakresie opieki zdrowotnej, wskaźniki umieralności według wybranych grup wieku.

Edukacja

osiągnięty poziom wykształcenia, przedwczesne wyjście ludzi z systemu edukacji, uczenie się przez całe życie, wskaźniki kompetencji

Aktywność ekonomiczna, w tym praca zawodowa

bezrobocie, regionalne zróżnicowanie wskaźników zatrudnienia, ocena warunków pracy (wymiar czasu pracy, poziom wynagrodzeń, ubóstwo osób pracujących, poziom zabezpieczenia socjalnego, poczucie bezpieczeństwa, relacje społeczne w miejscu pracy); gospodarstwa domowe o niskiej intensywności pracy

Czas wolny i relacje społeczne

częstotliwość i jakość kontaktów społecznych, formy spędzania czasu wolnego, poczucie wykluczenia społecznego

Bezpieczeństwo osobiste

brak poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, brak poczucia bezpieczeństwa fizycznego, wskaźnik zabójstw

Podstawowe prawa, jakość państwa

poziom zaufania do różnego typu instytucji, poziom zadowolenia z jakości usług publicznych, aktywność obywatelska

Jakość środowiska w miejscu zamieszkania

niekorzystne warunki w miejscu zamieszkania (hałaśliwe sąsiedztwo, brud, zdewastowana okolica, zanieczyszczenia), jakość środowiska naturalnego (zanieczyszczenie powietrza), ocena dostępności podstawowych usług (infrastruktura) i terenów rekreacyjnych

Subiektywna ocena jakości życia

ogólna ocena poziomu zadowolenia ze swego życia, samopoczucie psychiczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szukiełojć-Bieńkuńska i Walczak, 2011].
1   2   3   4

Powiązany:

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia iconPodstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia iconJakości życia we wrześniu I we Wrocławiu. Za każdym razem, niczym nie ograniczając tematyki dyskusji, akcentujemy jeden wybrany aspekt jakości życia

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia iconWymagania, jakim powinny odpowiadać kategorie jakości wody A1-A3

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia iconK2 podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia icon"Podniesienie poziomu I jakości nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych województwa łódzkiego."

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia iconWskaźnikiem ogólnym poziomu jakości małżeńskiej jest suma punktów uzyskanych w kwestionariuszu

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia iconPodstawowe kategorie gospodarki rynkowej Rynek: pojęcie I rodzaje

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia iconKomunikowanie interpersonalne Program ćwiczeń Podstawowe kategorie w komunikacji społecznej

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia iconCeny, PŁace, popyt jako podstawowe kategorie ekonomiczne w konsumpcji turystycznej na przykładzie kłodzka

Podstawowe kategorie I kasyfikacje w badaniach poziomu I jakości życia iconPojęcia z dziedziny jakości, rys historyczny, polityka jakości I cele jakościowe, etapy wdrożenia systemu jakości w celu uzyskania certyfikatu systemu jakości

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom