Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”
Pobierz 353.01 Kb.
NazwaRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”
strona3/6
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar353.01 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6

8. Filozofowie i wynalazcy

- filozofia grecka

- najsłynniejsze greckie szkoły

- matematyka

- historia i geografia

- najwybitniejsi reprezentanci nauki greckiej

- greckie wynalazki

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Sokrates, Platon, Arystoteles, Pitagoras, Herodot, Tukidydes, Archimedes

- poprawnie posługuje się terminami: filozofia, logika

- wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów

- opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej

- zna wydarzenia związane z datami: VII–VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e.

- krótko charakteryzuje dokonania: Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Euklidesa, Klaudiusza Ptolemeusza

- poprawnie posługuje się terminami: Akademia Platońska, Liceum, klepsydra

- opisuje okoliczności narodzin filozofii

- przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich


- wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków

- ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki


- wskazuje kontynuację myśli filozoficznej starożytnych Greków we współczesnych systemach filozoficznych (na wybranych przykładach)


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

Czy „ogniste zwierciadła” Archimedesa istniały naprawdę?

- osiągnięcia Archimedesa

- „ogniste zwierciadła”- przedstawia dokonania Archimedesa

- poprawnie posługuje się terminami: „ogniste zwierciadła”, eureka (heureka)

- wymienia wynalazki Archimedesa

i omawia ich zastosowanie

- wyjaśnia domniemaną zasadę działania „ognistych zwierciadeł”

- tłumaczy konieczność wykorzystania różnych metod badawczych dla potwierdzenia autentyczności zjawisk i wydarzeń historycznych

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

9. Podboje Aleksandra Macedońskie-go

- Grecja po wojnach perskich

- Aleksander Macedoński

- wyprawa Aleksandra przeciwko Persji

- imperium macedońskie

- kultura hellenistyczna

- państwa hellenistyczne

- określa, kim byli i czym zasłynęli Filip II i Aleksander Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: Związek Morski, wojna peloponeska, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna

- lokalizuje na mapie Macedonię

- wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria

- zna wydarzenia związane z datami: 334p.n.e., 333 r. p.n.e, 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. 338 r. p.n.e

- przedstawia dokonania Dariusza III

- poprawnie posługuje się terminami: Cheronea, węzeł gordyjski

- wyjaśnia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej

- podaje przyczyny i skutki podboju Persji przez Aleksandra

- opisuje proces tworzenia potęgi Macedonii przez Filipa II

- opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom

- omawia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją

- omawia organizację imperium macedońskiego

- podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej

- wyjaśnia znaczenie klęski Greków

w bitwie pod Cheroneą

- wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych

- ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów

- dokonuje analizy upadku starożytnego świata Grecji i sukcesu Macedonii


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

Jak wyglądała latarnia morska na Faros?

- latarnia na Faros

- badania archeologiczne pozostałości po latarni- przedstawia dokonania postaci: Sostratosa, Ptolemeusza I, Ptolemeusza II

- lokalizuje na mapie wyspę Faros i port w Aleksandrii

- omawia okoliczności budowy latarni na Faros

- opisuje prawdopodobny wygląd latarni

- wyjaśnia znaczenie prowadzenia badań archeologicznych dla lepszego poznania historii i dokonań człowieka

- określa ekonomiczną i strategiczną rolę latarni morskiej na Faros i portu w Aleksandrii


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

ROZDZIAŁ III: IMPERIUM RZYMSKIE

1. Początki Rzymu

- Italia – położenie geograficzne i warunki naturalne

- legenda o założeniu Rzymu

- monarchia rzymska i jej upadek

- społeczeństwo Rzymu

- podbój Italii przez Rzymian

- zna wydarzenie związane z datą 753 r. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: wilczyca kapitolińska, patrycjusz, plebejusz

- lokalizuje na mapie Italię i Rzym

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Italii

- określa ramy chronologiczne istnienia monarchii w Rzymie

- wymienia nazwy warstw społecznych w starożytnym Rzymie

- zna wydarzenia związane z datami: 389 r. p.n.e., 509 r. p.n.e

- przedstawia postacie legendarnych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa

- opowiada legendę o założeniu Rzymu

- poprawnie posługuje się terminami: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, Galowie

- wskazuje na mapie terytoria w Italii podbite przez Rzymian

- omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie

- określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu

- podaje nazwy ludów italskich podbitych przez wojska rzymskie

- wymienia imiona królów panujących w Rzymie

- charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich

- przedstawia etapy podboju Italii

przez Rzymian

- wyjaśnia znaczenie wyrażenia „pyrrusowe zwycięstwo”

- porównuje wpływ warunków naturalnych na kierunki rozwoju cywilizacji rzymskiej i greckiej


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

Jak poznano pochodzenie Etrusków?

- pochodzenie Etrusków

- osiągnięcia cywilizacji etruskiej- określa, kim był i czym zasłynął Herodot

- lokalizuje na mapie siedziby Etrusków w Italii

- wskazuje na mapie prawdopodobne miejsca pochodzenia Etrusków

- wymienia osiągnięcia cywilizacji etruskiej

- określa, kim był i czym zasłynął Dionizjusz z Halikarnasu

- omawia organizację państwa etruskiego

- opisuje tryb życia i zajęcia Etrusków

- dostrzega rolę współczesnych technologii w procesie poznawania dziejów

- porównuje osiągnięcia cywilizacji etruskiej z osiągnięciami wcześniejszych cywilizacji starożytnych


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

2. Republika rzymska

- ustrój państwa rzymskiego

- urzędnicy rzymscy

- zasady funkcjonowania republiki

- rola plebejuszy w państwie rzymskim

- poprawnie posługuje się terminami: republika, zgromadzenie ludowe, senat, konsul, pretor, cenzor, edyl, kwestor, trybun ludowy, veto

- omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu

- poprawnie posługuje się terminami: kolegialność, dyktator, liktor

- przedstawia zasady funkcjonowania republiki rzymskiej

- omawia zadania poszczególnych urzędników rzymskich

- wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską

- określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania

- podaje cechy, które powinien posiadać wzorowy obywatel Rzymu

- analizuje istotę republiki rzymskiej jako formy państwa


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

3. Podboje Rzymu

- armia rzymska

- wojny punickie

- ekspansja Rzymu po wojnach punickich

- podbój Galii przez Juliusza Cezara

- zna wydarzenia związane z datami: 264–241 r. p.n.e., 218–201 r. p.n.e., 149–146 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Hannibal, Juliusz Cezar

- poprawnie posługuje się terminami: legion, wojny punickie, Kartagina, Imperium Rzymskie

- wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian podczas wojen punickich

- zna wydarzenia związane z datami: 216 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., 52 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Scypion, Wercyngetoryks

- poprawnie posługuje się terminami: oddział inżynieryjny, Kanny, Zama, Alezja

- określa przyczyny i skutki wojen punickich

- wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian w II i I w. p.n.e.

- omawia przebieg wojen punickich

- opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty

- wymienia typy oddziałów wchodzących w skład armii

- prezentuje dokonania Hannibala i określa ich znaczenie

- charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian

- dokonuje analizy porównawczej taktyki walki Rzymian, Greków i Macedończyków


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć4. Upadek republiki rzymskiej

- skutki podbojów rzymskich

- niewolnictwo

w Rzymie – powstanie Spartakusa

- kryzys republiki rzymskiej

- wojny domowe

- rządy Juliusza Cezara

- zna wydarzenia związane z datami: 44 r. p.n.e., 31 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Spartakus, Oktawian, Kleopatra

- poprawnie posługuje się terminami: prowincja, namiestnik, łuk triumfalny, gladiator

- wymienia korzyści, jakie Rzym czerpał z posiadania prowincji

- wyjaśnia, skąd pochodzili niewolnicy rzymscy


- zna wydarzenia związane z datami: 71 r. p.n.e., 60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Pompejusz, Krassus, Marek Antoniusz

- poprawnie posługuje się terminami: triumf, sieciarz, samnita, arystokracja, Farsalos, Akcjum

- omawia rolę triumfu w starożytnym Rzymie

- omawia skutki podbojów rzymskich

- podaje przyczyny i przejawy kryzysu republiki rzymskiej

- przedstawia sytuację niewolników w państwie rzymskim

- charakteryzuje sposób organizacji prowincji rzymskich

- opisuje przebieg pochodu triumfalnego

- wyjaśnia, na czym polegały walki gladiatorów

- omawia przebieg powstania Spartakusa

- wymienia dokonania Juliusza Cezara

- przedstawia okoliczności śmierci Kleopatry


- prezentuje przebieg wojen domowych w Rzymie

- lokalizuje na mapie miejsca bitew z okresu wojen domowych

- dokonuje analizy porównawczej ustroju republiki rzymskiej sprzed i w trakcie dyktatury Gajusza Juliusza Cezara


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

5. Cesarstwo rzymskie

- organizacja i ustrój cesarstwa

- panowanie Oktawiana Augusta

- rozwój terytorialny cesarstwa

- rzymskie drogi

- barbarzyńscy

- określa, kim był i czym zasłynął Oktawian August

- poprawnie posługuje się terminami: pryncypat, cesarz, cesarstwo, barbarzyńcy

- określa znaczenie dróg dla funkcjonowania Imperium Rzymskiego

- wymienia nazwy towarów sprowadzanych do Rzymu

- wskazuje na mapie prowincje podbite przez Rzymian w okresie cesarstwa

- przedstawia dokonania Trajana

- poprawnie posługuje się terminami: pax romana, romanizacja, bursztynowy szlak, limes, Wał Hadriana, Dakowie

- lokalizuje na mapie bursztynowy szlak

- opowiada, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim

- wyjaśnia zasady pryncypatu

- omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi sąsiadami

- omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych

- określa zakres władzy cesarza

- wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

- przedstawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa

- uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było „komedią republiki”

- omawia sposób funkcjonowania gospodarki

- ocenia politykę cesarstwa w okresie pax romana


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom