Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”
Pobierz 353.01 Kb.
NazwaRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”
strona5/6
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar353.01 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6

5. Najazdy Normanów

- Normanowie – życie i zajęcia ludności

- religia Normanów

- podboje wikingów

- powstanie państw skandynawskich

- okoliczności pojawienia się Normanów w Ameryce

- określa, kim był i czym zasłynął Wilhelm Zdobywca

- poprawnie posługuje się terminem Normanowie (wikingowie)

- lokalizuje na mapie siedziby Normanów

- omawia warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego

- opisuje warunki życia i zajęcia ludności normańskiej

- wskazuje na mapie kierunki ekspansji wikingów

- wymienia państwa powstałe na terenie Skandynawii

- zna wydarzenie związane z datą 1066 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Leif Eriksson, Robert Giuscard

- poprawnie posługuje się terminami: runy, drakkary, snekkary, kościół klepkowy

- podaje przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów

- omawia osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła

- przedstawia system wierzeń Normanów

- opisuje wygląd łodzi wikingów i uzbrojenia wojowników normańskich

- wskazuje czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich

- opisuje okoliczności, w których Normanowie pojawili się w Ameryce

- prezentuje okoliczności, w których doszło do powstania państw skandynawskich

- dostrzega związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów

- ocenia wpływ najazdów Normanów na kształt średniowiecznej Europy


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

Sekrety tkaniny z Bayeux

- podbój Anglii przez Normanów

- historia tkaniny z Bayeux

- wyniki badań nad tkaniną z Bayeux- zna wydarzenie związane z datą 1066 r.

- przedstawia dokonania Wilhelma Zdobywcy

- poprawnie posługuje się terminem tkanina z Bayeux

- opisuje, co zostało przedstawione na tkaninie z Bayeux

- wyjaśnia, w jaki sposób określa się wiek i pochodzenie źródeł historycznych

- opisuje przebieg podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę

- zna wydarzenie związane z datą 1070 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Edward Wyznawca, Harold

- tłumaczy, na czym polega trudność w ustaleniu autorów dzieł średniowiecznych

- opowiada o dziejach tkaniny z Bayeux


- ocenia znaczenie źródeł ikonograficznych dla rozwoju współczesnej historiografii


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


6. Słowianie i Węgrzy

- wędrówka Słowian

- pierwsze państwa słowiańskie

- działalność Cyryla i Metodego

- najazdy Węgrów

- powstanie Rusi

- określa, kim byli i czym zasłynęli Cyryl i Metody

- poprawnie posługuje się terminem Słowianie

- dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową)

- wskazuje na mapie położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier

- omawia warunki życia i zajęcia Słowian

- zna wydarzenia związane z datami: IV–V w., VII w., IX w., 863 r., 955 r., 988 r., 1001 r.

- przedstawia dokonania postaci: Samona, Rościsława, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego

- poprawnie posługuje się terminami: głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole

- omawia organizację plemion słowiańskich

- wymienia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich i państwa węgierskiego

- opisuje działalność misyjną Cyryla i Metodego

- wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców o przyjęciu chrztu

- przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego

- charakteryzuje okoliczności powstania państwa ruskiego

- porównuje warunki tworzenia się i rozwoju pierwszych państw słowiańskich


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

7. Między papiestwem a cesarstwem

- kryzys kościoła w X w.

- reforma kościoła

- schizma wschodnia

- spór o inwestyturę

- zna wydarzenia związane z datami: X w., 1054 r., 1122 r.

- przedstawia dokonania postaci: Grzegorza VII i Henryka IV

- poprawnie posługuje się terminami: schizma wschodnia, prawosławie, inwestytura, konkordat wormacki

- wymienia przejawy kryzysu

w Kościele w X w.

- lokalizuje na mapie Cluny

- wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego i prawosławnego

- zna wydarzenia związane z datami: X w., 1075 r., 1077r.

- określa, kim był i czym zasłynął Sylwester II

- poprawnie posługuje się terminami: Cluny, dyktat papieski, prawo kanoniczne, ekskomunika, prawosławie, Canossa, synod

- omawia przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła i jego wyznawców

- charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w.

- omawia dokonania papieża Sylwestra II

- przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej

- opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został rozwiązany

- podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII

- wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę

- tłumaczy znaczenie powiedzenia: „pójść do Cannosy”

- wskazuje i ocenia źródła konfliktów w Kościele w okresie wczesnego średniowiecza


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

ROZDZIAŁ V: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW

1. Pradzieje ziem polskich

- kultury archeologiczne na ziemiach polskich

- Biskupin

- gospodarka ziem polskich

- religia Słowian- określa ramy chronologiczne istnienia kultur archeologicznych na ziemiach polskich

- poprawnie posługuje się terminami: kurhan, kamienne kręgi, kultura archeologiczna, dymarka

- przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich

- opisuje wygląd osady w Biskupinie

- omawia warunki naturalne panujące na ziemiach polskich

- lokalizuje na mapie Biskupin

- wskazuje na mapie siedziby plemion słowiańskich

- omawia system wierzeń słowiańskich

- wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie

- wyjaśnia, na czym polega trudność w badaniu historii kultur archeologicznych na ziemiach polskich

- wymienia nazwy kultur archeologicznych obecnych na ziemiach polskich

- charakteryzuje kontakty gospodarcze mieszkańców ziem polskich z przedstawicielami cywilizacji śródziemnomorskich

- porównuje i ocenia poziom rozwoju cywilizacyjnego ziem polskich w odniesieniu do reszty Europy


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

Kiedy powstała osada w Biskupinie?

- okoliczności powstania osady w Biskupinie

- dendrochronologia- zna wydarzenia związane z datami: VIII w. p.n.e., 1933 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Walenty Szwajcer, Józef Kostrzewski

- poprawnie posługuje się terminem dendrochronologia

- przedstawia okoliczności odkrycia osady w Biskupinie

- określa, jakie informacje może zdobyć historyk dzięki zastosowaniu metody dendro-
chronologicznej


- wskazuje problemy wynikające z zastosowania metody dendrochronologii

- wymienia i ocenia korzyści płynące z zastosowania różnych nauk pomocniczych historii w badaniach przeszłości


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

2. Początki państwa polskiego

- plemiona polskie

- państwo

Mieszka I

- organizacja państwa Mieszka I

- chrzest Polski

- Dagome iudex

- podboje Mieszka I

- zna wydarzenia związane z datami: 966 r., 972 r.

- przedstawia dokonania Mieszka I

- poprawnie posługuje się terminami: drużyna książęca, woj, danina

- wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na mapie ich siedziby

- lokalizuje na mapie główne grody w państwie Mieszka I

- opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I


- zna wydarzenia związane z datami: IX w., 991 r.

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Ibrahim ibn Jakub, Jordan, Dobrawa

- poprawnie posługuje się terminami: „Geograf Bawarski”, szyszak, kolczuga, Dagome iudex, kmieć, ludność służebna

- wymienia korzyści wynikające z przyjęcia chrztu

- określa, jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex

- prezentuje rozwój terytorialny państwa Mieszka I

- omawia organizację plemion słowiańskich na ziemiach polskich

- przedstawia okoliczności powstania państwa polskiego

- opisuje wygląd i uzbrojenie woja z drużyny książęcej

- charakteryzuje strukturę społeczną w państwie Mieszka I

- wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu

- tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk czeskich

- określa przyczyny powstania dokumentu Dagome iudex


- ocenia kierunki rozwoju państwa polskiego u progu jego istnienia


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

3. Państwo Bolesława Chrobrego

- panowanie Bolesława Chrobrego

- misja św. Wojciecha

- zjazd gnieźnieński

- gród w Gnieźnie

- podboje Bolesława Chrobrego

- koronacja królewska

- zna wydarzenia związane z datami: 997 r., 1000 r., 1002–1018 r.,1025r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Bolesław Chrobry, biskup Wojciech, Otton III, Gall Anonim

- poprawnie posługuje się terminami: relikwie, metropolia, kanonizacja, włócznia św. Maurycego, gród

- opisuje przebieg misji św. Wojciecha

- wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego

- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Oda, Radzim Gaudenty, Thietmar, Henryk II, Świętopełk

- poprawnie posługuje się terminami: kasztelan, czynszownik, Grody Czerwieńskie

- omawia postanowienia pokoju w Budziszynie

- opisuje wygląd Gniezna w czasach Bolesława Chrobrego


- przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego

- omawia dokonania Bolesława Chrobrego

- charakteryzuje organizację państwa polskiego za panowania Bolesława

- porównuje relacje źródłowe na temat zjazdu władców w 1000 r.

- wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego

- opisuje żywot św. Wojciecha na podstawie płaskorzeźb na drzwiach katedry gnieźnieńskiej

- wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej


- ocenia skutki polityki wewnętrznej i zagranicznej Bolesława dla państwa polskiego


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

4. Kryzys i odbudowa państwa Piastów

- panowanie Mieszka II

- upadek państwa polskiego

- rządy Kazimierza Odnowiciela i odbudowa państwa polskiego

- panowanie Bolesława Śmiałego

- Polska w sporze o inwestyturę między cesarstwem a papiestwem

- konflikt króla Bolesława z biskupem Stanisławem

- zna wydarzenia związane z datami: 1025 r., 1076 r., 1079 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, biskup Stanisław ze Szczepanowa

- poprawnie posługuje się terminami: trybut, denar

- wymienia przyczyny kryzysu i upadku państwa polskiego w XI w.

- zna wydarzenia związane z datami: 1034 r., 1039 r.,

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Bezprym, Konrad II, Jarosław Mądry, Miecław, Brzetysław

- wyjaśnia przyczyny i skutki sporu między królem a biskupem

- opisuje przebieg konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem

- opisuje sytuację w państwie polskim po śmierci Bolesława Chrobrego

- omawia działalność Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego

- porównuje relacje źródłowe na temat sporu między królem Bolesławem a biskupem Stanisławem

- wyjaśnia, dlaczego w sporze o inwestyturę Bolesław Śmiały opowiedział się po stronie papieża

- dokonuje oceny skutków polityki zagranicznej prowadzonej przez Bolesława Śmiałego

- ocenia obiektywizm źródeł historycznych dotyczących wydarzeń z 1079 r.

- wskazuje problemy w interpretacji dziejów panowania pierwszych Piastów


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” iconRoczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom