Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI
Pobierz 1.73 Mb.
NazwaOdzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI
strona26/31
Data konwersji21.09.2012
Rozmiar1.73 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

TABELA A
POBÓR WODY PODZIEMNEJ


Ujęcie wody

Pozwolenie wodnoprawne

adres

nazwa ujęcia

Nr i data decyzji oraz organ, który wydał

Termin obowiązywania

1

2

3

4

Ilość pobranej wody podziemnej [m3]


Pobór wody ogółem

Pobór wody inny 1)

Woda sprzedana z ogólnego poboru

Woda zakupiona

Woda, której zużycie spowodowało powstanie ścieków 2)

1

2

3

4

5Pobór wody na cele według kodów

Współczynnik różnicujący 4)

Jednostkowa stawka opłaty

[zł]

Stawka opłaty 5), 6)

[zł]

Wysokość opłaty

[zł]

kod 3)

ilość

1

2

3

4

5

6

a
b
c
Wysokość opłaty ogółem [zł]Jakość pobranej wody podziemnej

Wskaźniki

Zawartość w pobranej wodzie [mg/dm3]

Ilość substancji w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie ścieków 2) [kg]

1

2

3

BZT5ChZT – CrZawiesina ogólnaSuma jonów chlorków i siarczanówInne substancje:

Fenole lotneMetale ciężkie7)Pozostałe 8)


Lp.

Gmina

Suma opłat za pobór wody podziemnej w poszczególnych gminach [zł]


Wysokość opłaty ogółem [zł]
TABELA B

POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ ŚRÓDLĄDOWEJ


Ujęcie wody

Pobór wody

(płynąca, stojąca)

Pozwolenie wodnoprawne

adres

nazwa ujęcia

Nr i data decyzji oraz organ, który wydał

Termin obowiązywania

1

2

3

4

5
Ilość pobranej wody powierzchniowej śródlądowej [m3]

Pobór wody ogółem

Pobór wody inny 1)

Woda sprzedana z ogólnego poboru

Woda zakupiona

Woda, której zużycie spowodowało powstanie ścieków 2)

1

2

3

4

5
Pobór wody na cele według kodów

Współczynnik różnicujący 10)

Współczynnik różnicujący (RZGW) 11)

Jednostkowa stawka opłaty

[zł]

Stawka opłaty 6), 12)

[zł]

Wysokość opłaty

[zł]

kod 9)

ilość

1

2

3

4

5

6

7

abWysokość opłaty ogółem [zł]Jakość pobranej wody podziemnej

Wskaźniki

Zawartość w pobranej wodzie [mg/dm3]

Ilość substancji w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie ścieków 2) [kg]

1

2

3

BZT5ChZT – CrZawiesina ogólnaSuma jonów chlorków i siarczanówInne substancje:

Fenole lotneMetale ciężkie7)Pozostałe 8)


Lp.

Gmina

Suma opłat za pobór wody powierzchniowej śródlądowej w poszczególnych gminach [zł]


Wysokość opłaty ogółem [zł]
TABELA C

POBÓR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH


Ujęcie wody

Pozwolenie wodnoprawne

Pobór wody

[m3]

Woda sprzedana

z ogólnego poboru

[m3]

Woda zakupiona [m3]


Woda, której zużycie spowodowało powstanie ścieków 2) [m3]

adres

Nazwa ujęcia

Nr i data wydania oraz organ, który wydał

Termin obowiązywania

1

2

3

4

5

6

7

8

Jakość pobranych morskich wód wewnętrznych

Wskaźniki

Zawartość w pobranej wodzie [mg/dm3]

Ilość substancji w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie ścieków 2) [kg]

1

2

3

BZT5ChZT – CrZawiesina ogólnaSuma jonów chlorków i siarczanówInne substancje:

Fenole lotneMetale ciężkie7)Pozostałe 8)Objaśnienia:

 1. Pobór wody inny oznacza ilość wody pobranej na potrzeby własne zakładu (np. płukanie sieci wodociągowej, potrzeby technologiczne stacji uzdatniania) oraz straty wody w sieci.

 2. Wypełnia się przy ustalaniu opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w przypadku pomniejszenia ilości substancji zawartych w ściekach o ilość tych substancji zawartych w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, o ile dysponuje danymi w tym zakresie, zgodnie z art. 295 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104).

 3. Kody odpowiadające celom przeznaczenia pobranej wody podziemnej na:

  1. zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,

  2. potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania,

  3. inne cele.

Podana ilość wody powinna uwzględniać proporcjonalne rozliczenie strat wody w sieci i wody pobranej na potrzeby własne zakładu w odniesieniu do poszczególnych celów przeznaczenia pobranej wody.

 1. Współczynniki różnicujące odpowiadające sposobom uzdatniania, które wykonuje podmiot dokonujący poboru wód podziemnych, w zależności od jej jakości:

 1. woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub woda podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom uzdatniania nie wymienionym poniżej,

 2. woda podlega procesom odżelaziania i utleniania

 3. woda podlega procesom odmanganiania,

 4. woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji domieszek lub adsorpcji,

 5. woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich;

Wysokość współczynników różnicujących odpowiadających wyżej wymienionym sposobom uzdatniania jest określona w rozporządzeniu w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

 1. Stawka opłaty jest iloczynem jednostkowej stawki opłaty za pobór wody podziemnej na poszczególne cele i współczynnika różnicującego odpowiadającego sposobom uzdatniania wody.

 2. W przypadku braku wymaganego pozwolenia jednostkową stawkę opłaty należy zwiększyć o:

 • 100 % – za korzystanie ze środowiska do dnia 31 grudnia 2006 r.,

 • 200 % – za korzystanie ze środowiska w latach 2007 – 2008,

 • 500 % – za korzystanie ze środowiska od dnia 1 stycznia 2009 r.,

 1. Rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad, srebro; Należy podać zawartość osobno dla każdego metalu.

 2. heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla – CCl4), pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu (chloroformu – CHCl3), 1,2-dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu – PER), trichlorobenzenu (TCB); należy podać zawartość osobno dla każdej substancji.

 3. Kody odpowiadające celom przeznaczenia pobranej wody powierzchniowej śródlądowej na:

 1. zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,

 2. inne cele.

Podana ilość wody powinna uwzględniać proporcjonalne rozliczenie strat wody w sieci i wody pobranej na potrzeby własne zakładu w odniesieniu do poszczególnych celów przeznaczenia pobranej wody.

 1. Współczynniki różnicujące odpowiadające sposobom uzdatniania, które wykonuje podmiot dokonujący poboru wód powierzchniowych śródlądowych, w zależności od jej jakości:

 1. woda nie jest uzdatniania lub jest uzdatniana za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających, bądź woda jest uzdatniana za pomocą innych procesów uzdatniania nie wymienionych poniżej,

 2. woda podlega filtracji pospiesznej lub jest ujmowana wody za pomocą urządzeń infiltracyjnych,

 3. woda podlega procesom koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo procesom odżelaziania i odmanganiania w przypadku wody z ujęć infiltracyjnych,

 4. woda podlega procesom membranowym, wymiany jonowej, sorpcji na węglu aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.

Wysokość współczynników różnicujących odpowiadających wyżej wymienionym sposobom uzdatniania określona jest w rozporządzeniu w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska.

 1. Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych śródlądowych dla części obszarów kraju, określonych jako obszary działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). Wysokość tych współczynników określona jest w rozporządzeniu w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

 2. Stawka opłaty jest iloczynem jednostkowej stawki opłaty za pobór wody podziemnej śródlądowej na poszczególne cele, współczynników różnicujących w zależności od sposobu uzdatniania wody i obszaru działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.


Pouczenie:

Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).


................................................... ............................................. ...............................................................................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

Załącznik nr 4

WZÓR

Wykaz zawierający informacje o ilości, stanie, składzie i rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat


WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI*

półrocze / rok:

Podmiot korzystający ze środowiska

Miejsce/ miejsca korzystania ze środowiska

Lp.

Adres

Gmina

Powiat

RZGW

Nazwa:


Adres:

REGON:

telefon/faks:

* W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska.


TABELA A


WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

Lp.

Odbiornik ścieków

Rodzaj odbiornika

(rzeka, jezioro, ziemia, wewnętrzne wody morskie, wody morza terytorialnego)

Pozwolenie wodnoprawne / zintegrowane

adres

nazwa odbiornika

Nr i data wydania oraz organ, który wydał

Termin obowiązywania

1

2

3

4

5

6


Ilość i jakość wprowadzanych ścieków 1)

Wprowadzane ścieki

Wskaźniki

Zawartość

[mg/dm3]

Ilość substancji brutto 4) [kg]

Ilość substancji w pobranej wodzie 4) [kg]

Ilość substancji netto 5) [kg]

Jednostkowa stawka opłaty [zł]

Współczynnik różnicujący 6)

Stawka opłaty 7), 8), 9)

[zł]

Wysokość opłaty za poszczególne substancje [zł]

kod 2)

ilość [m3]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11BZT5ChZT-CrZawiesina ogólnaSuma jonów chlorków i siarczanówInne substancje:

Fenole lotneMetale ciężkie 10)Pozostałe 11)

Wysokość opłaty ogółem 12) [zł]


Lp.

Gmina

Suma opłat za wprowadzanie ścieków w poszczególnych gminach [zł]


Wysokość opłaty ogółem [zł]
TABELA B
WPROWADZANIE WÓD CHŁODNICZYCH


L.p.

Odbiornik ścieków

Rodzaj odbiornika

(rzeka, jezioro, ziemia, wewnętrzne wody morskie, wody morza terytorialnego)

Pozwolenie wodnoprawne / zintegrowane

adres

nazwa odbiornika

Nr i data wydania oraz organ, który wydał

Termin obowiązywania

1

2

3

4

5

6

Lp.

Wody chłodnicze

Temperatura odbiornika [oC]

Jednostkowa stawka opłaty 8), 9) [zł

Wysokość opłaty [zł]

zakres temperatur wód chłodniczych

ilość [1000 m3]

temperatura [oC]

t > 26oC i 32oC

t > 32oC i 35oC

t > 35oC

1

2

3

4

5

6

7

8

Wysokość opłaty ogółem [zł]

Lp.

Gmina

Suma opłat za wprowadzanie wód chłodniczych w poszczególnych gminach [zł]


Wysokość opłaty ogółem [zł]


TABELA C


WPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH POCHODZĄCYCH Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWAŁEJ NAWIERZCHNI UJĘTYCH W OTWARTE LUB ZAMKNIĘTE SYSTEMY KANALIZACYJNE, Z WYJĄTKIEM KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

L.p.

Odbiornik ścieków

Rodzaj odbiornika

(rzeka, jezioro, ziemia, wewnętrzne wody morskie, wody morza terytorialnego)

Pozwolenie wodnoprawne / zintegrowane

adres

Nazwa odbiornika

Nr i data wydania oraz organ, który wydał

Termin obowiązywania

1

2

3

4

5

6Charakterystyka terenu

L.p.

Rodzaj terenu

Powierzchnia [m2]

Roczna jednostkowa stawka opłaty 8), 9) [zł]

Wysokość opłaty półrocznej [zł]

1

2

3

4

5

1.

Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych


2.

Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100 poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420), portów morskich i lotnisk


3.

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach, o których mowa w lp. 1


4.

Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach, o których mowa w lp. 1


5.

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 11300 osób/km2 13)


Wysokość opłaty ogółem [zł]Lp.

Gmina

Suma opłat za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w poszczególnych gminach [zł]


Wysokość opłaty ogółem [zł]
TABELA D


WPROWADZANIE WÓD ZASOLONYCH


L.p.

Odbiornik ścieków

Rodzaj odbiornika

(rzeka, jezioro, ziemia, wewnętrzne wody morskie, wody morza terytorialnego)

Pozwolenie wodnoprawne / zintegrowane

Ilość wód o zawartości sumy jonów chlorków i siarczanów 500 mg/dm3

[m3]

adres

Nazwa odbiornika

Nr i data decyzji oraz organ, który wydał

Termin obowiązywania

1

2

3

4

5

6

7

Lp.

Wody o zawartości sumy jonów chlorków i siarczanów > 500 mg/dm3

Jednostkowa stawka opłaty 8), 9) [zł]

Wysokość opłaty [zł]

ilość [m3]

suma jonów chlorków i siarczanów [mg/dm3]

obszar RZGW Gdańsk

pozostały obszar RZGW

1

2

3

4

5

6Wysokość opłaty ogółem [zł]


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Powiązany:

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconHalina Lisicka Instytut Politologii Wrocław Programy ochrony środowiska jako narzędzie polityki ochrony środowiska

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconProgram Ochrony Środowiska Miasta I Gminy Krzywiń VII. Polityka I harmonogram ochrony środowiska

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconGŁÓwny inspektorat ochrony środowiska r a p o r t z przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconXii cykl wykładów: wybrane problemy ekologii I ochrony środowiska wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii I Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16: 00

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconInspekcja ochrony środowiska wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w warszawie

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconInstytut Nauk o Glebie I Ochrony Środowiska Zakład Ochrony Środowiska

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconPrzewodnik dla administracji w zakresie tematyki prawnej ochrony środowiska w Polsce I Unii Europejskiej. Uwzględnia zagadnienia horyzontalne oraz prawo emisyjne, w tym zintegrowane podejście do zagadnień ochrony środowiska

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconInspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconTerraTec Międzynarodowe Targi Inżynierii Środowiska I Usług z zakresu Ochrony Środowiska

Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczośCI iconGeologii, Geofizyki I Ochrony Środowiska Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom