They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security
Pobierz 275.39 Kb.
NazwaThey desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security
strona7/7
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar275.39 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

1933 ustawa o ubezpieczeniu społecznym, w tym ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie obok ubezpieczenia emerytalno-rentowego organizowane przez ZUS i ubezpieczalnie społeczne.

Zakres podmiotowy

Art. 2. (1) Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają z zastrzeżeniem art. 4, 5 i 6 wszystkie osoby bez różnicy płci i wieku, pozostające w stosunku pracy najemnej lub w stosunku służbowym.

(2) Obowiązkowi ubezpieczenia z zastrzeżeniem art. 4, 5 i 6 podlegają również:

a)   uczniowie, terminatorzy, wolontarjusze i praktykanci,

b)  zatrudnieni przez pracodawcę jego krewni i powinowaci z wyjątkiem małżonka,

c)   chałupnicy i osoby z nimi pracujące,

d)  więźniowie, jeżeli są zatrudnieni w myśl art. 19, 20 i 22 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 272).

Przewidziano następujące świadczenia chorobowe i macierzyńskie:

  1. pomoc lecznicza do 26 tygodni (opieka lekarska, lekarstwa i opatrunki, „środki pomocniczne przeciwko zniekształceniu i kalectwu”, [wprowadzono możliwość ustalania dopłat dla ubezpieczonych, czego nie było wcześniej]

  2. zasiłek chorobowy nie dłużej niż 26 tygodni za każdy dzień stwierdzonej niezdolności wskutek choroby od czwartego dnia niezdolności, wysokość tygodniowo 50% przeciętnego tygodniowego zarobku ubezpieczonego z okresu zatrudnienia w ciągu 13 tygodni przed zachorowaniem (statut ubezpieczalni mógł przewidywać dodatki na trzecie i następne dzieci w wysokości 5%, ale razem nie więcej niż 65%) [wcześniej było to 39 tygodni, a wysokość zasiłku wynosiła 60% zarobków]

  3. zasiłek domowy na osoby będące na utrzymaniu i mieszkające razem z ubezpieczonym jeżeli ten będzie umieszczony w szpitalu w wysokości 50% zasiłku chorobowego

  4. zasiłek szpitalny jeżeli ubezpieczony nie pobiera zasiłku domowego i jest w szpitalu, w wysokości 20% zasiłku chorobowego

  5. bezpłatna pomoc lecznicza i położnicza przed, w czasie i po porodzie

  6. zasiłek połogowy w czasie 8 tygodni (co najmniej 6 po porodzie) w wysokości zasiłku chorobowego,

  7. zasiłek w naturze dla karmiących matek - litr mleka dziennie lub ekwiwalent pieniężny po zasiłku połogowym nie dłużej niż 12 tygodni

  8. jednorazowy zasiłek pogrzebowy w razie śmierci ubezpieczonego w wysokości trzech tygodniowych zarobków

1946 (6 stycznia) o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, była to największa nowelizacja przed dekretem z 1954 (potem dekret z grudnia 1946 ale niewielkie zmiany, głównie podniesienie wysokości zasiłku chorobowego z 50% do 70% przeciętnego tygodniowego zarobku ubezpieczonego, kolejny dekret z 1948 wydłużał okres wypłacania zasiłku połogowego z 8 do 12 tygodni)

Walka z nadużyciami
1958
ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, zmieniona ustawą z 1968 o zmianie i uzupełnieniu przepisów w sprawie nieuzasadnionej absencji w pracy. Ta druga uchylała z ustawy z 1933 Art. 121. „ (1) Ubezpieczalnia społeczna może w całości lub częściowo odmówić zasiłku chorobowego lub szpitalnego ubezpieczonym, którzy wywołali chorobę rozmyślnie lub przez udział z własnej winy w bójkach lub czynach gwałtu. (2) Zasiłek ten może być jednak wypłacony rodzinie (art. 111), jeśli pozostaje ona w potrzebie.

1974 ustawa z dnia 17 grudnia o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, uchylała dużą część ustawy z 1933 (ostateczne jej uchylenie miało miejsce wraz z wejściem w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w 1999),

Art. 61. ustawy z 1974: w sprawach unormowanych niniejszą ustawą tracą moc wszelkie przepisy, a w szczególności:

   1)   ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym,

   2)   dekret z dnia 29 września 1945 r. o uiszczaniu przez pracodawców całości składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 240),

   3)   ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 18, poz. 109 oraz z 1958 r. Nr 23, poz. 97),

   4)   ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 7, poz. 43),

   5)   art. 14, 15 i art. 23 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170),

   6)   art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 279 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115),

   7)   ustawa z dnia 28 stycznia 1968 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów w sprawie nieuzasadnionej absencji w pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 12),

   8)   ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o podwyższeniu zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby pracownika (Dz. U. Nr 27, poz. 191).

1999 ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uchyla ustawę z 1974.

Art. 2. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej "ubezpieczeniem chorobowym", obejmują:

   1)   zasiłek chorobowy [czasowa niezdolność do pracy],

   2)   świadczenie rehabilitacyjne [przedłużenie zasiłku chorobowego],

   3)   zasiłek wyrównawczy [zmniejszona sprawność do pracy],

   4)   zasiłek porodowy [usunięty ustawą z grudnia 2001, jedna z ustaw okołobudżetowych, za to nowe świadczenia w pomocy społecznej],

   5)   zasiłek macierzyński,

   6)   zasiłek opiekuńczy.

Należy odróżnić obowiązek wypłacania 80% wynagrodzenia za czas choroby przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy z tego powodu spoczywający na pracodawcy (art.92 Kodeksu Pracy od 2003, wcześniej było to 35 dni) i zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS na podstawie uośpzuswrchim po upływie 33 dni.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - USTAWY RAMOWE

Można zastanawiać się na ile ustawa z 1933 byłaby takim aktem, ponieważ nie tylko określała ogólne zasady ubezpieczenia społecznego, ale też regulowała konkretne świadczenia. Ustawy z 1986 i z 1998 są ramowe w tym sensie, że większość regulacji dotyczących konkretnych świadczeń znajdowała się poza nimi.

1986 (25 listopada) ustawa o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U.86.42.202): „Art. 1. Ubezpieczenie społeczne zapewnia ubezpieczonym i członkom ich rodzin świadczenia pieniężne z tworzonych na ten cel funduszów.

Art. 2. 1. Ubezpieczenie społeczne obejmuje świadczenia pieniężne:

            1)         w razie macierzyństwa,

            2)         rodzinne,

            3)         w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub inwalidztwa,

            4)         emerytalne,

            5)         w razie śmierci.

2. Zakres świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zasady i tryb ich przyznawania poszczególnym grupom ubezpieczonych określają odrębne przepisy.

Art. 3. Państwo gwarantuje wypłatę świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego.”

Uchyliła bezpośrednio trzy ustawy: z 1958 o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, z 1960 wspomnianą wyżej (?) i z 1968 o funduszu emerytalnym. Sama została uchylona przez ustawę z 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998.

 

1998 ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

   1)   ubezpieczenie emerytalne [m.in. eirFUS, 1998],

   2)   ubezpieczenia rentowe [eirFUS, 1998],

   3)   ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej "ubezpieczeniem chorobowym" [śpzusnwchim, 1999],

   4)   ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem wypadkowym" [usztwppichz, 2002].

ŚWIADCZENIA W RAZIE BEZROBOCIA

1924 ustawa o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie dla robotników obsługiwane przez Fundusz Bezrobocia zasilany ze składek 2% zarobków, płaconych w 75% przez pracodawców i 25% przez ubezpieczonych, zasiłki wypłacano tym bezrobotnym, którzy w ostatnim roku przed utratą pracy zatrudnieni byli co najmniej 20 tygodni, a od 1932 – 26 tygodni, czas wypłacania zasiłku wynosił 12 tygodni (wyjątkowo 17), wysokość ok. 30% zarobków. W 1925 roku objęła też pracowników umysłowych, potem reguluje te sprawy rozporządzenie z 1927 o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

1933 ustawa o Funduszu Pracy (instytucja ta istniała jeszcze po wojnie, dużą część przepisów uchylił dekret o ubezpieczeniu rodzinnym), który organizował i finansował roboty publiczne i pomoc doraźną, dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

 

(1945 dekret o urzędach zatrudnienia)

 

1983 ustawa o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej wprowadziła m.in. zasiłki dla osób czasowo pozostających bez pracy

Art. 6. 1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie:

   1)   przygotowania zawodowego:

a)   pracowników uspołecznionych zakładów pracy, jeżeli zachodzi konieczność przekwalifikowania ich odpowiednio do zmieniających się potrzeb zakładów,

b)  uczniów szkół zawodowych oraz młodocianych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

c)   osób czasowo pozostających bez pracy,

   2)   tworzenia dodatkowych miejsc pracy:

a)   w miejscowościach, w których nie ma innych możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zmieniających pracę,

b)  dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kobiet ciężarnych,

   3)   robót interwencyjnych organizowanych przez terenowe organy administracji państwowej,

   4)   rozwoju systemu informacyjnego niezbędnego do realizacji pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz zadań związanych z przemieszczaniem kandydatów do pracy poza miejscem ich zamieszkania,

   5)   zasiłków dla osób czasowo pozostających bez pracy, zwanych dalej "zasiłkami", wypłacanych w okresie:

a)   przygotowania zawodowego,

b)  pozostawania bez pracy w razie braku odpowiedniej propozycji pracy lub propozycji przygotowania zawodowego warunkującego uzyskanie pracy,

   6)   uzupełnienia Funduszu Ochotniczych Hufców Pracy,

   7)   innych zadań niż wymienione w pkt 1-6, określonych w odrębnych przepisach.

2. Rada Ministrów może określać inne zadania niż wymienione w ust. 1, na które mogą być przeznaczone środki z Funduszu.

 

1989 ustawa o zatrudnieniu (ponownie powstaje Fundusz Pracy), następna 1991 o zatrudnieniu i bezrobociu i kolejna 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Z ustawy o zatrudnieniu

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 40. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w 1990 r. powołuje, na okres 2 lat, Naczelną Radę Zatrudnienia w składzie 18 osób w równych częściach z przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych oraz ogólnokrajowych związków zawodowych reprezentatywnych dla pracowników większości zakładów pracy, organizacji pracodawców i organów administracji państwowej.

Art. 41. Fundusz [Pracy] przejmuje ustalone dla Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na rok 1990 środki wraz z dochodami zasilającymi z dniem likwidacji tego Funduszu.

Art. 42. Do czasu utworzenia wojewódzkich i rejonowych biur pracy, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zadania wynikające z ustawy realizują dotychczasowe terenowe orany administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zatrudnienia.

Art. 43. 1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej przedstawi Radzie Ministrów rozliczenie środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za okres do dnia wejścia w życie ustawy.

2. Zobowiązania Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej, które zaistniały przed dniem wejścia w życie ustawy, są zaspokajane z Funduszu Pracy.

3. Absolwentkom szkół wyższych, które w dniu wejścia w życie ustawy otrzymują zasiłek z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na zasadach określonych w przepisach o urlopach wychowawczych, wypłaca się taki zasiłek z Funduszu Pracy na dotychczasowych zasadach.

Art. 44. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do osób poszukujących pracy w zakresie uregulowanym w ustawie o pracy na morskich statkach handlowych.

Art. 45. 1. Tracą moc:

   1)   dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia (Dz. U. Nr 30, poz. 182, z 1948 r. Nr 24, poz. 161, z 1950 r. Nr 13, poz. 124 i z 1969 r. Nr 13, poz. 95), [uchylił ustawę o zarobkowym pośrednictwie pracy z 1921 i o społecznym pośrednictwie pracy z 1924, Fragmenty dekretu:

Art. 1. W celu usprawnienia organizacji pracy i pełnego spożytkowania sił roboczych tworzy się urzędy zatrudnienia.

Art. 2. (1) Urzędy zatrudnienia są organami Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

(2) Minister Pracy i Opieki Społecznej określi w drodze rozporządzenia termin rozpoczęcia działalności i zakres działania Głównego Urzędu Zatrudnienia oraz liczbę, siedziby, terytorialny zakres działania i organizację wewnętrzną terenowych urzędów zatrudnienia.

Art. 3. (1) Urzędom zatrudnienia służy wyłączne prawo:

         1)          pośredniczenia w zawieraniu umowy o pracę oraz umowy o naukę zawodową;

         2)          regulowania rynku pracy przez wyrównanie popytu z podażą pracy (clearing pracy)

(2) Ponadto urzędy zatrudnienia wydają zaświadczenia niezbędne do uzyskania przez pracowników zatrudnionych i osoby poszukujące pracy ulg i uprawnień, przysługujących im z tytułu przepisów prawnych.

Art. 4. (1) Kierownicy zakładów pracy obowiązani są zgłaszać do urzędu zatrudnienia:

         1)          każde wolne miejsce pracy i miejsce nauki zawodu;

         2)          każdego przyjętego pracownika i każdą przyjętą osobę do nauki zawodu.

(2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej ustali tryb i terminy dopełnienia powyższych obowiązków.

Art. 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu z interesowanymi ministrami, ustali zasady zapewnienia pierwszeństwa w uzyskaniu pracy uczestnikom walk o niepodległość Państwa Polskiego]

   2)   ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 229),

   3)   ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zatrudnianiu absolwentów (Dz. U. Nr 40, poz. 270),

   4)   ustawa z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334, z 1985 r. Nr 37, poz. 174 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192).

Interesująca była ewolucja zasiłku dla bezrobotnych od świadczenia bez warunku uprzedniego zatrudnienia i wypłacanego bezterminowo, do ścisłych warunków uprzedniego zatrudnienia i ograniczeniu jeśli chodzi o czas wypłacania. W ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Fundusz Zdrowia z 2002 wprowadzono zasadę, że bezrobotny jest ubezpieczony zdrowotnie z tytułu ubezpieczenia kogoś w rodzinie (art.9 ust.2), likwiduje to bodziec do rejestrowania w urzędach pracy tylko w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW

 

Świadczenia za ziemię

1962 ustawa z o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin (m.in. świadczenia: renta starcza i renta inwalidzka),

1968 ustawa o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa,

1974 ustawa z o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne

2001 ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie ostatecznie wrócono do takiej formy świadczeń za ziemię, niemniej dotyczy to tylko przejścia na wcześniejszą emeryturę w określonych przedziałach wiekowych

Świadczenia składkowe

1977 ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin uchylona

1982 ustaw o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268), uchylona

1990 ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, m.in. powołanie do życia KRUS, nadal jest to chyba największy odrębny system ubezpieczenia społecznego.

 

Na tym kończymy wykłady z zabezpieczenia społecznego. Nie udało mi się już nic powiedzieć o zabezpieczeniu społecznym w polityce i prawie UE, a jest byłoby tu wiele do powiedzenia.

 
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconThey desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconU nited Nations Economic Commission for Europe

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconSocial Economic Status, Parenting Styles and Teenager Pregnancy in

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconImplementation of the international covenant on economic, social and cultural rights

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconA diverse and complicated world is around us nowadays. Living in countries with different social systems, different political and economic situations people

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconState of australia’s young people: a report on the social, economic, health and family lives of young people

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconCommunication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: “Think

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconEconomic Sociology as a Sociology of Economic Action

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconCouncil for the Advancement of Standards in Higher Education

They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security iconEconomic forecasts Autumn 2005

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom