Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana
Pobierz 136.91 Kb.
NazwaProgram innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana
Data konwersji22.09.2012
Rozmiar136.91 Kb.
TypDokumentacja
PROGRAM INNOWACJI : KLASA O PROFILU

HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWYM (JĘZYK ANGIELSKI) REALIZOWANA

W LATACH 2012-2015


Warunki organizacyjne niezbędne do realizowania zajęć o profilu humanistyczno-językowym

Program o charakterze międzyprzedmiotowym będzie realizowany raz w tygodniu na zajęciach dodatkowych. Łączy on wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego i języka angielskiego, w tym umiejętności mówienia, czytania i pisania z wykorzystaniem szeregu metod aktywnych lubianych przez młodzież. Rozwijaniu umiejętności językowych służyć będzie też poznanie elementów kultury, historii, literatury polskiej oraz krajów anglojęzycznych. Program przewiduje też możliwość blokowania zajęć, np. podczas wyjśc do kina, na wycieczkę po Zamościu, do biblioteki itp.


Cele ogólne :

 • Rozwijanie zainteresowań humanistycznych ( w tym : literaturą, filmem, sztuką, publicystyką).

 • Rozwijanie umiejętności polonistycznych i językowych (czytanie, mówienie, pisanie, słuchanie).

 • Wzbogacanie wiedzy o kulturze, historii, literaturze polskiej oraz krajów angielskiego obszaru językowego.

 • Kształtowanie umiejętności uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w tym Internetu.

 • Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim oraz motywowanie uczniów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności językowych.

 • Kształtowanie postaw tolerancji w stosunku do przedstawicieli innych narodów i kultur.

Cele szczegółowe :

 • Inspirowanie do samodzielnej pracy.

 • Nauczenie dobrej organizacji pracy, w tym współpracy podczas wykonywania zadań.

 • Wykształcenie właściwych postaw społecznych.

 • Rozwinięcie kompetencji językowych, w tym umiejętności komunikacji.

Metody i techniki :

 • projekt

 • burza mózgów

 • drama

 • dyskusja

 • praca z tekstem

 • kolaż

 • plakat

 • prezentacja

 • komiksTEMATYKA ZAJĘĆ

ROK SZKOLNY 2012 / 2013

Lp.

Tematyka zajęć


Uwagi dotyczące realizacji

Liczba godzin

WRZESIEŃ

1.

Poznajmy się.

Określenie zainteresowań i oczekiwań wobec zajęć innowacyjnych.

1

2.*

Poznajemy szkolne dokumenty.

Lekcja zgodna z Planem pracy wychowawczej.

1

3,4.

Ognisko integracyjne.

Gry i zabawy integrujące klasę. Przygotowanie przez wychowawcę oraz grupy (4) po jednej propozycji zabawy.

2

PAŹDZIERNIK

5,6.

Poznajemy nasze miasto.

Wycieczka po Zamościu z przewodnikiem. Poznanie zabytków, historii miasta.

2

7.

Meeting new friends.

Gry i zabawy językowe : przedstawianie się, narodowość, adres, numer telefonu (liczebniki).

1

8.

Co wiemy o Londynie?

Projekcja filmu o Londynie.

1

LISTOPAD

9,10.

Zabytki Londynu.

Przygotowanie projektu.

 1. lekcja- praca w sali komputerowej.

 2. Wykonanie i prezentacja projektów.

2

11,12.

Mity na wesoło.

Przygotowanie współczesnej wersji wybranego mitu.

 1. lekcja – praca w grupach nad opracowaniem pomysłów, scenariuszem.

 2. Prezentacja pracy grup- drama.

2

GRUDZIEŃ

13.

Gry i zabawy językowe związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Poszerzanie słownictwa związanego ze świętami.

1

14.

Święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Praca w sali komputerowej. Wyszukiwanie informacji na temat obyczajów świątecznych. Prezentacja lub gazetka klasowa.

1

STYCZEŃ

15,16.

Proces Antygony.

Drama :

 1. Przygotowanie argumentów wykorzystanych w mowie oskarżyciela i obrońcy; praca nad scenariuszem i doborem rekwizytów.

 2. Prezentacja pracy grup.

2

17,18.

Przygotowujemy plakat teatralny.

Praca w grupach. Na lekcji j. polskiego uczniowie przygotują projekt plakatu i podziela zadania.

Przygotowanie plakatu i prezentacja – konkurs.

2

LUTY

19.

The free lesson- timetable.

Gry i zabawy językowe. Mówienie: zastosowanie zdań w czasie present Simple, słownictwo : przedmioty szkolne.

1

20.

Celebrity questions.

Gry i zabawy językowe. Mówienie : pytanie w czasie present simple.

1

MARZEC

21-23.

Poznajemy losy Oliwera Twista.

Projekcja filmu R. Polańskiego „Oliwer Twist” w angielskiej wersji językowej (British English); słuchanie, poznanie twórczości K. Dickensa.

3

24.

Spotkanie z duchami.

Twórczość K. Dickensa : „Opowieść wigilijna” – komiks.

1

KWIECIEŃ

25,26.

Wyjście do kina.

Słuchanie. Termin wyjścia jest związany z repertuarem (np. ekranizacja literatury polskiej, angielskiej lub amerykańskiej).

2

27.

Famous places.

Zabawy językowe. Mówienie : informacje na temat słynnych budynków i miejsc na świecie (przyimki, liczebniki, określanie czasu).

1

MAJ

28,29*

Co wiemy o Patronie szkoły?

Temat zgodny z Programem pracy wychowawczej.

Konkurs wiedzy o Patronie :

 1. Na godz. wych. prezentacja referatów na temat życia Patrona.

 2. Test konkursowy, wyłonienie finalistów.

 3. Finał, wyłonienie zwycięzców.

2

30.

The birthday chase.

Mówienie : daty, liczebniki porządkowe.

1

CZERWIEC

31,32

My family.

Informacje o rodzinie; przygotowanie projektu lub kolażu; poszerzenie słownictwa : nazywanie członków rodziny.

2ROK SZKOLNY 2013 / 2014Lp.

Tematyka zajęć


Uwagi dotyczące realizacji

Liczba godzin

WRZESIEŃ

1.

Planujemy pracę w roku szkolnym 2013/2014.

Określenie oczekiwań wobec innowacji, uwzględnienie propozycji uczniów w programie.

1

2.

Classroom rules.

Dyskusja na temat współdziałania w klasie. Czasowniki modalne.

1

3,4.

Z życia szkoły.

Konkurs na najciekawsze opowiadanie o szkole, do której zapisuje się uczeń z innego kręgu kulturowego.

 1. Opracowanie pomysłów, przygotowanie planu wydarzeń.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu, przeczytanie najlepszych prac.

2

PAŹDZIERNIK

5,6.

Biblia na co dzień.

Przygotowanie współczesnej wersji przypowieści biblijnej w formie dramy.

2

7,8.

My favourite band.

Przygotowanie projektu na temat ulubionego zespołu muzycznego; praca w sali komputerowej; prezentacja projektów.

2

LISTOPAD

9,10.

Konkurs recytatorski.

Prezentacja wybranego utworu poetyckiego polskiego poety. Wyłonienie komisji konkursowej.

2

11,12.

Co wiemy o Wielkiej Brytanii?

 1. Projekcja filmu.

 2. Przygotowanie kolażu lub prezentacji.

2

GRUDZIEŃ

13,14.

Projekcja filmu „Władca pierścienia”.

Słuchanie – film w angielskiej wersji językowej.

2

STYCZEŃ

15.

Rodzaje świąt w Wielkiej Brytanii.

Praca w sali komputerowej- notatka.

1

16,17.

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie”- inscenizacja „Dziadów cz.2”.

Praca w grupach, podział obowiązków, przygotowanie kostiumów; prezentacja.

2

18.

Rodzaje świąt w Stanach Zjednoczonych.

Praca w sali komputerowej – notatka.

1

LUTY

19,20.

Co wiemy o Australii?

Projekcja filmu „Australia” prezentującego problem nietolerancji rasowej (Aborygeni).

2

MARZEC

21.

My home.

Przygotowanie projektu prezentującego dom lub pokój uczniów; słownictwo z zakresu nazw mebli, pomieszczeń w domu.

1

22,23.*

My i nasze hobby.

Forma dowolna, np. prezentacja, projekt, kolaż, rysunek. Lekcja zgodna z Planem pracy wychowawczej szkoły.

2

KWIECIEŃ

24,25.

Lekcja w bibliotece.

Wyjście do Biblioteki Miejskiej, poznanie jej zasobów.

2

MAJ

26.*

Rozmawiamy o Statucie Szkoły.

Scenki symulacyjne (uczniowie w roli nauczycieli w sytuacjach konfliktowych).

1

27.

Party time!

Gry i zabawy językowe. Mówienie : pytania i odpowiedzi w czasie present continuous.

1

28.

Mistrz ortografii.

Konkurs klasowy dwuetapowy. Wyłonienie Klasowego Mistrza Ortografii.

2

CZERWIEC

29,30.

Te miejsca warto odwiedzić.

Wyjście do Galerii BWA i Muzeum Zamojskiego.

2ROK SZKOLNY 2014 / 2015Lp.

Tematyka zajęć


Uwagi dotyczące realizacji

Liczba godzin

WRZESIEŃ

1.

Planujemy pracę w roku szkolnym 2013/2014.

Określenie oczekiwań wobec innowacji, zaplanowanie pracy, szczególnie harmonogramu powtórzeń przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych z j. polskiego i j. angielskiego.

1

2.*

O młodości naszego Patrona.

Przypomnienie najważniejszych wydarzeń z młodości Jana Zamoyskiego.

1

3.*

Prawa człowieka i ich przestrzeganie na świecie.

Dyskusja, artykuł prasowy.

1

4.

Sport.

Praca z repetytorium. Powtórzenie słownictwa angielskiego nazywającego dyscypliny sportowe.

1

PAŹDZIERNIK

5,6.

Co wiemy o USA?

Praca w sali komputerowej. Przygotowanie prezentacji komputerowej.

2

7.

Człowiek.

Praca z repetytorium j. angielskiego : słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie.

2

LISTOPAD

8.

Podstawowe zagadnienia z fonetyki.

Powtórzenie wiadomości, ćwiczenia z fonetyki.

1

9.

Przegląd młodzieżowej prasy obcojęzycznej

Pogadanka na temat tekstów, które zainteresowały uczniów. Styl życia nastolatków.

1

10,11.

Konkurs poezji anglojęzycznej.

Recytacja wybranych utworów poetyckich w j. angielskim. Wyłonienie finalistów, a potem zwycięzców.

2

GRUDZIEŃ

12.

Szkoła.

Praca z repetytorium j. angielskiego : słownictwo, słuchanie.

1

13.

Odmienne części mowy.

Powtórzenie wiadomości, ćwiczenia gramatyczne : określanie formy czasownika i rzeczownika; przymiotnik, zaimek, imiesłowy przymiotnikowe.

1

STYCZEŃ

14-16.

Tragiczna historia miłości Romea i Julii.

Praca w grupach : przygotowanie inscenizacji wybranych scen dramatu w j. angielskim; poszerzenie wiadomości o Szekspirze; przygotowanie kostiumów, rekwizytów. Prezentacja fragmentów sztuki na walentynki.

3

17.

Nieodmienne części mowy.

Powtórzenie : przysłówek, imiesłowy przysłówkowe, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik.

1

LUTY

18,19.

Zakupy.

Praca z repetytorium j. angielskiego : słownictwo, słuchanie, pisanie, czytanie.

2

MARZEC

20.

Części zdania.

Powtórzenie : rodzaje orzeczenia i podmiotu, przydawka, dopełnienie, okolicznik i jego rodzaje, analiza zdania pojedynczego, związki wyrazowe.

1

21.

Rodzaje literackie.

Powtórzenie : cechy liryki, epiki i dramatu. Gatunki epickie.

1

22,23.

Zachować godność w niegodnych czasach.

Projekcja filmu „Pianista”. Holocaust.

2

KWIECIEŃ

24.

Środowisko.

Praca z repetytorium j. angielskiego.

1

25.

Zagadnienia teoretycznoliterackie.

Powtórzenie terminów z zakresu teorii literatury: środki poetyckie, gatunki liryczne, dramatyczne.

1

26.

Who? What? Where? When?- board game.

Gra planszowa- formy czasu przeszłego.

1

MAJ

27.

Sławni królowie.

Praca w sali komputerowej. Wyszukiwanie informacji na temat Henryka VIII i Elżbiety I – notatka.

1

28,29

Telling a story.

Układanie opowiadania na podstawie obrazków z użyciem form czasu przeszłego (pisanie, mówienie).

2

30.

Przegląd prasy młodzieżowej.

Dyskusja na temat problemów nastolatków.

1

CZERWIEC

31.

Wycieczka klasowa.

Wcześniejsze przygotowanie planu i miejsca wycieczki.

1

*Temat zgodny z Planem pracy wychowawczej szkoły.

Poszczególne punkty harmonogramu mogą ulec modyfikacji, gdyż nie uwzględniają propozycji uczniowskich związanych z ich zainteresowaniami.

Opracowała : Anna Chadam


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconKlasa 1a Humanistyczna (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski)

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconJęzyk angielski klasa I

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconKlasa: II przedmiot: język angielski Temat

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconJĘzyk angielski klasa II lo poziom rozszerzony

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconWymagania edukacyjne klasa 6 sp język angielski

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconJĘzyk angielski klasa III lo poziom rozszerzony

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconIndywidualne kryteria oceny klasa V, JĘzyk angielski

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconIndywidualne kryteria oceny klasa IV, JĘzyk angielski

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconProwadzący: Laura Kiersz Przedmiot: język angielski Klasa

Program innowacji : klasa o profilu humanistyczno-językowym (JĘzyk angielski) realizowana iconJęzyk angielski klasa IV zad. 1 Uzupełnij zdania. Użyj

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom